กิจกรรม“PBRU Herb Fight Covid แปรรูปยาสมุนไพรสู้ภัยโควิด” วันศุกร์ ที่ 12 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ณ คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

 • LINE_ALBUM_211112_15

 • LINE_ALBUM_211112_5

 • LINE_ALBUM_211112_32

 • LINE_ALBUM_211112_2

 • LINE_ALBUM_211112_35

กิจกรรม“PBRU Herb Fight Covid
แปรรูปยาสมุนไพรสู้ภัยโควิด”
วันศุกร์ ที่ 12 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2564
ณ คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธานเปิดกิจกรรม “PBRU Herb Fight Covid แปรรูปยาสมุนไพรสู้ภัยโควิด” ครั้งที่ 1 วันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 ณ คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรม เพื่อแปรรูปยาแคปซูลสมุนไพรฟ้าทะลายโจร เพื่อเป็นการบูรณาการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีและเพื่อนำผลผลิตที่ได้มาใช้ในการบริการวิชาการในชุมชน กิจกรรมดังกล่าว เป็นกิจกรรมในระยะที่ 2 ซึ่งต่อเนื่องจากโครงการแปลงสมุนไพร ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง และโครงการพัฒนามหาวิทยาลัยสีเขียว (Green and Clean University) ที่ได้ดำเนินการเตรียมแปลงปลูกสมุนไพร การเสริมความรู้การปลูกสมุนไพร กิจกรรมปลูกสมุนไพร ซึ่งเป็นสมุนไพรที่ปลูกเป็นสมุนไพรรักษาโรคที่มีความจำเป็น และเป็นที่ต้องการอย่างมากในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโควิด 19 อย่างในปัจจุบันนี้

 • LINE_ALBUM_211112_42

 • LINE_ALBUM_211112_41

 • LINE_ALBUM_211112_40

 • LINE_ALBUM_211112_39

 • LINE_ALBUM_211112_38

 • LINE_ALBUM_211112_37

 • LINE_ALBUM_211112_36

 • LINE_ALBUM_211112_35

 • LINE_ALBUM_211112_34

 • LINE_ALBUM_211112_33

 • LINE_ALBUM_211112_32

 • LINE_ALBUM_211112_31

 • LINE_ALBUM_211112_30

 • LINE_ALBUM_211112_29

 • LINE_ALBUM_211112_28

 • LINE_ALBUM_211112_27

 • LINE_ALBUM_211112_26

 • LINE_ALBUM_211112_25

 • LINE_ALBUM_211112_24

 • LINE_ALBUM_211112_23

 • LINE_ALBUM_211112_22

          กิจกรรม“PBRU Herb Fight Covid แปรรูปยาสมุนไพรสู้ภัยโควิด” ครั้งนี้จะมีการแปรรูปยาแคปซูลสมุนไพรฟ้าทะลายโจรผง 30 กิโลกรัม และมีการบันทึกวิดีโอสอนการแปรรูปยาแคปซูลสมุนไพร เพื่อใช้ในการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษาและเป็นการบริการวิชาการแก่ประชาชนในชุมชน และโรงพยาบาลในจังหวัดเพชรบุรี ต่อไป

 • LINE_ALBUM_211112_21

 • LINE_ALBUM_211112_20

 • LINE_ALBUM_211112_19

 • LINE_ALBUM_211112_18

 • LINE_ALBUM_211112_17

 • LINE_ALBUM_211112_16

 • LINE_ALBUM_211112_15

 • LINE_ALBUM_211112_14

 • LINE_ALBUM_211112_13

 • LINE_ALBUM_211112_12

 • LINE_ALBUM_211112_11

 • LINE_ALBUM_211112_10

 • LINE_ALBUM_211112_9

 • LINE_ALBUM_211112_8

 • LINE_ALBUM_211112_7

 • LINE_ALBUM_211112_6

 • LINE_ALBUM_211112_5

 • LINE_ALBUM_211112_4

 • LINE_ALBUM_211112_3

 • LINE_ALBUM_211112_2

 • LINE_ALBUM_211112_1

 • LINE_ALBUM_211112_0


แชร์โพสต์นี้

คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ รายงานผลการดำเนินงานโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและรายได้ชุมชนฐานรากบนการพัฒนาต้นแบบศูนย์เรียนรู้นวัตกรรมผู้สูงอายุตำบลหัวสะพาน อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี

 • S__5849343

 • S__5849345

 • S__5849346

 • S__5849348

 • S__5849347

 • S__5849349

คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ รายงานผลการดำเนินงานโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและรายได้ชุมชนฐานรากบนการพัฒนาต้นแบบศูนย์เรียนรู้นวัตกรรมผู้สูงอายุตำบลหัวสะพาน อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี

          วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2564 ผศ.ดร.วนิดา ดุรงค์ฤทธิชัย คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ มอบหมายให้อาจารย์สัณฐิตาพร กลิ่นทอง และอาจารย์ณฐกร นิลเนตร เป็นตัวแทนในการรายงานผลการดำเนินงานโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและรายได้ชุมชนฐานรากบนการพัฒนาต้นแบบศูนย์เรียนรู้นวัตกรรมผู้สูงอายุตำบลหัวสะพาน อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี ปีงบประมาณ 2564 แก่นายกเทศมนตรี ผู้บริหารเทศบาลตำบลหัวสะพาน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหัวสะพาน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังตะโก และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง


แชร์โพสต์นี้

รายงานการเทียบเคียง (Benchmarked) ผลการดำเนินงานของหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช กับ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

รายงานการเทียบเคียง (Benchmarked)

รายงานการเทียบเคียง (Benchmarked) ผลการดำเนินงานของหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช กับ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

แชร์โพสต์นี้

กิจกรรมศึกษาดูงานศูนย์สุขภาพเด็กเล็กต้นแบบ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 • กิจกรรมการศึกษาดูงานศูนย์สุขภาพเด็กเล็ก

 • 524188

 • 524187

 • 524176

 • 524186

 • 524185

 • 524179

กิจกรรมศึกษาดูงานศูนย์สุขภาพเด็กเล็กต้นแบบ
ณ ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

          ภาควิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น ได้จัดกิจกรรมการศึกษาดูงานศูนย์สุขภาพเด็กเล็กต้นแบบ (แบบ online จากสถานการณ์โควิด-19) ณ ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2564 โดยได้รับเกียรติจากท่านวิทยากร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จุไรรัตน์ กีบาง หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มาบรรยายให้ความรู้และประสบการณ์นอกชั้นเรียนแก่นักศึกษา โดยการเรียนรู้นอกชั้นเรียนดังกล่าว สามารถส่งเสริมประสบการณ์ในการเรียนรู้และการคิดในระดับสูงซึ่งเป็นแนวคิดหลักของการเรียนรู้และการดำรงชีวิตในศตวรรษที่ 21 ภาควิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ขอขอบพระคุณท่านวิทยากร ท่านคณบดีและทีมบริหาร คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่กรุณาให้ความอนุเคราะห์ในการศึกษาดูงานศูนย์สุขภาพเด็กเล็กต้นแบบในครั้งนี้ จนสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีและบรรลุตามเป้าหมายทุกประการ

 • 524184

 • 524171

 • 524173

 • 524174

 • 524175

 • 524177

 • 524178

 • 524180

 • 524181

 • 524182

 • 524183

 • 524172


แชร์โพสต์นี้

รับสมัครผู้เข้าศึกษาต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

ข่าวรับสมัครนักศึกษา

ดาวน์โหลดไฟล์


แชร์โพสต์นี้

กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เล่าสู่กันฟัง การใช้ Body Interact และการสอนในรูปแบบ Simulation

ข่าวกิจกรรมคณะพยาบาลศาสตร์

IMG_6523


แชร์โพสต์นี้

เชิญการกิจกรรมที่ปฐมนิเทศผู้ปกครองและนักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ และกิจกรรมมอบตัวเป็นศิษย์ ณ คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รูปแบบออนไลน์

ข่าวกิจกรรมคณะพยาบาลศาสตร์

ดาวโหลดไฟล์กำหนดการ…

ปฏิทินการจัดปฐมนิเทศ ปี 64_Online(2)


แชร์โพสต์นี้

กิจกรรมการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาการจัดการงานสนับสนุนวิชาการแบบมืออาชีพ

ข่าวกิจกรรมคณะพยาบาลศาสตร์

กิจกรรมการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาการจัดการงานสนับสนุนวิชาการแบบมืออาชีพ


แชร์โพสต์นี้

วิทยาการน่ารู้ ด้วยความห่วงใย ใส่ใจสุขภาพ ประจำเดือน กุมภาพันธ์

วิชาการน่ารู้ ด้วยความห่วงใย ใส่ใจสุขภาพ

ประจำเดือน กุมภาพันธ์

 • 1

 • 2

 • 3

 • 4

 • 1_0

 • 2_0

 • 3_0

 • 4_0

 • 5


แชร์โพสต์นี้


คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

38 หมู่ 8 ถ.หาดเจ้าสำราญ ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
โทร: 032-708622
โทรสาร: 032-708665
อีเมล์: nursepbru@mail.pbru.ac.th
Website : http://nurse.pbru.ac.th/
 

Copyright © 2020 Faculty Of Nursing Phetchaburi Rajabhat University , All rights reserved.
Develop by Digital Technology Center PBRU