📢📢📢ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี📢📢📢
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนโครงการต้นกล้าอาจารย์พยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

♦️ ทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอกสาขาพยาบาลศาสตร์ศาสตร์ไม่เกิน 20 ทุน และสาขาวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องไม่เกิน 5 ทุน ได้แก่
1️⃣ สาขาการพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ์
2️⃣ สาขาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น
3️⃣ สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
4️⃣ สาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช
5️⃣ สาขาการพยาบาลอนามัยชุมชน
6️⃣ สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์ สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต (ระบาดวิทยา)
♦️ คุณสมบัติของผู้สมัคร
1️⃣ เป็นผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตหรือเทียบเท่าและมีผลการเรียนในระดับเกียรตินิยม หรือกำลังศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิตหรือเทียบเท่า หรืออยู่ระหว่างทำวิทยานิพนธ์ หรือกำลังศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิตหรือเทียบเท่า หรืออยู่ระหว่างทำดุษฎีนิพนธ์
2️⃣ มีหนังสือผ่านการคัดเลือกให้ศึกษาต่อในระดับปริญญาโท หรือมีหนังสือรับรองว่ากำลังศึกษา กรณีกำลังศึกษาระดับปริญญาเอกต้องมีหนังสือรับรองสถานภาพการศึกษา
3️⃣ เป็นผู้ที่มีความประพฤติดี ไม่เคยถูกตัดคะแนนความประพฤติ มีความเสียสละ
ต่อส่วนรวม และมีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ
4️⃣ ไม่ได้รับทุนหรือเงินทุนสนับสนุนจากแหล่งทุนอื่นที่มีภาระผูกพัน
❗❗❗ ผู้ประสงค์จะสมัครสามารถขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตัวเองได้ที่งานบริหาร
งานบุคคล กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี ชั้น M อาคารวิทยาภิรมย์ (อาคาร 14) มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป หรือสมัครทางไปรษณีย์ โดยจ่าหน้าซองถึงงานบริหาร
งานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เลขที่ 38 หมู่ 8 ตำบลนาวุ้ง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 76000 วงเล็บมุมซองว่า “สมัครคัดเลือกเพื่อรับทุนโครงการต้นกล้าอาจารย์พยาบาลศาสตร์” หรือสืบค้นข้อมูลรายละเอียดได้ที่ https://www.pbru.ac.th หัวข้อ “ข่าวรับสมัครงาน” และเพจ Facebook งานบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี
🔽🔽🔽🔽🔽🔽🔽🔽🔽🔽🔽🔽🔽


แชร์โพสต์นี้


คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

38 หมู่ 8 ถ.หาดเจ้าสำราญ ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
โทร: 032-708622
โทรสาร: 032-708665
อีเมล์: nursepbru@mail.pbru.ac.th
Website : http://nurse.pbru.ac.th/
 

Copyright © 2020 Faculty Of Nursing and Allied Health Science, Phetchaburi Rajabhat University , All rights reserved.
Develop by Digital Technology Center PBRU