บุคลากรสาขาพยาบาลศาสตร์

ประธานสาขา

ผศ.ดร. ธัญพร ชื่นกลิ่น

กลุ่มวิชาการพยาบาลพื้นฐาน ผู้ใหญ่ และผู้สูงอายุ

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ผศ.ดร.มุกข์ดา ผดุงยาม

กลุ่มวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร. วรรณไพร แย้มมา

กลุ่มวิชาการพยาบาลมารดาทารก
และการผดุงครรภ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เรือเอกหญิง
ดร. สุพัตรา นุตรักษ์

กลุ่มวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น

ผศ.จิตรรดา พงศธราธิก

กลุ่มวิชาการพยาบาลพื้นฐาน
ผู้ใหญ่ และผู้สูงอายุ

อาจารย์ประจำหลักสูตร

อาจารย์ ดร.วีรยุทธ ศรีทุมสุข

อาจารย์ประจำสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

ผศ.ดร.มุกข์ดา ผดุงยาม

อาจารย์ประจำสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

ผศ.เผ่า อนันจิ๋ว

อาจารย์ประจำสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

อ.ประเสริฐ ศรีนวล

อาจารย์ประจำสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.วรรณไพร แย้มมา

อาจารย์ประจำสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เรือเอกหญิง
สุพัตรา นุตรักษ์

อาจารย์ประจำสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

ผศ.จิตรรดา พงศธราธิก

อาจารย์ประจำสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

อ.มนชยา สมจริต

อาจารย์ประจำสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

อ.วาสนา ทรัพย์ประเสริฐ

อาจารย์ประจำสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

อ.วิโรจน์ เจ้ยเปลี่ยน

อาจารย์ประจำสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

อาจารย์ ดร.นงลักษณ์ กลิ่นพุดตาล

อาจารย์ประจำสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

อ.นภาวดี ตั้งตรงวิศลกิจ

อาจารย์ประจำสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

อ.สิชล ทองมา

อาจารย์ประจำสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

อ.ปิยธิดา เฉียบแหลม

อาจารย์ประจำสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

อ.ธัญชนก ลีธีระ

สาขาวิชาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต

อ.ญาดาพร ยอดสวัสดิ์

อาจารย์ประจำสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์


คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

38 หมู่ 8 ถ.หาดเจ้าสำราญ ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
โทร: 032-708622
โทรสาร: 032-708665
อีเมล์: nursepbru@mail.pbru.ac.th
Website : http://nurse.pbru.ac.th/
 

Copyright © 2020 Faculty Of Nursing Phetchaburi Rajabhat University , All rights reserved.
Develop by Digital Technology Center PBRU