✨ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาพยาบาลศาสตร์✨

คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ

เนื่องในการสอบความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพพยาบาลและผดุงครรภ์

ชั้นหนึ่ง ครั้งที่ 1/2567 ในวันที่ 23-24 เมษายน 2567

เป็นอันดับ 2 จากมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ

และทำคะแนนสูงสุดมากกว่าคะแนนเฉลี่ยในสถาบันการศึกษาพยาบาลของรัฐและเอกชนทั่วประเทศ ในรายวิชา

- การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น

- การพยาบาลผู้สูงอายุ

- การผดุงครรภ์


คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

38 หมู่ 8 ถ.หาดเจ้าสำราญ ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
โทร: 032-708622
โทรสาร: 032-708665
อีเมล์: nursepbru@mail.pbru.ac.th
Website : http://nurse.pbru.ac.th/
 

Copyright © 2020 Faculty Of Nursing and Allied Health Science, Phetchaburi Rajabhat University , All rights reserved.
Develop by Digital Technology Center PBRU