ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 2563

คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์
(ผศ.ดร.วนิดา ดุรงค์ฤทธิชัย)

ประธานสาขาวิชาการแพทย์แผนไทย
(อ.กิติศักดิ์ รุจิกาญจนรัตน์)

ประธานสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
(อ.กุลวดี เข่งวา)คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

38 หมู่ 8 ถ.หาดเจ้าสำราญ ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
โทร: 032-708622
โทรสาร: 032-708665
อีเมล์: nursepbru@mail.pbru.ac.th
Website : http://nurse.pbru.ac.th/
 

Copyright © 2020 Faculty Of Nursing Phetchaburi Rajabhat University , All rights reserved.
Develop by Digital Technology Center PBRU