กิจกรรมศึกษาดูงานศูนย์สุขภาพเด็กเล็กต้นแบบ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 • กิจกรรมการศึกษาดูงานศูนย์สุขภาพเด็กเล็ก

 • 524188

 • 524187

 • 524176

 • 524186

 • 524185

 • 524179

กิจกรรมศึกษาดูงานศูนย์สุขภาพเด็กเล็กต้นแบบ
ณ ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

          ภาควิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น ได้จัดกิจกรรมการศึกษาดูงานศูนย์สุขภาพเด็กเล็กต้นแบบ (แบบ online จากสถานการณ์โควิด-19) ณ ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2564 โดยได้รับเกียรติจากท่านวิทยากร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จุไรรัตน์ กีบาง หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มาบรรยายให้ความรู้และประสบการณ์นอกชั้นเรียนแก่นักศึกษา โดยการเรียนรู้นอกชั้นเรียนดังกล่าว สามารถส่งเสริมประสบการณ์ในการเรียนรู้และการคิดในระดับสูงซึ่งเป็นแนวคิดหลักของการเรียนรู้และการดำรงชีวิตในศตวรรษที่ 21 ภาควิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ขอขอบพระคุณท่านวิทยากร ท่านคณบดีและทีมบริหาร คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่กรุณาให้ความอนุเคราะห์ในการศึกษาดูงานศูนย์สุขภาพเด็กเล็กต้นแบบในครั้งนี้ จนสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีและบรรลุตามเป้าหมายทุกประการ

 • 524184

 • 524171

 • 524173

 • 524174

 • 524175

 • 524177

 • 524178

 • 524180

 • 524181

 • 524182

 • 524183

 • 524172


แชร์โพสต์นี้

รับสมัครผู้เข้าศึกษาต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

ข่าวรับสมัครนักศึกษา

ดาวน์โหลดไฟล์


แชร์โพสต์นี้

กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เล่าสู่กันฟัง การใช้ Body Interact และการสอนในรูปแบบ Simulation

ข่าวกิจกรรมคณะพยาบาลศาสตร์

IMG_6523


แชร์โพสต์นี้

เชิญการกิจกรรมที่ปฐมนิเทศผู้ปกครองและนักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ และกิจกรรมมอบตัวเป็นศิษย์ ณ คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รูปแบบออนไลน์

ข่าวกิจกรรมคณะพยาบาลศาสตร์

ดาวโหลดไฟล์กำหนดการ…

ปฏิทินการจัดปฐมนิเทศ ปี 64_Online(2)


แชร์โพสต์นี้

กิจกรรมการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาการจัดการงานสนับสนุนวิชาการแบบมืออาชีพ

ข่าวกิจกรรมคณะพยาบาลศาสตร์

กิจกรรมการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาการจัดการงานสนับสนุนวิชาการแบบมืออาชีพ


แชร์โพสต์นี้

วิทยาการน่ารู้ ด้วยความห่วงใย ใส่ใจสุขภาพ ประจำเดือน กุมภาพันธ์

วิชาการน่ารู้ ด้วยความห่วงใย ใส่ใจสุขภาพ

ประจำเดือน กุมภาพันธ์

 • 1

 • 2

 • 3

 • 4

 • 1_0

 • 2_0

 • 3_0

 • 4_0

 • 5


แชร์โพสต์นี้

กิจกรรมการประชุมคณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ ครั้งที่ 1/2564

ข่าวกิจกรรมคณะพยาบาลศาสตร์

กิจกรรมการประชุม
คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ
ครั้งที่ 1/2564

    วันพุธที่ 6 มกราคม 2564 เวลา 13.00 น. ห้องประชุมคณะ ชั้น 3 อาคาร 29 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วนิดา ดุรงค์ฤทธิชัย เป็นประธานการประชุมคณะฯ โดยในที่ประชุมมีการรายงานผลการบริหารงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีระยะ 6 เดือนและแผนงานทำงานในระยะต่อไปของปลายปีการศึกษาของรองคณบดีเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยและสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ที่ปรับแผนการเรียนให้นักศึกษาในสถานการณ์โควิด แนวทางพัฒนางานตามแผนหารายได้ คณะกรรมการยกระดับคุณภาพงานบริการวิชาการ กิจการนักศึกษา ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่เน้นพัฒนาวิศวกรสังคม คณะกรรมการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อมุ่งสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้สู่ Green and clean university และสร้างความโดดเด่นด้านอาหารและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่เน้นการเพิ่มจำนวนงานวิจัย สร้างชุดวิจัยและศูนย์กัญชาศาสตร์ คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร Upskill, Reskill และหลักสูตรประเภทปริญญาที่ผลักดันหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาลและหลักสูตรระยะสั้นต่างๆ คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาที่วางแผนเตรียมรับรองสถาบันการศึกษาพยาบาล คณะกรรมการสื่อสารองค์กรที่ช่วยพัฒนาภาพลักาณ์คณะและสำนักงานคณบดีที่สนับสนุนงานของอาจารย์อย่างเต็มที่ รวมทั้งร่วมกันอวยพรบุคลากรที่มีวันคล้ายวันเกิดในเดือนมกราคม

 • 67444

 • 67445

 • 67446

 • 67442

 • 67447

 • S__32415747


แชร์โพสต์นี้

กิจกรรมพิจารณาทุนการศึกษาโครงการทุนอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระยะที่ 3 ปีการศึกษา 2563

ข่าวกิจกรรมคณะพยาบาลศาสตร์

กิจกรรมวันภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยแห่งชาติ

    วันพุธ ที่ 6 มกราคม 2564 เวลา 16.30-18.00 น. คณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษาโครงการทุนอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมี อาจารย์เผ่า อนันต์จิ๋ว เป็นประธานกรรมการ ได้สอบสัมภาษณ์นักศึกษาเพื่อสนับสนุนนักศึกษาที่มีภูมิลำเนาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ที่มีผลการเรียนผ่านเกณฑ์และมีความประพฤติดี ซึ่งทุนสนับสนุนการศึกษาต่อเนื่องเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามระยะเวลาการศึกษาของหลักสูตรให้แก่ผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์ที่กำหนด

 • S__33849350

 • S__33849347

 • S__33849349


แชร์โพสต์นี้

การพัฒนาต้นแบบศูนย์เรียนรู้นวัตกรรมผู้สูงอายุและศูนย์เด็กเล็ก สู่การยกระดับคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน ต. หัวสะพาน อ.เมือง จ.เพชรบุรี

ข่าวกิจกรรมคณะพยาบาลศาสตร์


แชร์โพสต์นี้

 • 1
 • 2

คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

38 หมู่ 8 ถ.หาดเจ้าสำราญ ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
โทร: 032-708622
โทรสาร: 032-708665
อีเมล์: nursepbru@mail.pbru.ac.th
Website : http://nurse.pbru.ac.th/
 

Copyright © 2020 Faculty Of Nursing Phetchaburi Rajabhat University , All rights reserved.
Develop by Digital Technology Center PBRU