การตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2563

          คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วนิดา ดุรงค์ฤทธิชัย คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ และคณาจารย์ ยินดีต้อนรับและขอบพระคุณคณะกรรมการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2563 วันที่ 24 สิงหาคม 2564 ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ยุวดี รอดจากภัย รองศาสตราจารย์ ดร.ถวัลย์ ฤกษ์งาม และอาจารย์อภิรัตน์ วงศ์ศุภชาติ ประเมินคุณภาพการศึกษาและให้ข้อเสนอแนะต่างๆ ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานอย่างต่อเนื่องของหลักสูตรต่อไป


แชร์โพสต์นี้


คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

38 หมู่ 8 ถ.หาดเจ้าสำราญ ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
โทร: 032-708622
โทรสาร: 032-708665
อีเมล์: nursepbru@mail.pbru.ac.th
Website : http://nurse.pbru.ac.th/
 

Copyright © 2020 Faculty Of Nursing and Allied Health Science, Phetchaburi Rajabhat University , All rights reserved.
Develop by Digital Technology Center PBRU