ผู้เขียน: admin_nurse

ผู้บริหารคณะพยาบาลศาสตร์ เข้าพบผู้อำนวยการโรงพยาบาลเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน การฝึกปฏิบัติและวิชาชีพ

ข่าวกิจกรรมคณะพยาบาลศาสตร์

ผู้บริหารคณะพยาบาลศาสตร์ เข้าพบผู้อำนวยการโรงพยาบาล
เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน การฝึกปฏิบัติและวิชาชีพ

 • c626b1ea167735e61b0f1932959825553_4620693218534295763_200121_0013

 • c626b1ea167735e61b0f1932959825553_4620693218534301993_200121_0001

 • c626b1ea167735e61b0f1932959825553_4620693218534301993_200121_0002

 • c626b1ea167735e61b0f1932959825553_4620693218534301993_200121_0003

 • c626b1ea167735e61b0f1932959825553_4620693218534301993_200121_0004

 • c626b1ea167735e61b0f1932959825553_4620693218534301993_200121_0005

 • c626b1ea167735e61b0f1932959825553_4620693218534301993_200121_0006

 • c626b1ea167735e61b0f1932959825553_4620693218534301993_200121_0007

 • c626b1ea167735e61b0f1932959825553_4620693218534301993_200121_0008

 • c626b1ea167735e61b0f1932959825553_4620693218534301993_200121_0009

 • c626b1ea167735e61b0f1932959825553_4620693218534301993_200121_0010

 • c626b1ea167735e61b0f1932959825553_4620693218534301993_200121_0011

 • c626b1ea167735e61b0f1932959825553_4620693218534301993_200121_0012

 • c626b1ea167735e61b0f1932959825553_4620693218534295763_200121_0001_0

 • c626b1ea167735e61b0f1932959825553_4620693218534295763_200121_0002_0

 • c626b1ea167735e61b0f1932959825553_4620693218534295763_200121_0003_0

 • c626b1ea167735e61b0f1932959825553_4620693218534295763_200121_0004_0

 • c626b1ea167735e61b0f1932959825553_4620693218534295763_200121_0005_0

 • c626b1ea167735e61b0f1932959825553_4620693218534295763_200121_0006_0

 • c626b1ea167735e61b0f1932959825553_4620693218534295763_200121_0007_0

 • c626b1ea167735e61b0f1932959825553_4620693218534295763_200121_0008_0

 • c626b1ea167735e61b0f1932959825553_4620693218534295763_200121_0009_0

 • c626b1ea167735e61b0f1932959825553_4620693218534295763_200121_0010_0

 • c626b1ea167735e61b0f1932959825553_4620693218534295763_200121_0011_0

 • c626b1ea167735e61b0f1932959825553_4620693218534295763_200121_0012_0

 • c626b1ea167735e61b0f1932959825553_4620693218534295763_200121_0013_0

 • c626b1ea167735e61b0f1932959825553_4620693218534295763_200121_0001

 • c626b1ea167735e61b0f1932959825553_4620693218534295763_200121_0002

 • c626b1ea167735e61b0f1932959825553_4620693218534295763_200121_0003

 • c626b1ea167735e61b0f1932959825553_4620693218534295763_200121_0004

 • c626b1ea167735e61b0f1932959825553_4620693218534295763_200121_0005

 • c626b1ea167735e61b0f1932959825553_4620693218534295763_200121_0006

 • c626b1ea167735e61b0f1932959825553_4620693218534295763_200121_0007

 • c626b1ea167735e61b0f1932959825553_4620693218534295763_200121_0008

 • c626b1ea167735e61b0f1932959825553_4620693218534295763_200121_0009

 • c626b1ea167735e61b0f1932959825553_4620693218534295763_200121_0010

 • c626b1ea167735e61b0f1932959825553_4620693218534295763_200121_0011

 • c626b1ea167735e61b0f1932959825553_4620693218534295763_200121_0012

        ผู้บริหารคณะพยาบาลศาสตร์ เข้าพบผู้อำนวยการโรงพยาบาลหัวหินและหัวหน้าฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลหัวหิน เพื่อสวัสดีปีใหม่และหารือความร่วมมือเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน การฝึกปฏิบัติและวิชาชีพในปีการศึกษาต่อไป

 


กิจกรรมทําบุญตักบาตรและกิจกรรมขึ้นปีใหม่ ปี 2563 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ข่าวกิจกรรมคณะพยาบาลศาสตร์

กิจกรรมทําบุญตักบําตรและกิจกรรมขึ้นปีใหม่ ปี 2563
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

 • IMG_9618

 • IMG_9628

 • IMG_9601

 • IMG_9595

 • IMG_9590

 • IMG_9586

 • IMG_9573

 • IMG_9555-2

 • IMG_9561

 • IMG_9551

 • IMG_9546

 • IMG_9549

 • IMG_9528

 • IMG_9527

 • IMG_9522

 • IMG_9524

รูปภาพเพิ่มเติม…

       ในวันที่ 15 มกราคม 2563 บริเวณอาคารเรียนชั้น 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยําลัยรําชภัฏเพชรบุรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วนิดา ดุรงค์ฤทธิชัย คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยําลัยรําชภัฏเพชรบุรี พร้อมด้วยคณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระสงฆ์ 10 รูป เนื่องในวันปีใหม่ 2563 ซึ่งพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันปีใหม่ คณะพยาบาลศาสตร์ได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อให้บุคลากรและนักศึกษาของคณะพยาบาลศาสตร์ได้สร้างบุญสร้างกุศลต้อนรับปีใหม่ เพื่อความเป็นสิริมงคลในชีวิต รวมถึงเป็นการสืบสานวัฒนธรรมอันดีงามและส่งเสริมความสามัคคีให้เกิดขึ้นในคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยําลัยรําชภัฏเพชรบุรี

 


กิจกรรมประเมินการเจริญเติบโตและพัฒนาการเด็กวัยก่อนเรียน

ข่าวกิจกรรมคณะพยาบาลศาสตร์

กิจกรรมประเมินการเจริญเติบโตและพัฒนาการเด็กวัยก่อนเรียน
ณ โรงเรียนวัดเพรียง

 • 52310

 • 52309

 • 52308

 • 52304

 • 52305

 • 52303

 • 52302

 • 52301

 • 52300

 • 52214

 • 52213

        ภาควิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี นำทีมโดย อาจารย์ เรือเอกหญิง สุพัตรา นุตรักษ์ และคณะ ได้พานักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 3 ทำกิจกรรมประเมินการเจริญเติบโตและพัฒนาการเด็กวัยก่อนเรียน ด้วยคู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาารเด็กปฐมวัย (DSPM) และได้จัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการเด็กทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ให้กับเด็กวัยก่อนเรียน ณ โรงเรียนวัดเพรียง อ.เมือง จ.เพชรบุรี ในวันที่ 27 ธันวาคม 2562 ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้ฝึกประสบการณ์ในบทบาทของพยาบาลเด็กในการส่งเสริมการเจริญเติบโตและพัฒนาการเด็กวัยก่อนเรียน ซึ่งเป็นการพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 กับการเรียนรู้เชิงรุกในวิชาชีพพยาบาลเด็กด้วยการลงมือปฏิบัติจริง (Active Learning) นอกจากนี้ นักศึกษายังได้มอบสื่อและอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรมการเล่นให้แก่น้องๆโดยมีผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเพรียงเป็นผู้รับมอบ  คณะพยาบาลศาสตร์ขอขอบพระคุณท่าน ผอ. นพพร ตุ้มทอง และคุณครู โรงเรียนวัดเพรียงที่ให้ความอนุเคราะห์ในการฝึกปฏิบัติแก่นักศึกษาพยาบาลในครั้งนี้เป็นอย่างสูง

 


 

ภาพกจิกรรมต้อนรับคณะดูงาน วิทยาลัยการพบาบาล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

ข่าวกิจกรรมคณะพยาบาลศาสตร์

ภาพกจิกรรมต้อนรับคณะดูงาน
วิทยาลัยการพบาบาล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

 • c4e08c93fdbbe4771e827b14e1d73055b_4620693218551478145_200114_0001

 • c4e08c93fdbbe4771e827b14e1d73055b_4620693218551478145_200114_0002

 • c4e08c93fdbbe4771e827b14e1d73055b_4620693218551478145_200114_0003

 • c4e08c93fdbbe4771e827b14e1d73055b_4620693218551478145_200114_0004

 • c4e08c93fdbbe4771e827b14e1d73055b_4620693218551478145_200114_0005

 • c4e08c93fdbbe4771e827b14e1d73055b_4620693218551478145_200114_0007

 • c4e08c93fdbbe4771e827b14e1d73055b_4620693218551478145_200114_0008

 • c4e08c93fdbbe4771e827b14e1d73055b_4620693218551478145_200114_0009

 • c4e08c93fdbbe4771e827b14e1d73055b_4620693218551478145_200114_0010

 • c4e08c93fdbbe4771e827b14e1d73055b_4620693218551478145_200114_0011

 • c4e08c93fdbbe4771e827b14e1d73055b_4620693218551478145_200114_0012

 • c4e08c93fdbbe4771e827b14e1d73055b_4620693218551478145_200114_0013

 • c4e08c93fdbbe4771e827b14e1d73055b_4620693218551478145_200114_0014

 • c4e08c93fdbbe4771e827b14e1d73055b_4620693218551478145_200114_0015

 • c4e08c93fdbbe4771e827b14e1d73055b_4620693218551478145_200114_0016

 • c4e08c93fdbbe4771e827b14e1d73055b_4620693218551478145_200114_0017

 • c4e08c93fdbbe4771e827b14e1d73055b_4620693218551478145_200114_0019

 • c4e08c93fdbbe4771e827b14e1d73055b_4620693218551478145_200114_0020

 • c4e08c93fdbbe4771e827b14e1d73055b_4620693218551478145_200114_0021

        เนื่องในวันที่ 14 มกราคม 2563 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้ต้อนรับคณะดูงานวิทยาลัยการพบาบาล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ขอเข้าศึกษาดูงานระบบสำนักงานคณบดีและการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานต่อไป


 

ภาพกจิกรรมงานปีใหม่ 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ข่าวกิจกรรมคณะพยาบาลศาสตร์

ภาพกจิกรรมงานปีใหม่ 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

 • DSC_8367

 • DSC_8371

 • DSC_8458

 • DSC_8556

 • DSC_8596

 • DSC_8657

 • DSC_8759

 • DSC_8767

 • DSC_8793

 • DSC_8349

        ภาพกิจกรรมงานปีใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปี 2563 คณาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์ทั้ง 3 สาขา  ได้เข้าร่วมกิจกรรมใส่บาตรในช่วงเช้า และรวมแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์น้องพี่ เขียวเหลืองครั้งที่ 2 ซึ่งคณะพยาบาลศาสตร์อยู่ทีมสีส้มร่วมกับคณะสารสนเทศและเทคโนโลยีและคณะครุศาสตร์

        โดยช่วงเย็นได้เข้าร่วมงานเลี้ยงสังสรรค์เนื่องในวันปีใหม่ 2563 ในธีม Dream Party 2020 พร้อมรับชมการแสดงทีมบริหารของมหาวิทยาลัยในชุดสุขกันเถอะเรา 

 


ภาพจาก สื่อสารองค์การมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ภาพกจิกรรมคณะบริหารคณะพยาบาลศาสตร์พบนักศึกษา

ข่าวกิจกรรมคณะพยาบาลศาสตร์

ภาพกจิกรรมคณะบริหารคณะพยาบาลศาสตร์พบนักศึกษา

 • S__45072400

 • S__45072411

 • S__45072409

 • S__45072410

 • S__45072407

 • S__45072404

 • S__45072402

 • S__45072405

 • S__45072403

        ภาพกิจกรรมกิจกรรมคณะบริหารณะพยาบาลศาสตร์พบนักศึกษา เพื่อแนะนำตัวพร้อมทำความรู้จักกับนักศึกษา และให้นักศึกษาเสนอแนะและนำเสนอความต้องการที่จะให้คณะได้พัฒนาและให้ความช่วยเหลือนักศึกษาในด้านต่างๆ ต่อไป

 


 


คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

38 หมู่ 8 ถ.หาดเจ้าสำราญ ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
โทร: 032-708622
โทรสาร: 032-708665
อีเมล์: nursepbru@mail.pbru.ac.th
Website : http://nurse.pbru.ac.th/
 

Copyright © 2020 Faculty Of Nursing Phetchaburi Rajabhat University , All rights reserved.
Develop by Digital Technology Center PBRU