ผู้เขียน: admin_nurse

กิจกรรมสัมมนาระหว่างฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุขให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4

ข่าวกิจกรรมคณะพยาบาลศาสตร์

กิจกรรมสัมมนาระหว่างฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุขให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4

     สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ได้จัดกิจกรรมสัมมนาระหว่างฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุขให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมเสนาะ กลิ่นงาน ชั้น 2 คณะพยาบาลศาสตร์ โดยได้รับเกียรติจากท่านคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ผศ.ดร.วนิดา ดุรงค์ฤทธิชัย มาเป็นประธานในการเปิดงานและให้โอวาทแก่นักศึกษา การจัดกิจกรรมครั้งนี้เพื่อให้นักศึกษาได้นำเสนอผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุขในระยะแรก หลังจากฝึกประสบการณ์วิชาชีพในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเสร็จสิ้นแล้ว ซึ่งลักษณะกิจกรรม ประกอบด้วย การจัดบอร์ดนิทรรศการความรู้ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการปฏิบัติงาน รวมทั้งปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุข ระหว่างนักศึกษา อาจารย์พี่เลี้ยงและอาจารย์ประจำสาขาวิชา โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมจำนวน 74 คน

 • IMG_1328

 • IMG_1327

 • IMG_1325

 • IMG_1324

 • IMG_1323

 • IMG_1322

 • IMG_1320

 • IMG_1319

 • IMG_1317

 • IMG_1315

 • IMG_1314

 • IMG_1310

 • IMG_1307

 • IMG_1305

 • IMG_1303

 • IMG_1302

 • IMG_1300

 • IMG_1297

 • IMG_1295

 • IMG_1293

 • IMG_1292

 • IMG_1291

 • IMG_1290

 • IMG_1288

 • IMG_1287

 • IMG_1285

 • IMG_1284

 • IMG_1282

 • IMG_1280

 • IMG_1279

 • IMG_1278

 • IMG_1277

 • IMG_1275

 • IMG_1273

 • IMG_1272

 • IMG_1270

 • IMG_1269

 • IMG_1268

 • IMG_1266

 • IMG_1265

 • IMG_1264

 • IMG_1262

 • IMG_1260

 • IMG_1259

 • IMG_1258

 • IMG_1257

 • 139416

 • 139415

 • 139412

 • 139411

 • 139410

 • 139409

 • 139408

 • 139407

 • 139406

 • 139405

 • 139404

 • 139403

 • 139402

 • 139401

 • 139400

 • 139399

 • 139398

 • 139397

 • 139396

 • 139395


ตัวแทนนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ เข้าร่วมประชุมมหกรรมวิชาการฟ้าใส สถาบันอุดมศึกษาปลอดบุหรี่ 2563 โครงการพัฒนาอุดมศึกษาปลอดบุรี่ เพื่อสุขภาวะ

ข่าวกิจกรรมคณะพยาบาลศาสตร์

ตัวแทนนักศึกษาพยาบาลศาสตร์
เข้าร่วมประชุมมหกรรมวิชาการฟ้าใส

นายธวัชชัย ผิวเหลืองและนางสาวอโณทัย. ไชยหาญ ตัวแทนนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ประธานและกรรมการชมรมทูบีนัมเบอร์วันมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เข้าร่วมประชุมมหกรรมวิชาการฟ้าใส สถาบันอุดมศึกษาปลอดบุหรี่ 2563 โครงการพัฒนาอุดมศึกษาปลอดบุรี่ เพื่อสุขภาวะ วันที่ 26-27 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องพัชรกิติยาภา ชั้น p 3 อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี แพทยสมาคมแห่งประเทศไทย โดยมีอาจารย์ประเสริฐ ศรีนวล อาจารย์ที่ปรึกษาชมรมร่วมประชุมในครั้งนี้ ซึ่งจะนำความรู้ที่ได้และรูปแบบการเลิกสูบบุหรี่มาใช้กับมหาวิทยาลัย เผื่อให้มหาลัยราชภัฏเพชรบุรีเป็นมหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่อย่างแท้จริง

 • S__46604312

 • S__46604314

 • S__46604315

 • S__46604316


พิธีรับหมวก มอบเข็มเลื่อนชั้นปี และมอบเสื้อกาวน์ สำหรับนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ข่าวกิจกรรมคณะพยาบาลศาสตร์

พิธีรับหมวก มอบเข็มเลื่อนชั้นปี และมอบเสื้อกาวน์
สำหรับนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ 3 สาขา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563
ณ ห้องประชุมเสนาะ กลิ่นงาม ชั้น 2

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ณ ห้องประชุมเสนาะ กลิ่นงาม ชั้น 2 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พร้อมด้วยคณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ เข้าร่วมพิธีรับหมวก มอบเข็มเลื่อนชั้นปี และมอบเสื้อกาวน์สำหรับนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ 

 • IMG_1095

 • IMG_1220

 • IMG_1219

 • IMG_1216

 • IMG_1215

 • IMG_1214

 • IMG_1212

 • IMG_1213

 • IMG_1211

 • IMG_1209

 • IMG_1208

 • IMG_1206

 • IMG_1204

 • IMG_1191

 • IMG_1199

 • IMG_1197

 • IMG_1187

 • IMG_1184

 • IMG_1180

 • IMG_1176

 • IMG_1173

 • IMG_1172

 • IMG_1169

 • IMG_1168

 • IMG_1167

 • IMG_1165

 • IMG_1164

 • IMG_1162

 • IMG_1163

 • IMG_1161

 • IMG_1160

 • IMG_1159

 • IMG_1157

 • IMG_1155

 • IMG_1140

 • IMG_1135

 • IMG_1125

 • IMG_1119

 • IMG_1115

 • IMG_1111

 • IMG_1106

 • IMG_1102

 • IMG_1097

 • IMG_1082

 • IMG_1081

 • IMG_1078

 • IMG_1074

 • IMG_1072

 • IMG_1059

 • IMG_1058

 • IMG_1055

 • IMG_1054

 • IMG_1048

 • IMG_1046

 • IMG_1038

 • IMG_1040


การแข่งขันกีฬาและทักษะทางวิชาการ พ.จ.น.ก. สัมพันธ์ ครั้งที่ 42 ราชพฤกษ์เกมส์

ข่าวกิจกรรมคณะพยาบาลศาสตร์

การแข่งขันกีฬาและทักษะทางวิชาการ พ.จ.น.ก. สัมพันธ์ ครั้งที่ 42 ราชพฤกษ์เกมส์

ในวันที่ 19 กพ 2563 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี ได้ส่งนักศึกษาเข้าแข่งขัน ในงาน การแข่งขันกีฬาและทักษะทางวิชาการ พ.จ.น.ก. สัมพันธ์ ครั้งที่ 42 ราชพฤกษ์เกมส์ โดยเข้าร่วมแข่งขันทักษะด้านสาธารณสุข ประกวดนวัตกรรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ โดยส่งทีมเข้าร่วมแข่งขัน 2 ทีมดังนี้
ทีมที่ 1 นวัตกรรมจากสาขาพยาบาลศาสตร์ ประกอบไปด้วย
     1 นางสาวนิรชา. ซอนภา
     2 นางสาวนลินี. ปรากฏชื่อ
     3 นายจิรันตน์. ฐิติไพศาลธนวงศ์
โดยมี อาจารย์ ประเสริฐ. ศรีนวลเป็นผู้ควบคุมทีม
ทีมที่ 2 นวัตกรรมจากสาขาสาธารณสุขศาสตร์ ประกอบไปด้วย
     1.นางสาวกมลวรรณ บัวครอง
     2.นางสาวกนกวรรรณ บัวครอง
     3.นางสาวธนัญญา แจ่มจำรัส
อาจารย์กุลวดี เข่งวา และอาจารย์รัชดาวัลย์ จิตรพรกุลวศิน เป็นผู้ควบคุมทีม
ผลการแข่งขัน นวัตกรรมจากสาขาพยาบาลศาสตร์ได้รับรางวัลชนะเลิศ
นวัตกรรมจากสาขาสาธารณสุขศาสตร์ ได้รับรางวัลชมเชย

 • S__46301198

 • S__46301199

 • S__46301196

 • S__46301197

 • S__46301194


บรรยากาศการประชุมของผู้รับผิดชอบหลักสูตรสาขาพยาบาลศาสตร์

ข่าวรับกิจกรรมคณะพยาบาลศาสตร์

บรรยากาศการประชุมของผู้รับผิดชอบหลักสูตรสาขาพยาบาลศาสตร์

เนื่องในวันที่ 18 – 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ได้มีการจัดประชุมผู้รับผิดชอบหลักสูตรสาขาพยาบาลศาสตร์ เพื่อหารือแนวทางการดำเนินงานของสาขาพยาบาลศาสตร์ โดยมี ผศ.ดร.วนิดา ดุรงค์ฤทธิชัย คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ เป็นประธานในการประชุมครั้งนี้

 • IMG_0378

 • IMG_0374

 • IMG_0376

 • IMG_0375

 • IMG_0373

 • IMG_0377


ขอแสดงความยินดีกับ​นักศึกษาที่ได้รับรางวัล​เชิดชูเกียรติ เนื่องในวันราชภัฏ “ราชภัฏสดุดี​ 14​ กุมภา”

ข่าวกิจกรรมคณะพยาบาลศาสตร์

ขอแสดงความยินดีกับ​นักศึกษาที่ได้รับรางวัล​เชิดชูเกียรติ เนื่องในวันราชภัฏ “ราชภัฏสดุดี​ 14​ กุมภา”

เนื่องในวันราชภัฏ​ “ราชภัฏสดุดี​ 14​ กุมภา” วันที่​ 14​ กุมภาพันธ์​ 2563 คณะพยาบาลศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ​ผู้นำนักศึกษา
ที่ได้รับรางวัล​เชิดชูเกียรติ​ ผู้นำองค์กรกิจกรรมระดับยอดเยี่ยม​ ได้แก่​ นางสาวกมลชนก ลาภทวี (นายกสโมสรนักศึกษา)
ระดับดีเด่น​ ได้แก่ นายจีรสิน คำวงศ์ (รองนายกสโมสรนักศึกษา)
และขอแสดงความยินดีกับ นางสาวแพรวไพลิน หมันหลี ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
การประกวดเขียนเรียงความในหัวข้อ “ คนของพระราชา ข้าของแผ่นดิน”

 

 • c626b1ea167735e61b0f1932959825553_4620693218534868762_200222_0001

 • c626b1ea167735e61b0f1932959825553_4620693218534868762_200222_0002

 • c626b1ea167735e61b0f1932959825553_4620693218534868762_200222_0003

 • c626b1ea167735e61b0f1932959825553_4620693218534868762_200222_0004

 • c626b1ea167735e61b0f1932959825553_4620693218534868762_200222_0005

 • c626b1ea167735e61b0f1932959825553_4620693218534868762_200222_0009


นักศึกษาแพทย์แผนไทยชั้นปีที่ 4 ได้เข้าร่วมและรับเกียรติบัติจากงานสัมมนาปัจฉิมนิเทศเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่อาชีพในพื้นที่และสร้างเครือข่าย (ทุนสป.อว) ประจำปี 2562

ข่าวกิจกรรมคณะพยาบาลศาสตร์

นักศึกษาแพทย์แผนไทยชั้นปีที่ 4 ได้เข้าร่วมและรับเกียรติบัติจากงานสัมมนาปัจฉิมนิเทศเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่อาชีพในพื้นที่และสร้างเครือข่าย (ทุนสป.อว)
ประจำปี 2562

     นางสาวรุสมาวานี หะมะ และนางสาวรุลฮีดา หะยีมะแอ นักศึกษาแพทย์แผนไทยชั้นปีที่ 4 ได้เข้าร่วมและรับเกียรติบัติจากงานสัมมนาปัจฉิมนิเทศเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่อาชีพในพื้นที่และสร้างเครือข่ายทุนโครงการทุนอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้ (ทุนสป.อว) ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 7-9 กุมภาพันธ์ 2563 ณอิงธารรีสอร์ท จ.นครนายก จัดโดยสำนักงานปลัดกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

     กิจกรรมที่สำคัญภายในงานมีมากมาย อาทิ เช่น การบรรยายเพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้เพื่อการประกอบอาชีพ รวมถึงแนวทางการเตรียมพร้อมสู่การทำงาน และยังมีเบื้องหลังความสำเร็จของผู้ที่เคยรับทุนโครงการดังกล่าวมาเล่าสู่น้องฟัง รวมถึงมีการจัดกิจกรรมฐานการเรียนรู้เพื่อสร้างความเป็นผู้นำและทำงานเป็นทีม ซึ่งในระยะเวลาทั้ง 3 วัน ผู้รับทุนได้ให้ความร่วมมือและสนใจกิจกรรมต่างๆ เป็นอย่างดี ทำให้ได้สร้างเครือข่ายและเก็บเกี่ยวความรู้ต่างๆ เพื่อนำไปพัฒนาต่อยอด เพื่อให้ตนเองเป็นบุคลากรที่มีประสิทธิภาพของประเทศต่อไป

 • S__13041671

 • S__13041667

 • S__13041669

 • S__13041670


กิจกรรมพิธีทำบุญเลี้ยงพระคลินิกการแพทย์แผนไทย เข้าสู่ปีที่ 7

ข่าวกิจกรรมคณะพยาบาลศาสตร์

กิจกรรมพิธีทำบุญเลี้ยงพระ
คลินิกการแพทย์แผนไทย เข้าสู่ปีที่ 7

ช่วงเช้าวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 คลินิกการแพทย์แผนไทย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ร่วมกับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี จัดพิธีทำบุญเลี้ยงพระ เนื่องในโอกาสก่อตั้งคลินิกฯ เข้าสู่ปีที่ 7 อีกทั้งยังเป็นกิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมที่จัดต่อเนื่องทุกปี มีการถวายภัตตาหารเช้า พระสงฆ์ 9 รูป ทำพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และไหว้บรมครูชีวกโกมารภัจจ์เพื่อความเป็นสิริมงคล โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธาน พร้อมทั้งนายสมภูมิ ธรรมายอดดี ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียง ณ อาคาร 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

 • S__15925286

 • S__15925292

 • S__15925289

 • S__15925287

 • S__15925290

 • S__15925291

 • S__15925294

 • S__15925293

 • S__15925295

10 ข้อแนะนำในการป้องกันไวรัสโคโรน่า

ข่าวประชาสัมพันธ์คณะพยาบาลศาสตร์

แนวทางปฏิบัติในการเฝ้าระวังควบคุมการระบาดของโรค
ไวรัสโคโรน่า

 • แนวทางปฏิบัติในการเฝ้าระวังควบคุมการ-0

 • แนวทางปฏิบัติในการเฝ้าระวังควบคุมการ-1

 • แนวทางปฏิบัติในการเฝ้าระวังควบคุมการ-2

 • แนวทางปฏิบัติในการเฝ้าระวังควบคุมการ-3

 • แนวทางปฏิบัติในการเฝ้าระวังควบคุมการ-4

 • แนวทางปฏิบัติในการเฝ้าระวังควบคุมการ-5

 • แนวทางปฏิบัติในการเฝ้าระวังควบคุมการ-6

 • แนวทางปฏิบัติในการเฝ้าระวังควบคุมการ-7

มาทำความรู้จักไข้หวัดอู่ฮั่น (Wuhan)


10 ข้อแนะนำในการป้องกันไวรัสโคโรน่า


ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ข่าวประชาสัมพันธ์คณะพยาบาลศาสตร์

ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี


คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

38 หมู่ 8 ถ.หาดเจ้าสำราญ ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
โทร: 032-708622
โทรสาร: 032-708665
อีเมล์: nursepbru@mail.pbru.ac.th
Website : http://nurse.pbru.ac.th/
 

Copyright © 2020 Faculty Of Nursing Phetchaburi Rajabhat University , All rights reserved.
Develop by Digital Technology Center PBRU