ผู้เขียน: admin_nurse

นักศึกษาแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้รับรางวัลการนำเสนองานวิจัยระดับดี ประเภทโปสเตอร์


นักศึกษาแพทย์แผนไทย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ได้รับรางวัลการนำเสนองานวิจัยระดับดี

ประเภทโปสเตอร์

        น.ส.นภัสวรรณ กลิ่นกรุ่น น.ส.ตติยา ศรีจันทร์ นักศึกษาแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และ อ.ประกายรัตน์ ทุนิจ อ.วรัฏฐา เหมทอง (อาจารย์ที่ปรึกษา)ได้รับรางวัลการนำเสนองานวิจัยระดับดี ประเภทโปสเตอร์ ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร ในการประชุมวิชาการเครือข่ายการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้าน มหาวิทยาลัยราชภัฏ ครั้งที่ 7 วันที่ 18-21 มกราคม 2565


แชร์โพสต์นี้

คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์เครือข่ายราชภัฏร่วมมือวางแนวทางก่อตั้ง ที่ประชุมคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ เครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ

คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์เครือข่าย
ราชภัฏร่วมมือวางแนวทางก่อตั้ง
ที่ประชุมคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์
เครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ

        วันเสาร์ที่ 16 มกราคม 2565 เวลา 10.00 น. คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์เครือข่ายราชภัฏร่วมมือวางแนวทางก่อตั้ง ที่ประชุมคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ เครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ ริเริ่มโดย ผ.ศ.ดร.หทัยชนก บัวเจริญคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมและ ผ.ศ.ดร.วนิดา ดุรงค์ฤทธิชัยคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพรบุรี โดยได้รับความร่วมมือที่ดียิ่งจากคณบดีเครือข่ายราชภัฏอีก 9 แห่ง วาระหารือที่สำคัญในเบื้องต้น คือ ลักษณะการกิจกรรมพัฒนาเครือข่ายและ การสำรวจศักยภาพของอาจารย์และจะพัฒนาความร่วมมือให้เข้มแข็งอย่างต่อเนื่องตามลำดับต่อไป


แชร์โพสต์นี้

คณบดีคณะพยาบาลศษสตร์ฯ ได้จัดทำการบันทึกเสียงแนะนำคณะร่วมกับผู้ช่วยอธิการบดีเพื่อเผยแพร่รายการ pbru talk

S__32047109

คณบดีคณะพยาบาลศษสตร์ฯ
อัดเสียงแนะนำคณะร่วมกับผู้ช่วยอธิการบดี
เพื่อเผยแพร่รายการ pbru talk

          ในวันที่  11 มกราคม 2565 ผศ.ดร.วนิดา ดุรงค์ฤทธิชัย คณบดีคณะพยาบาลศษสตร์และวิทยาการสุขภาพ ร่วมกับ ดร.เมธาวิน สาระยาน ผู้ช่วยอธิการบดีด้านการพัฒนาการสื่อสารองค์กร ได้จัดทำการบันทึกเสียงแนะนำคณะ เพื่อเผยแพร่รายการ pbru talk สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย 

 • S__32047109

 • 234159

 • 234157

 • 234158

 • 234156


แชร์โพสต์นี้

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านคุณสมบัติมีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก (สอบสัมภาษณ์) โครงการต้นกล้าอาจารย์พยาบาลศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564

ข่าวการรับสมัครบุคลากร

ดาวน์โหลดไฟล์


แชร์โพสต์นี้

นศ.ชั้นปีที่ 3 ได้รับรางวัลระดับดีเด่น จากการประกวดแผนปฏิบัติการ 4G มีสุข โดยสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล & สสส.

ข่าวประชาสัมพันธ์คณะพยาบาลศาสตร์

Screen Shot 2564-12-30 at 11.02.07

นศ.ชั้นปีที่ 3 ได้รับรางวัลระดับดีเด่น
จากการประกวดแผนปฏิบัติการ 4G มีสุข
โดยสถาบันวิจัยประชากรและสังคม
มหาวิทยาลัยมหิดล & สสส.

          วันที่ 26 ธันวาคม 2564 ตัวแทนนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 ได้แก่ นางสาวกันยารัตน์ เฉพาะตรง นายชยพล เวชสิทธ์ นายณัฐพสิษฐ์ เหมะธุลิน นางสาวศศิวิมล ปัตตาเขสูง และนางสาวรัชติพร มณีพรหม โดยมี อาจารย์สิชล ทองมา เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาแผนปฏิบัติการ ได้รับรางวัล ดีเด่น จากการประกวดแผนปฏิบัติการ Happy Hospital ซึ่งได้รับเกียรติจาก ดร.สัมพันธ์ ศิลปนาฎ ที่ปรึกษาคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และรองประธานและผู้จัดการทั่วไป บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด เป็นประธานคณะกรรมการคัดเลือกและตัดสินผลรางวัลฯ ซึ่งกิจกรรมงาน องค์กร 4G แห่งความสุข มีนักศึกษาจาก 5 มหาวิทยาลัยเข้าร่วมงาน ได้แก่  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และมหาวิทยาลัยมหิดล โดยจัดขึ้นที่โรงแรมศิวาเทล กรุงเทพมหานคร

 • Screen Shot 2564-12-30 at 11.02.07

 • Screen Shot 2564-12-30 at 11.06.52

 • Screen Shot 2564-12-30 at 11.07.07

 • Screen Shot 2564-12-30 at 11.07.19


แชร์โพสต์นี้

คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ จัดกิจกรรมมีทแอนด์กรี๊ดไทม์ (Meet and Create Time: Online)

 • messageImage_1637981890396

 • 1

 • 2

 • การพบ นศ ประจำกลุ่มย่อย ครั้งที่ 1 อ. เบญจวรร

 • S__28721179

 • S__28721181

คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ
จัดกิจกรรมมีทแอนด์กรี๊ดไทม์
(Meet and Create Time: Online)

          วันที่ 8 ธันวาคม 2564 คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ จัดกิจกรรมมีทแอนด์กรี๊ดไทม์ (Meet and Create Time: Online) อาจารย์ประจำชั้น&อาจารย์ที่ปรึกษาประจำกลุ่ม พบนักศึกษา เวลา 15.30-16.00 น. เพื่อพูดคุยให้คำปรึกษาแก่นักศึกษา

 • S__28721177

 • S__28721182

 • S__28721180

 • S__28721183

 • S__28721181

 • S__28721184

 • S__28721179

 • การพบ นศ ประจำกลุ่มย่อย ครั้งที่ 1 อ. เบญจวรร

 • 2

 • 1

 • 119504

 • การพบ นศ ประจำกลุ่มย่อย ครั้งที่ 1

 • S__19579022

 • 30C81EDB-A0D9-4839-8B04-2A4AA0643CE4

 • 415245


แชร์โพสต์นี้

คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ และทีมผู้บริหารคณะ ร่วมประชุม กับบุคลากรสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี เพื่อหาแนวทางสนับสนุนพื้นที่สำหรับจัดตั้งโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน จังหวัดเพชรบุรี

 • LINE_ALBUM_71221_211207_8

 • LINE_ALBUM_71221_211207_5

 • LINE_ALBUM_71221_211207_4

 • LINE_ALBUM_71221_211207_3

คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ
และทีมผู้บริหารคณะ ร่วมประชุม
กับบุคลากรสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี
เพื่อหาแนวทางสนับสนุนพื้นที่สำหรับ
จัดตั้งโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน จังหวัดเพชรบุรี

          เมื่อช่วงบ่ายวันที่ 7 ธันวาคม 2564 ณ ห้องประชุมณัทกวีศิริรัตน์ ชั้น 3 คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิเชียร เข็มเงิน และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วนิดา ดุรงค์ฤทธิชัย คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ และทีมผู้บริหารคณะ ร่วมประชุม กับบุคลากรสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี โดยมีคุณณัฐพงศ์ ลาภมี ประธานคณะทำงานที่ปรึกษา รัฐมนตรีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ด้านสมุนไพรเพชรบุรีโมเดล นาวาอากาศครีหญิง ภญ.เบญจพร พุฒคำ หัวหน้ากลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก พทป.กชกร กลิ่นมาลี ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เพื่อประสานงาน และติดตามความก้าวหน้า ตามแผนงานต่างๆที่กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ประสานขอสนับสนุนพื้นที่สำหรับจัดตั้งโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน จังหวัดเพชรบุรี

 • LINE_ALBUM_71221_211207_0

 • LINE_ALBUM_71221_211207_1

 • LINE_ALBUM_71221_211207_2

 • LINE_ALBUM_71221_211207_3

 • LINE_ALBUM_71221_211207_4

 • LINE_ALBUM_71221_211207_5

 • LINE_ALBUM_71221_211207_6

 • LINE_ALBUM_71221_211207_7

 • LINE_ALBUM_71221_211207_8

 • LINE_ALBUM_71221_211207_9

 • LINE_ALBUM_71221_211207_10


แชร์โพสต์นี้

กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุข

 • Screenshot (12)

 • Screenshot (17)

 • Screenshot (4)

 • Screenshot (20)

 • Screenshot (25)

 • Screenshot (18)

กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุข

          สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ ได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุขในว้นที่ 24 พฤศจิกายน 2564 ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 จำนวน 60 คน ได้รับเกียรติจากรองอธิการบดี ดร.มนัญญา ปิริยวิชญภักดี  กล่าวเปิดงานและให้โอวาทกับนักศึกษา เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้และมีประสบการณ์ตรงในงานสาธารณสุข ซึ่งเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ โดยได้รับเกียรติวิทยากร คุณเชาว์ ทองมา สาธารณสุขอำเภอบ้านลาด บรรยายความรู้ในหัวข้อ “บทบาทนักวิชาการสาธารณสุข” และศิษย์เก่า คุณนารีรัตน์ สุดยอด นักวิชาการสาธารณสุขจากโรงพยาบาลหัวหิน บรรยายความรู้ในหัวข้อ “บทบาทและประสบการณ์การทำงานด้านสาธารณสุขในสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19” สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ขอขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้

 • Screenshot (17)

 • Screenshot (5)

 • Screenshot (18)

 • Screenshot (20)

 • Screenshot (21)

 • Screenshot (28)

 • Screenshot (30)

 • Screenshot (22)

 • Screenshot (32)

 • Screenshot (23)


แชร์โพสต์นี้

คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ รับการตรวจประเมินการปฏิบัติ “มาตรการความปลอดภัยสำหรับองค์กร (COVID-Free Setting)”

 • 1L8A4541

 • 1L8A4529

 • 1L8A4528

 • 1L8A4546

 • 1L8A4545

 • 1L8A4533

คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ
รับการตรวจประเมินการปฏิบัติ
“มาตรการความปลอดภัยสำหรับองค์กร (COVID-Free Setting)”

          วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รับการตรวจประเมินการปฏิบัติ “มาตรการความปลอดภัยสำหรับองค์กร (COVID-Free Setting)” โดยคณะกรรมการควบคุมโรค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและไว้วางใจ ให้แก่บุคลากร นักศึกษา ผู้ปกครอง ประชาชน ผู้มาติดต่องาน หรือรับบริการต่างๆ และคณะฯ ได้ดำเนินการประเมินตนเอง ซึ่งผลประเมินเป็นไปตามเกณฑ์ Thai Stop Covid

 • 1L8A4550

 • 1L8A4557

 • 1L8A4549

 • 1L8A4527

 • 1L8A4523

 • 1L8A4531

 • 1L8A4532

 • 1L8A4534

 • 1L8A4539

 • 1L8A4530

 • 1L8A4552

 • 1L8A4550

 • 1L8A4549

 • 1L8A4547

 • 1L8A4548


แชร์โพสต์นี้

วันอาทิตย์ ที่ 21 พฤศจิกายน 2564 คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ ให้บริการตรวจ Antigen Test Kit (ATK) แก่นักศึกษาสายครู

 • 259910695_10223397163028524_2598055057018687291_n

 • 257523290_10223397163188528_6788757692732897320_n

 • 257502788_10223397163108526_7572422925641904983_n

วันอาทิตย์ ที่ 21 พฤศจิกายน 2564
คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ
ให้บริการตรวจ Antigen Test Kit (ATK) แก่นักศึกษาสายครู

          ในวันอาทิตย์ ที่ 21 พฤศจิกายน 2564 คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ ได้จัดสถานที่ให้บริการตรวจ Antigen Test Kit (ATK) แก่นักศึกษาสายครู จำนวน 38 คน เพื่อเข้าหอพักภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี อีกทั้งยังเป็นการป้องกันและลดภาวะความเสี่ยงในการเกิด covid-19 ต่อไป


แชร์โพสต์นี้


คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

38 หมู่ 8 ถ.หาดเจ้าสำราญ ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
โทร: 032-708622
โทรสาร: 032-708665
อีเมล์: nursepbru@mail.pbru.ac.th
Website : http://nurse.pbru.ac.th/
 

Copyright © 2020 Faculty Of Nursing Phetchaburi Rajabhat University , All rights reserved.
Develop by Digital Technology Center PBRU