คณะกรรมการอำนวยการ
คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ

 

 

ประธานกรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี


คณะกรรมการอำนวยการผู้ทรงคุณวุฒิ

รองศาสตราจารย์ ดร.พรชัย จูลเมตต์  

รองศาสตราจารย์ ดร.สราวุธ เทพานนท์

ผศ.ดร.นันทพันธ์ ชินล้ำประเสริฐ

นายแพทย์ปราโมทย์ เสถียรรัตน์


คณะกรรมการอำนวยการจากผู้แทนผู้บริหาร

รศ.ดร.พัชรศักดิ์ อาลัย

ผศ.ดร.พัชรินทร์ สุริยวงค์

ผศ.สุวัฒน์ เตชะเพชรไพบูลย์

ผศ.ร.อ.หญิง ดร.สุพัตรา นุตรักษ์ ร.น.
คณบดี


ผู้ช่วยเลขานุการ

นางสาววัลลภา  มณีตัน
รักษาการหัวหน้าสำนักงานคณบดี

 คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

38 หมู่ 8 ถ.หาดเจ้าสำราญ ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
โทร: 032-708622
โทรสาร: 032-708665
อีเมล์: nursepbru@mail.pbru.ac.th
Website : http://nurse.pbru.ac.th/
 

Copyright © 2020 Faculty Of Nursing and Allied Health Science, Phetchaburi Rajabhat University , All rights reserved.
Develop by Digital Technology Center PBRU