ข่าวกิจกรรมคณะพยาบาลศาสตร์

กิจกรรมการประชุม
คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ
ครั้งที่ 1/2564

    วันพุธที่ 6 มกราคม 2564 เวลา 13.00 น. ห้องประชุมคณะ ชั้น 3 อาคาร 29 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วนิดา ดุรงค์ฤทธิชัย เป็นประธานการประชุมคณะฯ โดยในที่ประชุมมีการรายงานผลการบริหารงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีระยะ 6 เดือนและแผนงานทำงานในระยะต่อไปของปลายปีการศึกษาของรองคณบดีเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยและสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ที่ปรับแผนการเรียนให้นักศึกษาในสถานการณ์โควิด แนวทางพัฒนางานตามแผนหารายได้ คณะกรรมการยกระดับคุณภาพงานบริการวิชาการ กิจการนักศึกษา ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่เน้นพัฒนาวิศวกรสังคม คณะกรรมการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อมุ่งสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้สู่ Green and clean university และสร้างความโดดเด่นด้านอาหารและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่เน้นการเพิ่มจำนวนงานวิจัย สร้างชุดวิจัยและศูนย์กัญชาศาสตร์ คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร Upskill, Reskill และหลักสูตรประเภทปริญญาที่ผลักดันหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาลและหลักสูตรระยะสั้นต่างๆ คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาที่วางแผนเตรียมรับรองสถาบันการศึกษาพยาบาล คณะกรรมการสื่อสารองค์กรที่ช่วยพัฒนาภาพลักาณ์คณะและสำนักงานคณบดีที่สนับสนุนงานของอาจารย์อย่างเต็มที่ รวมทั้งร่วมกันอวยพรบุคลากรที่มีวันคล้ายวันเกิดในเดือนมกราคม


แชร์โพสต์นี้


คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

38 หมู่ 8 ถ.หาดเจ้าสำราญ ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
โทร: 032-708622
โทรสาร: 032-708665
อีเมล์: nursepbru@mail.pbru.ac.th
Website : http://nurse.pbru.ac.th/
 

Copyright © 2020 Faculty Of Nursing Phetchaburi Rajabhat University , All rights reserved.
Develop by Digital Technology Center PBRU