คณะกรรมการอำนวยการ
คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ

 

 

ประธานกรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม
อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี


คณะกรรมการอำนวยการผู้ทรงคุณวุฒิ

นายแพทย์ปราโมทย์ เสถียรรัตน์

รศ.ดร.พรชัย จูลเมตต์  

ผศ.ดร.นันทพันธ์ ชินล้ำประเสริฐ

รศ.ดร.สราวุธ เทพานนท์


คณะกรรมการอำนวยการจากผู้แทนผู้บริหาร

รศ.ดร.พัชรศักดิ์ อาลัย

ผศ.ดร.พัชรินทร์ สุริยวงค์

ผศ.สุวัฒน์ เตชะเพชรไพบูลย์

ผศ.ร.อ.หญิง ดร.สุพัตรา นุตรักษ์ ร.น.
รักษาการคณบดี


ผู้ช่วยเลขานุการ

นางสาววัลลภา  มณีตัน
รักษาการ หัวหน้าสำนักงานคณบดี

 คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

38 หมู่ 8 ถ.หาดเจ้าสำราญ ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
โทร: 032-708622
โทรสาร: 032-708665
อีเมล์: nursepbru@mail.pbru.ac.th
Website : http://nurse.pbru.ac.th/
 

Copyright © 2020 Faculty Of Nursing Phetchaburi Rajabhat University , All rights reserved.
Develop by Digital Technology Center PBRU