บุคลากรสาขาพยาบาลศาสตร์

ประธานสาขา

ผศ.ดร.มุกข์ดา ผดุงยาม

กลุ่มวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ผศ.ดร.มุกข์ดา ผดุงยาม

กลุ่มวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช

ผศ.วรรณไพร แย้มมา

กลุ่มวิชาการพยาบาลมารดาทารก
และการผดุงครรภ์

ผศ.เรือเอกหญิงสุพัตรา นุตรักษ์

กลุ่มวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น

อ.จิตรรดา พงศธราธิก

อาจารย์ประจำสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

อาจารย์ประจำหลักสูตร

ผศ.ดร.วนิดา ดุรงค์ฤทธิชัย

อาจารย์ประจำสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

ผศ.ดร.มุกข์ดา ผดุงยาม

อาจารย์ประจำสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

ผศ.เผ่า อนันจิ๋ว

อาจารย์ประจำสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

อ.ประเสริฐ ศรีนวล

อาจารย์ประจำสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

ผศ.วรรณไพร แย้มมา

อาจารย์ประจำสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

ผศ.เรือเอกหญิงสุพัตรา นุตรักษ์

อาจารย์ประจำสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

อ.จิตรรดา พงศธราธิก

อาจารย์ประจำสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

อ.มนชยา สมจริต

อาจารย์ประจำสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

อ.วาสนา ทรัพย์ประเสริฐ

อาจารย์ประจำสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

อ.วิโรจน์ เจ้ยเปลี่ยน

อาจารย์ประจำสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

ดร.วีรยุทธ ศรีทุมสุข

อาจารย์ประจำสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

ดร.นงลักษณ์ กลิ่นพุดตาล

อาจารย์ประจำสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

อ.สิชล ทองมา

อาจารย์ประจำสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

อ.ปิยธิดา เฉียบแหลม

อาจารย์ประจำสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

อ.ธัญชนก ลีธีระ

กำลังศึกษาอยู่ที่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สาขาวิชาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต

อ.นภาวดี ตั้งตรงวิศลกิจ

อาจารย์ประจำสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์


คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

38 หมู่ 8 ถ.หาดเจ้าสำราญ ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
โทร: 032-708622
โทรสาร: 032-708665
อีเมล์: nursepbru@mail.pbru.ac.th
Website : http://nurse.pbru.ac.th/
 

Copyright © 2020 Faculty Of Nursing Phetchaburi Rajabhat University , All rights reserved.
Develop by Digital Technology Center PBRU