นักศึกษาและอาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพได้จัดกิจกรรมปลูกสมุนไพร ระยะที่ 3

ข่าวกิจกรรมคณะพยาบาลศาสตร์

นักศึกษาและอาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพได้จัดกิจกรรมปลูกสมุนไพร ระยะที่ 3

บ่ายวันที่ 19 กรกฎาคม 2563 นักศึกษาและอาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพได้ปลูกสมุนไพร ระยะที่ 3 ได้แก่ว่านหางจระเข้ พลับพลึง พลูคาว บัวบก เสลดพังพอนตัวเมีย และเหงือกปลาหมอ เพื่อใช้ในการเรียนรู้ของนักศึกษา ซึ่งเป็นการบูรณาการการเรียนการสอนของสาขาพยาบาลศาสตร์ สาขาสาธารณสุขศาสตร์ และสาขาการแพทย์แผนไทย อีกทั้งเป็นการสร้างวัตถุดิบที่จะนำไปใช้ในงานบริการวิชาการแก่ประชาชนของคณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีต่อไป

 • ปลูกสมุนไพร 190763_200719

 • ปลูกสมุนไพร 190763_200719_7

 • ปลูกสมุนไพร 190763_200719_6

 • ปลูกสมุนไพร 190763_200719_4

 • ปลูกสมุนไพร 190763_200719_5

 • ปลูกสมุนไพร 190763_200719_2

 • ปลูกสมุนไพร 190763_200719_3

 • ปลูกสมุนไพร 190763_200719_1

 • ปลูกสมุนไพร 190763_200719_0

 • ปลูกสมุนไพร_200719

 • ปลูกสมุนไพร_200719_1

 • ปลูกสมุนไพร_200719_0

 • S__10305544

 • S__10305542


แชร์โพสต์นี้

คณะพยาบาลศาสตร์ฯ ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาสมรรถนะอาจารย์ในรูปแบบด้านวิชาการ (Academic faculty practice) ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุมณัทกวี ศิริรัตน์ คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี

ข่าวกิจกรรมคณะพยาบาลศาสตร์

คณะพยาบาลศาสตร์ฯ
ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ
เพื่อพัฒนาสมรรถนะอาจารย์ในรูปแบบด้าน
วิชาการ (Academic faculty practice) ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุมณัทกวี ศิริรัตน์
คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ
มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี

     ในวันที่ 18 กรกฎาคม 2563 คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาสมรรถนะอาจารย์ในรูปแบบด้านวิชาการ (Academic faculty practice) ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุมณัทกวี ศิริรัตน์ ตึก 29 คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี โดยมี ผศ.ดร.วนิดา ดุรงค์ฤทธิชัย (คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ฯ) เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ซึ่งมีหัวข้อในการอบรมดังนี้

 – แนวทางการพัฒนา Faculty practice ของอาจารย์พยาบาลวิทยากร  โดย นาวาอากาศเอกหญิง ผศ.ดร. วัชราภรณ์ เปาโรหิตย

 – Workshop ตามหัวข้อดังนี้

  1. การพัฒนาความเชี่ยวชาญของอาจารย์พยาบาลรายวิชาที่สอดคล้องกับ มคอ.3 และ มคอ 4  และหน่วยบริการ และนำเสนอผลการประชุมกลุ่มย่อย
  2. การทำแผนพัฒนารายบุคคล(Individual Development Plan : IDP )สู่ความเชี่ยวชาญของอาจารย์พยาบาล ( นำ Block Rotate ไปด้วย ) และนำเสนอ
  3. การออกแบบเครื่องมือบันทึกการพัฒนาความเชี่ยวชาญของอาจารย์พยาบาล และนำเสนอ โดยวิทยากร นาวาอากาศเอกหญิง ผศ.  ดร. วัชราภรณ์   เปาโรหิตย์  และ พันตำรวจโทหญิง ดร. พรรณทิพา เวชรังษี
 • IMG_6249

 • IMG_6247

 • IMG_6246

 • IMG_6244

 • IMG_6242

 • IMG_6239

 • IMG_6238

 • IMG_6237

 • IMG_6236

 • IMG_6235

 • IMG_6229

 • IMG_6228

 • IMG_6227

 • IMG_6226

 • IMG_6224

 • IMG_6223

 • IMG_6222

 • IMG_6220

 • IMG_6216


แชร์โพสต์นี้

ศิษย์เก่า

ศิษย์เก่า

NURSE PBRU Alumni Talk

 • c6f1137722f57c13cee0e17fc346667a6_4620693218533471038_210528_11

 • c6f1137722f57c13cee0e17fc346667a6_4620693218533471038_210528_10

 • c6f1137722f57c13cee0e17fc346667a6_4620693218533471038_210528_9

 • c6f1137722f57c13cee0e17fc346667a6_4620693218533471038_210528_8


แชร์โพสต์นี้

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 2563

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 2563

คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์
(ผศ.ดร.วนิดา ดุรงค์ฤทธิชัย)

ประธานสาขาวิชาการแพทย์แผนไทย
(อ.กิติศักดิ์ รุจิกาญจนรัตน์)

ประธานสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
(อ.กุลวดี เข่งวา)


ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะภาคตะวันตก

ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะภาคตะวันตก

ดาวน์โหลดไฟล์…

นวัตกรรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ

ศูนย์เรียนรู้การแพทย์ภูมิปัญญาไทย

ศูนย์เรียนรู้การฝึกทักษะทางคลินิก ผ่านสถานการณ์เสมือนจริงในการพยาบาล


คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

38 หมู่ 8 ถ.หาดเจ้าสำราญ ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
โทร: 032-708622
โทรสาร: 032-708665
อีเมล์: nursepbru@mail.pbru.ac.th
Website : http://nurse.pbru.ac.th/
 

Copyright © 2020 Faculty Of Nursing Phetchaburi Rajabhat University , All rights reserved.
Develop by Digital Technology Center PBRU