บุคลากรสาขาสาธารณสุขศาสตร์

ประธานสาขา

อาจารย์ รัชดาวัลย์ จิตรพรกุลวศิน

กลุ่มวิชาอาชีวอนามัยและอนามัยสิ่งแวดล้อม

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ผศ.ดร.สุดารัตน์ ไชยเฉลิม

กลุ่มวิชาอาชีวอนามัยและอนามัยสิ่งแวดล้อม

อาจารย์ กุลวดี เข่งวา

กลุ่มวิชาส่งเสริมสุขภาพและอนามัยชุมชน

อาจารย์ รัชดาวัลย์ จิตรพรกุลวศิน

กลุ่มวิชาอาชีวอนามัยและอนามัยสิ่งแวดล้อม

อาจารย์ ภาสิต ศิริเทศ

กลุ่มวิชาตรวจประเมินบำบัดโรคเบื้องต้น
ดูแลช่วยเหลือฟื้นฟูและส่งต่อ

อาจารย์ประจำหลักสูตร

ผศ.ชิดชนก ปานวิเชียร

อาาจารย์สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

อาจารย์ รัชดาวัลย์ จิตรพรกุลวศิน

อาาจารย์สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

อาจารย์ กุลวดี เข่งวา

อาาจารย์สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

อาจารย์ ภาสิต ศิริเทศ

อาาจารย์สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

อาจารย์ ณัฐพัชร นามจัด

อาาจารย์สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์


คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

38 หมู่ 8 ถ.หาดเจ้าสำราญ ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
โทร: 032-708622
โทรสาร: 032-708665
อีเมล์: nursepbru@mail.pbru.ac.th
Website : http://nurse.pbru.ac.th/
 

Copyright © 2020 Faculty Of Nursing and Allied Health Science, Phetchaburi Rajabhat University , All rights reserved.
Develop by Digital Technology Center PBRU