พิธีเปิดป้ายชมรมถันยักษ์และอบรมแกนนำรุ่นใหม่ใส่ใจสุขภาพเต้านม

พิธีเปิดป้ายชมรมถันยักษ์
และอบรมแกนนำรุ่นใหม่ใส่ใจสุขภาพเต้านม

พิธีเปิดป้ายชมรมถันยักษ์และอบรมแกนนำรุ่นใหม่ใส่ใจสุขภาพเต้านม
ใน วันพุธ ที่ 29 พฤศจิกายน 2566ณ ห้องประชุมณัฐกวี ชั้น3 อาคาร 29 คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

     โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการเฝ้าระวังการเกิดโรคมะเร็งเต้านม จึงได้จัดตั้งชมรมถันยรักษ์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีขึ้นในปี พ.ศ. 2565 ดำเนินกิจกรรมในการให้ความรู้และสร้างความตระหนักในการตรวจเต้านมด้วยตนเองอย่างสม่ำเสมอ สร้างเครือข่ายในการป้องกันมะเร็งเต้านมการเพิ่มแกนนำเพชรถันยรักษ์ในการตรวจเต้านมด้วยตนเองเพื่อให้เกิดความต่อเนื่องอย่างยั่งยืนโดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นนักศึกษาและบุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รวมไปถึงประชาชนทั่วไป

     ซึ่งในปี 2566 ชมรมถันยรักษ์โดมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี มุ่งเน้นการต่อยอดกิจกรรมเดิมและริเริ่มกิจกรรมใหม่เพื่อสานต่อพระราชปณิธานของสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม ให้มีความต่อเนื่องและยั่งยืน โดยขยายแกนนำเพชรถันยรักษ์รวมถึงพัฒนาแกนนำเดิมให้มีทักษะการตรวจเต้านมในระดับเชี่ยวชาญมากขึ้น สามารถถ่ายทอดความรู้เรื่องมะเร็งเต้านมและการตรวจเต้านมด้วยตนเองแก่กลุ่มนักเรียน นักศึกษาและบุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รวมไปถึงอาสาธารณสุขประจำหมู่บ้านและประชาชนทั่วไปหรือกลุ่มเปราะบางให้เกิดความตระหนัก การตรวจเต้านมด้วยตนเองอย่างถูกต้องและสม่ำเสมอ เพื่อนำสู่การวินิจฉัยและเข้ารับการรักษาอย่างรวดเร็วมากขึ้น

 • LINE_ALBUM_เปิดป้ายชมรมและ อบรมแกนนำ_231129_24

 • LINE_ALBUM_เปิดป้ายชมรมและ อบรมแกนนำ_231129_23

 • LINE_ALBUM_เปิดป้ายชมรมและ อบรมแกนนำ_231129_25

 • LINE_ALBUM_เปิดป้ายชมรมและ อบรมแกนนำ_231129_27

 • LINE_ALBUM_เปิดป้ายชมรมและ อบรมแกนนำ_231129_26

 • LINE_ALBUM_เปิดป้ายชมรมและ อบรมแกนนำ_231129_29

 • LINE_ALBUM_เปิดป้ายชมรมและ อบรมแกนนำ_231129_28

 • LINE_ALBUM_เปิดป้ายชมรมและ อบรมแกนนำ_231129_30

 • LINE_ALBUM_เปิดป้ายชมรมและ อบรมแกนนำ_231129_39

 • LINE_ALBUM_เปิดป้ายชมรมและ อบรมแกนนำ_231129_36

 • LINE_ALBUM_เปิดป้ายชมรมและ อบรมแกนนำ_231129_45

 • LINE_ALBUM_เปิดป้ายชมรมและ อบรมแกนนำ_231129_46

 • LINE_ALBUM_เปิดป้ายชมรมและ อบรมแกนนำ_231129_43

 • LINE_ALBUM_เปิดป้ายชมรมและ อบรมแกนนำ_231129_37

 • LINE_ALBUM_เปิดป้ายชมรมและ อบรมแกนนำ_231129_35

 • LINE_ALBUM_เปิดป้ายชมรมและ อบรมแกนนำ_231129_44

 • LINE_ALBUM_เปิดป้ายชมรมและ อบรมแกนนำ_231129_42

 • LINE_ALBUM_เปิดป้ายชมรมและ อบรมแกนนำ_231129_33

 • LINE_ALBUM_เปิดป้ายชมรมและ อบรมแกนนำ_231129_34

 • LINE_ALBUM_เปิดป้ายชมรมและ อบรมแกนนำ_231129_40

 • LINE_ALBUM_เปิดป้ายชมรมและ อบรมแกนนำ_231129_31

 • LINE_ALBUM_เปิดป้ายชมรมและ อบรมแกนนำ_231129_41

 • LINE_ALBUM_เปิดป้ายชมรมและ อบรมแกนนำ_231129_32

 • LINE_ALBUM_เปิดป้ายชมรมและ อบรมแกนนำ_231129_38

 • LINE_ALBUM_เปิดป้ายชมรมและ อบรมแกนนำ_231129_2

 • LINE_ALBUM_เปิดป้ายชมรมและ อบรมแกนนำ_231129_1

 • LINE_ALBUM_เปิดป้ายชมรมและ อบรมแกนนำ_231129_4

 • LINE_ALBUM_เปิดป้ายชมรมและ อบรมแกนนำ_231129_3

 • LINE_ALBUM_เปิดป้ายชมรมและ อบรมแกนนำ_231129_6

 • LINE_ALBUM_เปิดป้ายชมรมและ อบรมแกนนำ_231129_5

 • LINE_ALBUM_เปิดป้ายชมรมและ อบรมแกนนำ_231129_8

 • LINE_ALBUM_เปิดป้ายชมรมและ อบรมแกนนำ_231129_7

 • LINE_ALBUM_เปิดป้ายชมรมและ อบรมแกนนำ_231129_10

 • LINE_ALBUM_เปิดป้ายชมรมและ อบรมแกนนำ_231129_9

 • LINE_ALBUM_เปิดป้ายชมรมและ อบรมแกนนำ_231129_11

 • LINE_ALBUM_เปิดป้ายชมรมและ อบรมแกนนำ_231129_13

 • LINE_ALBUM_เปิดป้ายชมรมและ อบรมแกนนำ_231129_12

 • LINE_ALBUM_เปิดป้ายชมรมและ อบรมแกนนำ_231129_14

 • LINE_ALBUM_เปิดป้ายชมรมและ อบรมแกนนำ_231129_16

 • LINE_ALBUM_เปิดป้ายชมรมและ อบรมแกนนำ_231129_15

 • LINE_ALBUM_เปิดป้ายชมรมและ อบรมแกนนำ_231129_17

 • LINE_ALBUM_เปิดป้ายชมรมและ อบรมแกนนำ_231129_19

 • LINE_ALBUM_เปิดป้ายชมรมและ อบรมแกนนำ_231129_18

 • LINE_ALBUM_เปิดป้ายชมรมและ อบรมแกนนำ_231129_21

 • LINE_ALBUM_เปิดป้ายชมรมและ อบรมแกนนำ_231129_20

 • LINE_ALBUM_เปิดป้ายชมรมและ อบรมแกนนำ_231129_22

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ประกอบพิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 71 พรรษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ประกอบพิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 71 พรรษา

           เมื่อเวลา 08.39 น. ณ ห้องประชุมพะนอมแก้วกำเนิด อาคารสุเมธตันติเวชกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธานในการประกอบพิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 71 พรรษา โดยมีคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม

              ในพิธี มีการวางพานพุ่มทอง พุ่มเงิน เปิดกรวย ถวายราชสักการะ อ่านคำสดุดีเฉลิมพระเกียรติ ถวายพระพรชัยมงคล จากนั้น ประธานในพิธีได้เป็นผู้แทนในการลงนามถวายพระพรชัยมงคล เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อชาวมหาวิทยาลัยราชภัฏ

“สืบสานประเพณี ถวายเทียนพรรษา ปีการศึกษา 2566”

✨✨วันที่ 26 กรกฎาคม 2566 คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรุรี นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วนิดา ดุรงค์ฤทธิชัย คณาจารย์ และนักศึกษาคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ ร่วม“สืบสานประเพณี ถวายเทียนพรรษา ปีการศึกษา 2566” ณ วัดธรรมรังษี ตำบลหนองพลับ อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี ด้วยการถวายเทียนพรรษา เพื่อนำไปใช้ในการประกอบพิธีกรรมทางศาสนา เนื่องในวันเข้าพรรษา ที่ตรงกับแรม 1 ค่ำ เดือน 8 ซึ่งเป็นประเพณีที่สืบต่อกันมาอย่างยาวนาน เป็นช่วงที่พระภิกษุสงฆ์ต้องทำกิจของสงฆ์อย่างเคร่งครัด จึงทำให้พระภิกษุสงฆ์ไม่สะดวกต่อการออกนอกวัด จึงได้มีการถวายเทียนพรรษาแด่พระภิกษุสงฆ์✨✨
✨✨ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้คณาจารย์ และนักศึกษาได้มีส่วนร่วมในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา อีกทั้งเป็นการส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาให้มีคุณธรรมจริยธรรม นอกจากนี้ยังเป็นการอนุรักษ์และสืบสานศิลปวัฒนธรรมประเพณีของไทยให้คงอยู่ โดยมีความสอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีในด้านศิลปวัฒนธรรม คุณธรรมและจริยธรรม และเพื่อสืบสานการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมที่ดีของไทยให้อยู่คู่คนไทยตลอดไป ✨✨

คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ต้อนรับคณะดูงานจาก Asia Pacific Education Alliance Research Center ประเทศจีน เพื่อเตรียมความพร้อม ในการส่งนักศึกษาเข้าเรียนในหลักสูตรนานาชาติ

คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ต้อนรับคณะดูงานจาก Asia Pacific Education Alliance Research Center ประเทศจีน เพื่อเตรียมความพร้อม ในการส่งนักศึกษาเข้าเรียนในหลักสูตรนานาชาติ ณ วันที่ 18 กรกฎาคม 2566
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วนิดา ดุรงค์ฤทธิชัย
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ และบุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ ให้การต้อนรับคณะดูงานจากประเทศจีน นำโดย Asia Pacific Education Alliance Research Center Miss .Wanghui, UNan Study ABROAD EDUCATION RESEARCH INSTITUTE Mr.Ding Xiaofu and Mr.Guo Hong, Kun Ming WeiShengZhiYeXueYuan Mr. Yan Haiyan and Miss. Ye Xing เข้าเยี่ยมชมคณะฯ และศูนย์ SIRCOP เพื่อเตรียมความพร้อมในการส่งนักศึกษาเข้าเรียนในหลักสูตรนานาชาติ คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ

คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ต้อนรับคณะอาจารย์และผู้บริหาร คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ในการศึกษาดูงาน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานของศูนย์ SIRCOP

คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ต้อนรับคณะอาจารย์และผู้บริหาร คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ในการศึกษาดูงาน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานของศูนย์ SIRCOP
วันที่ 18 กรกฎาคม 2566 เวลา 8.30-12.00 น.
ณ ศูนย์ SIRCOP ชั้น 6 และ 7 อาคารคณะพยาบาลศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีร่วมกับสมาคมแพทย์แผนไทยเพชรบุรี-ประจวบคีรีขันธ์ ประสานความร่วมมือในการพัฒนาศาสตร์ด้านการแพทย์แผนไทย และการดูแลสุขภาพทางเลือก

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรรณี คอนจอหอ รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานในพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วนิดา ดุรงค์ฤทธิชัย คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ กับสมาคมแพทย์แผนไทยเพชรบุรี-ประจวบคีรีขันธ์ โดยคุณนวมรกต พรหมอินทร์ นายกสมาคมแพทย์แผนไทยเพชรบุรี-ประจวบคีรีขันธ์ โดยได้มีพิธีลงนามความร่วมมือไปเมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2566 ณ ห้องประชุมชั้น 3 คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

          สำหรับการลงนามข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้ เป็นการร่วมกันในการพัฒนาศาสตร์ด้านการแพทย์แผนไทยและการดูแลสุขภาพทางเลือกให้สืบทอดต่อเนื่องและยั่งยืน เกิดประโยชน์ต่อการธำรงรักษาภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและการดูแลสุขภาพทางเลือกในการดูแลรักษาสุขภาพประชาชน เพื่อพัฒนากิจกรรมการให้บริการสุขภาพด้านการแพทย์แผนไทย และการดูแลสุขภาพทางเลือก พัฒนาบุคลากรเพื่อสร้างความเชี่ยวชาญของอาจารย์หรือการแลกเปลี่ยนบุคลากรเพื่อการสอน การบริการวิชาการ การฝึกอบรมและการวิจัย  

คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ สาขาสาธารณสุขศาสตร์ ลงพื้นที่เพื่อจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อยกระดับ ศูนย์เรียนรู้ผู้สูงอายุต้นแบบสุขภาพดี เพชรหัวสะพาน-วังตะโก

คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ สาขาสาธารณสุขศาสตร์ ลงพื้นที่เพื่อจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อยกระดับ

ศูนย์เรียนรู้ผู้สูงอายุต้นแบบสุขภาพดี เพชรหัวสะพาน-วังตะโก และจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากศูนย์ และชุมชน

ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต และระดับรายได้ชุมชนฐานราก(แก้ไขปัญหาความยากจน) ตามนโยบาย 1 คณะ 1 อำเภอ ประจำปี 2566

ณ หอประชุมเทศบาล ตำบลหัวสะพาน อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรีวันที่ 13 กรกฎาคม 2566 โดยมีอาจารย์และนักศึกษา เข้าร่วมทำกิจกรรม

กับชุมชน เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน และได้รับเกียรติจากท่าน ผศ.พจนาถ บัวเขียว รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

มอบเกียรติบัติให้กับผู้สมาชิกผู้สูงอายุที่เข้าร่วมกิจรรมจากทางมหาวิทยาลัย

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ รับการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2565

วันพุธที่ 12 กรกฎาคม พศ. 2566 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ
รับการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2565
โดยได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.ธีรนุช ห้านิรัติศัย เป็นประธานกรรมการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรรณี คอนจอหอ
เป็นกรรมการและเลขานุการ คุณน้ำฝน แสงอรุณ และอาจารย์นิฤมล หิรัญวิจิตรภรณ์ เป็นผู้ช่วยเลขานุการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาพร้อมให้ข้อเสนอแนะต่างๆในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ
และได้มาตรฐานอย่างต่อเนื่องของหลักสูตรต่อไป

คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ ร่วมกับ ผู้บริหารจากสมาพันธ์หมากล้อมมณฑลเหอหนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน เข้าเยี่ยมชมคณะพยาบาลศาสตร์ฯ ณ วันจันทร์ที่ 10 กรกฎาคม 2566

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พร้อมด้วย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วนิดา ดุรงค์ฤทธิชัย คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ
อาจารย์ ดร.วีรยุทธ ศรีทุมสุข ประธานศูนย์ SIRCOP ผู้บริหารมหาวิทยาลัย อาจารย์และบุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ
ให้การต้อนรับ Dr.Ma Wang อาจารย์แพทย์จาก Institute of Clinical Medicine, The First Affiliated Hospital of Zhengzhou University
และ President of the Henan Weiqi Association of China และคณะ ได้เข้าเยี่ยมชมศูนย์ SIRCOP เพื่อศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอน
พร้อมกับการวางแผนความร่วมมือการจัดอบรมระยะสั้นเกี่ยวกับ simulation-based education แก่อาจารย์และพยาบาลจากประเทศจีน

กิจกรรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

 • DSC_0823

 • DSC_0822

 • S__119857163

 • S__119857161

 • 278979644_157085313460585_8682726793264804473_n

 • 278608098_157084406794009_7330831996968626178_n

กิจกรรมเตรียมความพร้อมนักศึกษา
หลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล
คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

        ในระหว่างวันที่ 25-29 เมษายน 2565 นักศึกษาหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เข้าร่วมการปฐมนิเทศ Pre-Clinic ณ ศูนย์ SIRCOP และอบรมเตรียมความพร้อมภาษาอังกฤษเพื่อนำไปใช้ในการฝึกภาคปฏิบัติ อีกทั้งยังสามารถนำไปประใช้ในชีวิตประได้อีกด้วย


แชร์โพสต์นี้


คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

38 หมู่ 8 ถ.หาดเจ้าสำราญ ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
โทร: 032-708622
โทรสาร: 032-708665
อีเมล์: nursepbru@mail.pbru.ac.th
Website : http://nurse.pbru.ac.th/
 

Copyright © 2020 Faculty Of Nursing Phetchaburi Rajabhat University , All rights reserved.
Develop by Digital Technology Center PBRU