กิจกรรม“PBRU Herb Fight Covid
แปรรูปยาสมุนไพรสู้ภัยโควิด”
วันศุกร์ ที่ 12 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2564
ณ คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธานเปิดกิจกรรม “PBRU Herb Fight Covid แปรรูปยาสมุนไพรสู้ภัยโควิด” ครั้งที่ 1 วันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 ณ คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรม เพื่อแปรรูปยาแคปซูลสมุนไพรฟ้าทะลายโจร เพื่อเป็นการบูรณาการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีและเพื่อนำผลผลิตที่ได้มาใช้ในการบริการวิชาการในชุมชน กิจกรรมดังกล่าว เป็นกิจกรรมในระยะที่ 2 ซึ่งต่อเนื่องจากโครงการแปลงสมุนไพร ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง และโครงการพัฒนามหาวิทยาลัยสีเขียว (Green and Clean University) ที่ได้ดำเนินการเตรียมแปลงปลูกสมุนไพร การเสริมความรู้การปลูกสมุนไพร กิจกรรมปลูกสมุนไพร ซึ่งเป็นสมุนไพรที่ปลูกเป็นสมุนไพรรักษาโรคที่มีความจำเป็น และเป็นที่ต้องการอย่างมากในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโควิด 19 อย่างในปัจจุบันนี้

          กิจกรรม“PBRU Herb Fight Covid แปรรูปยาสมุนไพรสู้ภัยโควิด” ครั้งนี้จะมีการแปรรูปยาแคปซูลสมุนไพรฟ้าทะลายโจรผง 30 กิโลกรัม และมีการบันทึกวิดีโอสอนการแปรรูปยาแคปซูลสมุนไพร เพื่อใช้ในการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษาและเป็นการบริการวิชาการแก่ประชาชนในชุมชน และโรงพยาบาลในจังหวัดเพชรบุรี ต่อไป


แชร์โพสต์นี้


คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

38 หมู่ 8 ถ.หาดเจ้าสำราญ ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
โทร: 032-708622
โทรสาร: 032-708665
อีเมล์: nursepbru@mail.pbru.ac.th
Website : http://nurse.pbru.ac.th/
 

Copyright © 2020 Faculty Of Nursing and Allied Health Science, Phetchaburi Rajabhat University , All rights reserved.
Develop by Digital Technology Center PBRU