ระบบจองห้องเรียน-ห้องประชุม

ตรวจสอบตารางการใช้ห้อง >>> กดลิ้งที่นี่
จองห้องเรียน - ห้องประชุม >>> กดลิ้งที่นี่
Download >>>
แผนผังแสดงการปฏิบัติงาน ขั้นตอนการดำเนินการ การจองห้องประชุม

• ไม่มีค่าธรรมเนียมในการดำเนินการ •

สำหรับบุคลากร/องค์กร ภายนอก มีค่าบริการตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
Download >>>
หลักเกณฑ์การใช้และอัตราค่าธรรมเนียมการใช้อาคารสถานที่


คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

38 หมู่ 8 ถ.หาดเจ้าสำราญ ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
โทร: 032-708622
โทรสาร: 032-708665
อีเมล์: nursepbru@mail.pbru.ac.th
Website : http://nurse.pbru.ac.th/
 

Copyright © 2020 Faculty Of Nursing and Allied Health Science, Phetchaburi Rajabhat University , All rights reserved.
Develop by Digital Technology Center PBRU