ข่าวสาร


จัดอบรมฟื้นฟูวิชาการ เรื่อง จริยธรรมทางการพยาบาล : จากแนวคิดสู่การปฏิบัติในยุคดิจิทัล
11 ต.ค. 2019 Posted in การจัดอบรม, ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรีร่วมกับศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง  วิทยาลัยพยาบาลตำร...


Copyright © 2020 Faculty Of Nursing Phetchaburi Rajabhat University (PBRU). All Rights Reserved.


Designed by nurse.pbru.ac.th