กำหนดการและปฏิทินการปฐมนิเทศนักศึกษา


แชร์โพสต์นี้

ประธานสาขาวิชาการแพทย์แผนไทย คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ อัดเสียงแนะนำหลักสูตรการแพทย์แผนไทยและคลินิกการแพทย์แผนไทยร่วมกับผู้ช่วยอธิการบดี เพื่อเผยแพร่รายการ pbru talk

 • S__100786186

 • S__100786184

ประธานสาขาวิชาการแพทย์แผนไทย คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ อัดเสียงแนะนำหลักสูตรการแพทย์แผนไทยและคลินิกการแพทย์แผนไทยร่วมกับผู้ช่วยอธิการบดี เพื่อเผยแพร่รายการ pbru talk

        ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2565 อาจารย์กิติศักดิ์ รุจิกาญจนรัตน์ ประธานสาขาวิชาการแพทย์แผนไทย คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ ร่วมกับ ดร.เมธาวิน สาระยาน ผู้ช่วยอธิการบดีด้านการพัฒนาการสื่อสารองค์กร ได้จัดทำการบันทึกเสียงแนะนำหลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต การรับสมัครนักศึกษาใหม่ การจัดการเรียนการสอนของสาขาวิชา การวิจัยและบริการวิชาการของสาขาวิชา และการให้บริการของคลินิกการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เพื่อเผยแพร่ในรายการ pbru talk สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย


แชร์โพสต์นี้

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จัดพิธีเนื่องในวันราชภัฏ “ราชภัฏสดุดี 14 กุมภา”

 • 272843010_1275748226269327_1534270462707772037_n-scaled

 • 272887697_1355739311546423_6879012667314584689_n-scaled

 • 261746890_351865109938322_3061848259403179832_n-scaled

 • 262878849_2059773234189346_6033335444287032562_n-scaled

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
จัดพิธีเนื่องในวันราชภัฏ
“ราชภัฏสดุดี 14 กุมภา”

          วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 08.09 น. ณ ห้องพะนอมแก้วกำเนิด อาคารสุเมธตันติเวชกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี นำคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา เข้าร่วมพิธีเนื่องในวันพระราชทานนามราชภัฏ “ราชภัฏสดุดี 14 กุมภา”

          โดยในปีนี้ได้มีการประกอบพิธีสงฆ์ ตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ผู้ทรงพระราชทานนามราชภัฏ จากนั้นเป็นพิธีถวายราชสดุดี อธิการบดีฯ จุดเครื่องทองน้อยและกราบบังคมหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เปิดกรวยถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และอ่านคำถวายราชสดุดี

          จากนั้นเป็นการมอบรางวัลผู้นำองค์กรกิจกรรมและศิษย์เก่านักกิจกรรมดีเด่น  ประจำปีการศึกษา 2564 รวม 57 คน รางวัลการประกวดภาพถ่าย “PBRU Landmark 2022” รางวัลการประกวดการเขียนเรียงความ “คนของพระราชา ข้าของแผ่นดิน” และการแสดงสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดยนักศึกษาสาขาวิชานาฎศิลป์ศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ก่อนที่จะปิดท้ายด้วยการเสวนา การพัฒนาทักษะ Soft Skills ของนักศึกษาด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม ตอน “เส้นทางแสนพิเศษกับวิศวกรสังคม”

          วันราชภัฏ เป็นวันที่มีคุณค่าและชาวมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศให้ความสำคัญ เนื่องจากเป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงพระราชทานนาม “ราชภัฏ” ความหมายว่า “คนของพระราชา ข้าของแผ่นดิน” ให้แก่วิทยาลัยครูทั่วประเทศ เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2535  นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้น ที่ทรงพระเมตตากับชาวราชภัฏทุกคน อีกทั้งยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานตราพระราชลัญจกร คือตราที่ใช้ประทับในเอกสารส่วนพระองค์ ให้เป็นตราสัญลักษณ์ของสถาบันราชภัฏด้วย

 • 272843010_1275748226269327_1534270462707772037_n-scaled

 • 272887697_1355739311546423_6879012667314584689_n-scaled

 • 261746890_351865109938322_3061848259403179832_n-scaled

 • 262878849_2059773234189346_6033335444287032562_n-scaled

 • 273986785_315666797270112_4846946397153970381_n

 • 273974841_315668937269898_5114445496888887038_n

 • 274012300_315668870603238_1365283791306707679_n

 • 273999919_315667243936734_8452100259164367879_n

 • 273909163_315671910602934_4984959414181532380_n

 • 273925725_315671883936270_6490965726382573620_n

 • 273878939_315667500603375_4762905753911698880_n

 • 274024189_315671217269670_5066025429534247251_n

 • 273950441_315666640603461_3143899299946881692_n

 • 273935378_315670250603100_7320853479044916341_n


แชร์โพสต์นี้

นักศึกษาแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้รับรางวัลการนำเสนองานวิจัยระดับดี ประเภทโปสเตอร์


นักศึกษาแพทย์แผนไทย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ได้รับรางวัลการนำเสนองานวิจัยระดับดี

ประเภทโปสเตอร์

        น.ส.นภัสวรรณ กลิ่นกรุ่น น.ส.ตติยา ศรีจันทร์ นักศึกษาแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และ อ.ประกายรัตน์ ทุนิจ อ.วรัฏฐา เหมทอง (อาจารย์ที่ปรึกษา)ได้รับรางวัลการนำเสนองานวิจัยระดับดี ประเภทโปสเตอร์ ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร ในการประชุมวิชาการเครือข่ายการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้าน มหาวิทยาลัยราชภัฏ ครั้งที่ 7 วันที่ 18-21 มกราคม 2565


แชร์โพสต์นี้

คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์เครือข่ายราชภัฏร่วมมือวางแนวทางก่อตั้ง ที่ประชุมคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ เครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ

คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์เครือข่าย
ราชภัฏร่วมมือวางแนวทางก่อตั้ง
ที่ประชุมคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์
เครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ

        วันเสาร์ที่ 16 มกราคม 2565 เวลา 10.00 น. คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์เครือข่ายราชภัฏร่วมมือวางแนวทางก่อตั้ง ที่ประชุมคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ เครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ ริเริ่มโดย ผ.ศ.ดร.หทัยชนก บัวเจริญคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมและ ผ.ศ.ดร.วนิดา ดุรงค์ฤทธิชัยคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพรบุรี โดยได้รับความร่วมมือที่ดียิ่งจากคณบดีเครือข่ายราชภัฏอีก 9 แห่ง วาระหารือที่สำคัญในเบื้องต้น คือ ลักษณะการกิจกรรมพัฒนาเครือข่ายและ การสำรวจศักยภาพของอาจารย์และจะพัฒนาความร่วมมือให้เข้มแข็งอย่างต่อเนื่องตามลำดับต่อไป


แชร์โพสต์นี้

คณบดีคณะพยาบาลศษสตร์ฯ ได้จัดทำการบันทึกเสียงแนะนำคณะร่วมกับผู้ช่วยอธิการบดีเพื่อเผยแพร่รายการ pbru talk

S__32047109

คณบดีคณะพยาบาลศษสตร์ฯ
อัดเสียงแนะนำคณะร่วมกับผู้ช่วยอธิการบดี
เพื่อเผยแพร่รายการ pbru talk

          ในวันที่  11 มกราคม 2565 ผศ.ดร.วนิดา ดุรงค์ฤทธิชัย คณบดีคณะพยาบาลศษสตร์และวิทยาการสุขภาพ ร่วมกับ ดร.เมธาวิน สาระยาน ผู้ช่วยอธิการบดีด้านการพัฒนาการสื่อสารองค์กร ได้จัดทำการบันทึกเสียงแนะนำคณะ เพื่อเผยแพร่รายการ pbru talk สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย 

 • S__32047109

 • 234159

 • 234157

 • 234158

 • 234156


แชร์โพสต์นี้

นศ.ชั้นปีที่ 3 ได้รับรางวัลระดับดีเด่น จากการประกวดแผนปฏิบัติการ 4G มีสุข โดยสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล & สสส.

ข่าวประชาสัมพันธ์คณะพยาบาลศาสตร์

Screen Shot 2564-12-30 at 11.02.07

นศ.ชั้นปีที่ 3 ได้รับรางวัลระดับดีเด่น
จากการประกวดแผนปฏิบัติการ 4G มีสุข
โดยสถาบันวิจัยประชากรและสังคม
มหาวิทยาลัยมหิดล & สสส.

          วันที่ 26 ธันวาคม 2564 ตัวแทนนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 ได้แก่ นางสาวกันยารัตน์ เฉพาะตรง นายชยพล เวชสิทธ์ นายณัฐพสิษฐ์ เหมะธุลิน นางสาวศศิวิมล ปัตตาเขสูง และนางสาวรัชติพร มณีพรหม โดยมี อาจารย์สิชล ทองมา เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาแผนปฏิบัติการ ได้รับรางวัล ดีเด่น จากการประกวดแผนปฏิบัติการ Happy Hospital ซึ่งได้รับเกียรติจาก ดร.สัมพันธ์ ศิลปนาฎ ที่ปรึกษาคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และรองประธานและผู้จัดการทั่วไป บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด เป็นประธานคณะกรรมการคัดเลือกและตัดสินผลรางวัลฯ ซึ่งกิจกรรมงาน องค์กร 4G แห่งความสุข มีนักศึกษาจาก 5 มหาวิทยาลัยเข้าร่วมงาน ได้แก่  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และมหาวิทยาลัยมหิดล โดยจัดขึ้นที่โรงแรมศิวาเทล กรุงเทพมหานคร

 • Screen Shot 2564-12-30 at 11.02.07

 • Screen Shot 2564-12-30 at 11.06.52

 • Screen Shot 2564-12-30 at 11.07.07

 • Screen Shot 2564-12-30 at 11.07.19


แชร์โพสต์นี้

คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ และทีมผู้บริหารคณะ ร่วมประชุม กับบุคลากรสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี เพื่อหาแนวทางสนับสนุนพื้นที่สำหรับจัดตั้งโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน จังหวัดเพชรบุรี

 • LINE_ALBUM_71221_211207_8

 • LINE_ALBUM_71221_211207_5

 • LINE_ALBUM_71221_211207_4

 • LINE_ALBUM_71221_211207_3

คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ
และทีมผู้บริหารคณะ ร่วมประชุม
กับบุคลากรสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี
เพื่อหาแนวทางสนับสนุนพื้นที่สำหรับ
จัดตั้งโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน จังหวัดเพชรบุรี

          เมื่อช่วงบ่ายวันที่ 7 ธันวาคม 2564 ณ ห้องประชุมณัทกวีศิริรัตน์ ชั้น 3 คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิเชียร เข็มเงิน และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วนิดา ดุรงค์ฤทธิชัย คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ และทีมผู้บริหารคณะ ร่วมประชุม กับบุคลากรสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี โดยมีคุณณัฐพงศ์ ลาภมี ประธานคณะทำงานที่ปรึกษา รัฐมนตรีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ด้านสมุนไพรเพชรบุรีโมเดล นาวาอากาศครีหญิง ภญ.เบญจพร พุฒคำ หัวหน้ากลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก พทป.กชกร กลิ่นมาลี ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เพื่อประสานงาน และติดตามความก้าวหน้า ตามแผนงานต่างๆที่กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ประสานขอสนับสนุนพื้นที่สำหรับจัดตั้งโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน จังหวัดเพชรบุรี

 • LINE_ALBUM_71221_211207_0

 • LINE_ALBUM_71221_211207_1

 • LINE_ALBUM_71221_211207_2

 • LINE_ALBUM_71221_211207_3

 • LINE_ALBUM_71221_211207_4

 • LINE_ALBUM_71221_211207_5

 • LINE_ALBUM_71221_211207_6

 • LINE_ALBUM_71221_211207_7

 • LINE_ALBUM_71221_211207_8

 • LINE_ALBUM_71221_211207_9

 • LINE_ALBUM_71221_211207_10


แชร์โพสต์นี้

คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ รับการตรวจประเมินการปฏิบัติ “มาตรการความปลอดภัยสำหรับองค์กร (COVID-Free Setting)”

 • 1L8A4541

 • 1L8A4529

 • 1L8A4528

 • 1L8A4546

 • 1L8A4545

 • 1L8A4533

คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ
รับการตรวจประเมินการปฏิบัติ
“มาตรการความปลอดภัยสำหรับองค์กร (COVID-Free Setting)”

          วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รับการตรวจประเมินการปฏิบัติ “มาตรการความปลอดภัยสำหรับองค์กร (COVID-Free Setting)” โดยคณะกรรมการควบคุมโรค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและไว้วางใจ ให้แก่บุคลากร นักศึกษา ผู้ปกครอง ประชาชน ผู้มาติดต่องาน หรือรับบริการต่างๆ และคณะฯ ได้ดำเนินการประเมินตนเอง ซึ่งผลประเมินเป็นไปตามเกณฑ์ Thai Stop Covid

 • 1L8A4550

 • 1L8A4557

 • 1L8A4549

 • 1L8A4527

 • 1L8A4523

 • 1L8A4531

 • 1L8A4532

 • 1L8A4534

 • 1L8A4539

 • 1L8A4530

 • 1L8A4552

 • 1L8A4550

 • 1L8A4549

 • 1L8A4547

 • 1L8A4548


แชร์โพสต์นี้

คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ ได้จัดทำ “โครงการศูนย์สุขภาพเด็กเล็กต้นแบบ ระยะที่ 1 : หนูน้อยปลอดภัย พัฒนาการสมวัย สุขใจ ต่างรุ่น”ได้เผยแพร่ผ่านรายการฮ็อตไลน์ ไทยแลนด์ ของสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5 ซึ่งออกอากาศเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2564

คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ ได้จัดทำ
“โครงการศูนย์สุขภาพเด็กเล็กต้นแบบ ระยะที่ 1 : หนูน้อยปลอดภัย พัฒนาการสมวัย สุขใจ ต่างรุ่น”
ได้เผยแพร่ผ่านรายการฮ็อตไลน์ ไทยแลนด์
ของสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5
ซึ่งออกอากาศเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2564

          คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ ได้จัดทำ “โครงการศูนย์สุขภาพเด็กเล็กต้นแบบ ระยะที่ 1 : หนูน้อยปลอดภัย พัฒนาการสมวัย สุขใจ ต่างรุ่น” ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ประจำปี 2564 โดยมีการบูรณาการ วิจัย บริการวิชาการกับการจัดการเรียนการสอน ร่วมกับการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ทั้งนี้ได้เผยแพร่ผ่านรายการฮ็อตไลน์ ไทยแลนด์ ของสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5 ซึ่งออกอากาศเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2564 เวลา 14.35-15.00 น. ช่วง “เปิดโลกการศึกษา”


แชร์โพสต์นี้


คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

38 หมู่ 8 ถ.หาดเจ้าสำราญ ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
โทร: 032-708622
โทรสาร: 032-708665
อีเมล์: nursepbru@mail.pbru.ac.th
Website : http://nurse.pbru.ac.th/
 

Copyright © 2020 Faculty Of Nursing Phetchaburi Rajabhat University , All rights reserved.
Develop by Digital Technology Center PBRU