ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ


ปรัชญาคณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ

     คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เชื่อว่าบัณฑิตพยาบาลและวิทยาศาสตร์สุขภาพที่มีคุณภาพ ต้องมีพื้นฐานมาจากการมีคุณธรรม มีจิตเอื้ออาทรด้วยจิตใจของความเป็นมนุษย์ มีความรู้ในศาสตร์ของวิชาชีพและศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมสูงวัย สามารถปรับตัวอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข และพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างยั่งยืน

     ภายใต้ค่านิยมร่วมของคณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพที่ว่า “คุณธรรมนำปัญญา ก้าวหน้าด้วยวิชาการ ผสมผสานภูมิปัญญาไทย ใส่ใจดุลยภาพชีวิต บริการด้วยใจเอื้ออาทรและจิตใจความเป็นมนุษย์”

วิสัยทัศน์คณะพยาบาลศาสตร์

     เป็นสถาบันการศึกษาชั้นนำของภูมิภาคตะวันตกที่ผลิตบัณฑิตบุคลากรด้านการพยาบาลและวิทยาศาสตร์สุขภาพด้วยวิทยาการสุขภาพและบูรณาการศาสตร์ภายใต้สังคมสูงวัย โดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายองค์กรท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

พันธกิจคณะพยาบาลศาสตร์

     1. สร้างเอกลักษณ์ด้านการพยาบาลและวิทยาศาสตร์สุขภาพโดยใช้ดิจิทัลเทคโนโลยีมาสนับสนุนการเรียน
การสอนเพื่อก้าวสู่สากล
     2. ผลิตบัณฑิตด้านการพยาบาลและวิทยาศาสตร์สุขภาพที่มีคุณภาพตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานและสร้างอัตลักษณ์บัณฑิตให้มีความซื่อสัตย์ มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ บริการด้วยใจเอื้ออาทรและจิตใจความเป็นมนุษย์
     3. วิจัยและสร้างองค์ความรู้ นวัตกรรมด้านการพยาบาลและวิทยาศาสตร์สุขภาพ ที่มีประโยชน์ต่อการพัฒนาท้องถิ่นและประเทศ ตลอดจนสอดคล้องกับจุดเน้นของคณะและมหาวิทยาลัย
     4. ให้บริการวิชาการ ถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรมด้านการพยาบาลและวิทยาศาสตร์สุขภาพที่ตอบสนองต่อความต้องการของชุมชน โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายองค์กรท้องถิ่น ตลอดจนร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชน สังคม ประเทศชาติ และเผยแพร่สู่สากล
     5. สืบสาน ส่งเสริมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่ชุมชนและสังคม
     6. พัฒนาการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยหลักธรรมาภิบาลและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

อัตลักษณ์ของคณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ 

"ซื่อสัตย์ มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ บริการด้วยใจเอื้ออาทรและจิตใจความเป็นมนุษย์"

เอกลักษณ์ของคณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ 

   “คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ  ที่ได้รับการยอมรับด้านการผลิตบัณฑิตบุคลากรด้านการพยาบาลและวิทยาศาสตร์สุขภาพด้วยวิทยาการสุขภาพและบูรณาการศาสตร์ภายใต้สังคมสูงวัย โดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายองค์กรท้องถิ่นอย่างยั่งยืน”

ค่านิยมองค์กร

     “คุณธรรมนำปัญญา ก้าวหน้าด้วยวิทยาการสุขภาพและผสมผสานภูมิปัญญาไทย ใส่ใจท้องถิ่น ยินดีให้บริการด้วยใจเอื้ออาทรและจิตใจความเป็นมนุษย์” (NPT-PBRU: Nursing simulation and digital literacy, Public health and safety simulation and holistic, and Thai traditional medicine simulation and the incorporation of local wisdom - Proactive Being Professional Responsibility and Social Engineering Understanding of Ethical Mind)

สาขาพยาบาลศาสตร์ (N-PBRU)
N = Nursing simulation and digital literacy (มีความรอบรู้และพัฒนาทักษะทางการพยาบาล
โดยเรียนรู้จากประสบการณ์จริงและสถานการณ์จำลองทางการพยาบาลและสื่อดิจิตัล)
P = Proactive (ทำงานเชิงรุก)
B = Being Professional (ปลุกพลังมืออาชีพ)
R = Responsibility and Social Engineering (มีจารีตรับผิดชอบพร้อมทักษะวิศวกรสังคม)
U = Understanding of Ethical Mind (อ่อนน้อมถ่อมตนบนพื้นฐานจริยธรรมทางจิตใจ)

สาขาสาธารณสุขศาสตร์ (P-PBRU)
P = Public health and safety simulation and holistic health Care (ยกระดับการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมและความปลอดภัย โดยเรียนรู้จากประสบการณ์จริงและสถานการณ์เสมือนจริง)
P = Proactive (ทำงานเชิงรุก)
B = Being Professional (ปลุกพลังมืออาชีพ)
R = Responsibility and Social Engineering (มีจารีตรับผิดชอบพร้อมทักษะวิศวกรสังคม)
U = Understanding of Ethical Mind (อ่อนน้อมถ่อมตนบนพื้นฐานจริยธรรมทางจิตใจ)

สาขาการแพทย์แผนไทย (T-PBRU)
T = Thai traditional medicine simulation and the incorporation of local wisdom
(เชี่ยวชาญศาสตร์ของการแพทย์แผนไทยโดยเรียนรู้จากประสบการณ์จริงและสถานการณ์เสมือนจริง
ด้วยการผสมผสานภูมิปัญญาท้องถิ่น)
P = Proactive (ทำงานเชิงรุก)
B = Being Professional (ปลุกพลังมืออาชีพ)
R = Responsibility and Social Engineering (มีจารีตรับผิดชอบพร้อมทักษะวิศวกรสังคม)
U = Understanding of Ethical Mind (อ่อนน้อมถ่อมตนบนพื้นฐานจริยธรรมทางจิตใจ)

คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์

บัณฑิตของคณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ จะต้องมีคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ ดังต่อไปนี้

  1. มีความรอบรู้และเชี่ยวชาญในศาสตร์ด้านการพยาบาลและวิทยาศาสตร์สุขภาพ โดยเรียนรู้จากประสบการณ์จริงและสถานการณ์จำลองทางการพยาบาล
  2. มีสมรรถนะในการปฏิบัติวิชาชีพด้านการพยาบาลและวิทยาศาสตร์สุขภาพอย่างมีคุณภาพ
  3. มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบการด้านการพยาบาลและวิทยาศาสตร์สุขภาพ
  4. เป็นผู้นำด้านสุขภาพและมีทักษะวิศวกรสังคม เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นและประเทศ
  5. มีความพร้อมในการให้บริการด้านการพยาบาลและและวิทยาศาสตร์สุขภาพ โดยมีความเอื้ออาทรด้วยจิตใจความเป็นมนุษย์

นโยบาย:

    สร้างความเข้มแข็งด้านการจัดการศึกษาทางการพยาบาลและวิทยาศาสตร์สุขภาพที่เป็นเลิศ ด้วยวิทยาการสุขภาพและบูรณาการศาสตร์ภายใต้สังคมสูงวัย โดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายและองค์กรท้องถิ่นอย่างยั่งยืนคณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

38 หมู่ 8 ถ.หาดเจ้าสำราญ ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
โทร: 032-708622
โทรสาร: 032-708665
อีเมล์: nursepbru@mail.pbru.ac.th
Website : http://nurse.pbru.ac.th/
 

Copyright © 2020 Faculty Of Nursing and Allied Health Science, Phetchaburi Rajabhat University , All rights reserved.
Develop by Digital Technology Center PBRU