นศ.ชั้นปีที่ 3 ได้รับรางวัลระดับดีเด่น จากการประกวดแผนปฏิบัติการ 4G มีสุข โดยสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล & สสส.

ข่าวประชาสัมพันธ์คณะพยาบาลศาสตร์

Screen Shot 2564-12-30 at 11.02.07

นศ.ชั้นปีที่ 3 ได้รับรางวัลระดับดีเด่น
จากการประกวดแผนปฏิบัติการ 4G มีสุข
โดยสถาบันวิจัยประชากรและสังคม
มหาวิทยาลัยมหิดล & สสส.

          วันที่ 26 ธันวาคม 2564 ตัวแทนนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 ได้แก่ นางสาวกันยารัตน์ เฉพาะตรง นายชยพล เวชสิทธ์ นายณัฐพสิษฐ์ เหมะธุลิน นางสาวศศิวิมล ปัตตาเขสูง และนางสาวรัชติพร มณีพรหม โดยมี อาจารย์สิชล ทองมา เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาแผนปฏิบัติการ ได้รับรางวัล ดีเด่น จากการประกวดแผนปฏิบัติการ Happy Hospital ซึ่งได้รับเกียรติจาก ดร.สัมพันธ์ ศิลปนาฎ ที่ปรึกษาคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และรองประธานและผู้จัดการทั่วไป บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด เป็นประธานคณะกรรมการคัดเลือกและตัดสินผลรางวัลฯ ซึ่งกิจกรรมงาน องค์กร 4G แห่งความสุข มีนักศึกษาจาก 5 มหาวิทยาลัยเข้าร่วมงาน ได้แก่  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และมหาวิทยาลัยมหิดล โดยจัดขึ้นที่โรงแรมศิวาเทล กรุงเทพมหานคร

 • Screen Shot 2564-12-30 at 11.02.07

 • Screen Shot 2564-12-30 at 11.06.52

 • Screen Shot 2564-12-30 at 11.07.07

 • Screen Shot 2564-12-30 at 11.07.19


แชร์โพสต์นี้

คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ และทีมผู้บริหารคณะ ร่วมประชุม กับบุคลากรสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี เพื่อหาแนวทางสนับสนุนพื้นที่สำหรับจัดตั้งโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน จังหวัดเพชรบุรี

 • LINE_ALBUM_71221_211207_8

 • LINE_ALBUM_71221_211207_5

 • LINE_ALBUM_71221_211207_4

 • LINE_ALBUM_71221_211207_3

คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ
และทีมผู้บริหารคณะ ร่วมประชุม
กับบุคลากรสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี
เพื่อหาแนวทางสนับสนุนพื้นที่สำหรับ
จัดตั้งโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน จังหวัดเพชรบุรี

          เมื่อช่วงบ่ายวันที่ 7 ธันวาคม 2564 ณ ห้องประชุมณัทกวีศิริรัตน์ ชั้น 3 คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิเชียร เข็มเงิน และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วนิดา ดุรงค์ฤทธิชัย คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ และทีมผู้บริหารคณะ ร่วมประชุม กับบุคลากรสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี โดยมีคุณณัฐพงศ์ ลาภมี ประธานคณะทำงานที่ปรึกษา รัฐมนตรีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ด้านสมุนไพรเพชรบุรีโมเดล นาวาอากาศครีหญิง ภญ.เบญจพร พุฒคำ หัวหน้ากลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก พทป.กชกร กลิ่นมาลี ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เพื่อประสานงาน และติดตามความก้าวหน้า ตามแผนงานต่างๆที่กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ประสานขอสนับสนุนพื้นที่สำหรับจัดตั้งโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน จังหวัดเพชรบุรี

 • LINE_ALBUM_71221_211207_0

 • LINE_ALBUM_71221_211207_1

 • LINE_ALBUM_71221_211207_2

 • LINE_ALBUM_71221_211207_3

 • LINE_ALBUM_71221_211207_4

 • LINE_ALBUM_71221_211207_5

 • LINE_ALBUM_71221_211207_6

 • LINE_ALBUM_71221_211207_7

 • LINE_ALBUM_71221_211207_8

 • LINE_ALBUM_71221_211207_9

 • LINE_ALBUM_71221_211207_10


แชร์โพสต์นี้

คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ รับการตรวจประเมินการปฏิบัติ “มาตรการความปลอดภัยสำหรับองค์กร (COVID-Free Setting)”

 • 1L8A4541

 • 1L8A4529

 • 1L8A4528

 • 1L8A4546

 • 1L8A4545

 • 1L8A4533

คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ
รับการตรวจประเมินการปฏิบัติ
“มาตรการความปลอดภัยสำหรับองค์กร (COVID-Free Setting)”

          วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รับการตรวจประเมินการปฏิบัติ “มาตรการความปลอดภัยสำหรับองค์กร (COVID-Free Setting)” โดยคณะกรรมการควบคุมโรค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและไว้วางใจ ให้แก่บุคลากร นักศึกษา ผู้ปกครอง ประชาชน ผู้มาติดต่องาน หรือรับบริการต่างๆ และคณะฯ ได้ดำเนินการประเมินตนเอง ซึ่งผลประเมินเป็นไปตามเกณฑ์ Thai Stop Covid

 • 1L8A4550

 • 1L8A4557

 • 1L8A4549

 • 1L8A4527

 • 1L8A4523

 • 1L8A4531

 • 1L8A4532

 • 1L8A4534

 • 1L8A4539

 • 1L8A4530

 • 1L8A4552

 • 1L8A4550

 • 1L8A4549

 • 1L8A4547

 • 1L8A4548


แชร์โพสต์นี้

คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ ได้จัดทำ “โครงการศูนย์สุขภาพเด็กเล็กต้นแบบ ระยะที่ 1 : หนูน้อยปลอดภัย พัฒนาการสมวัย สุขใจ ต่างรุ่น”ได้เผยแพร่ผ่านรายการฮ็อตไลน์ ไทยแลนด์ ของสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5 ซึ่งออกอากาศเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2564

คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ ได้จัดทำ
“โครงการศูนย์สุขภาพเด็กเล็กต้นแบบ ระยะที่ 1 : หนูน้อยปลอดภัย พัฒนาการสมวัย สุขใจ ต่างรุ่น”
ได้เผยแพร่ผ่านรายการฮ็อตไลน์ ไทยแลนด์
ของสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5
ซึ่งออกอากาศเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2564

          คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ ได้จัดทำ “โครงการศูนย์สุขภาพเด็กเล็กต้นแบบ ระยะที่ 1 : หนูน้อยปลอดภัย พัฒนาการสมวัย สุขใจ ต่างรุ่น” ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ประจำปี 2564 โดยมีการบูรณาการ วิจัย บริการวิชาการกับการจัดการเรียนการสอน ร่วมกับการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ทั้งนี้ได้เผยแพร่ผ่านรายการฮ็อตไลน์ ไทยแลนด์ ของสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5 ซึ่งออกอากาศเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2564 เวลา 14.35-15.00 น. ช่วง “เปิดโลกการศึกษา”


แชร์โพสต์นี้

วีดิทัศน์ รายงานผลโครงการยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ประจำปีงบประมาณ 2564 โครงการศูนย์สุขภาพเด็กต้นแบบ ระยะที่1: หนูน้อยปลอดภัย พัฒนาการสมวัย สุขใจต่างรุ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ข่าวประชาสัมพันธ์คณะพยาบาลศาสตร์

S__87359495

วีดิทัศน์ รายงานผลโครงการยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ประจำปีงบประมาณ 2564
โครงการศูนย์สุขภาพเด็กต้นแบบ ระยะที่1: หนูน้อยปลอดภัย พัฒนาการสมวัย สุขใจต่างรุ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี


แชร์โพสต์นี้

กิจกรรมโครงการศูนย์เด็กเล็กต้นแบบ ระยะที่1 หนูน้อยปลอดภัย พัฒนาการสมวัย สุขใจต่างรุ่น

 • DSC_0256

 • GN_L1034

 • GN_L1027

 • GN_L1025

 • GN_L1052

กิจกรรมโครงการศูนย์เด็กเล็กต้นแบบ ระยะที่1
“หนูน้อยปลอดภัย พัฒนาการสมวัย สุขใจต่างรุ่น”

          ภาควิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น โดย อาจารย์ เรือเอกหญิง สุพัตรา นุตรักษ์ และ อาจารย์ วรรณ  ไพร แย้มมา คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ซึ่งมีพันธกิจในการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีความรักและผูกพันต่อท้องถิ่น นอกจากนี้ภาควิชาฯ ยังได้ตระหนักถึงบทบาทสำคัญในการส่งเสริมพัฒนาการและความปลอดภัยในเด็กปฐมวัยในท้องถิ่น ภายใต้บริบทของการเข้าอยู่สังคมผู้สูงอายุที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องในชุมชน โดยมีความเชื่อที่ว่าผู้สูงอายุยังสามารถทำคุณประโยชน์ในการเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาชุมชน จึงได้จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุในการส่งเสริมพัฒนาการและการจัดการความปลอดภัยในเด็กปฐมวัย ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลโพไร่หวาน อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี ภายใต้โครงการศูนย์สุขภาพเด็กเล็กต้นแบบระยะที่ 1: “หนูน้อยปลอดภัย พัฒนาการสมวัย สุขใจต่างรุ่น”

 • S__94027832

 • S__94027834

 • S__94027833

 • S__94027831

 • S__94027830

 • S__94027828

 • S__94027826

 • S__94027829

 • S__94027824

 • S__94027827

 • S__94027823

 • S__94027821

 • S__94027822

 • S__94027820

 • S__94027819

 • S__94027815

 • S__94027817

 • S__94027816

 • S__94027813

 • S__94027818

          กลุ่มเป้าหมายคือกลุ่มผู้สูงอายุในชุมชนโพไร่หวาน จำนวน 30 คน ในระหว่างวันที่ 6 – 9 กรกฎาคม 2564 กิจกรรมภายในโครงการภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 ประกอบด้วย กิจกรรมเวทีประชาคม กิจกรรมการศึกษาดูงานศูนย์สุขภาพเด็กเล็กต้นแบบ (แบบออนไลน์) ของผู้สูงอายุและผู้นำชุมชน ณ ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุในการเฝ้าระวังประเมินและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย รวมถึงการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุในเด็กและการช่วยเหลือเบื้องต้น ตลอดจนพิธีมอบวุฒิบัตรแก่ผู้เข้าร่วมโครงการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการสร้างเสริมศักยภาพของผู้สูงอายุในด้านการส่งเสริมสุขภาพ พัฒนาการ ตลอดจนด้านการจัดการความปลอดภัยสำหรับเด็กปฐมวัยในท้องถิ่น ซึ่งให้ความสำคัญในการเฝ้าระวัง ประเมินคัดกรองพัฒนาการเด็กตั้งแต่ในระยะแรก เนื่องจากการค้นพบเร็ว จะสามารถให้การช่วยเหลือได้เร็วและมี​ประสิทธิภาพ ตลอดจนการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุในเด็กและการช่วยเหลือเบื้องต้น เพื่อลดอัตราการบาดเจ็บและเสียชีวิต อันจะนำมาสู่การพัฒนาศักยภาพในการส่งเสริมพัฒนาการและการจัดการความปลอดภัยในเด็กปฐมวัยโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนที่ยั่งยืน

 • S__94027858

 • S__94027857

 • S__94027854

 • S__94027856

 • S__94027852

 • S__94027850

 • S__94027855

 • S__94027853

 • S__94027848

 • S__94027849

 • S__94027846

 • S__94027843

 • S__94027839

 • S__94027844

 • S__94027845

 • S__94027841

 • S__94027838

 • S__94027837

 • S__94027842

 • S__94027835

         ในนามของฝ่ายดำเนินการจัดทำโครงการ ขอขอบพระคุณท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพไร่หวาน ประธานชมรมผู้สูงอายุและกลุ่มผู้นำชุมชน ตลอดจนท่านวิทยากรจากคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า และคณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ฝ่ายพิธีการ ต้อนรับ และสถานที่ ตลอดจนผู้เข้าร่วมโครงการทุกท่าน สำหรับการดำเนินการจัดทำโครงการในครั้งนี้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของมหาวิทยาลัยฯ ที่มุ่งมั่นในการให้บริการวิชาการแก่สังคม ตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยฯ ในด้านของการพัฒนาท้องถิ่น โดยร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชน สังคม ประเทศชาติและเผยแพร่สู่สากล

 • S__94027859

 • S__94027867

 • S__94027868

 • S__94027865

 • S__94027863

 • S__94027866

 • S__94027861

 • S__94027864

 • S__94027860


แชร์โพสต์นี้

คณาจารย์และทีมงาน คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ เข้ารับประกาศนียบัตร จาก พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ณ. ชั้น 9 อาคาร 14 มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี

ข่าวกิจกรรมคณะพยาบาลศาสตร์

รับรางวัล


แชร์โพสต์นี้

แนวปฏิบัติที่ดีการจัดการเรียนการสอน “Simulation Center for BLENDED LEARNING”

ข่าวประชาสัมพันธ์คณะพยาบาลศาสตร์

แนวปฏิบัติที่ดีการจัดการเรียนการสอน
“Simulation Center
for BLENDED LEARNING”


แชร์โพสต์นี้


กิจกรรมโครงการพัฒนาระบบการบริหารงานวิจัย และเพิ่มขีดความสามารถ สมรรถนะนักวิจัย คณะพยาบาลศาสตร์

ข่าวกิจกรรมคณะพยาบาลศาสตร์

กิจกรรมโครงการพัฒนาระบบการบริหารงานวิจัย และเพิ่มขีดความสามารถ สมรรถนะนักวิจัย คณะพยาบาลศาสตร์

     วันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2563 เวลา 8.30 – 16.30 น. คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้จัดกิจกรรมโครงการพัฒนาระบบการบริหารงานวิจัย และเพิ่มขีดความสามารถ สมรรถนะนักวิจัย โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วนิดา  ดุรงค์ฤทธิชัย (คณบดี) เป็นประทาน ซึ่งกิจกรรมจุดประสงค์เพื่อพัฒนาระบบและกลไกการบริหารงานวิจัย และนวัตกรรม ให้มีประสิทธิภาพ ส่งเสริมศักยภาพนักวิจัยให้ได้รับทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก ตลอดจนมีการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ มีการเผยแพร่ผลงานวิจัย นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์มากขึ้น 


แชร์โพสต์นี้

 • c3c8a57853d039c707a425d4d2834f6fe_49647358_200629_0001

 • c3c8a57853d039c707a425d4d2834f6fe_49647358_200629_0019

 • c3c8a57853d039c707a425d4d2834f6fe_49647358_200629_0021

 • c3c8a57853d039c707a425d4d2834f6fe_49647358_200629_0012

 • c3c8a57853d039c707a425d4d2834f6fe_49647358_200629_0010

 • c3c8a57853d039c707a425d4d2834f6fe_49647358_200629_0008

 • c3c8a57853d039c707a425d4d2834f6fe_49647358_200629_0007

 • c3c8a57853d039c707a425d4d2834f6fe_49647358_200629_0006

 • c3c8a57853d039c707a425d4d2834f6fe_49647358_200629_0026

 • c3c8a57853d039c707a425d4d2834f6fe_49647358_200629_0024

 • c3c8a57853d039c707a425d4d2834f6fe_49647358_200629_0022

 • c3c8a57853d039c707a425d4d2834f6fe_49647358_200629_0028

 • c3c8a57853d039c707a425d4d2834f6fe_49647358_200629_0035

 • c3c8a57853d039c707a425d4d2834f6fe_49647358_200629_0033

 • c3c8a57853d039c707a425d4d2834f6fe_49647358_200629_0031

 • c3c8a57853d039c707a425d4d2834f6fe_49647358_200629_0030

 • c3c8a57853d039c707a425d4d2834f6fe_49647358_200629_0037

 • c3c8a57853d039c707a425d4d2834f6fe_49647358_200629_0038

 • c3c8a57853d039c707a425d4d2834f6fe_49647358_200629_0047

 • c3c8a57853d039c707a425d4d2834f6fe_49647358_200629_0046

 • c3c8a57853d039c707a425d4d2834f6fe_49647358_200629_0055

 • c3c8a57853d039c707a425d4d2834f6fe_49647358_200629_0052

 • c3c8a57853d039c707a425d4d2834f6fe_49647358_200629_0058

 • c3c8a57853d039c707a425d4d2834f6fe_49647358_200629_0063

 • c3c8a57853d039c707a425d4d2834f6fe_49647358_200629_0074

 • c3c8a57853d039c707a425d4d2834f6fe_49647358_200629_0064


คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพร่วมรณรงค์โรคไข้เลือดออก

ข่าวกิจกรรมคณะพยาบาลศาสตร์

คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ
ร่วมรณรงค์โรคไข้เลือดออก


แชร์โพสต์นี้


คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

38 หมู่ 8 ถ.หาดเจ้าสำราญ ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
โทร: 032-708622
โทรสาร: 032-708665
อีเมล์: nursepbru@mail.pbru.ac.th
Website : http://nurse.pbru.ac.th/
 

Copyright © 2020 Faculty Of Nursing Phetchaburi Rajabhat University , All rights reserved.
Develop by Digital Technology Center PBRU