นักศึกษาแพทย์แผนไทย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ได้รับรางวัลการนำเสนองานวิจัยระดับดี

ประเภทโปสเตอร์

        น.ส.นภัสวรรณ กลิ่นกรุ่น น.ส.ตติยา ศรีจันทร์ นักศึกษาแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และ อ.ประกายรัตน์ ทุนิจ อ.วรัฏฐา เหมทอง (อาจารย์ที่ปรึกษา)ได้รับรางวัลการนำเสนองานวิจัยระดับดี ประเภทโปสเตอร์ ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร ในการประชุมวิชาการเครือข่ายการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้าน มหาวิทยาลัยราชภัฏ ครั้งที่ 7 วันที่ 18-21 มกราคม 2565


แชร์โพสต์นี้


คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

38 หมู่ 8 ถ.หาดเจ้าสำราญ ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
โทร: 032-708622
โทรสาร: 032-708665
อีเมล์: nursepbru@mail.pbru.ac.th
Website : http://nurse.pbru.ac.th/
 

Copyright © 2020 Faculty Of Nursing Phetchaburi Rajabhat University , All rights reserved.
Develop by Digital Technology Center PBRU