ภาควิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จัดกิจกรรม “สร้างสรรค์นวัตกรรม จดจำชุมชนโพไร่หวาน ร่วมสืบสานจากพี่สู่น้องปฐมวัย”

          ภาควิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี นำทีมโดย อาจารย์ วรรณไพร แย้มมา หัวหน้ารายวิชาปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น และ อาจารย์ เรือเอกหญิง สุพัตรา นุตรักษ์ ได้จัดกิจกรรม “สร้างสรรค์นวัตกรรม จดจำชุมชนโพไร่หวาน ร่วมสืบสานจากพี่สู่น้องปฐมวัย” วันที่ 17 สิงหาคม 2564 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลโพไร่หวาน จ.เพชรบุรี ซึ่งกิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น และบูรณาการร่วมกับโครงการศูนย์สุขภาพเด็กเล็กต้นแบบระยะที่ 1: “หนูน้อยปลอดภัย พัฒนาการสมวัย สุขใจต่างรุ่น” ทั้งนี้วัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษามีการพัฒนาทักษะด้านการคิดสร้างสรรค์ ทักษะด้านความร่วมมือ การเป็นผู้นำด้านสุขภาพและมีจิตอาสา ตลอดจนการทำงานเป็นทีม ในการสร้างนวัตกรรมที่ช่วยส่งเสริมพัฒนาการและความปลอดภัยในเด็กปฐมวัย ซึ่งมีการประยุกต์ภูมิปัญญาท้องถิ่นจากชุมชนโพไร่หวานเป็นแนวคิดสำคัญในการพัฒนานวัตกรรมสู่เด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ในการสร้างองค์ความรู้ที่เกิดขึ้นทั้งในและนอกชั้นเรียน นำมาสู่การแก้ปัญหาและตอบโจทย์ความต้องการของชุมชน ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมสุขภาพ พัฒนาการเด็กปฐมวัย และการป้องกันอุบัติเหตุในเด็กปฐมวัย ภายใต้ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อันจะนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กปฐมวัยให้มีสุขภาพที่ดี ลดอัตราการเสียชีวิตหรือพิการ ตลอดจนมีพัฒนาการที่สมวัย


แชร์โพสต์นี้


คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

38 หมู่ 8 ถ.หาดเจ้าสำราญ ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
โทร: 032-708622
โทรสาร: 032-708665
อีเมล์: nursepbru@mail.pbru.ac.th
Website : http://nurse.pbru.ac.th/
 

Copyright © 2020 Faculty Of Nursing Phetchaburi Rajabhat University , All rights reserved.
Develop by Digital Technology Center PBRU