ผู้เขียน: admin_nurse

ข้อสอบ Post-Test สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์​

ข้อสอบ Post-Test สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

รายการแบบทดสอบ

1. เรื่อง "ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการสาธารณสุข"

2. เรื่อง "ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับพฤติกรรมสุขภาพ"

3. เรื่อง “โภชนาการในงานสาธารณสุข”

4. เรื่อง “อนามัยครอบครัวและการวางแผนครอบครัว”

5. เรื่อง “การส่งเสริมสุขภาพจิตในงานสาธารณสุข”

6. เรื่อง "ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโรคทางสาธารณสุข"

บรรยากาศการประชุมคณะพยาบาลศาสตร์ ครั้งที่ 3/2563

ข่าวกิจกรรมคณะพยาบาลศาสตร์

บรรยากาศการประชุมคณะพยาบาลศาสตร์
ครั้งที่ 3/2563

วันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2563 ได้มีการจัดการประชุมคณะพยาบาลศาสตร์ ครั้งที่ 3/2563 เพื่อหารือแนวทางการดำเนินงานของคณะพยาบาลศาสตร์ โดยมี ผศ.ดร.วนิดา ดุรงค์ฤทธิชัย คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ เป็นประธานในการประชุมครั้งนี้

แชร์โพสนี้


 • IMG_4942

 • IMG_4956

 • IMG_4955

 • IMG_4954

 • IMG_4952

 • IMG_4950

 • IMG_4949

 • IMG_4948

 • IMG_4946

 • IMG_4947

 • IMG_4945

 • IMG_4944

 • IMG_4943


Basic nursing practice

Basic nursing practice

Basic nursing practice

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5

สื่อการสอนรายวิชาอื่น...

ศิษย์เก่า

ศิษย์เก่า

NURSE PBRU Alumni Talk

 • c6f1137722f57c13cee0e17fc346667a6_4620693218533471038_210528_11

 • c6f1137722f57c13cee0e17fc346667a6_4620693218533471038_210528_10

 • c6f1137722f57c13cee0e17fc346667a6_4620693218533471038_210528_9

 • c6f1137722f57c13cee0e17fc346667a6_4620693218533471038_210528_8


แชร์โพสต์นี้

กิจกรรมลงพื้นที่ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เพื่อปลูกสมุนไพร ระยะที่ 2

ข่าวกิจกรรมคณะพยาบาลศาสตร์

กิจกรรมลงพื้นที่ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เพื่อปลูกสมุนไพร ระยะที่ 2

     วันที่ 28 พฤษภาคม 2563 เวลา 15.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี นำคณะผู้บริหาร ได้แก่ รองคณบดี คณบดีคณะต่าง ๆ และคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ อาจารย์ บุคลากรสายสนับสนุนและนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ ได้แก่สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ และสาขาวิชาการแพทย์แผนไทย ลงพื้นที่ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ดำเนินกิจกรรมซึ่งประกอบด้วยการเล่าประวัติความเป็นมา และแนวทางการดูแลแปลงสมุนไพร แก่บุคลากรและนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ นอกจากนี้ยังได้ร่วมกันปลูกพืชสมุนไพร ได้แก่ ไพล ขมิ้นชัน ขมิ้นอ้อย จำนวนอย่างละ 10 กิโลกรัม ซึ่งสมุนไพรทั้งสามชนิดเป็นพืชเศรษฐกิจที่สามารถแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์สุขภาพ อาทิ น้ำมันสมุนไพร ลูกประคบสมุนไพร และผลิตภัณฑ์บรรเทาอาการปวดกระดูกและข้อ เป็นต้น การปลูกสมุนไพรในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ สร้างงาน สร้างรายได้ ให้แก่นักศึกษา ประชาชนทั่วไปและแหล่งให้บริการวิชาการของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ต่อไป

ลิงค์รูปทั้งหมด

แชร์โพส
[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]

 • DSC00356

 • DSC00358

 • DSC00364

 • DSC00366

 • DSC00368

 • DSC00369

 • DSC00370

 • DSC00372

 • DSC00375

 • DSC00377

 • DSC00385

 • DSC00388

 • DSC00395

 • DSC00399

 • DSC00401

 • DSC00404

 • DSC00408

 • DSC00413

 • DSC00414

 • DSC00417

 • DSC00419

 • DSC00420

 • DSC00422

 • DSC00427


วิธีการทำน้ำ Banana Splash

วิธีทำน้ำ Banana Splash

ส่วนประสม Banana Splash

1. น้ำ 1.5 ลิตร
2. กล้วยดิบ 5 ผล
3. กล้วยสุก 10 ผล
4. น้ำมะขามเปียก (คั้น) 1 ช้อนโต๊ะ
5. ดอกคำฝอย 5 กรัม
6. น้ำทับทิม ½ แก้ว
7. เกลือ 1 ช้อนชา
8. หญ้าหวาน 1 ใบ

Shared This
[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 2563

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 2563

คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์
(ผศ.ดร.วนิดา ดุรงค์ฤทธิชัย)

ประธานสาขาวิชาการแพทย์แผนไทย
(อ.กิติศักดิ์ รุจิกาญจนรัตน์)

ประธานสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
(อ.กุลวดี เข่งวา)


ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะภาคตะวันตก

ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะภาคตะวันตก

ดาวน์โหลดไฟล์…

นวัตกรรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ

ศูนย์เรียนรู้การแพทย์ภูมิปัญญาไทย

ศูนย์เรียนรู้การฝึกทักษะทางคลินิก ผ่านสถานการณ์เสมือนจริงในการพยาบาล


คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

38 หมู่ 8 ถ.หาดเจ้าสำราญ ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
โทร: 032-708622
โทรสาร: 032-708665
อีเมล์: nursepbru@mail.pbru.ac.th
Website : http://nurse.pbru.ac.th/
 

Copyright © 2020 Faculty Of Nursing and Allied Health Science, Phetchaburi Rajabhat University , All rights reserved.
Develop by Digital Technology Center PBRU