คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ได้จัดกิจกรรมวิทยาการสุขภาพยุคใหม่กับการประกันคุณภาพฯ
ในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM
ให้แก่ นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ

          เมื่อวันพุธที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2564 เวลา 13.00 – 16.00 น. สโมสรนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้จัดกิจกรรมวิทยาการสุขภาพยุคใหม่กับการประกันคุณภาพฯ ในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM ให้แก่ นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักศึกษารับรู้การดำเนินงานประกันคุณภาพของคณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ และเพื่อให้เกิดความร่วมมือแบบมีส่วนร่วมในการทบทวนการดำเนินงานตามแผนกิจกรรมนักศึกษาของปีการศึกษาที่ผ่านมา และให้นักศึกษาทุกคนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นการจัดทำแผนกิจกรรมนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564


แชร์โพสต์นี้


คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

38 หมู่ 8 ถ.หาดเจ้าสำราญ ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
โทร: 032-708622
โทรสาร: 032-708665
อีเมล์: nursepbru@mail.pbru.ac.th
Website : http://nurse.pbru.ac.th/
 

Copyright © 2020 Faculty Of Nursing Phetchaburi Rajabhat University , All rights reserved.
Develop by Digital Technology Center PBRU