คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ รับการตรวจประเมินการปฏิบัติ “มาตรการความปลอดภัยสำหรับองค์กร (COVID-Free Setting)”

 • 1L8A4541

 • 1L8A4529

 • 1L8A4528

 • 1L8A4546

 • 1L8A4545

 • 1L8A4533

คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ
รับการตรวจประเมินการปฏิบัติ
“มาตรการความปลอดภัยสำหรับองค์กร (COVID-Free Setting)”

          วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รับการตรวจประเมินการปฏิบัติ “มาตรการความปลอดภัยสำหรับองค์กร (COVID-Free Setting)” โดยคณะกรรมการควบคุมโรค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและไว้วางใจ ให้แก่บุคลากร นักศึกษา ผู้ปกครอง ประชาชน ผู้มาติดต่องาน หรือรับบริการต่างๆ และคณะฯ ได้ดำเนินการประเมินตนเอง ซึ่งผลประเมินเป็นไปตามเกณฑ์ Thai Stop Covid

 • 1L8A4550

 • 1L8A4557

 • 1L8A4549

 • 1L8A4527

 • 1L8A4523

 • 1L8A4531

 • 1L8A4532

 • 1L8A4534

 • 1L8A4539

 • 1L8A4530

 • 1L8A4552

 • 1L8A4550

 • 1L8A4549

 • 1L8A4547

 • 1L8A4548


แชร์โพสต์นี้

คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ ได้จัดทำ “โครงการศูนย์สุขภาพเด็กเล็กต้นแบบ ระยะที่ 1 : หนูน้อยปลอดภัย พัฒนาการสมวัย สุขใจ ต่างรุ่น”ได้เผยแพร่ผ่านรายการฮ็อตไลน์ ไทยแลนด์ ของสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5 ซึ่งออกอากาศเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2564

คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ ได้จัดทำ
“โครงการศูนย์สุขภาพเด็กเล็กต้นแบบ ระยะที่ 1 : หนูน้อยปลอดภัย พัฒนาการสมวัย สุขใจ ต่างรุ่น”
ได้เผยแพร่ผ่านรายการฮ็อตไลน์ ไทยแลนด์
ของสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5
ซึ่งออกอากาศเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2564

          คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ ได้จัดทำ “โครงการศูนย์สุขภาพเด็กเล็กต้นแบบ ระยะที่ 1 : หนูน้อยปลอดภัย พัฒนาการสมวัย สุขใจ ต่างรุ่น” ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ประจำปี 2564 โดยมีการบูรณาการ วิจัย บริการวิชาการกับการจัดการเรียนการสอน ร่วมกับการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ทั้งนี้ได้เผยแพร่ผ่านรายการฮ็อตไลน์ ไทยแลนด์ ของสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5 ซึ่งออกอากาศเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2564 เวลา 14.35-15.00 น. ช่วง “เปิดโลกการศึกษา”


แชร์โพสต์นี้

วีดิทัศน์ รายงานผลโครงการยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ประจำปีงบประมาณ 2564 โครงการศูนย์สุขภาพเด็กต้นแบบ ระยะที่1: หนูน้อยปลอดภัย พัฒนาการสมวัย สุขใจต่างรุ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ข่าวประชาสัมพันธ์คณะพยาบาลศาสตร์

S__87359495

วีดิทัศน์ รายงานผลโครงการยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ประจำปีงบประมาณ 2564
โครงการศูนย์สุขภาพเด็กต้นแบบ ระยะที่1: หนูน้อยปลอดภัย พัฒนาการสมวัย สุขใจต่างรุ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี


แชร์โพสต์นี้

กิจกรรมโครงการศูนย์เด็กเล็กต้นแบบ ระยะที่1 หนูน้อยปลอดภัย พัฒนาการสมวัย สุขใจต่างรุ่น

 • DSC_0256

 • GN_L1034

 • GN_L1027

 • GN_L1025

 • GN_L1052

กิจกรรมโครงการศูนย์เด็กเล็กต้นแบบ ระยะที่1
“หนูน้อยปลอดภัย พัฒนาการสมวัย สุขใจต่างรุ่น”

          ภาควิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น โดย อาจารย์ เรือเอกหญิง สุพัตรา นุตรักษ์ และ อาจารย์ วรรณ  ไพร แย้มมา คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ซึ่งมีพันธกิจในการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีความรักและผูกพันต่อท้องถิ่น นอกจากนี้ภาควิชาฯ ยังได้ตระหนักถึงบทบาทสำคัญในการส่งเสริมพัฒนาการและความปลอดภัยในเด็กปฐมวัยในท้องถิ่น ภายใต้บริบทของการเข้าอยู่สังคมผู้สูงอายุที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องในชุมชน โดยมีความเชื่อที่ว่าผู้สูงอายุยังสามารถทำคุณประโยชน์ในการเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาชุมชน จึงได้จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุในการส่งเสริมพัฒนาการและการจัดการความปลอดภัยในเด็กปฐมวัย ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลโพไร่หวาน อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี ภายใต้โครงการศูนย์สุขภาพเด็กเล็กต้นแบบระยะที่ 1: “หนูน้อยปลอดภัย พัฒนาการสมวัย สุขใจต่างรุ่น”

 • S__94027832

 • S__94027834

 • S__94027833

 • S__94027831

 • S__94027830

 • S__94027828

 • S__94027826

 • S__94027829

 • S__94027824

 • S__94027827

 • S__94027823

 • S__94027821

 • S__94027822

 • S__94027820

 • S__94027819

 • S__94027815

 • S__94027817

 • S__94027816

 • S__94027813

 • S__94027818

          กลุ่มเป้าหมายคือกลุ่มผู้สูงอายุในชุมชนโพไร่หวาน จำนวน 30 คน ในระหว่างวันที่ 6 – 9 กรกฎาคม 2564 กิจกรรมภายในโครงการภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 ประกอบด้วย กิจกรรมเวทีประชาคม กิจกรรมการศึกษาดูงานศูนย์สุขภาพเด็กเล็กต้นแบบ (แบบออนไลน์) ของผู้สูงอายุและผู้นำชุมชน ณ ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุในการเฝ้าระวังประเมินและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย รวมถึงการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุในเด็กและการช่วยเหลือเบื้องต้น ตลอดจนพิธีมอบวุฒิบัตรแก่ผู้เข้าร่วมโครงการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการสร้างเสริมศักยภาพของผู้สูงอายุในด้านการส่งเสริมสุขภาพ พัฒนาการ ตลอดจนด้านการจัดการความปลอดภัยสำหรับเด็กปฐมวัยในท้องถิ่น ซึ่งให้ความสำคัญในการเฝ้าระวัง ประเมินคัดกรองพัฒนาการเด็กตั้งแต่ในระยะแรก เนื่องจากการค้นพบเร็ว จะสามารถให้การช่วยเหลือได้เร็วและมี​ประสิทธิภาพ ตลอดจนการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุในเด็กและการช่วยเหลือเบื้องต้น เพื่อลดอัตราการบาดเจ็บและเสียชีวิต อันจะนำมาสู่การพัฒนาศักยภาพในการส่งเสริมพัฒนาการและการจัดการความปลอดภัยในเด็กปฐมวัยโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนที่ยั่งยืน

 • S__94027858

 • S__94027857

 • S__94027854

 • S__94027856

 • S__94027852

 • S__94027850

 • S__94027855

 • S__94027853

 • S__94027848

 • S__94027849

 • S__94027846

 • S__94027843

 • S__94027839

 • S__94027844

 • S__94027845

 • S__94027841

 • S__94027838

 • S__94027837

 • S__94027842

 • S__94027835

         ในนามของฝ่ายดำเนินการจัดทำโครงการ ขอขอบพระคุณท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพไร่หวาน ประธานชมรมผู้สูงอายุและกลุ่มผู้นำชุมชน ตลอดจนท่านวิทยากรจากคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า และคณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ฝ่ายพิธีการ ต้อนรับ และสถานที่ ตลอดจนผู้เข้าร่วมโครงการทุกท่าน สำหรับการดำเนินการจัดทำโครงการในครั้งนี้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของมหาวิทยาลัยฯ ที่มุ่งมั่นในการให้บริการวิชาการแก่สังคม ตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยฯ ในด้านของการพัฒนาท้องถิ่น โดยร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชน สังคม ประเทศชาติและเผยแพร่สู่สากล

 • S__94027859

 • S__94027867

 • S__94027868

 • S__94027865

 • S__94027863

 • S__94027866

 • S__94027861

 • S__94027864

 • S__94027860


แชร์โพสต์นี้

คณาจารย์และทีมงาน คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ เข้ารับประกาศนียบัตร จาก พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ณ. ชั้น 9 อาคาร 14 มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี

ข่าวกิจกรรมคณะพยาบาลศาสตร์

รับรางวัล


แชร์โพสต์นี้

รับสมัครหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ข่าวกิจกรรมคณะพยาบาลศาสตร์

สมัครเรียน…

หลักสูตรประกาศนียบัตร ผู้ช่วยพยาบาล (1 ปี) (2)


แชร์โพสต์นี้

สมัครอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาศักยภาพด้านการสอน แบบผสมผสาน (Blended learning) ที่เน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ (Outcome-based education:OBE) สำหรับพยาบาลพี่เลี้ยง”

ข่าวกิจกรรมคณะพยาบาลศาสตร์

สมัครเข้าอบรม…

รับสมัคร ผู้สนใจอบรม (6)


แชร์โพสต์นี้

รับสมัครทุนต้นกล้าอาจารย์พยาบาลศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

แนวปฏิบัติที่ดีการจัดการเรียนการสอน “Simulation Center for BLENDED LEARNING”

ข่าวประชาสัมพันธ์คณะพยาบาลศาสตร์

แนวปฏิบัติที่ดีการจัดการเรียนการสอน
“Simulation Center
for BLENDED LEARNING”


แชร์โพสต์นี้


ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพยาบาลออสโตมีและแผล : Ostomy and Wound Management วันที่ 15 กรกฎาคม 2563 ณ. ห้องประชุมเสนาะ กลิ่นงาม คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ข่าวกิจกรรมการจัดอบรม

ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง การพยาบาลออสโตมีและแผล : Ostomy and Wound Management
วันที่ 15 กรกฎาคม 2563
ณ. ห้องประชุมเสนาะ กลิ่นงาม
คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

     

รายละเอียดเพิ่มเติม…


แชร์โพสต์นี้คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

38 หมู่ 8 ถ.หาดเจ้าสำราญ ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
โทร: 032-708622
โทรสาร: 032-708665
อีเมล์: nursepbru@mail.pbru.ac.th
Website : http://nurse.pbru.ac.th/
 

Copyright © 2020 Faculty Of Nursing Phetchaburi Rajabhat University , All rights reserved.
Develop by Digital Technology Center PBRU