กิจกรรมโครงการศูนย์เด็กเล็กต้นแบบ ระยะที่1
"หนูน้อยปลอดภัย พัฒนาการสมวัย สุขใจต่างรุ่น"

          ภาควิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น โดย อาจารย์ เรือเอกหญิง สุพัตรา นุตรักษ์ และ อาจารย์ วรรณ  ไพร แย้มมา คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ซึ่งมีพันธกิจในการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีความรักและผูกพันต่อท้องถิ่น นอกจากนี้ภาควิชาฯ ยังได้ตระหนักถึงบทบาทสำคัญในการส่งเสริมพัฒนาการและความปลอดภัยในเด็กปฐมวัยในท้องถิ่น ภายใต้บริบทของการเข้าอยู่สังคมผู้สูงอายุที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องในชุมชน โดยมีความเชื่อที่ว่าผู้สูงอายุยังสามารถทำคุณประโยชน์ในการเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาชุมชน จึงได้จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุในการส่งเสริมพัฒนาการและการจัดการความปลอดภัยในเด็กปฐมวัย ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลโพไร่หวาน อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี ภายใต้โครงการศูนย์สุขภาพเด็กเล็กต้นแบบระยะที่ 1: “หนูน้อยปลอดภัย พัฒนาการสมวัย สุขใจต่างรุ่น”

          กลุ่มเป้าหมายคือกลุ่มผู้สูงอายุในชุมชนโพไร่หวาน จำนวน 30 คน ในระหว่างวันที่ 6 - 9 กรกฎาคม 2564 กิจกรรมภายในโครงการภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 ประกอบด้วย กิจกรรมเวทีประชาคม กิจกรรมการศึกษาดูงานศูนย์สุขภาพเด็กเล็กต้นแบบ (แบบออนไลน์) ของผู้สูงอายุและผู้นำชุมชน ณ ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุในการเฝ้าระวังประเมินและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย รวมถึงการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุในเด็กและการช่วยเหลือเบื้องต้น ตลอดจนพิธีมอบวุฒิบัตรแก่ผู้เข้าร่วมโครงการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการสร้างเสริมศักยภาพของผู้สูงอายุในด้านการส่งเสริมสุขภาพ พัฒนาการ ตลอดจนด้านการจัดการความปลอดภัยสำหรับเด็กปฐมวัยในท้องถิ่น ซึ่งให้ความสำคัญในการเฝ้าระวัง ประเมินคัดกรองพัฒนาการเด็กตั้งแต่ในระยะแรก เนื่องจากการค้นพบเร็ว จะสามารถให้การช่วยเหลือได้เร็วและมี​ประสิทธิภาพ ตลอดจนการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุในเด็กและการช่วยเหลือเบื้องต้น เพื่อลดอัตราการบาดเจ็บและเสียชีวิต อันจะนำมาสู่การพัฒนาศักยภาพในการส่งเสริมพัฒนาการและการจัดการความปลอดภัยในเด็กปฐมวัยโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนที่ยั่งยืน

         ในนามของฝ่ายดำเนินการจัดทำโครงการ ขอขอบพระคุณท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพไร่หวาน ประธานชมรมผู้สูงอายุและกลุ่มผู้นำชุมชน ตลอดจนท่านวิทยากรจากคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า และคณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ฝ่ายพิธีการ ต้อนรับ และสถานที่ ตลอดจนผู้เข้าร่วมโครงการทุกท่าน สำหรับการดำเนินการจัดทำโครงการในครั้งนี้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของมหาวิทยาลัยฯ ที่มุ่งมั่นในการให้บริการวิชาการแก่สังคม ตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยฯ ในด้านของการพัฒนาท้องถิ่น โดยร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชน สังคม ประเทศชาติและเผยแพร่สู่สากล


แชร์โพสต์นี้


คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

38 หมู่ 8 ถ.หาดเจ้าสำราญ ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
โทร: 032-708622
โทรสาร: 032-708665
อีเมล์: nursepbru@mail.pbru.ac.th
Website : http://nurse.pbru.ac.th/
 

Copyright © 2020 Faculty Of Nursing and Allied Health Science, Phetchaburi Rajabhat University , All rights reserved.
Develop by Digital Technology Center PBRU