บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ

รักษาการหัวหน้าสำนักงานคณบดี

น.ส.วัลลภา มณีตัน

งานบุคคลและการเงิน
ตำแหน่ง: นักบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป

นางสาวสิทธิรัตน์ สูนแดง

งานธุรการและพัสดุ
ตำแหน่ง: นักบริหารงานทั่วไป

นางจิรารัตน์ ก่อเกิด

งานวิเคราะห์ นโยบายและแผน
ตำแหน่ง: นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นายกิติศักดิ์ พันธ์งาม

งานอาคารสถานที่
ตำแหน่ง: นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

งานวิชาการและบริการ

น.ส.บราลี เอิบอิ่ม

งานวิชาการและกิจการนักศึกษา
ตำแหน่ง: นักวิชาการศึกษา

น.ส.สิริรัตน์ โพธิชีพันธ์

งานบริการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
ตำแหน่ง: นักวิทยาศาสตร์การแพทย์

นายกิติศักดิ์ พันธ์งาม

งานระบบสารสนเทศและโสตทัศนูปกรณ์
ตำแหน่ง: นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

นางสาวสวลี ประดิษฐ

งานวิชาการและกิจการนักศึกษา
ตำแหน่ง: นักวิชาการศึกษา

นางสาวสุจิราภรณ์ ธรรมาพิศิษฐ์

งานวิชาการและกิจการนักศึกษา
ตำแหน่ง: นักวิชาการศึกษา


คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

38 หมู่ 8 ถ.หาดเจ้าสำราญ ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
โทร: 032-708622
โทรสาร: 032-708665
อีเมล์: nursepbru@mail.pbru.ac.th
Website : http://nurse.pbru.ac.th/
 

Copyright © 2020 Faculty Of Nursing Phetchaburi Rajabhat University , All rights reserved.
Develop by Digital Technology Center PBRU