ชมรมถันยรักษ์ มรภ.เพชรบุรี จัดกิจกรรม “ ถันย รัก(ษ์) น้อง “

ใน วันพุธ ที่ 20 กันยายน 2566 เวลา 13.00-16.00 น.
ณ.ห้องประชุมเสนาะกลิ่นงาม อาคารคณะพยาบาลศาสตร์ฯ ชมรมถันยรักษ์ มรภ.เพชรบุรี จัดกิจกรรม “ ถันย รัก(ษ์) น้อง “
โดยมีนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่1 ทั้ง3 สาขาเข้าร่วมกิจกรรม เผยแพร่ความรู้การตรวจเต้านมด้วยตนเอง และการลงบันทึกผลการตรวจ ใน BSE Application เพื่อให้สามารถตรวจเช็คเต้านมตนเองและถ่ายทอดความรู้วิธีการตรวจเต้านมให้บุคคลอื่นได้อย่างถูกวิธี

โครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้เพื่อการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาเด็กปฐมวัยฯ ในรูปแบบผู้สูงอายุมีส่วนร่วมมิติใหม่ สร้างชุมชนเข้มแข็ง ตามแนวพระราชดำริของรัชกาลที่ 9 “ศาสตร์พระราชา” สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

โครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้เพื่อการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาเด็กปฐมวัยฯ ในรูปแบบผู้สูงอายุมีส่วนร่วมมิติใหม่ สร้างชุมชนเข้มแข็ง ตามแนวพระราชดำริของรัชกาลที่ 9 “ศาสตร์พระราชา” สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

      คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ ภาควิชาการพยาบาลเด็กฯ ได้เสร็จสิ้นโครงการฯภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2566 ในโครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้เพื่อการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาเด็กปฐมวัยฯ ในรูปแบบผู้สูงอายุมีส่วนร่วมมิติใหม่ สร้างชุมชนเข้มแข็ง ตามแนวพระราชดำริของรัชกาลที่ 9 “ศาสตร์พระราชา” สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
      ทางภาควิชาการพยาบาลเด็กฯ คณะพยาบาลศาสตร์ฯ ขอขอบคุณรายการ ฮ็อตไลน์ ไทยแลนด์ ททบ.5/ TGN 177 ประเทศ/ยูทูป/FB สำหรับการช่วยประชาสัมพันธ์โครงการดีๆจากทางคณะฯในช่องทางการสื่อสารต่างๆ โดยออกอากาศวันพฤหัสบดี เวลา 14.35-15.00 น.

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนโครงการต้นกล้าอาจารย์พยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนโครงการต้นกล้าอาจารย์พยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ‼️
ทุนการศึกษาต่อระดับบัณฑิต
👩‍⚕️ สาขาวิชาการพยาบาลมารดา ทารกและการผดุงครรภ์ จำนวน 1 ทุน
🧑‍⚕️สาขาวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น จำนวน 2 ทุน
ระยะเวลาการศึกษาและให้ทุน
✅ ระดับปริญญาโท สนับสนุนทุนการศึกษาไม่เกิน 2 ปี
✅ ระดับปริญญาเอก สนับสนุนทุนการศึกษาไม่เกิน 3 ปี
สมัครและอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
👉 https://www.pbru.ac.th หัวข้อ “ข่าวรับสมัครงาน”
👉 เพจ Facebook งานบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

กำหนดการและปฏิทินการปฐมนิเทศนักศึกษา


แชร์โพสต์นี้

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จัดพิธีเนื่องในวันราชภัฏ “ราชภัฏสดุดี 14 กุมภา”

 • 272843010_1275748226269327_1534270462707772037_n-scaled

 • 272887697_1355739311546423_6879012667314584689_n-scaled

 • 261746890_351865109938322_3061848259403179832_n-scaled

 • 262878849_2059773234189346_6033335444287032562_n-scaled

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
จัดพิธีเนื่องในวันราชภัฏ
“ราชภัฏสดุดี 14 กุมภา”

          วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 08.09 น. ณ ห้องพะนอมแก้วกำเนิด อาคารสุเมธตันติเวชกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี นำคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา เข้าร่วมพิธีเนื่องในวันพระราชทานนามราชภัฏ “ราชภัฏสดุดี 14 กุมภา”

          โดยในปีนี้ได้มีการประกอบพิธีสงฆ์ ตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ผู้ทรงพระราชทานนามราชภัฏ จากนั้นเป็นพิธีถวายราชสดุดี อธิการบดีฯ จุดเครื่องทองน้อยและกราบบังคมหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เปิดกรวยถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และอ่านคำถวายราชสดุดี

          จากนั้นเป็นการมอบรางวัลผู้นำองค์กรกิจกรรมและศิษย์เก่านักกิจกรรมดีเด่น  ประจำปีการศึกษา 2564 รวม 57 คน รางวัลการประกวดภาพถ่าย “PBRU Landmark 2022” รางวัลการประกวดการเขียนเรียงความ “คนของพระราชา ข้าของแผ่นดิน” และการแสดงสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดยนักศึกษาสาขาวิชานาฎศิลป์ศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ก่อนที่จะปิดท้ายด้วยการเสวนา การพัฒนาทักษะ Soft Skills ของนักศึกษาด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม ตอน “เส้นทางแสนพิเศษกับวิศวกรสังคม”

          วันราชภัฏ เป็นวันที่มีคุณค่าและชาวมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศให้ความสำคัญ เนื่องจากเป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงพระราชทานนาม “ราชภัฏ” ความหมายว่า “คนของพระราชา ข้าของแผ่นดิน” ให้แก่วิทยาลัยครูทั่วประเทศ เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2535  นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้น ที่ทรงพระเมตตากับชาวราชภัฏทุกคน อีกทั้งยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานตราพระราชลัญจกร คือตราที่ใช้ประทับในเอกสารส่วนพระองค์ ให้เป็นตราสัญลักษณ์ของสถาบันราชภัฏด้วย

 • 272843010_1275748226269327_1534270462707772037_n-scaled

 • 272887697_1355739311546423_6879012667314584689_n-scaled

 • 261746890_351865109938322_3061848259403179832_n-scaled

 • 262878849_2059773234189346_6033335444287032562_n-scaled

 • 273986785_315666797270112_4846946397153970381_n

 • 273974841_315668937269898_5114445496888887038_n

 • 274012300_315668870603238_1365283791306707679_n

 • 273999919_315667243936734_8452100259164367879_n

 • 273909163_315671910602934_4984959414181532380_n

 • 273925725_315671883936270_6490965726382573620_n

 • 273878939_315667500603375_4762905753911698880_n

 • 274024189_315671217269670_5066025429534247251_n

 • 273950441_315666640603461_3143899299946881692_n

 • 273935378_315670250603100_7320853479044916341_n


แชร์โพสต์นี้

นักศึกษาแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้รับรางวัลการนำเสนองานวิจัยระดับดี ประเภทโปสเตอร์


นักศึกษาแพทย์แผนไทย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ได้รับรางวัลการนำเสนองานวิจัยระดับดี

ประเภทโปสเตอร์

        น.ส.นภัสวรรณ กลิ่นกรุ่น น.ส.ตติยา ศรีจันทร์ นักศึกษาแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และ อ.ประกายรัตน์ ทุนิจ อ.วรัฏฐา เหมทอง (อาจารย์ที่ปรึกษา)ได้รับรางวัลการนำเสนองานวิจัยระดับดี ประเภทโปสเตอร์ ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร ในการประชุมวิชาการเครือข่ายการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้าน มหาวิทยาลัยราชภัฏ ครั้งที่ 7 วันที่ 18-21 มกราคม 2565


แชร์โพสต์นี้

คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์เครือข่ายราชภัฏร่วมมือวางแนวทางก่อตั้ง ที่ประชุมคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ เครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ

คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์เครือข่าย
ราชภัฏร่วมมือวางแนวทางก่อตั้ง
ที่ประชุมคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์
เครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ

        วันเสาร์ที่ 16 มกราคม 2565 เวลา 10.00 น. คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์เครือข่ายราชภัฏร่วมมือวางแนวทางก่อตั้ง ที่ประชุมคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ เครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ ริเริ่มโดย ผ.ศ.ดร.หทัยชนก บัวเจริญคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมและ ผ.ศ.ดร.วนิดา ดุรงค์ฤทธิชัยคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพรบุรี โดยได้รับความร่วมมือที่ดียิ่งจากคณบดีเครือข่ายราชภัฏอีก 9 แห่ง วาระหารือที่สำคัญในเบื้องต้น คือ ลักษณะการกิจกรรมพัฒนาเครือข่ายและ การสำรวจศักยภาพของอาจารย์และจะพัฒนาความร่วมมือให้เข้มแข็งอย่างต่อเนื่องตามลำดับต่อไป


แชร์โพสต์นี้

คณบดีคณะพยาบาลศษสตร์ฯ ได้จัดทำการบันทึกเสียงแนะนำคณะร่วมกับผู้ช่วยอธิการบดีเพื่อเผยแพร่รายการ pbru talk

S__32047109

คณบดีคณะพยาบาลศษสตร์ฯ
อัดเสียงแนะนำคณะร่วมกับผู้ช่วยอธิการบดี
เพื่อเผยแพร่รายการ pbru talk

          ในวันที่  11 มกราคม 2565 ผศ.ดร.วนิดา ดุรงค์ฤทธิชัย คณบดีคณะพยาบาลศษสตร์และวิทยาการสุขภาพ ร่วมกับ ดร.เมธาวิน สาระยาน ผู้ช่วยอธิการบดีด้านการพัฒนาการสื่อสารองค์กร ได้จัดทำการบันทึกเสียงแนะนำคณะ เพื่อเผยแพร่รายการ pbru talk สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย 

 • S__32047109

 • 234159

 • 234157

 • 234158

 • 234156


แชร์โพสต์นี้

นศ.ชั้นปีที่ 3 ได้รับรางวัลระดับดีเด่น จากการประกวดแผนปฏิบัติการ 4G มีสุข โดยสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล & สสส.

ข่าวประชาสัมพันธ์คณะพยาบาลศาสตร์

Screen Shot 2564-12-30 at 11.02.07

นศ.ชั้นปีที่ 3 ได้รับรางวัลระดับดีเด่น
จากการประกวดแผนปฏิบัติการ 4G มีสุข
โดยสถาบันวิจัยประชากรและสังคม
มหาวิทยาลัยมหิดล & สสส.

          วันที่ 26 ธันวาคม 2564 ตัวแทนนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 ได้แก่ นางสาวกันยารัตน์ เฉพาะตรง นายชยพล เวชสิทธ์ นายณัฐพสิษฐ์ เหมะธุลิน นางสาวศศิวิมล ปัตตาเขสูง และนางสาวรัชติพร มณีพรหม โดยมี อาจารย์สิชล ทองมา เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาแผนปฏิบัติการ ได้รับรางวัล ดีเด่น จากการประกวดแผนปฏิบัติการ Happy Hospital ซึ่งได้รับเกียรติจาก ดร.สัมพันธ์ ศิลปนาฎ ที่ปรึกษาคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และรองประธานและผู้จัดการทั่วไป บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด เป็นประธานคณะกรรมการคัดเลือกและตัดสินผลรางวัลฯ ซึ่งกิจกรรมงาน องค์กร 4G แห่งความสุข มีนักศึกษาจาก 5 มหาวิทยาลัยเข้าร่วมงาน ได้แก่  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และมหาวิทยาลัยมหิดล โดยจัดขึ้นที่โรงแรมศิวาเทล กรุงเทพมหานคร

 • Screen Shot 2564-12-30 at 11.02.07

 • Screen Shot 2564-12-30 at 11.06.52

 • Screen Shot 2564-12-30 at 11.07.07

 • Screen Shot 2564-12-30 at 11.07.19


แชร์โพสต์นี้

คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ และทีมผู้บริหารคณะ ร่วมประชุม กับบุคลากรสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี เพื่อหาแนวทางสนับสนุนพื้นที่สำหรับจัดตั้งโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน จังหวัดเพชรบุรี

 • LINE_ALBUM_71221_211207_8

 • LINE_ALBUM_71221_211207_5

 • LINE_ALBUM_71221_211207_4

 • LINE_ALBUM_71221_211207_3

คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ
และทีมผู้บริหารคณะ ร่วมประชุม
กับบุคลากรสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี
เพื่อหาแนวทางสนับสนุนพื้นที่สำหรับ
จัดตั้งโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน จังหวัดเพชรบุรี

          เมื่อช่วงบ่ายวันที่ 7 ธันวาคม 2564 ณ ห้องประชุมณัทกวีศิริรัตน์ ชั้น 3 คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิเชียร เข็มเงิน และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วนิดา ดุรงค์ฤทธิชัย คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ และทีมผู้บริหารคณะ ร่วมประชุม กับบุคลากรสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี โดยมีคุณณัฐพงศ์ ลาภมี ประธานคณะทำงานที่ปรึกษา รัฐมนตรีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ด้านสมุนไพรเพชรบุรีโมเดล นาวาอากาศครีหญิง ภญ.เบญจพร พุฒคำ หัวหน้ากลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก พทป.กชกร กลิ่นมาลี ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เพื่อประสานงาน และติดตามความก้าวหน้า ตามแผนงานต่างๆที่กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ประสานขอสนับสนุนพื้นที่สำหรับจัดตั้งโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน จังหวัดเพชรบุรี

 • LINE_ALBUM_71221_211207_0

 • LINE_ALBUM_71221_211207_1

 • LINE_ALBUM_71221_211207_2

 • LINE_ALBUM_71221_211207_3

 • LINE_ALBUM_71221_211207_4

 • LINE_ALBUM_71221_211207_5

 • LINE_ALBUM_71221_211207_6

 • LINE_ALBUM_71221_211207_7

 • LINE_ALBUM_71221_211207_8

 • LINE_ALBUM_71221_211207_9

 • LINE_ALBUM_71221_211207_10


แชร์โพสต์นี้


คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

38 หมู่ 8 ถ.หาดเจ้าสำราญ ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
โทร: 032-708622
โทรสาร: 032-708665
อีเมล์: nursepbru@mail.pbru.ac.th
Website : http://nurse.pbru.ac.th/
 

Copyright © 2020 Faculty Of Nursing Phetchaburi Rajabhat University , All rights reserved.
Develop by Digital Technology Center PBRU