ผู้เขียน: admin_nurse

คณะพยาบาลศาสตร์ลงพื้นที่คัดกรองโรค COVID-19 ในกิจกรรมสอบคัดเลือกนักศึกษาสาขาครุศาสตร์ รอบรับตรงอิสระ ณ อาคารนิวัตสโมสร วันที่ 8 มีนาคม 2563

ข่าวกิจกรรมคณะพยาบาลศาสตร์

คณะพยาบาลศาสตร์ลงพื้นที่คัดกรองโรค COVID-19 ในกิจกรรมสอบคัดเลือกนักศึกษาสาขาครุศาสตร์ รอบรับตรงอิสระ ณ อาคารนิวัตสโมสร วันที่ 8 มีนาคม 2563

วันที่ 8 มีนาคม 2563 คณะพยาบาลศาสตร์ลงพื้นที่คัดกรองโรค COVID-19 ในกิจกรรมสอบคัดเลือกนักศึกษาสาขาครุศาสตร์ รอบรับตรงอิสระ ณ อาคารนิวัตสโมสร คัดกรองนักศึกษาที่เข้าสอบทั้งสิ้น 251 คน คณะกรรมการคุมสอบ 20 คน คณะกรรมการกลาง 13 คน รวมคัดกรองทั้งสิ้น 284 คน ไม่พบผู้ที่มีไข้และกลุ่มเสียง

 • S__19357733

 • S__19357727

 • S__19357731

 • S__19357734

 • S__19357729

 • S__19357730

 • S__47456265

 • S__47456266

 • S__47456268

 • S__47456269

 • S__47456267

 • S__47456264

 • S__47456262


นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และคลินิกการแพทย์แผนไทย บริการวิชาการ ณ งานพระนครคีรี ครั้งที่ 34

ข่าวกิจกรรมคณะพยาบาลศาสตร์

ภาพกิจกรรมนักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และคลินิกการแพทย์แผนไทย บริการวิชาการ ณ งานพระนครคีรี ครั้งที่ 34

ในวันที่ 7 มีนาคม 2563 นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และคลินิกการแพทย์แผนไทย บริการวิชาการ ณ งานพระนครคีรี ครั้งที่ 34 โดยให้บริการตรวจ คัดกรอง นวดแก้อาการ และการให้คำแนะนำทางการแพทย์แผนไทย 

 • S__16359435

 • S__16359433


โครงการสร้างความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและการจัดข้อมูลด้านสาธารณสุขโดยใช้โปรแกรม JHCIS สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ชั้นปีที่ 3

ข่าวกิจกรรมคณะพยาบาลศาสตร์

โครงการสร้างความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและการจัดข้อมูลด้านสาธารณสุขโดยใช้โปรแกรม JHCIS สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ชั้นปีที่ 3

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี จัดโครงการสร้างความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและการจัดข้อมูลด้านสาธารณสุขโดยใช้โปรแกรม JHCIS สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ชั้นปีที่ 3 จำนวน 51 คน ระหว่างวันที่ 5-6 มีนาคม พ.ศ. 2563 ณ ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ความรู้เกี่ยวกับโปรแกรม JHCIS สามารถจัดการข้อมูลด้านสุขภาพโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล และมีทักษะด้านสารสนเทศ

 • S__2990113

 • S__2990115

 • S__2990117

 • S__2990118

 • S__2990111

 • S__2990116

 • S__2990114


กิจกรรมสร้างนวัตกรรมเรียนรู้สมุนไพร ณ ห้องเรียนรู้ธรรมชาติ หมู่บ้านโป่งสลอด จังหวัดเพชรบุรี

ข่าวกิจกรรมคณะพยาบาลศาสตร์

กิจกรรมสร้างนวัตกรรมเรียนรู้สมุนไพร ณ ห้องเรียนรู้ธรรมชาติ หมู่บ้านโป่งสลอด จังหวัดเพชรบุรี

     นักศึกษาแพทย์แผนไทยชั้นปีที่ 2 และ 3 สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย คณะพยาบาลศาสตร์ เข้าศึกษาสมุนไพรท้องถิ่นจังหวัดเพชรบุรี จัดดำเนินการของกิจกรรมสร้างนวัตกรรมเรียนรู้สมุนไพร ณ ห้องเรียนรู้ธรรมชาติ หมู่บ้านโป่งสลอด จังหวัดเพชรบุรี วันที่ 6 และ 9 มีนาคม 2563 ประกอบด้วยการเรียนรู้สมุนไพรสด การทำพรรณไม้แห้ง (Herbarium) และทำผลิตภัณฑ์ Local Herbarium Frame เพื่อจำหน่ายในคลินิกการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ต่อไป

 • S__16162822

 • S__16162821

 • S__16162823

 • S__16162819

 • timeline_20200306_111932

 • timeline_20200306_112128

 • timeline_20200306_112155

 • timeline_20200306_112140

 • S__34144369_0

 • S__34144367_0

 • S__34144365

 • S__34144366_0

 • S__34144363

 • S__34144368

 • S__34144369

 • S__34144367

 • S__34144366


คณะพยาบาลศาสตร์ลงพื้นที่คัดกรองโรค COVID-19 ในกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต(ชั้น 5 ปี) หลักฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ปีการศึกษา 2562 วันที่ 6 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุม เอกศักดิ์บุตรลับ

ข่าวกิจกรรมคณะพยาบาลศาสตร์

คณะพยาบาลศาสตร์ลงพื้นที่คัดกรองโรค COVID-19
ในกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต(ชั้น 5 ปี) หลักฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ปีการศึกษา 2562 วันที่ 6 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุม เอกศักดิ์บุตรลับ

วันที่ 6 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุม เอกศักดิ์บุตรลับ คณะพยาบาลศาสตร์ลงพื้นที่คัดกรองโรค COVID-19 ในกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต (ชั้น 5 ปี) หลักฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ปีการศึกษา 2562 มีผู้เข้าคัดกรองเป็นนักศึกษา จำนวน 360 คน บุคลากร 10 รวมจำนวนคัดกรองทั้งสิ้น 370 คน ไม่พบผู้มีไข้หรือผู้เสี่ยงต่อการเป็นโรค

โดยมีขั้นตอน ดังนี้
1 วัดไข้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคน
2 ล้างมือด้วยแอลกอฮอล์ล้างมือทุกคน
3 ทำสัญลักษณ์ผู้ผ่านการตรวจ

 • 339124

 • 339123

 • 339125

 • 339099

 • 339098

 • 339100

 • 339085

 • 339084

 • 339087

 • 339086


ภาพกิจกรรมอบรมระบบสารสนเทศของคณะพยาบาลศาสตร์

ข่าวกิจกรรมคณะพยาบาลศาสตร์

ภาพกิจกรรมอบรมระบบสารสนเทศของคณะพยาบาลศาสตร์

ในวันที่ 4 มีนาคม 2563 ได้มีการจัดอบรมระบบสารสนเทศของคณะพยาบาลศาสตร์ ให้แก่คณะผู้บริหารและบุคลากรฝ่ายสนับสนุน ซึ่งมี นายเจษฎาภรณ์ พะณะงาม เป็นวิทยากรให้ความรู้ 

 • c3c8a57853d039c707a425d4d2834f6fe_46902605_200312_0007

 • c3c8a57853d039c707a425d4d2834f6fe_46902605_200312_0006

 • c3c8a57853d039c707a425d4d2834f6fe_46902605_200312_0005

 • c3c8a57853d039c707a425d4d2834f6fe_46902605_200312_0004

 • c3c8a57853d039c707a425d4d2834f6fe_46902605_200312_0003

 • c3c8a57853d039c707a425d4d2834f6fe_46902605_200312_0002

 • c3c8a57853d039c707a425d4d2834f6fe_46902605_200312_0001


คณะพยาบาลศาสตร์ลงพื้นที่คัดกรองโรค COVID-19 ในงานประชุมโครงการแนวทางการเขียนรายงานประเมินตนเอง AUN-QA มรภ.เพชรบุรี

ข่าวกิจกรรมคณะพยาบาลศาสตร์

คณะพยาบาลศาสตร์ลงพื้นที่คัดกรองโรค COVID-19 ในงานประชุมโครงการแนวทางการเขียนรายงานประเมินตนเอง AUN-QA มรภ.เพชรบุรี

     วันที่ 4 มีนาคม 2563 ณ ตึกคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ได้ลงพื้นที่คัดกรองโรค COVID-19 ในงานประชุมโครงการแนวทางการเขียนรายงานประเมินตนเอง AUN-QA มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยมีผู้เข้าร่วมงาน จำนวน 102 คน

 • 6363_200306_0001

 • 6363_200306_0002

 • 6363_200306_0003

 • 6363_200306_0004

 • 6363_200306_0005

 • 6363_200306_0006

 • 6363_200306_0007

 • 6363_200306_0008

 • 6363_200306_0009

 • 6363_200306_0010

 • 6363_200306_0011

 • 6363_200306_0012

 • 6363_200306_0013

 • 6363_200306_0014

 • 6363_200306_0015

 • 6363_200306_0016

 • 6363_200306_0017

 • 6363_200306_0018

 • 6363_200306_0019

 • 6363_200306_0020

 • 6363_200306_0021

 • 6363_200306_0022

 • 6363_200306_0023

 • 6363_200306_0024

 • 6363_200306_0025

 • 6363_200306_0030

 • 6363_200306_0029

 • 6363_200306_0028

 • 6363_200306_0027

 • 6363_200306_0026


กิจกรรมสัมมนาระหว่างฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุขให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4

ข่าวกิจกรรมคณะพยาบาลศาสตร์

กิจกรรมสัมมนาระหว่างฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุขให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4

     สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ได้จัดกิจกรรมสัมมนาระหว่างฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุขให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมเสนาะ กลิ่นงาน ชั้น 2 คณะพยาบาลศาสตร์ โดยได้รับเกียรติจากท่านคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ผศ.ดร.วนิดา ดุรงค์ฤทธิชัย มาเป็นประธานในการเปิดงานและให้โอวาทแก่นักศึกษา การจัดกิจกรรมครั้งนี้เพื่อให้นักศึกษาได้นำเสนอผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุขในระยะแรก หลังจากฝึกประสบการณ์วิชาชีพในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเสร็จสิ้นแล้ว ซึ่งลักษณะกิจกรรม ประกอบด้วย การจัดบอร์ดนิทรรศการความรู้ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการปฏิบัติงาน รวมทั้งปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุข ระหว่างนักศึกษา อาจารย์พี่เลี้ยงและอาจารย์ประจำสาขาวิชา โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมจำนวน 74 คน

 • IMG_1328

 • IMG_1327

 • IMG_1325

 • IMG_1324

 • IMG_1323

 • IMG_1322

 • IMG_1320

 • IMG_1319

 • IMG_1317

 • IMG_1315

 • IMG_1314

 • IMG_1310

 • IMG_1307

 • IMG_1305

 • IMG_1303

 • IMG_1302

 • IMG_1300

 • IMG_1297

 • IMG_1295

 • IMG_1293

 • IMG_1292

 • IMG_1291

 • IMG_1290

 • IMG_1288

 • IMG_1287

 • IMG_1285

 • IMG_1284

 • IMG_1282

 • IMG_1280

 • IMG_1279

 • IMG_1278

 • IMG_1277

 • IMG_1275

 • IMG_1273

 • IMG_1272

 • IMG_1270

 • IMG_1269

 • IMG_1268

 • IMG_1266

 • IMG_1265

 • IMG_1264

 • IMG_1262

 • IMG_1260

 • IMG_1259

 • IMG_1258

 • IMG_1257

 • 139416

 • 139415

 • 139412

 • 139411

 • 139410

 • 139409

 • 139408

 • 139407

 • 139406

 • 139405

 • 139404

 • 139403

 • 139402

 • 139401

 • 139400

 • 139399

 • 139398

 • 139397

 • 139396

 • 139395


ตัวแทนนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ เข้าร่วมประชุมมหกรรมวิชาการฟ้าใส สถาบันอุดมศึกษาปลอดบุหรี่ 2563 โครงการพัฒนาอุดมศึกษาปลอดบุรี่ เพื่อสุขภาวะ

ข่าวกิจกรรมคณะพยาบาลศาสตร์

ตัวแทนนักศึกษาพยาบาลศาสตร์
เข้าร่วมประชุมมหกรรมวิชาการฟ้าใส

นายธวัชชัย ผิวเหลืองและนางสาวอโณทัย. ไชยหาญ ตัวแทนนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ประธานและกรรมการชมรมทูบีนัมเบอร์วันมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เข้าร่วมประชุมมหกรรมวิชาการฟ้าใส สถาบันอุดมศึกษาปลอดบุหรี่ 2563 โครงการพัฒนาอุดมศึกษาปลอดบุรี่ เพื่อสุขภาวะ วันที่ 26-27 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องพัชรกิติยาภา ชั้น p 3 อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี แพทยสมาคมแห่งประเทศไทย โดยมีอาจารย์ประเสริฐ ศรีนวล อาจารย์ที่ปรึกษาชมรมร่วมประชุมในครั้งนี้ ซึ่งจะนำความรู้ที่ได้และรูปแบบการเลิกสูบบุหรี่มาใช้กับมหาวิทยาลัย เผื่อให้มหาลัยราชภัฏเพชรบุรีเป็นมหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่อย่างแท้จริง

 • S__46604312

 • S__46604314

 • S__46604315

 • S__46604316


พิธีรับหมวก มอบเข็มเลื่อนชั้นปี และมอบเสื้อกาวน์ สำหรับนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ข่าวกิจกรรมคณะพยาบาลศาสตร์

พิธีรับหมวก มอบเข็มเลื่อนชั้นปี และมอบเสื้อกาวน์
สำหรับนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ 3 สาขา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563
ณ ห้องประชุมเสนาะ กลิ่นงาม ชั้น 2

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ณ ห้องประชุมเสนาะ กลิ่นงาม ชั้น 2 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พร้อมด้วยคณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ เข้าร่วมพิธีรับหมวก มอบเข็มเลื่อนชั้นปี และมอบเสื้อกาวน์สำหรับนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ 

 • IMG_1095

 • IMG_1220

 • IMG_1219

 • IMG_1216

 • IMG_1215

 • IMG_1214

 • IMG_1212

 • IMG_1213

 • IMG_1211

 • IMG_1209

 • IMG_1208

 • IMG_1206

 • IMG_1204

 • IMG_1191

 • IMG_1199

 • IMG_1197

 • IMG_1187

 • IMG_1184

 • IMG_1180

 • IMG_1176

 • IMG_1173

 • IMG_1172

 • IMG_1169

 • IMG_1168

 • IMG_1167

 • IMG_1165

 • IMG_1164

 • IMG_1162

 • IMG_1163

 • IMG_1161

 • IMG_1160

 • IMG_1159

 • IMG_1157

 • IMG_1155

 • IMG_1140

 • IMG_1135

 • IMG_1125

 • IMG_1119

 • IMG_1115

 • IMG_1111

 • IMG_1106

 • IMG_1102

 • IMG_1097

 • IMG_1082

 • IMG_1081

 • IMG_1078

 • IMG_1074

 • IMG_1072

 • IMG_1059

 • IMG_1058

 • IMG_1055

 • IMG_1054

 • IMG_1048

 • IMG_1046

 • IMG_1038

 • IMG_1040คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

38 หมู่ 8 ถ.หาดเจ้าสำราญ ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
โทร: 032-708622
โทรสาร: 032-708665
อีเมล์: nursepbru@mail.pbru.ac.th
Website : http://nurse.pbru.ac.th/
 

Copyright © 2020 Faculty Of Nursing Phetchaburi Rajabhat University , All rights reserved.
Develop by Digital Technology Center PBRU