กิจกรรมการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาการจัดการงานสนับสนุนวิชาการแบบมืออาชีพ

ข่าวกิจกรรมคณะพยาบาลศาสตร์

กิจกรรมการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาการจัดการงานสนับสนุนวิชาการแบบมืออาชีพ


แชร์โพสต์นี้

วิทยาการน่ารู้ ด้วยความห่วงใย ใส่ใจสุขภาพ ประจำเดือน กุมภาพันธ์

วิชาการน่ารู้ ด้วยความห่วงใย ใส่ใจสุขภาพ

ประจำเดือน กุมภาพันธ์

 • 1

 • 2

 • 3

 • 4

 • 1_0

 • 2_0

 • 3_0

 • 4_0

 • 5


แชร์โพสต์นี้

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง รายชื่อนักศึกษาที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกเข้ารับทุนการศึกษา “มูลนิธิชิน โสภณพนิช” คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

ข่าวกิจกรรมคณะพยาบาลศาสตร์

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

เรื่อง รายชื่อนักศึกษาที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกเข้ารับทุนการศึกษา

“มูลนิธิชิน โสภณพนิช”

คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ

ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓


แชร์โพสต์นี้

กิจกรรมการประชุมคณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ ครั้งที่ 1/2564

ข่าวกิจกรรมคณะพยาบาลศาสตร์

กิจกรรมการประชุม
คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ
ครั้งที่ 1/2564

    วันพุธที่ 6 มกราคม 2564 เวลา 13.00 น. ห้องประชุมคณะ ชั้น 3 อาคาร 29 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วนิดา ดุรงค์ฤทธิชัย เป็นประธานการประชุมคณะฯ โดยในที่ประชุมมีการรายงานผลการบริหารงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีระยะ 6 เดือนและแผนงานทำงานในระยะต่อไปของปลายปีการศึกษาของรองคณบดีเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยและสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ที่ปรับแผนการเรียนให้นักศึกษาในสถานการณ์โควิด แนวทางพัฒนางานตามแผนหารายได้ คณะกรรมการยกระดับคุณภาพงานบริการวิชาการ กิจการนักศึกษา ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่เน้นพัฒนาวิศวกรสังคม คณะกรรมการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อมุ่งสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้สู่ Green and clean university และสร้างความโดดเด่นด้านอาหารและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่เน้นการเพิ่มจำนวนงานวิจัย สร้างชุดวิจัยและศูนย์กัญชาศาสตร์ คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร Upskill, Reskill และหลักสูตรประเภทปริญญาที่ผลักดันหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาลและหลักสูตรระยะสั้นต่างๆ คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาที่วางแผนเตรียมรับรองสถาบันการศึกษาพยาบาล คณะกรรมการสื่อสารองค์กรที่ช่วยพัฒนาภาพลักาณ์คณะและสำนักงานคณบดีที่สนับสนุนงานของอาจารย์อย่างเต็มที่ รวมทั้งร่วมกันอวยพรบุคลากรที่มีวันคล้ายวันเกิดในเดือนมกราคม

 • 67444

 • 67445

 • 67446

 • 67442

 • 67447

 • S__32415747


แชร์โพสต์นี้

กิจกรรมพิจารณาทุนการศึกษาโครงการทุนอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระยะที่ 3 ปีการศึกษา 2563

ข่าวกิจกรรมคณะพยาบาลศาสตร์

กิจกรรมวันภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยแห่งชาติ

    วันพุธ ที่ 6 มกราคม 2564 เวลา 16.30-18.00 น. คณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษาโครงการทุนอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมี อาจารย์เผ่า อนันต์จิ๋ว เป็นประธานกรรมการ ได้สอบสัมภาษณ์นักศึกษาเพื่อสนับสนุนนักศึกษาที่มีภูมิลำเนาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ที่มีผลการเรียนผ่านเกณฑ์และมีความประพฤติดี ซึ่งทุนสนับสนุนการศึกษาต่อเนื่องเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามระยะเวลาการศึกษาของหลักสูตรให้แก่ผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์ที่กำหนด

 • S__33849350

 • S__33849347

 • S__33849349


แชร์โพสต์นี้

การพัฒนาต้นแบบศูนย์เรียนรู้นวัตกรรมผู้สูงอายุและศูนย์เด็กเล็ก สู่การยกระดับคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน ต. หัวสะพาน อ.เมือง จ.เพชรบุรี

ข่าวกิจกรรมคณะพยาบาลศาสตร์


แชร์โพสต์นี้

กิจกรรมบายศรีสุขวัญประจำปีการศึกษา 2563 คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ข่าวกิจกรรมคณะพยาบาลศาสตร์

กิจกรรมบายศรีสุขวัญประจำปีการศึกษา 2563
คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

     ในวันที่ 26 กันยายน 2563 บริเวณอาคารเรียนชั้น 1 คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วนิดา ดุรงค์ฤทธิชัย คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พร้อมด้วยคณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา ร่วมพิธีบายศรีสุขวัญประจำปีการศึกษา 2563 ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อให้บุคลากรและนักศึกษาของคณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพได้สืบสานวัฒนธรรมอันดีงามและส่งเสริมความสามัคคีให้เกิดขึ้นในต่อไป

ไฟล์รูปทั้งหมด…


แชร์โพสต์นี้

[seed_social]

 • DSC05869

 • DSC05886

 • DSC05888

 • DSC05885

 • DSC05891

 • DSC05899

 • DSC05897

 • DSC05894

 • DSC05892

 • DSC05898

 • DSC05896

 • DSC05889

 • DSC05903

 • DSC05913

 • DSC05917

 • DSC05929

 • DSC06039

 • DSC05925

 • DSC05934

 • DSC05943

 • DSC05945

 • DSC05941

 • DSC05947

 • DSC05948

 • DSC05974

 • DSC05979

 • DSC05985

 • DSC06061

 • DSC06063

 • DSC06064

 • DSC06095

 • DSC06039


คณะพยาบาลศาสตร์ฯ ได้จัดกิจกรรมโครงการพัฒนาระบบการบริหารงานวิจัย ในวันที่ 14 สิงหาคม 2563

ข่าวกิจกรรมคณะพยาบาลศาสตร์

คณะพยาบาลศาสตร์ฯ ได้จัดกิจกรรมโครงการพัฒนาระบบการบริหารงานวิจัย ในวันที่ 14 สิงหาคม 2563

     ในวันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2563 คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ ได้จัดกิจกรรมโครงการพัฒนาระบบการบริหารงานวิจัย  โดยมี ดร.มนัญญา ปริยวิชญภักดี รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ซึ่งกิจกรรมจุดประสงค์เพื่อพัฒนาระบบและกลไกการบริหารงานวิจัย และนวัตกรรม ให้มีประสิทธิภาพ ส่งเสริมศักยภาพนักวิจัยให้ได้รับทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก ตลอดจนมีการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ มีการเผยแพร่ผลงานวิจัย นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์มากขึ้น 

ไฟล์รูปทั้งหมด…


แชร์โพสต์นี้

[seed_social]

 • IMG_7412

 • IMG_7411

 • IMG_7413

 • IMG_7415

 • IMG_7406

 • IMG_7407

 • IMG_7408

 • IMG_7402

 • IMG_7405

 • IMG_7399

 • IMG_7397

 • IMG_7395


กิจกรรมโครงการถอดบทเรียน องค์ความรู้การพยาบาลออสโตมีและแผล จากกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2563

ข่าวกิจกรรมคณะพยาบาลศาสตร์

กิจกรรมโครงการถอดบทเรียน
องค์ความรู้การพยาบาลออสโตมีและแผล
จากกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ
เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2563

     ในวันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้จัดกิจกรรมถอดบทเรียน องค์ความรู้การพยาบาลออสโตมีและแผล จากกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2563 ที่ผ่านมา ณ ห้องปฏิบัติการพยาบาลกายวิภาคศาสตร์ 

 • 30494

 • 30495

 • 30497

 • 30493

 • 30492

 • 30496


แชร์โพสต์นี้

 • 1
 • 2

คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

38 หมู่ 8 ถ.หาดเจ้าสำราญ ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
โทร: 032-708622
โทรสาร: 032-708665
อีเมล์: nursepbru@mail.pbru.ac.th
Website : http://nurse.pbru.ac.th/
 

Copyright © 2020 Faculty Of Nursing Phetchaburi Rajabhat University , All rights reserved.
Develop by Digital Technology Center PBRU