การพัฒนาต้นแบบศูนย์เรียนรู้นวัตกรรมผู้สูงอายุและศูนย์เด็กเล็ก สู่การยกระดับคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน ต. หัวสะพาน อ.เมือง จ.เพชรบุรี

ข่าวกิจกรรมคณะพยาบาลศาสตร์


แชร์โพสต์นี้

กิจกรรมบายศรีสุขวัญประจำปีการศึกษา 2563 คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ข่าวกิจกรรมคณะพยาบาลศาสตร์

กิจกรรมบายศรีสุขวัญประจำปีการศึกษา 2563
คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

     ในวันที่ 26 กันยายน 2563 บริเวณอาคารเรียนชั้น 1 คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วนิดา ดุรงค์ฤทธิชัย คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พร้อมด้วยคณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา ร่วมพิธีบายศรีสุขวัญประจำปีการศึกษา 2563 ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อให้บุคลากรและนักศึกษาของคณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพได้สืบสานวัฒนธรรมอันดีงามและส่งเสริมความสามัคคีให้เกิดขึ้นในต่อไป

ไฟล์รูปทั้งหมด…


แชร์โพสต์นี้

[seed_social]

 • DSC05869

 • DSC05886

 • DSC05888

 • DSC05885

 • DSC05891

 • DSC05899

 • DSC05897

 • DSC05894

 • DSC05892

 • DSC05898

 • DSC05896

 • DSC05889

 • DSC05903

 • DSC05913

 • DSC05917

 • DSC05929

 • DSC06039

 • DSC05925

 • DSC05934

 • DSC05943

 • DSC05945

 • DSC05941

 • DSC05947

 • DSC05948

 • DSC05974

 • DSC05979

 • DSC05985

 • DSC06061

 • DSC06063

 • DSC06064

 • DSC06095

 • DSC06039


คณะพยาบาลศาสตร์ฯ ได้จัดกิจกรรมโครงการพัฒนาระบบการบริหารงานวิจัย ในวันที่ 14 สิงหาคม 2563

ข่าวกิจกรรมคณะพยาบาลศาสตร์

คณะพยาบาลศาสตร์ฯ ได้จัดกิจกรรมโครงการพัฒนาระบบการบริหารงานวิจัย ในวันที่ 14 สิงหาคม 2563

     ในวันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2563 คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ ได้จัดกิจกรรมโครงการพัฒนาระบบการบริหารงานวิจัย  โดยมี ดร.มนัญญา ปริยวิชญภักดี รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ซึ่งกิจกรรมจุดประสงค์เพื่อพัฒนาระบบและกลไกการบริหารงานวิจัย และนวัตกรรม ให้มีประสิทธิภาพ ส่งเสริมศักยภาพนักวิจัยให้ได้รับทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก ตลอดจนมีการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ มีการเผยแพร่ผลงานวิจัย นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์มากขึ้น 

ไฟล์รูปทั้งหมด…


แชร์โพสต์นี้

[seed_social]

 • IMG_7412

 • IMG_7411

 • IMG_7413

 • IMG_7415

 • IMG_7406

 • IMG_7407

 • IMG_7408

 • IMG_7402

 • IMG_7405

 • IMG_7399

 • IMG_7397

 • IMG_7395


กิจกรรมโครงการถอดบทเรียน องค์ความรู้การพยาบาลออสโตมีและแผล จากกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2563

ข่าวกิจกรรมคณะพยาบาลศาสตร์

กิจกรรมโครงการถอดบทเรียน
องค์ความรู้การพยาบาลออสโตมีและแผล
จากกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ
เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2563

     ในวันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้จัดกิจกรรมถอดบทเรียน องค์ความรู้การพยาบาลออสโตมีและแผล จากกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2563 ที่ผ่านมา ณ ห้องปฏิบัติการพยาบาลกายวิภาคศาสตร์ 

 • 30494

 • 30495

 • 30497

 • 30493

 • 30492

 • 30496


แชร์โพสต์นี้

นักศึกษาและอาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพได้จัดกิจกรรมปลูกสมุนไพร ระยะที่ 3

ข่าวกิจกรรมคณะพยาบาลศาสตร์

นักศึกษาและอาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพได้จัดกิจกรรมปลูกสมุนไพร ระยะที่ 3

บ่ายวันที่ 19 กรกฎาคม 2563 นักศึกษาและอาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพได้ปลูกสมุนไพร ระยะที่ 3 ได้แก่ว่านหางจระเข้ พลับพลึง พลูคาว บัวบก เสลดพังพอนตัวเมีย และเหงือกปลาหมอ เพื่อใช้ในการเรียนรู้ของนักศึกษา ซึ่งเป็นการบูรณาการการเรียนการสอนของสาขาพยาบาลศาสตร์ สาขาสาธารณสุขศาสตร์ และสาขาการแพทย์แผนไทย อีกทั้งเป็นการสร้างวัตถุดิบที่จะนำไปใช้ในงานบริการวิชาการแก่ประชาชนของคณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีต่อไป

 • ปลูกสมุนไพร 190763_200719

 • ปลูกสมุนไพร 190763_200719_7

 • ปลูกสมุนไพร 190763_200719_6

 • ปลูกสมุนไพร 190763_200719_4

 • ปลูกสมุนไพร 190763_200719_5

 • ปลูกสมุนไพร 190763_200719_2

 • ปลูกสมุนไพร 190763_200719_3

 • ปลูกสมุนไพร 190763_200719_1

 • ปลูกสมุนไพร 190763_200719_0

 • ปลูกสมุนไพร_200719

 • ปลูกสมุนไพร_200719_1

 • ปลูกสมุนไพร_200719_0

 • S__10305544

 • S__10305542


แชร์โพสต์นี้

คณะพยาบาลศาสตร์ฯ ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาสมรรถนะอาจารย์ในรูปแบบด้านวิชาการ (Academic faculty practice) ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุมณัทกวี ศิริรัตน์ คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี

ข่าวกิจกรรมคณะพยาบาลศาสตร์

คณะพยาบาลศาสตร์ฯ
ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ
เพื่อพัฒนาสมรรถนะอาจารย์ในรูปแบบด้าน
วิชาการ (Academic faculty practice) ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุมณัทกวี ศิริรัตน์
คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ
มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี

     ในวันที่ 18 กรกฎาคม 2563 คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาสมรรถนะอาจารย์ในรูปแบบด้านวิชาการ (Academic faculty practice) ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุมณัทกวี ศิริรัตน์ ตึก 29 คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี โดยมี ผศ.ดร.วนิดา ดุรงค์ฤทธิชัย (คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ฯ) เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ซึ่งมีหัวข้อในการอบรมดังนี้

 – แนวทางการพัฒนา Faculty practice ของอาจารย์พยาบาลวิทยากร  โดย นาวาอากาศเอกหญิง ผศ.ดร. วัชราภรณ์ เปาโรหิตย

 – Workshop ตามหัวข้อดังนี้

  1. การพัฒนาความเชี่ยวชาญของอาจารย์พยาบาลรายวิชาที่สอดคล้องกับ มคอ.3 และ มคอ 4  และหน่วยบริการ และนำเสนอผลการประชุมกลุ่มย่อย
  2. การทำแผนพัฒนารายบุคคล(Individual Development Plan : IDP )สู่ความเชี่ยวชาญของอาจารย์พยาบาล ( นำ Block Rotate ไปด้วย ) และนำเสนอ
  3. การออกแบบเครื่องมือบันทึกการพัฒนาความเชี่ยวชาญของอาจารย์พยาบาล และนำเสนอ โดยวิทยากร นาวาอากาศเอกหญิง ผศ.  ดร. วัชราภรณ์   เปาโรหิตย์  และ พันตำรวจโทหญิง ดร. พรรณทิพา เวชรังษี
 • IMG_6249

 • IMG_6247

 • IMG_6246

 • IMG_6244

 • IMG_6242

 • IMG_6239

 • IMG_6238

 • IMG_6237

 • IMG_6236

 • IMG_6235

 • IMG_6229

 • IMG_6228

 • IMG_6227

 • IMG_6226

 • IMG_6224

 • IMG_6223

 • IMG_6222

 • IMG_6220

 • IMG_6216


แชร์โพสต์นี้

ศิษย์เก่า

ศิษย์เก่า

NURSE PBRU Alumni Talk

 • c6f1137722f57c13cee0e17fc346667a6_4620693218533471038_210528_11

 • c6f1137722f57c13cee0e17fc346667a6_4620693218533471038_210528_10

 • c6f1137722f57c13cee0e17fc346667a6_4620693218533471038_210528_9

 • c6f1137722f57c13cee0e17fc346667a6_4620693218533471038_210528_8


แชร์โพสต์นี้

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 2563

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 2563

คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์
(ผศ.ดร.วนิดา ดุรงค์ฤทธิชัย)

ประธานสาขาวิชาการแพทย์แผนไทย
(อ.กิติศักดิ์ รุจิกาญจนรัตน์)

ประธานสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
(อ.กุลวดี เข่งวา)


ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะภาคตะวันตก

ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะภาคตะวันตก

ดาวน์โหลดไฟล์…

นวัตกรรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ

ศูนย์เรียนรู้การแพทย์ภูมิปัญญาไทย


คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

38 หมู่ 8 ถ.หาดเจ้าสำราญ ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
โทร: 032-708622
โทรสาร: 032-708665
อีเมล์: nursepbru@mail.pbru.ac.th
Website : http://nurse.pbru.ac.th/
 

Copyright © 2020 Faculty Of Nursing Phetchaburi Rajabhat University , All rights reserved.
Develop by Digital Technology Center PBRU