ข่าวประชาสัมพันธ์คณะพยาบาลศาสตร์

นศ.ชั้นปีที่ 3 ได้รับรางวัลระดับดีเด่น
จากการประกวดแผนปฏิบัติการ 4G มีสุข
โดยสถาบันวิจัยประชากรและสังคม
มหาวิทยาลัยมหิดล & สสส.

          วันที่ 26 ธันวาคม 2564 ตัวแทนนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 ได้แก่ นางสาวกันยารัตน์ เฉพาะตรง นายชยพล เวชสิทธ์ นายณัฐพสิษฐ์ เหมะธุลิน นางสาวศศิวิมล ปัตตาเขสูง และนางสาวรัชติพร มณีพรหม โดยมี อาจารย์สิชล ทองมา เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาแผนปฏิบัติการ ได้รับรางวัล ดีเด่น จากการประกวดแผนปฏิบัติการ Happy Hospital ซึ่งได้รับเกียรติจาก ดร.สัมพันธ์ ศิลปนาฎ ที่ปรึกษาคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และรองประธานและผู้จัดการทั่วไป บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด เป็นประธานคณะกรรมการคัดเลือกและตัดสินผลรางวัลฯ ซึ่งกิจกรรมงาน องค์กร 4G แห่งความสุข มีนักศึกษาจาก 5 มหาวิทยาลัยเข้าร่วมงาน ได้แก่  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และมหาวิทยาลัยมหิดล โดยจัดขึ้นที่โรงแรมศิวาเทล กรุงเทพมหานคร


แชร์โพสต์นี้


คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

38 หมู่ 8 ถ.หาดเจ้าสำราญ ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
โทร: 032-708622
โทรสาร: 032-708665
อีเมล์: nursepbru@mail.pbru.ac.th
Website : http://nurse.pbru.ac.th/
 

Copyright © 2020 Faculty Of Nursing Phetchaburi Rajabhat University , All rights reserved.
Develop by Digital Technology Center PBRU