ข้อมูลผู้บริหาร
คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ

คณบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เรือเอกหญิง ดร.สุพัตรา นุตรักษ์
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ


รองคณบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณไพร แย้มมา
รองคณบดีฝ่ายบริหารนโยบายและแผน

อาจารย์ ดร.วีรยุทธ ศรีทุมสุข
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ วิจัย และวิเทศสัมพันธ์


ผู้ช่วยคณบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุดารัตน์ ไชยเฉลิม
ผู้ช่วยคณบดี
ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา

อาจารย์ ดร.นงลักษณ์ กลิ่นพุดตาล
ผู้ช่วยคณบดี
ฝ่ายกิจการและพัฒนานักศึกษา

อาจารย์ ดร.กิติศักดิ์ รุจิกาญจนรัตน์
ผู้ช่วยคณบดี
ฝ่ายบริการวิชาการ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม


ประธานสาขา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัญพร ชื่นกลิ่น
ประธานสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

อาจารย์ ดร.กิติศักดิ์ รุจิกาญจนรัตน์
ประธานสาขาวิชาการแพทย์แผนไทย

อาจารย์ รัชดาวัลย์ จิตรพรกุลวศิน
ประธานสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์


หัวหน้าสำนักงาน

นางสาววัลลภา มณีตัน
รักษาการหัวหน้าสำนักงานคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

38 หมู่ 8 ถ.หาดเจ้าสำราญ ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
โทร: 032-708622
โทรสาร: 032-708665
อีเมล์: nursepbru@mail.pbru.ac.th
Website : http://nurse.pbru.ac.th/
 

Copyright © 2020 Faculty Of Nursing and Allied Health Science, Phetchaburi Rajabhat University , All rights reserved.
Develop by Digital Technology Center PBRU