กิจกรรมปลูกพืชสมุนไพร ตามโครงการพัฒนาและยกระดับพืชสมุนไพรวิทยาเขตโป่งสลอด สู่การสร้างมูลค่าสมุนไพรเชิงพาณิชย์

 • GN_L1665

 • GN_L1671

 • GN_L1668

 • GN_L1669

 • GN_L1640

 • GN_L1632

กิจกรรมปลูกพืชสมุนไพร ตามโครงการพัฒนาและยกระดับพืชสมุนไพรวิทยาเขตโป่งสลอด สู่การสร้างมูลค่าสมุนไพรเชิงพาณิชย์

          เมื่อช่วงบ่ายวันที่ 30 กรกฎาคม 2564 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี วิทยาเขตโป่งสลอด นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วนิดา ดุรงค์ฤทธิชัย คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ ได้จัดกิจกรรมปลูกพืชสมุนไพร ตามโครงการพัฒนาและยกระดับพืชสมุนไพรวิทยาเขตโป่งสลอด สู่การสร้างมูลค่าสมุนไพรเชิงพาณิชย์ ซึ่งเป็นความร่วมมือกับบุคลากรจากสำนักงานโครงการยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และคณาจารย์ นักศึกษาทั้ง 3 สาขาวิชา ประกอบด้วย สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ และสาขาวิชาการแพทย์แผนไทย โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์พจนารถ บัวเขียว รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธานในการปลูกพืชสมุนไพร ได้แก่ กระชาย ฟ้าทะลายโจร ขมิ้นชัน และไพล ซึ่งเป็นพืชสมุนไพรที่มีความจำเป็นและเป็นที่ต้องการสำหรับสถานการณ์ในปัจจุบัน รวมทั้งยังสามารถนำไปแปรรูปเป็นยาแคปซูลสมุนไพร ชาชงสมุนไพร และผลิตภัณฑ์ทางสุขภาพต่อไปได้

 • IMG_2156

 • IMG_2153

 • IMG_2160

 • IMG_2157

 • IMG_2236

 • IMG_2240

 • IMG_2247

 • IMG_2142

 • IMG_2150

 • IMG_2235


แชร์โพสต์นี้

กิจกรรมศึกษาดูงานศูนย์สุขภาพเด็กเล็กต้นแบบ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 • กิจกรรมการศึกษาดูงานศูนย์สุขภาพเด็กเล็ก

 • 524188

 • 524187

 • 524176

 • 524186

 • 524185

 • 524179

กิจกรรมศึกษาดูงานศูนย์สุขภาพเด็กเล็กต้นแบบ
ณ ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

          ภาควิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น ได้จัดกิจกรรมการศึกษาดูงานศูนย์สุขภาพเด็กเล็กต้นแบบ (แบบ online จากสถานการณ์โควิด-19) ณ ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2564 โดยได้รับเกียรติจากท่านวิทยากร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จุไรรัตน์ กีบาง หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มาบรรยายให้ความรู้และประสบการณ์นอกชั้นเรียนแก่นักศึกษา โดยการเรียนรู้นอกชั้นเรียนดังกล่าว สามารถส่งเสริมประสบการณ์ในการเรียนรู้และการคิดในระดับสูงซึ่งเป็นแนวคิดหลักของการเรียนรู้และการดำรงชีวิตในศตวรรษที่ 21 ภาควิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ขอขอบพระคุณท่านวิทยากร ท่านคณบดีและทีมบริหาร คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่กรุณาให้ความอนุเคราะห์ในการศึกษาดูงานศูนย์สุขภาพเด็กเล็กต้นแบบในครั้งนี้ จนสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีและบรรลุตามเป้าหมายทุกประการ

 • 524184

 • 524171

 • 524173

 • 524174

 • 524175

 • 524177

 • 524178

 • 524180

 • 524181

 • 524182

 • 524183

 • 524172


แชร์โพสต์นี้

การประชุมออนไลน์ระหว่างผู้บริหารคณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพและผู้บริหารคณะพยาบาลศาสตร์คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชเพื่อ Benchmarked

ข่าวกิจกรรมคณะพยาบาลศาสตร์

การประชุมออนไลน์ (2)


แชร์โพสต์นี้

กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เล่าสู่กันฟัง การใช้ Body Interact และการสอนในรูปแบบ Simulation

ข่าวกิจกรรมคณะพยาบาลศาสตร์

IMG_6523


แชร์โพสต์นี้

โครงการฟื้นฟูองค์ความรู้และเตรียมความพร้อมนักศึกษาและศิษย์เก่า สู่การเป็นผู้ประกอบการวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน วันที่ 15-19 มีนาคม 2564

ข่าวกิจกรรมคณะพยาบาลศาสตร์

 • โครงการฟื้นฟูองค์ความรู้และเตรียมความพร้อมนักศึกษาและศิษย์เก่า สู่การเป็นผู้ประ (1)

 • โครงการฟื้นฟูองค์ความรู้และเตรียมความพร้อมนักศึกษาและศิษย์เก่า สู่การเป็นผู้ประ (2)

 • โครงการฟื้นฟูองค์ความรู้และเตรียมความพร้อมนักศึกษาและศิษย์เก่า สู่การเป็นผู้ประ (4)


แชร์โพสต์นี้

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

ข่าวกิจกรรมคณะพยาบาลศาสตร์

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ


แชร์โพสต์นี้

กิจกรรมการสร้างความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและการจัดข้อมูลด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

ข่าวกิจกรรมคณะพยาบาลศาสตร์

กิจกรรมการสร้างความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล และการจัดข้อมูลด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ


แชร์โพสต์นี้

กิจกรรม Show and Share และการแข่งขันประกวดผลงานนวัตกรรมด้านสุขภาพ

ข่าวกิจกรรมคณะพยาบาลศาสตร์

กิจกรรม Show and Share และการแข่งขันประกวดผลงานนวัตกรรมด้านสุขภาพ (1)


แชร์โพสต์นี้

กิจกรรมเสริมสร้างองค์ความรู้วิชาการ วิชาชีพการแพทย์แผนไทย ผ่านการเรียนรู้เชิงปฏิบัติการและจากนวัตกรรม ตามภูมิปัญญาไทยในศตวรรษที่ 21 ณ ป่าชุมชนหมู่บ้านโป่งสลอด

ข่าวกิจกรรมคณะพยาบาลศาสตร์

159050297_1556302501245473_9147020055804441249_o


แชร์โพสต์นี้

กิจกรรมการประชุมคืนข้อมูลตำบลในโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตและรายได้ชุมชนฐานรากบนรากฐานบนการพัฒนาต้นแบบศูนย์เรียนรู้นวัตกรรมผู้สูงอายุของตำบลหัวสะพาน

ข่าวกิจกรรมคณะพยาบาลศาสตร์

ประชุมคืนข้อมูลตำบลในโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตและรายได้ชุมชนฐานราก (1)


แชร์โพสต์นี้


คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

38 หมู่ 8 ถ.หาดเจ้าสำราญ ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
โทร: 032-708622
โทรสาร: 032-708665
อีเมล์: nursepbru@mail.pbru.ac.th
Website : http://nurse.pbru.ac.th/
 

Copyright © 2020 Faculty Of Nursing Phetchaburi Rajabhat University , All rights reserved.
Develop by Digital Technology Center PBRU