จัดโครงการคลินิควิจัยและการเขียนหนังสือ ตำรา สู่การขอผลงานทางวิชาการประจำคณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ

คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ
จัดโครงการคลินิควิจัยและการเขียนหนังสือ ตำรา สู่การขอผลงานทางวิชาการ
ประจำคณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ
ในวันที่ 8 มิถุนายน 2567
ณ ห้องประชุมเอนกประสงค์ (บอลรูม) อาคารพยาบาลศาสตร์ฯ
        โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธานในกิจกรรม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เรือเอกหญิง ดร.สุพัตรา นุตรักษ์ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ เป็นผู้กล่าวรายงานโครงการ และท่านวิทยากร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณไพร แย้มมา รองคณบดีฝ่ายบริหารนโยบายและแผน อาจารย์ ดร.วีรยุทธ ศรีทุมสุข รองคณบดีฝ่ายวิชาการ วิจัย และวิเทศสัมพันธ์ ให้ความรู้กับคณาจารย์ และเจ้าหน้าที่
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบุคลากรสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการในระดับชาติและระดับนานาชาติ เพิ่มศักยภาพของบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน ด้านการผลิตผลงานทางวิชาการ ได้แก่ หนังสือ ตำรา ผลงานวิจัย เพื่อให้บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนมีความเชี่ยวชาญด้านการผลิตผลงานทางวิชาการอย่างเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพ


แชร์โพสต์นี้


คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

38 หมู่ 8 ถ.หาดเจ้าสำราญ ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
โทร: 032-708622
โทรสาร: 032-708665
อีเมล์: nursepbru@mail.pbru.ac.th
Website : http://nurse.pbru.ac.th/
 

Copyright © 2020 Faculty Of Nursing and Allied Health Science, Phetchaburi Rajabhat University , All rights reserved.
Develop by Digital Technology Center PBRU