บุคลากรสาขาการแพทย์แผนไทย

ประธานสาขา

อาจารย์ ดร.กิติศักดิ์ รุจิกาญจนรัตน์

ประธานสาขา

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

อ.วรัฏฐา เหมทอง

กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพและกฎหมาย

อาจารย์ ดร.ประกายรัตน์ ทุนิจ

กลุ่มวิชาเวชกรรมไทย

อาจารย์ ดร.กิติศักดิ์ รุจิกาญจนรัตน์

กลุ่มวิชาการนวดไทย

อ.พรทิพย์ พาโน

กลุ่มวิชาผดุงครรภ์ไทย

อาจารย์ประจำหลักสูตร

อาจารย์ ดร.กิติศักดิ์ รุจิกาญจนรัตน์

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการแพทย์แผนไทย

อ.วรัฏฐา เหมทอง

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการแพทย์แผนไทย

อ.พรทิพย์ พาโน

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการแพทย์แผนไทย

อ.ดร.เบญจวรรณ ดุนขุนทด

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการแพทย์แผนไทย

อาจารย์ ดร.ประกายรัตน์ ทุนิจ

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการแพทย์แผนไทย

อ.สัณฐิตาพร กลิ่นทอง

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการแพทย์แผนไทย

อาจารย์ ฮาวานี สาคอ

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการแพทย์แผนไทย


คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

38 หมู่ 8 ถ.หาดเจ้าสำราญ ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
โทร: 032-708622
โทรสาร: 032-708665
อีเมล์: nursepbru@mail.pbru.ac.th
Website : http://nurse.pbru.ac.th/
 

Copyright © 2020 Faculty Of Nursing Phetchaburi Rajabhat University , All rights reserved.
Develop by Digital Technology Center PBRU