บุคลากรสาขาสาธารณสุขศาสตร์

ประธานสาขา

อ.รัชดาวัลย์ จิตรพรกุลวศิน

กลุ่มวิชาอาชีวอนามัยและอนามัยสิ่งแวดล้อม

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

อ.กุลวดี เข่งวา

กลุ่มวิชาส่งเสริมสุขภาพและอนามัยชุมชน

อ.ภาสิต ศิริเทศ

กลุ่มวิชาตรวจประเมินบำบัดโรคเบื้องต้นดูแลช่วยเหลือฟื้นฟูและส่งต่อ

อ.รัชดาวัลย์ จิตรพรกุลวศิน

กลุ่มวิชาอาชีวอนามัยและอนามัยสิ่งแวดล้อม

ผศ.ดร.สุดารัตน์ ไชยเฉลิม

กลุ่มวิชาอาชีวอนามัยและอนามัยสิ่งแวดล้อม

อาจารย์ประจำหลักสูตร

อ.กุลวดี เข่งวา

อาาจารย์สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

อ.รัชดาวัลย์ จิตรพรกุลวศิน

อาาจารย์สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

ผศ.ชิดชนก ปานวิเชียร

อาาจารย์สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

อ.ภาสิต ศิริเทศ

อาาจารย์สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

อ.ดร.ณัฐพัชร นามจัด

อาาจารย์สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์


คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

38 หมู่ 8 ถ.หาดเจ้าสำราญ ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
โทร: 032-708622
โทรสาร: 032-708665
อีเมล์: nursepbru@mail.pbru.ac.th
Website : http://nurse.pbru.ac.th/
 

Copyright © 2020 Faculty Of Nursing Phetchaburi Rajabhat University , All rights reserved.
Develop by Digital Technology Center PBRU