บุคลากรสาขาการแพทย์แผนไทย

ประธานสาขา

อาจารย์ ดร.กิติศักดิ์ รุจิกาญจนรัตน์

กลุ่มวิชาการนวดไทย

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

อาจารย์ ดร.กิติศักดิ์ รุจิกาญจนรัตน์

กลุ่มวิชาการนวดไทย

อาจารย์ ดร.ประกายรัตน์ ทุนิจ

กลุ่มวิชาเวชกรรมไทย

อาจารย์ วรัฏฐา เหมทอง

กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพและกฎหมาย

อาจารย์ พรทิพย์ พาโน

กลุ่มวิชาผดุงครรภ์ไทย

อาจารย์ประจำหลักสูตร

อาจารย์ ดร.กิติศักดิ์ รุจิกาญจนรัตน์

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการแพทย์แผนไทย

อาจารย์ ดร.เบญจวรรณ ดุนขุนทด

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการแพทย์แผนไทย

อาจารย์ พรทิพย์ พาโน

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการแพทย์แผนไทย

อาจารย์ วรัฏฐา เหมทอง

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการแพทย์แผนไทย

อาจารย์ ดร.ประกายรัตน์ ทุนิจ

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการแพทย์แผนไทย

อาจารย์ สัณฐิตาพร กลิ่นทอง

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการแพทย์แผนไทย

อาจารย์ ฮาวานี สาคอ

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการแพทย์แผนไทย


คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

38 หมู่ 8 ถ.หาดเจ้าสำราญ ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
โทร: 032-708622
โทรสาร: 032-708665
อีเมล์: nursepbru@mail.pbru.ac.th
Website : http://nurse.pbru.ac.th/
 

Copyright © 2020 Faculty Of Nursing and Allied Health Science, Phetchaburi Rajabhat University , All rights reserved.
Develop by Digital Technology Center PBRU