ฐานข้อมูลออนไลน์


           ProQuest Dissertations & Theses Global เป็นฐานข้อมูลที่รวบรวมวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท และปริญญาเอก จากสถาบันทางการศึกษาที่มีชื่อเสียงในประเทศสหรัฐอเมริกาและแคนาดา รวมถึงสถาบันการศึกษาจากทวีปยุโรป ออสเตรเลีย เอเชีย และแอฟริกา มากกว่า 1,700 แห่ง ประกอบด้วยวิทยานิพนธ์มากกว่า 2.7 ล้านชื่อเรื่อง ซึ่ง ให้บริการรูปแบบฉบับเต็ม (Full Text) มากกว่า 1.4 ล้านชื่อ ย้อนหลังตั้งแต่ปี 1997-ปัจจุบันURL :  https://search.proquest.com/pqdtglobal

คู่มือการสืบค้น Download
 
          ACM Digital Library เป็นฐานข้อมูลทางด้านคอมพิวเตอร์และ เทคโนโลยีสารสนเทศ จากสิ่งพิมพ์ต่อเนื่องจดหมายข่าว และเอกสารในการ ประชุมวิชาการ จัดทำโดย ACM (Association for Computing Machinery) ซึ่งเนื้อหาเอกสารประกอบด้วยข้อมูลที่สำคัญ เช่น รายการบรรณานุกรม สาระสังเขป article reviews และบทความฉบับเต็ม ให้ข้อมูลย้อนหลังตั้งแต่ปี 1985-ปัจจุบัน
URL : https://dl.acm.org
คู่มือการสืบค้น Download
 
          SpringerLink eJournal เป็นฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ ครอบคลุมเนื้อหาทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์สุขภาพครอบคลุมวารสาร รวมถึงด้านสังคมศาสตร์จำนวนเอกสารฉบับเต็ม 1,130 ชื่อ
URL : https://link.springer.com
คู่มือการสืบค้น Download
 
          Web of Science เป็นฐานข้อมูลบรรณานุกรมและสาระสังเขป พร้อมการอ้างอิงและอ้างถึง เนื้อหาครอบคลุม สาขาวิชาหลักทั้งวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ จากวารสารมากกว่า 10,000 รายชื่อ ให้ข้อมูลตั้งแต่ปี 2001-ปัจจุบัน
URL : http://webofknowledge.com/WOS
คู่มือการสืบค้น Download
 
          American Chemical Society Journal (ACS) เป็นฐานข้อมูลรวบรวมบทความและงานวิจัยจากวารสารด้านเคมีและวิทยาศาสตร์ โดยรวบรวมจากวารสารที่พิมพ์เป็นรูปเล่ม วารสารอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Journals) ข้อมูลที่ไดจากการสืบค้นเป็นข้อมูลฉบับเต็มและรูปภาพ
URL : https://pubs.acs.org
คู่มือการสืบค้น Download
 
          Emerald Management (EM92) เป็นฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ จากสำนักพิมพ์ Emerald Group Publishing Limited ครอบคลุมสาขาวิชาการบัญชี การเงิน และเศรษฐศาสตร์ การจัดการธุรกิจและกลยุทธ์ และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้บริการข้อมูล ย้อนหลังตั้งแต่ปี 1994-ปัจจุบัน ประกอบด้วย รายการทางบรรณานุกรม สาระสังเขป และ เอกสารฉบับเต็มรูปแบบ HTML และ PDF
URL :  https://www.emeraldinsight.com
คู่มือการสืบค้น Download
 
          ScienceDirect เป็นฐานข้อมูล E-journal ทางสาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการแพทย์ ให้บริการเอกสารฉบับเต็มและบทคัดย่อ ให้ข้อมูลย้อนหลังตั้งแต่ปี 1995
URL :  https://www.sciencedirect.com
 
 
URL : http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,guest,uid&custid=ns016592&groupid=main&profile=eds
** สำหรับการใช้งานภายนอกมหาวิทยาลัย
user : pbru
Password : library@2561
ASC
            Academic Search Complete (ASC) เป็นฐานข้อมูลสหสาขาวิชาที่มีขนาดใหญ่และดีที่สุด และครอบคลุมสาขาวิชาจำนวนมากที่สุดของโลกฐานข้อมูลหนึ่ง ประกอบด้วยจำนวนวารสารที่มีข้อมูลฉบับเต็มมากกว่า 8,500ชื่อเรื่อง ย้อนหลังไปตั้งแต่ปีค.ศ1887 และครอบคลุมทุกสาขาวิชาการ ได้แก่ : มานุษยวิทยา, ดาราศาสตร์, ชีววิทยา, เคมี, วิศวกรรมโยธา, วิศวกรรมศาสตร์, การศึกษาชาติพันธุ์&วัฒนธรรม, ภูมิศาสตร์, กฎหมาย, วัสดุศาสตร์, คณิตศาสตร์, ดนตรี, เภสัชศาสตร์, ฟิสิกส์, จิตวิทยา, ศาสนาและเทววิทยา, สัตวแพทยศาสตร์, สตรีศึกษา, สัตววิทยาและสาขาอื่น ๆ
 CASC
          Computer & Applied Sciences Complete (CASC) ครอบคลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ช่วงปีของข้อมูล : ค.ศ.1965 – ปัจจุบัน มีการเก็บรวบรวมข้อมูลความรู้ความ ความท้าทายทางวิศวกรรมแบบดั้งเดิมและงานวิจัยและเป็นทรัพยากรเพื่องานวิจัยที่ส่งผลกระทบทางธุรกิจและสังคมของเทคโนโลยีใหม่ CASC มีดัชนีและสาระสังเขปจากจำนวนวารสารมากกว่า 2,200 รายชื่อ นอกจากนี้ยังมีข้อมูลฉบับเต็มจากวารสารมากกว่า 1,020 ชื่อเรื่อง ครอบคลุมสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์, ทฤษฎีและระบบคอมพิวเตอร์, ระบบเทคโนโลยีใหม่ 
GVRL
 
          Gale Virtual Reference Library เป็นฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ที่มีหนังสือหลากหลายสาขาวิชาตามที่ทางสำนักวิทยบริการมีการสั่งซื้อ 
URL : www.galepages.com/thpbru
Science Collection
 
          General Science Collection เป็นฐานข้อมูลหนังสือบทความวารสารทางด้านวิทยาศาสตร์ทั่วไป
URL : https://tinyurl.com/science4pbru
Nursing&Allied
          Nursing and Allied Health Collection เป็นฐานข้อมูลหนังสือบทความวารสารทางด้านการพยาบาล
URL : https://tinyurl.com/nursing4pbru
 
          ThaiLis Digital Collectionเป็นฐานข้อมูลจัดเก็บเอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (Digital Collection)  เป็นการจัดเก็บและแสดงเอกสารฉบับเต็ม (Full text) โดยรวบรวมข้อมูลวิทยานิพนธ์ งานวิจัย บทความ หนังสือหายาก ภาพถ่าย ของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย โดยปัจจุบันมีเอกสารในรูปอิเล็กทรอนิกส์ จำนวนทั้งสิ้น 58,392 รายการ
URL :  http://tdc.thailis.or.th/tdc/
 
          IG Library เป็นสำนักพิมพ์ที่ร่วมมือกับสำนักพิมพ์ชั้นนำมากกว่า 100 สำนักพิมพ์ ทั้งที่เป็นสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัย สมาคมวิชาชีพ เช่น Business Expert Press, Columbia University Press, Elsevier, F.A. Davis, Hart Publishing, iSmithers Publishing เป็นต้น เป็นฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ครอบคลุมทุกสาขาวิชา
URL : http://portal.igpublish.com/iglibrary
 
          ebrary เป็นฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์  (e-books) จากสำนักพิมพ์ชั้นนำมากกว่า 220 สำนักพิมพ์ ครอบคลุม 16 สาขาวิชาหลัก เช่น ธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ คอมพิวเตอร์ ภาษาและวรรณคดี สังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ เป็นต้น
URL :  http://site.ebrary.com/lib/pbru
 
          2ebook เป็นฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ภาษาไทย ครอบคลุมเนื้อหาวิชาการศึกษา ภาษาศาสตร์และวรรณคดี วิทยาศาสตร์ กีฬา การท่องเที่ยวสุขภาพและอาหาร ธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการจัดการ รวมถึง นวนิยาย นิทานและหนังสืออ่านเล่น โดยมีหนังสือทั้งสิ้น 214 รายชื่อ
URL :  https://www.2ebook.com/new/library/index/pbru
คู่มือการสืบค้น Download
 
          มติชน Library เป็นฐานข้อมูลกฤตภาคข่าวออนไลน์จากบริษัทมติชน รวบรวมข่าวจาก บทสัมภาษณ์ บทความ บทวิเคราะห์-วิจารณ์ รายงานหรือข้อเขียนอื่นๆ เพื่อใช้ในการค้นคว้าอ้างอิง โดยมีการจัดเก็บเป็นหมวดและหัวเรื่อง จากหนังสือพิมพ์กว่า 26 ชื่อ โดยมีข้อมูลย้อนหลังนับตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2540
URL : http://www.matichonelibrary.com/
user : lib123
password : lib12345
คู่มือการสืบค้น Download

คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

38 หมู่ 8 ถ.หาดเจ้าสำราญ ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
โทร: 032-708622
โทรสาร: 032-708665
อีเมล์: nursepbru@mail.pbru.ac.th
Website : http://nurse.pbru.ac.th/
 

Copyright © 2020 Faculty Of Nursing and Allied Health Science, Phetchaburi Rajabhat University , All rights reserved.
Develop by Digital Technology Center PBRU