ประชุมคณบดีและหัวหน้าสถาบันการศึกษาสาขาพยาบาลศาสตร์ของรัฐ (ทคพย.)

✨ ในวันที่ 23-24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เรือเอกหญิง ดร. สุพัตรา นุตรักษ์ รักษาราชการแทนคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วรรณไพร แย้มมา รองคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ เข้าร่วมประชุม ที่ประชุมคณบดีและหัวหน้าสถาบันการศึกษาสาขาพยาบาลศาสตร์ของรัฐ (ทคพย.) ณ โรงแรมบางแสน เฮอริเทจ จังหวัดชลบุรี

✨ ได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.วัชรินทร์ กาสลัก อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา ประธานในพิธีเปิดฯ

✨ โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.พรชัย จูลเมตต์ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นประธานที่ประชุมคณบดีและหัวหน้าสถาบันการศึกษาสาขาพยาบาลศาสตร์ของรัฐ (ทคพย.)

✨ พร้อมทั้งได้รับเกียรติจาก ดร.นนทวัฒน์ สุขผล ผู้เชี่ยวชาญอาวุโส สายงานนโยบายและยุทธศาสตร์ ธนาคารออมสิน และผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ

✨ รองศาสตราจารย์ ดร.วรรณรัตน์ ลาวัง รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมเป็นวิทยากรในการประชุมฯ ในครั้งนี้

✨ ทั้งนี้การประชุมดังกล่าวมีคณบดี ตัวแทนคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ และหัวหน้าสถาบันจากสถาบันการศึกษาสาขาพยาบาลศาสตร์ของรัฐ (ทคพย.) จากทั่วประเทศเข้าร่วมการประชุมฯ


คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

38 หมู่ 8 ถ.หาดเจ้าสำราญ ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
โทร: 032-708622
โทรสาร: 032-708665
อีเมล์: nursepbru@mail.pbru.ac.th
Website : http://nurse.pbru.ac.th/
 

Copyright © 2020 Faculty Of Nursing and Allied Health Science, Phetchaburi Rajabhat University , All rights reserved.
Develop by Digital Technology Center PBRU