แนวปฏิบัติที่ดี

แนวปฏิบัติที่ดี เรื่อง

การพัฒนานวัตกรรมสู่ทักษะการเป็นผู้สร้าง (creator) และผู้ร่วมสร้าง (Co - creator)

แนวปฏิบัติที่ดี เรื่อง

การยกระดับความสำเร็จการพัฒนาผลงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ ในระดับชาติและนานาชาติ

แนวปฏิบัติที่ดี เรื่อง

แนวปฏิบัติที่ดีการจัดการเรียนการสอนด้วยสถานการณ์จำลองทางการพยาบาล ของคณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี (Good Practice in Teaching and Learning Methods on Nursing Simulation-Based, Faculty of Nursing and Allied Health Sciences, Phetchaburi Rajabhat University)

แนวปฏิบัติที่ดี เรื่อง

การบริหารความเสี่ยงการฝึกปฏิบัติวิชาปฏิบัติการบริหารทางการพยาบาล ในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(โควิด-19)

แนวปฏิบัติที่ดี เรื่อง

ระบบฐานข้อมูลข้อสอบคุณภาพเพื่อพัฒนาผลการสอบใบประกอบวิชาชีพ

แนวปฏิบัติที่ดี เรื่อง

แนวปฏิบัติที่ดี ด้านกิจการนักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ มหาวิทยาลับราชภัฏเพชรบุรี

แนวปฏิบัติที่ดี เรื่อง

แนวปฏิบัติที่ดี (Good Practice) เรื่อง การพัฒนาการปฏิบัติการปฏิบัติการพยาบาลเพื่อเพิ่มพูนความเชี่ยวชาญ (Academic Faculty Practice) คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ

แนวปฏิบัติที่ดี เรื่อง

แนวปฏิบัติที่ดี (Good Practice) เรื่อง การพัฒนาบทเรียนสู่การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์จำลอง (Simulation-based Learning: SBL)

แนวปฏิบัติที่ดี เรื่อง

การดำเนินโครงการชมรมถันยรักษ์เพื่อสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

แนวปฏิบัติที่ดี เรื่อง

กระบวนการพัฒนาการเขียน scenario มาตรฐาน

แนวปฏิบัติที่ดี เรื่อง

การส่งเสริมทักษะการวิจัยและนวัตกรรมของนักศึกษาแพทย์แผนไทย ผ่านการ เรียนรู้ด้วยโมเดล FCERP


คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

38 หมู่ 8 ถ.หาดเจ้าสำราญ ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
โทร: 032-708622
โทรสาร: 032-708665
อีเมล์: nursepbru@mail.pbru.ac.th
Website : http://nurse.pbru.ac.th/
 

Copyright © 2020 Faculty Of Nursing and Allied Health Science, Phetchaburi Rajabhat University , All rights reserved.
Develop by Digital Technology Center PBRU