บุคลากรสาขาการแพทย์แผนไทย

ประธานสาขา

อ.กิติศักดิ์ รุจิกาญจนรัตน์

ประธานสาขา

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

อ.วรัฏฐา เหมทอง

กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพและกฎหมาย

อ.ประกายรัตน์ ทุนิจ

กลุ่มวิชาเวชกรรมไทย

อ.กิติศักดิ์ รุจิกาญจนรัตน์

กลุ่มวิชาการนวดไทย

อ.ธนัฏนัณ อนันตศิริสถาพร

กลุ่มวิชาเภสัชกรรมไทย

อ.พรทิพย์ พาโน

กลุ่มวิชาผดุงครรภ์ไทย

อาจารย์ประจำหลักสูตร

อ.กิติศักดิ์ รุจิกาญจนรัตน์

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการแพทย์แผนไทย

อ.ธนัฎนัณ อนันตศิริสถาพร

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการแพทย์แผนไทย

อ.วรัฏฐา เหมทอง

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการแพทย์แผนไทย

อ.พรทิพย์ พาโน

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการแพทย์แผนไทย

อ.ประกายรัตน์ ทุนิจ

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการแพทย์แผนไทย

อ.สัณฐิตาพร กลิ่นทอง

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการแพทย์แผนไทย

อ.เบญจวรรณ ดุนขุนทด

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการแพทย์แผนไทย


คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

38 หมู่ 8 ถ.หาดเจ้าสำราญ ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
โทร: 032-708622
โทรสาร: 032-708665
อีเมล์: nursepbru@mail.pbru.ac.th
Website : http://nurse.pbru.ac.th/
 

Copyright © 2020 Faculty Of Nursing Phetchaburi Rajabhat University , All rights reserved.
Develop by Digital Technology Center PBRU