ประกาศรับสมัครผู้สมควรดำรงตำแหน่งสโมสรนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗ สามารถรับใบสมัครได้ที่งานกิจการนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ

ประกาศรับสมัครผู้สมควรดำรงตำแหน่งสโมสรนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗ สามารถรับใบสมัครได้ที่งานกิจการนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ

ประกาศคณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รอบที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2567

ประกาศคณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รอบที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2567

โครงการปัจฉิมนิเทศ และพิธีมอบประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 2

โครงการปัจฉิมนิเทศ และพิธีมอบประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 2

เนื่องด้วย คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้เปิดให้มีการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาลเป็นรุ่นที่ 2 ปีการศึกษา 2565 มุ่งเน้นเพื่อตอบสนองความต้องการบุคลากรด้านสุขภาพ และเป็นเพิ่มการผลิตบุคลากรทางด้านสุขภาพให้กับประเทศ การสร้างอัตลักษณ์ ค่านิยมและสร้างความโดดเด่นของวิชาชีพ ให้มีความพร้อมการทำงานด้วยวิชาการ ทักษะปฏิบัติการช่วยเหลือดูแลผู้ป่วย ผู้ที่อยู่ในภาวะพึ่งพิง ให้แก่นักศึกษาครบตามหลักสูตรแล้วนั้น
           ผลจากการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล มีจำนวนนักศึกษาสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2565 จำนวน 17 คน ในวันที่ 20 ธันวาคม 2566 ณ ห้องประชุมเสนาะกลิ่นงาม

ผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และผู้บริหารคณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ ได้ให้การต้อนรับ รศ.ดร.นันทิยา ดวงภุมเมศ ประธานกลุ่มวิจัยสื่อสารเพื่อการพัฒนา สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล และคณะ เพื่อประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้าวเครือข่ายในการสร้างการรู้เท่าทันสื่อให้ผู้สูงอายุ

 • S__98672696

 • S__98672698

 • S__98672700

 • S__98672699

 • S__98672697

 • S__98672694

ผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และผู้บริหารมคณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ ได้ให้การต้อนรับ รศ.ดร.นันทิยา ดวงภุมเมศ ประธานกลุ่มวิจัยสื่อสารเพื่อการพัฒนา สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล และคณะ เพื่อประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้าวเครือข่ายในการสร้างการรู้เท่าทันสื่อให้ผู้สูงอายุ

        เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2565 ผศ.ดร.พรรณี คอนจอหอ รองอธิการบดีฯ อ.ดร.เมธาวิน สาระยาน ผู้ช่วยอธิการบดีฯ ผศ.ดร.วนิดา ดุรงค์ฤทธิชัย คณบดีฯ และผู้บริหารคณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้ให้การต้อนรับ รศ.ดร.นันทิยา ดวงภุมเมศ ประธานกลุ่มวิจัยสื่อสารเพื่อการพัฒนา สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล และคณะ เพื่อประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้าวเครือข่ายในการสร้างการรู้เท่าทันสื่อให้ผู้สูงอายุในท้องถิ่น เป็นการบูรณาการองค์ความรู้จากโรงเรียนผู้สูงอายุนำร่อง หลักสูตรวัยเพชรรู้ทันสื่อ และเครื่องมือแอพพลิเคชั่น STAAS เข้ากับพื้นที่ภูมิภาคตะวันตก และเป็นการสร้างความร่วมมือระหว่างสถาบันในการบูรณาการการเรียนการสอน การบริการวิชาการและงานวิจัยต่อไป


แชร์โพสต์นี้

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ ได้จัดโครงการเตรียมความพร้อมและจัดทำฐานข้อมูลคลังข้อสอบวัดความรู้เพื่อการสอบใบประกอบวิชาชีพด้านสาธารณสุขศาสตร์ สำหรับนักศึกษาและศิษย์เก่า

 • 1

 • 2

 • 5

 • 14

 • 16

 • 21

 • 158271

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ ได้จัดโครงการเตรียมความพร้อมและจัดทำฐานข้อมูลคลังข้อสอบวัดความรู้เพื่อการสอบใบประกอบวิชาชีพด้านสาธารณสุขศาสตร์ สำหรับนักศึกษาและศิษย์เก่า

      สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ ได้จัดโครงการเตรียมความพร้อมและจัดทำฐานข้อมูลคลังข้อสอบวัดความรู้เพื่อการสอบใบประกอบวิชาชีพด้านสาธารณสุขศาสตร์ สำหรับนักศึกษาและศิษย์เก่าสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ จำนวน 80 คน ในวันที่ 14-18 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ผ่านระบบชั้นเรียน ออนไลน์โปรแกรม Zoom Meeting ได้รับเกียรติจากท่านอธิการบดีในการพูดคุยและให้กำลังใจกับนักศึกษา กล่าวเปิดงานโดยท่านรองอธิการบดี ดร.มนัญญา ปิริยวิชญภักดี ขอขอบพระคุณท่านวิทยากรทุกท่านที่สละเวลามาบรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษาและศิษย์เก่า ได้แก่
1.ท่านอาจารย์ ดร. จิรนันท์ ตุลชาติ ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดสุพรรณบุรี
2.อาจารย์เพ็ญวิภา นิลเนตร ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มงานสุขภาพภาคประชาชนและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 6 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข
3. อาจารย์พิทยา ศรีเมือง ตำแหน่ง วิทยาจารย์ชำนาญการพิเศษ (ด้านการสอน) วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรจังหวัดขอนแก่น
4. รองศาสตราจารย์ ดร. วรพจน์ พรหมสัตยพร ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักศึกษาทั่วไปฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
5.อาจารย์ ดร.กันยารัตน์ กุยสุวรรณ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ กองสุขศึกษา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข
6. อาจารย์ ดร.พุทธิไกร ประมวล ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ
7.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุดารัตน์ ไชยเฉลิม ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

 • 1

 • 3

 • 4

 • 5

 • 6

 • 7

 • 8

 • 09

 • 9

 • 10

 • 11

 • 12

 • 13

 • 14

 • 15

 • 16

 • 17

 • 21

 • 22

 • 158271

 • 158272

 • a11

 • S__109584388

 • S__109584390

 • S__109584391

 • S__109584392

 • S__109584395

 • S__109584396

 • S__109584397

 • S__109584399

 • S__109584402

 • S__110092292

 • S__110092294

 • S__110092295

 • S__110092296

 • S__110092297

 • S__110092298


แชร์โพสต์นี้

คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ จัดกิจกรรมมีทแอนด์กรี๊ดไทม์ (Meet and Create Time: Online)

 • messageImage_1637981890396

 • 1

 • 2

 • การพบ นศ ประจำกลุ่มย่อย ครั้งที่ 1 อ. เบญจวรร

 • S__28721179

 • S__28721181

คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ
จัดกิจกรรมมีทแอนด์กรี๊ดไทม์
(Meet and Create Time: Online)

          วันที่ 8 ธันวาคม 2564 คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ จัดกิจกรรมมีทแอนด์กรี๊ดไทม์ (Meet and Create Time: Online) อาจารย์ประจำชั้น&อาจารย์ที่ปรึกษาประจำกลุ่ม พบนักศึกษา เวลา 15.30-16.00 น. เพื่อพูดคุยให้คำปรึกษาแก่นักศึกษา

 • S__28721177

 • S__28721182

 • S__28721180

 • S__28721183

 • S__28721181

 • S__28721184

 • S__28721179

 • การพบ นศ ประจำกลุ่มย่อย ครั้งที่ 1 อ. เบญจวรร

 • 2

 • 1

 • 119504

 • การพบ นศ ประจำกลุ่มย่อย ครั้งที่ 1

 • S__19579022

 • 30C81EDB-A0D9-4839-8B04-2A4AA0643CE4

 • 415245


แชร์โพสต์นี้

กิจกรรม“PBRU Herb Fight Covid แปรรูปยาสมุนไพรสู้ภัยโควิด” วันศุกร์ ที่ 12 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ณ คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

 • LINE_ALBUM_211112_15

 • LINE_ALBUM_211112_5

 • LINE_ALBUM_211112_32

 • LINE_ALBUM_211112_2

 • LINE_ALBUM_211112_35

กิจกรรม“PBRU Herb Fight Covid
แปรรูปยาสมุนไพรสู้ภัยโควิด”
วันศุกร์ ที่ 12 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2564
ณ คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธานเปิดกิจกรรม “PBRU Herb Fight Covid แปรรูปยาสมุนไพรสู้ภัยโควิด” ครั้งที่ 1 วันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 ณ คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรม เพื่อแปรรูปยาแคปซูลสมุนไพรฟ้าทะลายโจร เพื่อเป็นการบูรณาการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีและเพื่อนำผลผลิตที่ได้มาใช้ในการบริการวิชาการในชุมชน กิจกรรมดังกล่าว เป็นกิจกรรมในระยะที่ 2 ซึ่งต่อเนื่องจากโครงการแปลงสมุนไพร ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง และโครงการพัฒนามหาวิทยาลัยสีเขียว (Green and Clean University) ที่ได้ดำเนินการเตรียมแปลงปลูกสมุนไพร การเสริมความรู้การปลูกสมุนไพร กิจกรรมปลูกสมุนไพร ซึ่งเป็นสมุนไพรที่ปลูกเป็นสมุนไพรรักษาโรคที่มีความจำเป็น และเป็นที่ต้องการอย่างมากในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโควิด 19 อย่างในปัจจุบันนี้

 • LINE_ALBUM_211112_42

 • LINE_ALBUM_211112_41

 • LINE_ALBUM_211112_40

 • LINE_ALBUM_211112_39

 • LINE_ALBUM_211112_38

 • LINE_ALBUM_211112_37

 • LINE_ALBUM_211112_36

 • LINE_ALBUM_211112_35

 • LINE_ALBUM_211112_34

 • LINE_ALBUM_211112_33

 • LINE_ALBUM_211112_32

 • LINE_ALBUM_211112_31

 • LINE_ALBUM_211112_30

 • LINE_ALBUM_211112_29

 • LINE_ALBUM_211112_28

 • LINE_ALBUM_211112_27

 • LINE_ALBUM_211112_26

 • LINE_ALBUM_211112_25

 • LINE_ALBUM_211112_24

 • LINE_ALBUM_211112_23

 • LINE_ALBUM_211112_22

          กิจกรรม“PBRU Herb Fight Covid แปรรูปยาสมุนไพรสู้ภัยโควิด” ครั้งนี้จะมีการแปรรูปยาแคปซูลสมุนไพรฟ้าทะลายโจรผง 30 กิโลกรัม และมีการบันทึกวิดีโอสอนการแปรรูปยาแคปซูลสมุนไพร เพื่อใช้ในการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษาและเป็นการบริการวิชาการแก่ประชาชนในชุมชน และโรงพยาบาลในจังหวัดเพชรบุรี ต่อไป

 • LINE_ALBUM_211112_21

 • LINE_ALBUM_211112_20

 • LINE_ALBUM_211112_19

 • LINE_ALBUM_211112_18

 • LINE_ALBUM_211112_17

 • LINE_ALBUM_211112_16

 • LINE_ALBUM_211112_15

 • LINE_ALBUM_211112_14

 • LINE_ALBUM_211112_13

 • LINE_ALBUM_211112_12

 • LINE_ALBUM_211112_11

 • LINE_ALBUM_211112_10

 • LINE_ALBUM_211112_9

 • LINE_ALBUM_211112_8

 • LINE_ALBUM_211112_7

 • LINE_ALBUM_211112_6

 • LINE_ALBUM_211112_5

 • LINE_ALBUM_211112_4

 • LINE_ALBUM_211112_3

 • LINE_ALBUM_211112_2

 • LINE_ALBUM_211112_1

 • LINE_ALBUM_211112_0


แชร์โพสต์นี้

คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ รายงานผลการดำเนินงานโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและรายได้ชุมชนฐานรากบนการพัฒนาต้นแบบศูนย์เรียนรู้นวัตกรรมผู้สูงอายุตำบลหัวสะพาน อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี

 • S__5849343

 • S__5849345

 • S__5849346

 • S__5849348

 • S__5849347

 • S__5849349

คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ รายงานผลการดำเนินงานโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและรายได้ชุมชนฐานรากบนการพัฒนาต้นแบบศูนย์เรียนรู้นวัตกรรมผู้สูงอายุตำบลหัวสะพาน อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี

          วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2564 ผศ.ดร.วนิดา ดุรงค์ฤทธิชัย คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ มอบหมายให้อาจารย์สัณฐิตาพร กลิ่นทอง และอาจารย์ณฐกร นิลเนตร เป็นตัวแทนในการรายงานผลการดำเนินงานโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและรายได้ชุมชนฐานรากบนการพัฒนาต้นแบบศูนย์เรียนรู้นวัตกรรมผู้สูงอายุตำบลหัวสะพาน อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี ปีงบประมาณ 2564 แก่นายกเทศมนตรี ผู้บริหารเทศบาลตำบลหัวสะพาน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหัวสะพาน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังตะโก และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง


แชร์โพสต์นี้

รายงานการเทียบเคียง (Benchmarked) ผลการดำเนินงานของหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช กับ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

รายงานการเทียบเคียง (Benchmarked)

รายงานการเทียบเคียง (Benchmarked) ผลการดำเนินงานของหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช กับ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

แชร์โพสต์นี้

กิจกรรมศึกษาดูงานศูนย์สุขภาพเด็กเล็กต้นแบบ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 • กิจกรรมการศึกษาดูงานศูนย์สุขภาพเด็กเล็ก

 • 524188

 • 524187

 • 524176

 • 524186

 • 524185

 • 524179

กิจกรรมศึกษาดูงานศูนย์สุขภาพเด็กเล็กต้นแบบ
ณ ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

          ภาควิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น ได้จัดกิจกรรมการศึกษาดูงานศูนย์สุขภาพเด็กเล็กต้นแบบ (แบบ online จากสถานการณ์โควิด-19) ณ ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2564 โดยได้รับเกียรติจากท่านวิทยากร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จุไรรัตน์ กีบาง หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มาบรรยายให้ความรู้และประสบการณ์นอกชั้นเรียนแก่นักศึกษา โดยการเรียนรู้นอกชั้นเรียนดังกล่าว สามารถส่งเสริมประสบการณ์ในการเรียนรู้และการคิดในระดับสูงซึ่งเป็นแนวคิดหลักของการเรียนรู้และการดำรงชีวิตในศตวรรษที่ 21 ภาควิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ขอขอบพระคุณท่านวิทยากร ท่านคณบดีและทีมบริหาร คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่กรุณาให้ความอนุเคราะห์ในการศึกษาดูงานศูนย์สุขภาพเด็กเล็กต้นแบบในครั้งนี้ จนสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีและบรรลุตามเป้าหมายทุกประการ

 • 524184

 • 524171

 • 524173

 • 524174

 • 524175

 • 524177

 • 524178

 • 524180

 • 524181

 • 524182

 • 524183

 • 524172


แชร์โพสต์นี้


คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

38 หมู่ 8 ถ.หาดเจ้าสำราญ ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
โทร: 032-708622
โทรสาร: 032-708665
อีเมล์: nursepbru@mail.pbru.ac.th
Website : http://nurse.pbru.ac.th/
 

Copyright © 2020 Faculty Of Nursing Phetchaburi Rajabhat University , All rights reserved.
Develop by Digital Technology Center PBRU