ผู้เขียน: admin_nurse

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ และผู้มีสิทธิ์ชำระเงินเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ประจำปีการศึกษา 2565 รอบที่ 2

ข่าวรับสมัครนักศึกษา

ดาวน์โหลดไฟล์


แชร์โพสต์นี้

กำหนดการและปฏิทินการปฐมนิเทศนักศึกษา


แชร์โพสต์นี้

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รอบที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565

ข่าวรับสมัครนักศึกษา

ดาวน์โหลดไฟล์


แชร์โพสต์นี้

ประธานสาขาวิชาการแพทย์แผนไทย คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ อัดเสียงแนะนำหลักสูตรการแพทย์แผนไทยและคลินิกการแพทย์แผนไทยร่วมกับผู้ช่วยอธิการบดี เพื่อเผยแพร่รายการ pbru talk

 • S__100786186

 • S__100786184

ประธานสาขาวิชาการแพทย์แผนไทย คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ อัดเสียงแนะนำหลักสูตรการแพทย์แผนไทยและคลินิกการแพทย์แผนไทยร่วมกับผู้ช่วยอธิการบดี เพื่อเผยแพร่รายการ pbru talk

        ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2565 อาจารย์กิติศักดิ์ รุจิกาญจนรัตน์ ประธานสาขาวิชาการแพทย์แผนไทย คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ ร่วมกับ ดร.เมธาวิน สาระยาน ผู้ช่วยอธิการบดีด้านการพัฒนาการสื่อสารองค์กร ได้จัดทำการบันทึกเสียงแนะนำหลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต การรับสมัครนักศึกษาใหม่ การจัดการเรียนการสอนของสาขาวิชา การวิจัยและบริการวิชาการของสาขาวิชา และการให้บริการของคลินิกการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เพื่อเผยแพร่ในรายการ pbru talk สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย


แชร์โพสต์นี้

กิจกรรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

 • DSC_0823

 • DSC_0822

 • S__119857163

 • S__119857161

 • 278979644_157085313460585_8682726793264804473_n

 • 278608098_157084406794009_7330831996968626178_n

กิจกรรมเตรียมความพร้อมนักศึกษา
หลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล
คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

        ในระหว่างวันที่ 25-29 เมษายน 2565 นักศึกษาหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เข้าร่วมการปฐมนิเทศ Pre-Clinic ณ ศูนย์ SIRCOP และอบรมเตรียมความพร้อมภาษาอังกฤษเพื่อนำไปใช้ในการฝึกภาคปฏิบัติ อีกทั้งยังสามารถนำไปประใช้ในชีวิตประได้อีกด้วย


แชร์โพสต์นี้

ผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และผู้บริหารคณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ ได้ให้การต้อนรับ รศ.ดร.นันทิยา ดวงภุมเมศ ประธานกลุ่มวิจัยสื่อสารเพื่อการพัฒนา สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล และคณะ เพื่อประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้าวเครือข่ายในการสร้างการรู้เท่าทันสื่อให้ผู้สูงอายุ

 • S__98672696

 • S__98672698

 • S__98672700

 • S__98672699

 • S__98672697

 • S__98672694

ผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และผู้บริหารมคณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ ได้ให้การต้อนรับ รศ.ดร.นันทิยา ดวงภุมเมศ ประธานกลุ่มวิจัยสื่อสารเพื่อการพัฒนา สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล และคณะ เพื่อประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้าวเครือข่ายในการสร้างการรู้เท่าทันสื่อให้ผู้สูงอายุ

        เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2565 ผศ.ดร.พรรณี คอนจอหอ รองอธิการบดีฯ อ.ดร.เมธาวิน สาระยาน ผู้ช่วยอธิการบดีฯ ผศ.ดร.วนิดา ดุรงค์ฤทธิชัย คณบดีฯ และผู้บริหารคณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้ให้การต้อนรับ รศ.ดร.นันทิยา ดวงภุมเมศ ประธานกลุ่มวิจัยสื่อสารเพื่อการพัฒนา สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล และคณะ เพื่อประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้าวเครือข่ายในการสร้างการรู้เท่าทันสื่อให้ผู้สูงอายุในท้องถิ่น เป็นการบูรณาการองค์ความรู้จากโรงเรียนผู้สูงอายุนำร่อง หลักสูตรวัยเพชรรู้ทันสื่อ และเครื่องมือแอพพลิเคชั่น STAAS เข้ากับพื้นที่ภูมิภาคตะวันตก และเป็นการสร้างความร่วมมือระหว่างสถาบันในการบูรณาการการเรียนการสอน การบริการวิชาการและงานวิจัยต่อไป


แชร์โพสต์นี้

คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ ต้อนรับคณะกรรมการบริหารคณะพยาบาลศาสตร์ และบุคลากรสายสนับสนุนคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

 • DSC_0126

 • DSC_0120

 • DSC_0145

 • DSC_0174

 • DSC_0198

ต้อนรับคณะกรรมการบริหารคณะพยาบาลศาสตร์ และบุคลากรสายสนับสนุน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

        เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2565 ผศ.ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธานกล่าวต้อนรับคณะกรรมการบริหารคณะพยาบาลศาสตร์ และบุคลากรสายสนับสนุนคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ได้แก่ ผศ.ดร.หทัยชนก บัวเจริญ คณบดีฯ รองคณบดีฯ คณาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุน ตามโครงการพัฒนาสมรรถนะบัณฑิตเพื่อตอบสนองการพัฒนาประเทศไทย 4.0 : โครงการเรียนการสอนภาคปฏิบัติ : กิจกรรมการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้ของบัณฑิตนักปฏิบัติ ณ คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยมี ผศ.ดร.วนิดา ดุรงค์ฤทธิชัย คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ นำเสนอทิศทางและแนวทางการพัฒนาคณะสู่ประชาคมอาเซียน กิจกรรมการศึกษาดูงานห้องปฏิบัติการ ณ ศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ กิจกรรมการบริหารจัดการองค์กรฯและพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้ของบัณฑิตนักปฏิบัติ และกิจกรรมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ต่อยอดงานตามกลุ่มแผนงาน


แชร์โพสต์นี้

สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ

 • DSC_0001

 • DSC_0002

 • DSC_0007

 • DSC_0006

 • DSC_0009

 • DSC_0003

สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย
คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ
จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ

        สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศและสร้างความเป็นผู้ประกอบการทางวิชาชีพของนักศึกษาแพทย์แผนไทย รุ่นที่ 7 เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2565 โดยมีคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ เป็นประธานเปิดกิจกรรมและมอบเกียรติบัตรสำหรับนักศึกษาเรียนดี และมีผลการสอบประมวลความรอบรู้ภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติแบบ OSCE สูงสุดในระดับชั้น กิจกรรมการเสนาแลกเปลี่ยรเรียนรู้ด้านประสบการณ์การเป็นผู้ประกอบการภาครัฐ และเอกชน โดยวิทยากรภายนอก และกิจกรรมการนำเสนอนวัตกรรมทางการแพทย์แผนไทยบนฐานความเป็นผู้ประกอบการ

 • DSC_0021

 • DSC_0023

 • DSC_0024

 • DSC_0025

 • DSC_0001

 • DSC_0002

 • DSC_0003

 • DSC_0004

 • DSC_0005

 • DSC_0006

 • DSC_0008

 • DSC_0009

 • DSC_0010

 • DSC_0012

 • DSC_0013

 • DSC_0014

 • DSC_0016

 • DSC_0019


แชร์โพสต์นี้

การประชุมคณะกรรมการอำนวยการ คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ ครั้งที่ 2/2565

 • DSC_0048

 • DSC_0035

 • DSC_0034

 • DSC_0043

 • DSC_0037

 • DSC_0038

การประชุมคณะกรรมการอำนวยการ
คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ
ครั้งที่ 2/2565

        การประชุมคณะกรรมการอำนวยการ
คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2565 โดยมี ผศ.ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธานในที่ประชุม ซึ่งมีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกเป็นกรรมการ ได้แก่ รศ.สุปาณี เสนาดิสัย นายแพทย์ปราโมทย์ เสถียรรัตน์ รศ.ดร.พูลสุข เจนพานิชย์ และนายบุญลาภ ทิพย์จันทร์ อีกทั้งคณะกรรมการจากภายในมหาวิทยาลัย ได้แก่ ผศ.นรีนารถ ศรีวรนารถ ผศ.วิเชียร เข็มเงิน รองอธิการบดีฯ ผศ.สุวัฒน์ เตชะเพชรไพบูลย์ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ผศ.ดร.วนิดา ดุรงค์ฤทธิชัย(กรรมการและเลขานุการ) วาระการประชุมเป็นการนำเสนอเพื่อทราบและพิจารณา ให้ข้อเสนอแนะจากผลการดำเนินงานของคณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ


แชร์โพสต์นี้

คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษา จากคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

 • 275556001_517838293196702_8281858788592037632_n

 • 275665930_517840333196498_2839364377200915877_n

 • 275636106_517834869863711_8076992284109325107_n

 • 275598994_517839593196572_8015164365106051471_n

 • 275457183_517839119863286_6132875376421421446_n

 • 275683518_517839929863205_7301423299121875605_n

คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ต้อนรับคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษา
จากคณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

          ในวันที่ 11 มีนาคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พร้อมด้วยอาจารย์ ดร.มนัญญา ปริยวิชญภักดี รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วนิดา ดุรงค์ฤทธิชัย คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ ตลอดจนบุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ ร่วมให้การต้อนรับศาสตราจารย์ ดร.ภาสกร  นันทพานิช รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี อาจารย์อินทนิล  เชื้อบุญชัย คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ในโอกาสเดินทางมาศึกษาดูงานคณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2565 ณ ห้องประชุมณัทกวีศิริรัตน์ชั้น คณะพยาบามศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

          การเดินทางมาศึกษาดูงานในครั้งนี้ ได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากบุคลากร 2 มหาวิทยาลัย และยังได้เยี่ยมชมสถานที่และศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ เพื่อนำไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่สังคมต่อไป

 • 275616076_517836119863586_6438405166360210546_n

 • 275556001_517838293196702_8281858788592037632_n

 • 275555058_517837409863457_6037807001040495048_n

 • 275606331_517836333196898_4721588971597194367_n

 • 275569797_517836786530186_5525141024860380673_n

 • 275651602_517840123196519_5142819393516782152_n


แชร์โพสต์นี้


คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

38 หมู่ 8 ถ.หาดเจ้าสำราญ ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
โทร: 032-708622
โทรสาร: 032-708665
อีเมล์: nursepbru@mail.pbru.ac.th
Website : http://nurse.pbru.ac.th/
 

Copyright © 2020 Faculty Of Nursing Phetchaburi Rajabhat University , All rights reserved.
Develop by Digital Technology Center PBRU