ผู้เขียน: admin_nurse

ประกาศ รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ ครั้งที่ 2/2567 ในตำแหน่ง อาจารย์ สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ

ประกาศ รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ ครั้งที่ 2/2567
ในตำแหน่ง อาจารย์ สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ

ประกาศคณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง เรียกผู้ขึ้นบัญชีสำรอง เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2567 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ประกาศคณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง เรียกผู้ขึ้นบัญชีสำรอง เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2567 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ประกาศคณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง เรียกขึ้นบัญชีสำรอง เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2567 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ประกาศคณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง เรียกขึ้นบัญชีสำรอง เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2567 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ศูนย์ SIRCOP ได้รับโล่รางวัล ห้องปฏิบัติการต้นแบบด้านความปลอดภัย ตามระบบตรวจประเมินและรับรองห้องปฏิบัติการในรูปแบบ Peer Evaluation

ศูนย์ SIRCOP ได้รับโล่รางวัล “ห้องปฏิบัติการต้นแบบด้านความปลอดภัย”
ตามระบบตรวจประเมินและรับรองห้องปฏิบัติการในรูปแบบ Peer Evaluation

      การรับรองมาตรฐานห้องปฏิบัติการในรูปแบบ Peer Evaluation ของสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ เป็นการสนับสนุนความปลอดภัยให้เกิดขึ้นภายในห้องปฏิบัติการ โดยสนับสนุนการยอมรับซึ่งกันและกันระหว่างกลุ่มห้องปฏิบัติการปลอดภัย ที่ได้รับการรับรองในระดับประเทศ
      ให้ไว้ ณ วันที่ 20 มิถุนายน 2566 โดย ดร. วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
 • 434266468_432258452654053_8112279073050611560_n

 • 434267520_432258542654044_275778479515970700_n

 • 434299471_432258589320706_1762502053963419278_n

 • 434325041_432253795987852_8907812431453737074_n

 • 434228805_432258605987371_5976146582393781210_n

 • 434254869_432258509320714_2286186782535624803_n


แชร์โพสต์นี้

สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย ร่วมเป็นวิทยากรในการบรรยายและปฏิบัติการแปรรูปสมุนไพรเป็นชาสมุนไพร

สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย ร่วมเป็นวิทยากร
ในการบรรยายและปฏิบัติการแปรรูปสมุนไพรเป็นชาสมุนไพร

          วันที่ 27 มีนาคม 2567 อ.สัณฐิตาพร กลิ่นทอง, อ.ดร.เบญจวรรณ ดุนขุนทด, อ.พรทิพย์ พาโน และ อ.ฮาวานี สาคอ อาจารย์สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย ร่วมเป็นวิทยากรในการบรรยายและปฏิบัติการแปรรูปสมุนไพรเป็นชาสมุนไพร ได้แก่ ชารางจืด ชาใบเตย ชาฝาง ให้กับประชาชน ณ ตำบลเขากระปุก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาชุมชนในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชประสงค์ หนองพลับ-กลัดหลวง

 • 433134991_809315224571931_4292521421165309448_n

 • 433144673_809315471238573_8369988642819613818_n

 • 433187775_809315104571943_886879895847038740_n

 • 433234737_809315157905271_2378477663477961022_n

 • 433238634_809315251238595_6825804618889330260_n

 • 434252478_809315167905270_965734323778725296_n (1)

 • 434252478_809315167905270_965734323778725296_n

 • 434260251_809315511238569_460995810550833229_n

 • 434264857_809315317905255_9135998195804434493_n

 • 434284807_809315337905253_3286108424407399068_n

 • 434286493_809315234571930_7695881969453076675_n

 • 434325181_809315101238610_943825404933858966_n

 • 433165729_809315461238574_6867928975185867851_n

 • 433125970_809315377905249_4767062427443757011_n

 • 433127645_809315401238580_1551526927262236871_n


แชร์โพสต์นี้

คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากคณะสาธารณสุขศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

         วันที่ 26 มีนาคม 2567 ณ ห้องประชุมชั้น 3 คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ เรือเอกหญิง ดร.สุพัตรา นุตรักษ์ รักษาราชการคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ และผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัศพร ชูศักดิ์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ พร้อมด้วยคณาจารย์และบุคลากร ในกิจกรรมการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพอาจารย์และบุคลากรเพื่อความเป็นเลิศ ที่มุ่งเน้นให้บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการได้รับองค์ความรู้เกี่ยวกับการจัดการหลักสูตรด้านการสาธารณสุขและการพยาบาลสำหรับสถาบันการศึกษาด้านสุขภาพ
โอกาสนี้ นอกจากจะมีการแลกเปลี่ยนการดำเนินงานในด้านต่าง ๆ ของทั้งสองมหาวิทยาลัยแล้ว คณะศึกษาดูงานยังได้เข้าชมศูนย์ SIRCOP และคลินิกแพทย์แผนไทย เพื่อเป็นแนวทางในการนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนต่อไป
 • DSC_1193

 • DSC_1194

 • DSC_1196

 • DSC_1198

 • DSC_1199

 • DSC_1200

 • DSC_1202

 • DSC_1206

 • DSC_1209

 • DSC_1213

 • DSC_1214

 • DSC_1216

 • DSC_1218

 • DSC_1220

 • DSC_1222

 • DSC_1223

 • DSC_1225

 • DSC_1227

 • DSC_1229

 • DSC_1231

 • DSC_1233

 • DSC_1236

 • DSC_1239

 • DSC_1242

 • DSC_1244

 • DSC_1250

 • DSC_1252

 • DSC_1254

 • DSC_1256

 • DSC_1258

 • DSC_1261

 • DSC_1263

 • DSC_1266

 • DSC_1269

 • DSC_1271

 • DSC_1275

 • DSC_1277

 • DSC_1280

 • DSC_1285

 • DSC_1287

 • DSC_1293

 • DSC_1296

 • DSC_1299

 • DSC_1301

 • DSC_1304

 • DSC_1307

 • DSC_1309

 • DSC_1312

 • DSC_1315

 • DSC_1318

 • DSC_1320

 • DSC_1322

 • DSC_1324

 • DSC_1327

 • DSC_1330

 • DSC_1332

 • DSC_1335

 • DSC_1337

 • DSC_1341

 • DSC_1343

 • DSC_1346

 • DSC_1348

 • DSC_1358

 • DSC_1360

 • DSC_1362

 • DSC_1365

 • DSC_1369

 • DSC_1371

 • DSC_1377

 • DSC_1379

 • DSC_1382

 • DSC_1385

 • DSC_1386

 • DSC_1389

 • DSC_1392

 • DSC_1394

 • DSC_1397

 • DSC_1400

 • DSC_1403

 • DSC_1406

 • DSC_1410

 • DSC_1414

 • DSC_1416

 • DSC_1417

 • DSC_1420

 • DSC_1422

 • DSC_1427

 • DSC_1430

 • DSC_1431

 • DSC_1441

 • DSC_1443

 • DSC_1447

 • DSC_1451

 • DSC_1454

 • DSC_1457

 • DSC_1459

 • DSC_1461

 • DSC_1462

 • DSC_1473

 • DSC_1475

 • DSC_1477

 • DSC_1480

 • DSC_1484

 • DSC_1486

 • DSC_1491

 • DSC_1494

 • DSC_1501

 • DSC_1504

 • DSC_1508

 • DSC_1511

 • DSC_1519

 • DSC_1527

 • DSC_1529

 • DSC_1531

 • DSC_1534

 • DSC_1536

 • DSC_1539

 • DSC_1541

 • DSC_1544

 • DSC_1548

 • DSC_1551

 • DSC_1553

 • DSC_1555

 • DSC_1558

 • DSC_1562

 • DSC_1564

 • DSC_1565

 • DSC_1567

 • DSC_1570

 • DSC_1574

 • DSC_1576

 • DSC_1577

 • DSC_1580

 • DSC_1582

 • DSC_1584

 • DSC_1586

 • DSC_1588

 • DSC_1590

 • DSC_1594

 • DSC_1595

 • DSC_1600

 • DSC_1602

 • DSC_1607

 • DSC_1610

 • DSC_1624

 • DSC_1626

 • DSC_1627

 • DSC_1630

 • DSC_1633

 • DSC_1636

 • DSC_1638

 • DSC_1642

 • DSC_1645


แชร์โพสต์นี้

คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ เข้าร่วมประชุมที่ประชุมคณบดีและหัวหน้าสถาบันการศึกษาสาขาพยาบาลศาสตร์ของรัฐ (ทคพย.) ประจำปี พ.ศ. 2567

คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ เข้าร่วมประชุมที่ประชุมคณบดีและหัวหน้าสถาบันการศึกษาสาขาพยาบาลศาสตร์ของรัฐ (ทคพย.) ประจำปี พ.ศ. 2567

อาจารย์ ดร.วีรยุทธ ศรีทุมสุข รองคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ เข้าร่วมประชุมที่ประชุมคณบดีและหัวหน้าสถาบันการศึกษาสาขาพยาบาลศาสตร์ของรัฐ (ทคพย.) ประจำปี พ.ศ. 2567
ในวันที่ 23-24 มีนาคม 2567 ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ขอบพระคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรีสุดา วงศ์วิเศษกุล คณบดี คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ที่เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมได้อย่างดีเยี่ยม และขอขอบพระคุณท่านประธานฯ รองศาสตราจารย์ ดร.พรชัย จูลเมตต์ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา และคณะทำงาน ที่ดำเนินงานอย่างเข้มแข็งมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญในการพัฒนาสภาวิชาชีพการพยาบาลต่อไป
 • AI5A0110

 • AI5A0112

 • AI5A0119

 • AI5A0122

 • AI5A0138

 • AI5A0227

 • AI5A0261

 • AI5A0330

 • AI5A0866


แชร์โพสต์นี้

คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าราชภัฏเพชรบุรี จัดการแข่งขันกอล์ฟชิงถ้วยพระราชทานฯ

คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าราชภัฏเพชรบุรี จัดการแข่งขันกอล์ฟชิงถ้วยพระราชทานฯ นำรายได้สนับสนุนการศึกษา

คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าราชภัฏเพชรบุรี จัดการแข่งขันกอล์ฟชิงถ้วยพระราชทานฯ นำรายได้สนับสนุนการศึกษาโดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พร้อมด้วยพลเอกสุรินทร์ พิกุลทอง ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เรือเอกหญิง ดร. สุพัตรา นุตรักษ์ รักษาราชการคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ฯ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วรรณไพร แย้มมา รองคณบดี อาจารย์ ดร.นงลักษณ์ กลิ่นพุดตาล
ผู้ช่วยคณบดี นางสาวบราลี เอิบอิ่ม และตัวแทนนักศึกษาคณะพยาบาลศาสต์และวิทยาการสุขภาพ ร่วมให้การต้อนรับพลเอก วินัย ภัททิยกุล อดีตปลัดกระทรวงกลาโหมที่ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดการแข่งขันกอล์ฟการกุศลประเพณีชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ประจำปี 2567 โดยคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าราชภัฏเพชรบุรี และกองทัพบกจัดขึ้น ณ สนามกอล์ฟศูนย์พัฒนากีฬากองทัพบก สวนสนประดิพัทธ์ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2567 เพื่อเป็นทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ได้มีโอกาสศึกษาต่อจนสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีต่อไป
 • 434185944_1866699657094544_1393008740810575484_n

 • 434186935_1866699730427870_6385481813918486246_n

 • 434320121_1866699427094567_1386226466270727357_n

 • Phetchaburi240367-1-13-scaled

 • Phetchaburi240367-1-24-scaled

 • Phetchaburi240367-1-35-scaled

 • Phetchaburi240367-1-38-scaled

 • Phetchaburi240367-1-40-scaled

 • Phetchaburi240367-1-41-scaled

 • 409173593_1866699683761208_1398839549122023068_n


แชร์โพสต์นี้

เข้าศึกษาดูงาน การส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาเด็กปฐมวัยภายใต้มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ

เข้าศึกษาดูงาน การส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาเด็กปฐมวัยภายใต้มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ

ในวันที่ 20 มีนาคม 2567 เวลา 13.00 – 16.30 น.
คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิเชียร เข็มเงิน รองอธิการบดี และผู้ช่วยศาสตราจารย์ เรือเอกหญิง ดร.สุพัตรา นุตรักษ์ รักษาราชการคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ รองคณบดี คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ เข้าศึกษาดูงาน การส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาเด็กปฐมวัยภายใต้มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ
       ณ สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ จังหวัดนนทบุรี ภายใต้โครงการ “การส่งเสริมสุขภาพและความปลอดภัยในเด็กปฐมวัย โดยการมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เขตพื้นที่ตำบลต้นมะม่วง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี” โดยได้รับเกียรติ จาก นายแพทย์เอกชัย เพียรศรีวัชรา รองอธิบดีกรมอนามัย ในการกล่าวต้อนรับ และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับแนวคิดในการดำเนินงานจัดตั้งศูนย์เด็กเล็ก วัลลภ ไทยเหนือ สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข โดยนายแพทย์ธีรชัย บุญยะลีพรรณ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ
ทางคณะพยาบาลศาสต์และวิทยาการสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ขอขอบคุณ
ผู้บริหารและบุคลากรทุกท่านที่ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อนำแนวคิดดังกล่าวไปวางแผนในการดำเนินการจัดตั้งศูนย์เด็กฯ ของคณะฯ ต่อไป
 • LINE_ALBUM_20367_240321_2

 • LINE_ALBUM_20367_240321_8

 • LINE_ALBUM_20367_240321_9

 • LINE_ALBUM_20367_240321_10

 • LINE_ALBUM_20367_240321_11

 • LINE_ALBUM_20367_240321_12

 • LINE_ALBUM_20367_240321_13

 • LINE_ALBUM_20367_240321_14

 • LINE_ALBUM_20367_240321_15

 • LINE_ALBUM_20367_240321_16

 • LINE_ALBUM_20367_240321_17

 • LINE_ALBUM_20367_240321_18

 • LINE_ALBUM_20367_240321_19

 • LINE_ALBUM_20367_240321_20

 • LINE_ALBUM_20367_240321_21

 • LINE_ALBUM_20367_240321_22

 • LINE_ALBUM_20367_240321_23

 • LINE_ALBUM_20367_240321_24

 • LINE_ALBUM_20367_240321_25

 • LINE_ALBUM_20367_240321_26

 • LINE_ALBUM_20367_240321_27

 • LINE_ALBUM_20367_240321_28

 • LINE_ALBUM_20367_240321_29

 • LINE_ALBUM_20367_240321_30

 • LINE_ALBUM_20367_240321_31

 • LINE_ALBUM_20367_240321_32

 • LINE_ALBUM_20367_240321_33

 • LINE_ALBUM_20367_240321_36

 • LINE_ALBUM_20367_240321_37

 • LINE_ALBUM_20367_240321_38

 • LINE_ALBUM_20367_240321_42

 • LINE_ALBUM_20367_240321_45

 • LINE_ALBUM_20367_240321_46

 • LINE_ALBUM_20367_240321_47

 • LINE_ALBUM_20367_240321_49

 • LINE_ALBUM_20367_240321_50

 • LINE_ALBUM_20367_240321_51

 • LINE_ALBUM_20367_240321_52

 • LINE_ALBUM_20367_240321_53

 • LINE_ALBUM_20367_240321_54

 • LINE_ALBUM_20367_240321_55

 • LINE_ALBUM_20367_240321_56

 • LINE_ALBUM_20367_240321_58

 • LINE_ALBUM_20367_240321_59

 • LINE_ALBUM_20367_240321_63

 • LINE_ALBUM_20367_240321_65

 • LINE_ALBUM_20367_240321_66

 • LINE_ALBUM_20367_240321_67

 • LINE_ALBUM_20367_240321_68

 • LINE_ALBUM_20367_240321_73

 • LINE_ALBUM_20367_240321_74

 • LINE_ALBUM_20367_240321_75

 • LINE_ALBUM_20367_240321_76

 • LINE_ALBUM_20367_240321_79

 • LINE_ALBUM_20367_240321_80

 • LINE_ALBUM_20367_240321_81

 • LINE_ALBUM_20367_240321_82

 • LINE_ALBUM_20367_240321_1


แชร์โพสต์นี้

เข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ส่งเสริมสุขภาวะผู้สูงอายุ คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ส่งเสริมสุขภาวะผู้สูงอายุ คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ในวันที่ 20 มีนาคม 2567 เวลา 8.40 – 12.00 น.
คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิเชียร เข็มเงิน รองอธิการบดี และผู้ช่วยศาสตราจารย์ เรือเอกหญิง ดร.สุพัตรา นุตรักษ์ รักษาราชการคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ รองคณบดี คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ ร่วมกับบุลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่ตำบลต้นมะม่วง อ.เมือง จ.เพชรบุรี
เข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ส่งเสริมสุขภาวะผู้สูงอายุ คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.รัตน์ศิริ ทาโต คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ร้อยเอกหญิง ดร. วาสินี วิเศษฤทธิ์ และ ผศ. ดร. นรลักขณ์ เอื้อกิจ รองคณบดี ในการกล่าวต้อนรับ และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับแนวคิดในการดำเนินงานจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมสุขภาวะผู้สูงอายุ คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาฯ โดย รองศาสตราจารย์ ร้อยเอกหญิง ดร.ศิริพันธุ์ สาสัตย์ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมสุขภาวะผู้สูงอายุ ทางคณะพยาบาลศาสต์และวิทยาการสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ขอขอบคุณ
ผู้บริหารและบุคลากรทุกท่านที่ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อนำแนวคิดดังกล่าวไปวางแผนในการดำเนินการจัดตั้งศูนย์ผู้สูงอายุ ฯ ของคณะฯ ต่อไป
 • LINE_ALBUM_คณพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชร_240321_4

 • LINE_ALBUM_คณพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชร_240321_5

 • LINE_ALBUM_คณพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชร_240321_6

 • LINE_ALBUM_คณพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชร_240321_7

 • LINE_ALBUM_คณพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชร_240321_8

 • LINE_ALBUM_คณพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชร_240321_9

 • LINE_ALBUM_คณพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชร_240321_10

 • LINE_ALBUM_คณพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชร_240321_11

 • LINE_ALBUM_คณพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชร_240321_12

 • LINE_ALBUM_คณพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชร_240321_13

 • LINE_ALBUM_คณพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชร_240321_14

 • LINE_ALBUM_คณพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชร_240321_15

 • LINE_ALBUM_คณพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชร_240321_16

 • LINE_ALBUM_คณพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชร_240321_17

 • LINE_ALBUM_คณพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชร_240321_18

 • LINE_ALBUM_คณพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชร_240321_19

 • LINE_ALBUM_คณพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชร_240321_20

 • LINE_ALBUM_คณพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชร_240321_21

 • LINE_ALBUM_คณพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชร_240321_22

 • LINE_ALBUM_คณพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชร_240321_23

 • LINE_ALBUM_คณพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชร_240321_24

 • LINE_ALBUM_คณพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชร_240321_25

 • LINE_ALBUM_คณพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชร_240321_26

 • LINE_ALBUM_คณพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชร_240321_27

 • LINE_ALBUM_คณพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชร_240321_28

 • LINE_ALBUM_คณพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชร_240321_29

 • LINE_ALBUM_คณพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชร_240321_30

 • LINE_ALBUM_คณพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชร_240321_31

 • LINE_ALBUM_คณพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชร_240321_32

 • LINE_ALBUM_คณพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชร_240321_33

 • LINE_ALBUM_คณพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชร_240321_34

 • LINE_ALBUM_คณพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชร_240321_35

 • LINE_ALBUM_คณพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชร_240321_36

 • LINE_ALBUM_คณพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชร_240321_37

 • LINE_ALBUM_คณพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชร_240321_38

 • LINE_ALBUM_คณพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชร_240321_39

 • LINE_ALBUM_คณพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชร_240321_40

 • LINE_ALBUM_คณพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชร_240321_41

 • LINE_ALBUM_คณพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชร_240321_42

 • LINE_ALBUM_คณพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชร_240321_43

 • LINE_ALBUM_คณพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชร_240321_44

 • LINE_ALBUM_คณพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชร_240321_45

 • LINE_ALBUM_คณพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชร_240321_46

 • LINE_ALBUM_คณพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชร_240321_47

 • LINE_ALBUM_คณพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชร_240321_48

 • LINE_ALBUM_คณพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชร_240321_49

 • LINE_ALBUM_คณพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชร_240321_50

 • LINE_ALBUM_คณพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชร_240321_51

 • LINE_ALBUM_คณพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชร_240321_52

 • LINE_ALBUM_คณพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชร_240321_53

 • LINE_ALBUM_คณพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชร_240321_54

 • LINE_ALBUM_คณพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชร_240321_55

 • LINE_ALBUM_คณพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชร_240321_56

 • LINE_ALBUM_คณพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชร_240321_57

 • LINE_ALBUM_คณพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชร_240321_58

 • LINE_ALBUM_คณพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชร_240321_59

 • LINE_ALBUM_คณพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชร_240321_60

 • LINE_ALBUM_คณพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชร_240321_61

 • LINE_ALBUM_คณพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชร_240321_62

 • LINE_ALBUM_คณพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชร_240321_63

 • LINE_ALBUM_คณพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชร_240321_64

 • LINE_ALBUM_คณพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชร_240321_65

 • LINE_ALBUM_คณพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชร_240321_66

 • LINE_ALBUM_คณพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชร_240321_67

 • LINE_ALBUM_คณพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชร_240321_68

 • LINE_ALBUM_คณพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชร_240321_69

 • LINE_ALBUM_คณพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชร_240321_70

 • LINE_ALBUM_คณพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชร_240321_71

 • LINE_ALBUM_คณพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชร_240321_72

 • LINE_ALBUM_คณพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชร_240321_73

 • LINE_ALBUM_คณพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชร_240321_74

 • LINE_ALBUM_คณพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชร_240321_75

 • LINE_ALBUM_คณพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชร_240321_76

 • LINE_ALBUM_คณพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชร_240321_77

 • LINE_ALBUM_คณพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชร_240321_78

 • LINE_ALBUM_คณพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชร_240321_79

 • LINE_ALBUM_คณพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชร_240321_80

 • LINE_ALBUM_คณพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชร_240321_81

 • LINE_ALBUM_คณพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชร_240321_82

 • LINE_ALBUM_คณพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชร_240321_83

 • LINE_ALBUM_คณพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชร_240321_84

 • LINE_ALBUM_คณพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชร_240321_85

 • LINE_ALBUM_คณพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชร_240321_86

 • LINE_ALBUM_คณพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชร_240321_87

 • LINE_ALBUM_คณพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชร_240321_88

 • LINE_ALBUM_คณพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชร_240321_89

 • LINE_ALBUM_คณพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชร_240321_90

 • LINE_ALBUM_คณพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชร_240321_91

 • LINE_ALBUM_คณพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชร_240321_92

 • LINE_ALBUM_คณพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชร_240321_93

 • LINE_ALBUM_คณพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชร_240321_94

 • LINE_ALBUM_คณพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชร_240321_1

 • LINE_ALBUM_คณพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชร_240321_2

 • LINE_ALBUM_คณพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชร_240321_3


แชร์โพสต์นี้


คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

38 หมู่ 8 ถ.หาดเจ้าสำราญ ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
โทร: 032-708622
โทรสาร: 032-708665
อีเมล์: nursepbru@mail.pbru.ac.th
Website : http://nurse.pbru.ac.th/
 

Copyright © 2020 Faculty Of Nursing Phetchaburi Rajabhat University , All rights reserved.
Develop by Digital Technology Center PBRU