โครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้เพื่อการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาเด็กปฐมวัยฯ ในรูปแบบผู้สูงอายุมีส่วนร่วมมิติใหม่ สร้างชุมชนเข้มแข็ง ตามแนวพระราชดำริของรัชกาลที่ 9 “ศาสตร์พระราชา” สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

      คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ ภาควิชาการพยาบาลเด็กฯ ได้เสร็จสิ้นโครงการฯภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2566 ในโครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้เพื่อการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาเด็กปฐมวัยฯ ในรูปแบบผู้สูงอายุมีส่วนร่วมมิติใหม่ สร้างชุมชนเข้มแข็ง ตามแนวพระราชดำริของรัชกาลที่ 9 “ศาสตร์พระราชา” สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
      ทางภาควิชาการพยาบาลเด็กฯ คณะพยาบาลศาสตร์ฯ ขอขอบคุณรายการ ฮ็อตไลน์ ไทยแลนด์ ททบ.5/ TGN 177 ประเทศ/ยูทูป/FB สำหรับการช่วยประชาสัมพันธ์โครงการดีๆจากทางคณะฯในช่องทางการสื่อสารต่างๆ โดยออกอากาศวันพฤหัสบดี เวลา 14.35-15.00 น.

คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

38 หมู่ 8 ถ.หาดเจ้าสำราญ ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
โทร: 032-708622
โทรสาร: 032-708665
อีเมล์: nursepbru@mail.pbru.ac.th
Website : http://nurse.pbru.ac.th/
 

Copyright © 2020 Faculty Of Nursing and Allied Health Science, Phetchaburi Rajabhat University , All rights reserved.
Develop by Digital Technology Center PBRU