ผู้เขียน: admin_nurse

ภาพกจิกรรมคณะบริหารคณะพยาบาลศาสตร์พบนักศึกษา

ข่าวกิจกรรมคณะพยาบาลศาสตร์

ภาพกจิกรรมคณะบริหารคณะพยาบาลศาสตร์พบนักศึกษา

  • S__45072400

  • S__45072411

  • S__45072409

  • S__45072410

  • S__45072407

  • S__45072404

  • S__45072402

  • S__45072405

  • S__45072403

        ภาพกิจกรรมกิจกรรมคณะบริหารณะพยาบาลศาสตร์พบนักศึกษา เพื่อแนะนำตัวพร้อมทำความรู้จักกับนักศึกษา และให้นักศึกษาเสนอแนะและนำเสนอความต้องการที่จะให้คณะได้พัฒนาและให้ความช่วยเหลือนักศึกษาในด้านต่างๆ ต่อไป

 


 


คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

38 หมู่ 8 ถ.หาดเจ้าสำราญ ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
โทร: 032-708622
โทรสาร: 032-708665
อีเมล์: nursepbru@mail.pbru.ac.th
Website : http://nurse.pbru.ac.th/
 

Copyright © 2020 Faculty Of Nursing Phetchaburi Rajabhat University , All rights reserved.
Develop by Digital Technology Center PBRU