ผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และผู้บริหารมคณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ ได้ให้การต้อนรับ รศ.ดร.นันทิยา ดวงภุมเมศ ประธานกลุ่มวิจัยสื่อสารเพื่อการพัฒนา สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล และคณะ เพื่อประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้าวเครือข่ายในการสร้างการรู้เท่าทันสื่อให้ผู้สูงอายุ

        เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2565 ผศ.ดร.พรรณี คอนจอหอ รองอธิการบดีฯ อ.ดร.เมธาวิน สาระยาน ผู้ช่วยอธิการบดีฯ ผศ.ดร.วนิดา ดุรงค์ฤทธิชัย คณบดีฯ และผู้บริหารคณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้ให้การต้อนรับ รศ.ดร.นันทิยา ดวงภุมเมศ ประธานกลุ่มวิจัยสื่อสารเพื่อการพัฒนา สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล และคณะ เพื่อประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้าวเครือข่ายในการสร้างการรู้เท่าทันสื่อให้ผู้สูงอายุในท้องถิ่น เป็นการบูรณาการองค์ความรู้จากโรงเรียนผู้สูงอายุนำร่อง หลักสูตรวัยเพชรรู้ทันสื่อ และเครื่องมือแอพพลิเคชั่น STAAS เข้ากับพื้นที่ภูมิภาคตะวันตก และเป็นการสร้างความร่วมมือระหว่างสถาบันในการบูรณาการการเรียนการสอน การบริการวิชาการและงานวิจัยต่อไป


แชร์โพสต์นี้


คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

38 หมู่ 8 ถ.หาดเจ้าสำราญ ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
โทร: 032-708622
โทรสาร: 032-708665
อีเมล์: nursepbru@mail.pbru.ac.th
Website : http://nurse.pbru.ac.th/
 

Copyright © 2020 Faculty Of Nursing Phetchaburi Rajabhat University , All rights reserved.
Develop by Digital Technology Center PBRU