ข่าวกิจกรรมคณะพยาบาลศาสตร์

คณะพยาบาลศาสตร์ฯ
ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ
เพื่อพัฒนาสมรรถนะอาจารย์ในรูปแบบด้าน
วิชาการ (Academic faculty practice) ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุมณัทกวี ศิริรัตน์
คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ
มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี

     ในวันที่ 18 กรกฎาคม 2563 คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาสมรรถนะอาจารย์ในรูปแบบด้านวิชาการ (Academic faculty practice) ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุมณัทกวี ศิริรัตน์ ตึก 29 คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี โดยมี ผศ.ดร.วนิดา ดุรงค์ฤทธิชัย (คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ฯ) เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ซึ่งมีหัวข้อในการอบรมดังนี้

 - แนวทางการพัฒนา Faculty practice ของอาจารย์พยาบาลวิทยากร  โดย นาวาอากาศเอกหญิง ผศ.ดร. วัชราภรณ์ เปาโรหิตย

 - Workshop ตามหัวข้อดังนี้

    1. การพัฒนาความเชี่ยวชาญของอาจารย์พยาบาลรายวิชาที่สอดคล้องกับ มคอ.3 และ มคอ 4  และหน่วยบริการ และนำเสนอผลการประชุมกลุ่มย่อย
    2. การทำแผนพัฒนารายบุคคล(Individual Development Plan : IDP )สู่ความเชี่ยวชาญของอาจารย์พยาบาล ( นำ Block Rotate ไปด้วย ) และนำเสนอ
    3. การออกแบบเครื่องมือบันทึกการพัฒนาความเชี่ยวชาญของอาจารย์พยาบาล และนำเสนอ โดยวิทยากร นาวาอากาศเอกหญิง ผศ.  ดร. วัชราภรณ์   เปาโรหิตย์  และ พันตำรวจโทหญิง ดร. พรรณทิพา เวชรังษี

แชร์โพสต์นี้


คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

38 หมู่ 8 ถ.หาดเจ้าสำราญ ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
โทร: 032-708622
โทรสาร: 032-708665
อีเมล์: nursepbru@mail.pbru.ac.th
Website : http://nurse.pbru.ac.th/
 

Copyright © 2020 Faculty Of Nursing Phetchaburi Rajabhat University , All rights reserved.
Develop by Digital Technology Center PBRU