ผู้เขียน: admin_nurse

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการสาธารณสุข

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการสาธารณสุข

วีดีโอสื่อการสอนความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการสาธารณสุข

เอกสารประกอบการเรียน

ความหมายและความเป็นมาของการาสธรณสุข ครั้งที่ 1

การสาธารณสุขมูลฐาน ครั้งที่ 2

บริการทางสุขภาพ ครั้งที่ 3

วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน ครั้งที่ 4

สื่อการสอนรายวิชาอื่น...

วิชาเภสัชกรรมไทย

วิชาเภสัชกรรมไทย

เอกสารประกอบการเรียน

วีดีโอสื่อการสอนวิชาเภสัชกรรมไทย

สมุนไพรสาธารณสุขมูลฐานตอนที่ 1

สมุนไพรสาธารณสุขมูลฐานตอนที่ 2

สื่อการสอนรายวิชาอื่น...

วิชาผดุงครรภ์ไทย​

วิชาผดุงครรภ์ไทย

เอกสารประกอบการเรียน

วีดีโอสื่อการสอนวิชาผดุงครรภ์ไทย

วิชาผดุงครรภ์ไทย​

สื่อการสอนรายวิชาอื่น...

ข้อสอบ Pre-Test สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

ข้อสอบ Pre-Test สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

รายการแบบทดสอบ

1. เรื่อง "ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการสาธารณสุข"

2. เรื่อง "ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับพฤติกรรมสุขภาพ"

3. เรื่อง “โภชนาการในงานสาธารณสุข”

4. เรื่อง “อนามัยครอบครัวและการวางแผนครอบครัว”

5. เรื่อง “การส่งเสริมสุขภาพจิตในงานสาธารณสุข”

6. เรื่อง "ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโรคทางสาธารณสุข"

ข้อสอบ Pre-Test สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย

ข้อสอบ Pre-Test สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย

รายการแบบทดสอบ

1. กายวิภาคศาสตร์

2. เวชกรรมไทย

3. เภสัชกรรมไทย

4. การนวดไทย

5. ผดุงครรภ์ไทย

วิชาการนวดไทย

วิชาการนวดไทย

เอกสารประกอบการเรียน

วีดีโอสื่อการสอนวิชาการนวดไทย

สื่อการนวดไทย

สื่อการสอนรายวิชาอื่น...

วิชากายวิภาคศาสตร์

วิชากายวิภาคศาสตร์

เอกสารประกอบการเรียน

วีดีโอสื่อการสอนวิชากายวิภาคศาสตร์​

กายวิภาคศาสตร์เบื้องต้น

สื่อการสอนรายวิชาอื่น...

วิชาเวชกรรมไทย

วิชาเวชกรรมไทย

เอกสารประกอบการเรียน

วีดีโอสื่อการสอนวิชาเวชกรรมไทย

แนะนำรายวิชาเวชกรรมไทย

มารู้จักการแพทย์แผนไทย ตอนที่ 1

มารู้จักการแพทย์แผนไทย ตอนที่ 2

กิจ 4 ของแพทย์ ตอนที่ 1

กิจ 4 ของแพทย์ ตอนที่ 2

สื่อการสอนรายวิชาอื่น...

สรุปการเรียนการสอนแบบออนไลน์ สาขาการแพทย์แผนไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์

สรุปการเรียนการสอนแบบออนไลน์
สาขาการแพทย์แผนไทย
สรุปการเรียนการสอนแบบออนไลน์ สาขาสาธารณสุขศาสตร์

ข่าวประชาสัมพันธ์

สรุปการเรียนการสอนแบบออนไลน์
สาขาสาธารณสุขศาสตร์


คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

38 หมู่ 8 ถ.หาดเจ้าสำราญ ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
โทร: 032-708622
โทรสาร: 032-708665
อีเมล์: nursepbru@mail.pbru.ac.th
Website : http://nurse.pbru.ac.th/
 

Copyright © 2020 Faculty Of Nursing and Allied Health Science, Phetchaburi Rajabhat University , All rights reserved.
Develop by Digital Technology Center PBRU