คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ เข้าร่วมการนำเสนอกิจกรรมในการสร้างมหาวิทยาลัยแห่งความสุข Happy University

คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ เข้าร่วมการนำเสนอกิจกรรมในการสร้างมหาวิทยาลัยแห่งความสุข Happy University

✨✨คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ เข้าร่วมการนำเสนอกิจกรรมในการสร้างมหาวิทยาลัยแห่งความสุข Happy University นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เรือเอกหญิง ดร.สุพัตรา นุตรักษ์ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ อาจารย์รัชดาวัลย์ จิตรพรกุลวศิน ประธานสาขาสาธารณสุขศาสตร์ อาจารย์กุลวดี เข่งวา อาจารย์ประจำสาขาสาธารณสุขศาสตร์ และนักศึกษาชมรมถันยรักษ์
✨✨ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2567 ณ ห้องประชุมราชภัฏสภา ชั้น 9 อาคารวิทยาภิรมย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิเชียร เข็มเงิน รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารสำนักงานกองทุนสนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาพ (สสส.) นำโดยนายพงษ์ศักดิ์ ธงรัตนะ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะองค์กร พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ตรรกพร สุขเกษม หัวหน้าโครงการ สร้าง เสริมสุข มหาวิทยาลัยราชภัฏไปสู่สังคมสุขภาวะ และคณะทำงานในการติดตามผลการดำเนินโครงการ สร้าง เสริม สุข มหาวิทยาลัยราชภัฏไปสู่สังคมสุขภาวะพื้นที่ตัวอย่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
 • 446800027_933664605226635_5024815618686728535_n

 • 446688935_933664598559969_8240883211775620333_n

 • 445356265_933664645226631_505641884086186154_n

 • 445241000_933664688559960_5129627020025789975_n

 • 444485804_933664651893297_3151328760236805213_n

 • 441900365_933663691893393_2056416969336004965_n

 • 441622799_933663681893394_4397953656403885628_n


แชร์โพสต์นี้

กิจกรรม “พัฒนาคุณภาพชีวิตตำบลหนองโสนและยกระดับเศรษฐกิจ ฐานรากครบวงจรสู่การต่อยอดเชิงพานิชย์” (ครั้งที่ 5)

กิจกรรม “พัฒนาคุณภาพชีวิตตำบลหนองโสนและยกระดับเศรษฐกิจ ฐานรากครบวงจรสู่การต่อยอดเชิงพานิชย์” (ครั้งที่ 5)

คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จัดกิจกรรม
“พัฒนาคุณภาพชีวิตตำบลหนองโสนและยกระดับเศรษฐกิจ ฐานรากครบวงจรสู่การต่อยอดเชิงพานิชย์” (ครั้งที่ 5)
ในวั️นที่ 29 พฤษภาคม 2567 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน
            โดยได้รับเกียรติจาก คุณยุทธนา เมืองเล็ก นายก อบต.หนองโสน เป็นประธานเปิดกิจกรรมฯ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะการดูแลสุขภาพ โดย อาจารย์ ดร.สุภารัตน์ ค้างสันเทียะ อาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี อบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ ทำงานปลอดภัย ร่างกายแข็งแรง เพื่อให้ให้ชาวบ้านสามารถนำไปปรับใช้ในการทำงานตามท้องถิ่นของตนเอง เหมาะสมกับอาชีพและลักษณะการทำงาน เพื่อความปลอดภัยของร่างกายในระยะยาว ซึ่งได้รับความร่วมมือจากชาวบ้านในชุมชนเป็นอย่างดี และมีความสนใจที่จะนำความรู้ที่ได้ไปพัฒนาคุณภาพชีวิตในชุมชนต่อไปในอนาคต
 • 446863757_933346941925068_7414317737583306932_n

 • 446632676_933346795258416_3409832311790299491_n

 • 445817421_933346741925088_4584577367571957031_n

 • 445793765_933347238591705_942572620027838923_n

 • 447209753_933346888591740_3733812803917673971_n


แชร์โพสต์นี้

คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ส่งตัวแทนนักศึกษาชั้นปีที่ 3 และอาจารย์ที่ปรึกษา เข้าร่วมโครงการแข่งขัน “The 1st Content on Nursing skills competency using Simulation”

รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 !!!!!!
การแข่งขัน“The 1st Content on Nursing skills competency using Simulation”

⭐️⭐️รางวัลชนะเลิศอันดับ 1!!!!!! ⭐️⭐️
คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ส่งตัวแทนนักศึกษาชั้นปีที่ 3 และอาจารย์ที่ปรึกษา เข้าร่วมโครงการแข่งขัน
“The 1st Content on Nursing skills competency using Simulation”
ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2567
ณ คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
โดยได้รับคัดเลือกเข้ารอบชิงชนะเลิศ 2 ทีม ได้แก่
✨ทีมที่ 1✨
นางสาวสิริรัตน์ จิตรตระกูล และ นางสาวอริสรา บุรีสวัสดิ์
อาจารย์ที่ปรึกษาได้แก่ ผศ.ดร.ธัญพร ชื่นกลิ่น
✨ทีมที่ 2✨
นางสาวจงจิต ทับเปลี่ยน และ นางสาวอานีช เต๊ะ
อาจารย์ที่ปรึกษาได้แก่ อาจารย์ ดร.นงลักษณ์ กลิ่นพุดตาล
โดยทีมที่ 1 สามารถได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 มาครอง!!!!

 • 442491045_924936312766131_3953935697768557419_n

 • 436320246_924936286099467_460492768078568248_n

 • 442386650_924936319432797_5122233376688191507_n

 • 435924897_926234339302995_1078081990229102794_n

 • 442379067_926234369302992_3664828683324727965_n

 • 436381846_926234435969652_71262223759821553_n

 • 441417410_926234389302990_3337908251650884073_n

 • 441902082_926234415969654_8746566284563485521_n

 • 436227778_926234465969649_919382399836720986_n

 • 442491045_924936312766131_3953935697768557419_n


แชร์โพสต์นี้

ศูนย์ SIRCOP ได้รับโล่รางวัล ห้องปฏิบัติการต้นแบบด้านความปลอดภัย ตามระบบตรวจประเมินและรับรองห้องปฏิบัติการในรูปแบบ Peer Evaluation

ศูนย์ SIRCOP ได้รับโล่รางวัล “ห้องปฏิบัติการต้นแบบด้านความปลอดภัย”
ตามระบบตรวจประเมินและรับรองห้องปฏิบัติการในรูปแบบ Peer Evaluation

      การรับรองมาตรฐานห้องปฏิบัติการในรูปแบบ Peer Evaluation ของสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ เป็นการสนับสนุนความปลอดภัยให้เกิดขึ้นภายในห้องปฏิบัติการ โดยสนับสนุนการยอมรับซึ่งกันและกันระหว่างกลุ่มห้องปฏิบัติการปลอดภัย ที่ได้รับการรับรองในระดับประเทศ
      ให้ไว้ ณ วันที่ 20 มิถุนายน 2566 โดย ดร. วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
 • 434266468_432258452654053_8112279073050611560_n

 • 434267520_432258542654044_275778479515970700_n

 • 434299471_432258589320706_1762502053963419278_n

 • 434325041_432253795987852_8907812431453737074_n

 • 434228805_432258605987371_5976146582393781210_n

 • 434254869_432258509320714_2286186782535624803_n


แชร์โพสต์นี้

สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย ร่วมเป็นวิทยากรในการบรรยายและปฏิบัติการแปรรูปสมุนไพรเป็นชาสมุนไพร

สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย ร่วมเป็นวิทยากร
ในการบรรยายและปฏิบัติการแปรรูปสมุนไพรเป็นชาสมุนไพร

          วันที่ 27 มีนาคม 2567 อ.สัณฐิตาพร กลิ่นทอง, อ.ดร.เบญจวรรณ ดุนขุนทด, อ.พรทิพย์ พาโน และ อ.ฮาวานี สาคอ อาจารย์สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย ร่วมเป็นวิทยากรในการบรรยายและปฏิบัติการแปรรูปสมุนไพรเป็นชาสมุนไพร ได้แก่ ชารางจืด ชาใบเตย ชาฝาง ให้กับประชาชน ณ ตำบลเขากระปุก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาชุมชนในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชประสงค์ หนองพลับ-กลัดหลวง

 • 433134991_809315224571931_4292521421165309448_n

 • 433144673_809315471238573_8369988642819613818_n

 • 433187775_809315104571943_886879895847038740_n

 • 433234737_809315157905271_2378477663477961022_n

 • 433238634_809315251238595_6825804618889330260_n

 • 434252478_809315167905270_965734323778725296_n (1)

 • 434252478_809315167905270_965734323778725296_n

 • 434260251_809315511238569_460995810550833229_n

 • 434264857_809315317905255_9135998195804434493_n

 • 434284807_809315337905253_3286108424407399068_n

 • 434286493_809315234571930_7695881969453076675_n

 • 434325181_809315101238610_943825404933858966_n

 • 433165729_809315461238574_6867928975185867851_n

 • 433125970_809315377905249_4767062427443757011_n

 • 433127645_809315401238580_1551526927262236871_n


แชร์โพสต์นี้

คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากคณะสาธารณสุขศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

         วันที่ 26 มีนาคม 2567 ณ ห้องประชุมชั้น 3 คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ เรือเอกหญิง ดร.สุพัตรา นุตรักษ์ รักษาราชการคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ และผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัศพร ชูศักดิ์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ พร้อมด้วยคณาจารย์และบุคลากร ในกิจกรรมการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพอาจารย์และบุคลากรเพื่อความเป็นเลิศ ที่มุ่งเน้นให้บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการได้รับองค์ความรู้เกี่ยวกับการจัดการหลักสูตรด้านการสาธารณสุขและการพยาบาลสำหรับสถาบันการศึกษาด้านสุขภาพ
โอกาสนี้ นอกจากจะมีการแลกเปลี่ยนการดำเนินงานในด้านต่าง ๆ ของทั้งสองมหาวิทยาลัยแล้ว คณะศึกษาดูงานยังได้เข้าชมศูนย์ SIRCOP และคลินิกแพทย์แผนไทย เพื่อเป็นแนวทางในการนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนต่อไป
 • DSC_1193

 • DSC_1194

 • DSC_1196

 • DSC_1198

 • DSC_1199

 • DSC_1200

 • DSC_1202

 • DSC_1206

 • DSC_1209

 • DSC_1213

 • DSC_1214

 • DSC_1216

 • DSC_1218

 • DSC_1220

 • DSC_1222

 • DSC_1223

 • DSC_1225

 • DSC_1227

 • DSC_1229

 • DSC_1231

 • DSC_1233

 • DSC_1236

 • DSC_1239

 • DSC_1242

 • DSC_1244

 • DSC_1250

 • DSC_1252

 • DSC_1254

 • DSC_1256

 • DSC_1258

 • DSC_1261

 • DSC_1263

 • DSC_1266

 • DSC_1269

 • DSC_1271

 • DSC_1275

 • DSC_1277

 • DSC_1280

 • DSC_1285

 • DSC_1287

 • DSC_1293

 • DSC_1296

 • DSC_1299

 • DSC_1301

 • DSC_1304

 • DSC_1307

 • DSC_1309

 • DSC_1312

 • DSC_1315

 • DSC_1318

 • DSC_1320

 • DSC_1322

 • DSC_1324

 • DSC_1327

 • DSC_1330

 • DSC_1332

 • DSC_1335

 • DSC_1337

 • DSC_1341

 • DSC_1343

 • DSC_1346

 • DSC_1348

 • DSC_1358

 • DSC_1360

 • DSC_1362

 • DSC_1365

 • DSC_1369

 • DSC_1371

 • DSC_1377

 • DSC_1379

 • DSC_1382

 • DSC_1385

 • DSC_1386

 • DSC_1389

 • DSC_1392

 • DSC_1394

 • DSC_1397

 • DSC_1400

 • DSC_1403

 • DSC_1406

 • DSC_1410

 • DSC_1414

 • DSC_1416

 • DSC_1417

 • DSC_1420

 • DSC_1422

 • DSC_1427

 • DSC_1430

 • DSC_1431

 • DSC_1441

 • DSC_1443

 • DSC_1447

 • DSC_1451

 • DSC_1454

 • DSC_1457

 • DSC_1459

 • DSC_1461

 • DSC_1462

 • DSC_1473

 • DSC_1475

 • DSC_1477

 • DSC_1480

 • DSC_1484

 • DSC_1486

 • DSC_1491

 • DSC_1494

 • DSC_1501

 • DSC_1504

 • DSC_1508

 • DSC_1511

 • DSC_1519

 • DSC_1527

 • DSC_1529

 • DSC_1531

 • DSC_1534

 • DSC_1536

 • DSC_1539

 • DSC_1541

 • DSC_1544

 • DSC_1548

 • DSC_1551

 • DSC_1553

 • DSC_1555

 • DSC_1558

 • DSC_1562

 • DSC_1564

 • DSC_1565

 • DSC_1567

 • DSC_1570

 • DSC_1574

 • DSC_1576

 • DSC_1577

 • DSC_1580

 • DSC_1582

 • DSC_1584

 • DSC_1586

 • DSC_1588

 • DSC_1590

 • DSC_1594

 • DSC_1595

 • DSC_1600

 • DSC_1602

 • DSC_1607

 • DSC_1610

 • DSC_1624

 • DSC_1626

 • DSC_1627

 • DSC_1630

 • DSC_1633

 • DSC_1636

 • DSC_1638

 • DSC_1642

 • DSC_1645


แชร์โพสต์นี้

คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ เข้าร่วมประชุมที่ประชุมคณบดีและหัวหน้าสถาบันการศึกษาสาขาพยาบาลศาสตร์ของรัฐ (ทคพย.) ประจำปี พ.ศ. 2567

คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ เข้าร่วมประชุมที่ประชุมคณบดีและหัวหน้าสถาบันการศึกษาสาขาพยาบาลศาสตร์ของรัฐ (ทคพย.) ประจำปี พ.ศ. 2567

อาจารย์ ดร.วีรยุทธ ศรีทุมสุข รองคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ เข้าร่วมประชุมที่ประชุมคณบดีและหัวหน้าสถาบันการศึกษาสาขาพยาบาลศาสตร์ของรัฐ (ทคพย.) ประจำปี พ.ศ. 2567
ในวันที่ 23-24 มีนาคม 2567 ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ขอบพระคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรีสุดา วงศ์วิเศษกุล คณบดี คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ที่เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมได้อย่างดีเยี่ยม และขอขอบพระคุณท่านประธานฯ รองศาสตราจารย์ ดร.พรชัย จูลเมตต์ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา และคณะทำงาน ที่ดำเนินงานอย่างเข้มแข็งมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญในการพัฒนาสภาวิชาชีพการพยาบาลต่อไป
 • AI5A0110

 • AI5A0112

 • AI5A0119

 • AI5A0122

 • AI5A0138

 • AI5A0227

 • AI5A0261

 • AI5A0330

 • AI5A0866


แชร์โพสต์นี้

คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าราชภัฏเพชรบุรี จัดการแข่งขันกอล์ฟชิงถ้วยพระราชทานฯ

คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าราชภัฏเพชรบุรี จัดการแข่งขันกอล์ฟชิงถ้วยพระราชทานฯ นำรายได้สนับสนุนการศึกษา

คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าราชภัฏเพชรบุรี จัดการแข่งขันกอล์ฟชิงถ้วยพระราชทานฯ นำรายได้สนับสนุนการศึกษาโดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พร้อมด้วยพลเอกสุรินทร์ พิกุลทอง ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เรือเอกหญิง ดร. สุพัตรา นุตรักษ์ รักษาราชการคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ฯ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วรรณไพร แย้มมา รองคณบดี อาจารย์ ดร.นงลักษณ์ กลิ่นพุดตาล
ผู้ช่วยคณบดี นางสาวบราลี เอิบอิ่ม และตัวแทนนักศึกษาคณะพยาบาลศาสต์และวิทยาการสุขภาพ ร่วมให้การต้อนรับพลเอก วินัย ภัททิยกุล อดีตปลัดกระทรวงกลาโหมที่ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดการแข่งขันกอล์ฟการกุศลประเพณีชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ประจำปี 2567 โดยคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าราชภัฏเพชรบุรี และกองทัพบกจัดขึ้น ณ สนามกอล์ฟศูนย์พัฒนากีฬากองทัพบก สวนสนประดิพัทธ์ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2567 เพื่อเป็นทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ได้มีโอกาสศึกษาต่อจนสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีต่อไป
 • 434185944_1866699657094544_1393008740810575484_n

 • 434186935_1866699730427870_6385481813918486246_n

 • 434320121_1866699427094567_1386226466270727357_n

 • Phetchaburi240367-1-13-scaled

 • Phetchaburi240367-1-24-scaled

 • Phetchaburi240367-1-35-scaled

 • Phetchaburi240367-1-38-scaled

 • Phetchaburi240367-1-40-scaled

 • Phetchaburi240367-1-41-scaled

 • 409173593_1866699683761208_1398839549122023068_n


แชร์โพสต์นี้

เข้าศึกษาดูงาน การส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาเด็กปฐมวัยภายใต้มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ

เข้าศึกษาดูงาน การส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาเด็กปฐมวัยภายใต้มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ

ในวันที่ 20 มีนาคม 2567 เวลา 13.00 – 16.30 น.
คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิเชียร เข็มเงิน รองอธิการบดี และผู้ช่วยศาสตราจารย์ เรือเอกหญิง ดร.สุพัตรา นุตรักษ์ รักษาราชการคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ รองคณบดี คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ เข้าศึกษาดูงาน การส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาเด็กปฐมวัยภายใต้มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ
       ณ สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ จังหวัดนนทบุรี ภายใต้โครงการ “การส่งเสริมสุขภาพและความปลอดภัยในเด็กปฐมวัย โดยการมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เขตพื้นที่ตำบลต้นมะม่วง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี” โดยได้รับเกียรติ จาก นายแพทย์เอกชัย เพียรศรีวัชรา รองอธิบดีกรมอนามัย ในการกล่าวต้อนรับ และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับแนวคิดในการดำเนินงานจัดตั้งศูนย์เด็กเล็ก วัลลภ ไทยเหนือ สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข โดยนายแพทย์ธีรชัย บุญยะลีพรรณ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ
ทางคณะพยาบาลศาสต์และวิทยาการสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ขอขอบคุณ
ผู้บริหารและบุคลากรทุกท่านที่ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อนำแนวคิดดังกล่าวไปวางแผนในการดำเนินการจัดตั้งศูนย์เด็กฯ ของคณะฯ ต่อไป
 • LINE_ALBUM_20367_240321_2

 • LINE_ALBUM_20367_240321_8

 • LINE_ALBUM_20367_240321_9

 • LINE_ALBUM_20367_240321_10

 • LINE_ALBUM_20367_240321_11

 • LINE_ALBUM_20367_240321_12

 • LINE_ALBUM_20367_240321_13

 • LINE_ALBUM_20367_240321_14

 • LINE_ALBUM_20367_240321_15

 • LINE_ALBUM_20367_240321_16

 • LINE_ALBUM_20367_240321_17

 • LINE_ALBUM_20367_240321_18

 • LINE_ALBUM_20367_240321_19

 • LINE_ALBUM_20367_240321_20

 • LINE_ALBUM_20367_240321_21

 • LINE_ALBUM_20367_240321_22

 • LINE_ALBUM_20367_240321_23

 • LINE_ALBUM_20367_240321_24

 • LINE_ALBUM_20367_240321_25

 • LINE_ALBUM_20367_240321_26

 • LINE_ALBUM_20367_240321_27

 • LINE_ALBUM_20367_240321_28

 • LINE_ALBUM_20367_240321_29

 • LINE_ALBUM_20367_240321_30

 • LINE_ALBUM_20367_240321_31

 • LINE_ALBUM_20367_240321_32

 • LINE_ALBUM_20367_240321_33

 • LINE_ALBUM_20367_240321_36

 • LINE_ALBUM_20367_240321_37

 • LINE_ALBUM_20367_240321_38

 • LINE_ALBUM_20367_240321_42

 • LINE_ALBUM_20367_240321_45

 • LINE_ALBUM_20367_240321_46

 • LINE_ALBUM_20367_240321_47

 • LINE_ALBUM_20367_240321_49

 • LINE_ALBUM_20367_240321_50

 • LINE_ALBUM_20367_240321_51

 • LINE_ALBUM_20367_240321_52

 • LINE_ALBUM_20367_240321_53

 • LINE_ALBUM_20367_240321_54

 • LINE_ALBUM_20367_240321_55

 • LINE_ALBUM_20367_240321_56

 • LINE_ALBUM_20367_240321_58

 • LINE_ALBUM_20367_240321_59

 • LINE_ALBUM_20367_240321_63

 • LINE_ALBUM_20367_240321_65

 • LINE_ALBUM_20367_240321_66

 • LINE_ALBUM_20367_240321_67

 • LINE_ALBUM_20367_240321_68

 • LINE_ALBUM_20367_240321_73

 • LINE_ALBUM_20367_240321_74

 • LINE_ALBUM_20367_240321_75

 • LINE_ALBUM_20367_240321_76

 • LINE_ALBUM_20367_240321_79

 • LINE_ALBUM_20367_240321_80

 • LINE_ALBUM_20367_240321_81

 • LINE_ALBUM_20367_240321_82

 • LINE_ALBUM_20367_240321_1


แชร์โพสต์นี้

เข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ส่งเสริมสุขภาวะผู้สูงอายุ คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ส่งเสริมสุขภาวะผู้สูงอายุ คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ในวันที่ 20 มีนาคม 2567 เวลา 8.40 – 12.00 น.
คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิเชียร เข็มเงิน รองอธิการบดี และผู้ช่วยศาสตราจารย์ เรือเอกหญิง ดร.สุพัตรา นุตรักษ์ รักษาราชการคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ รองคณบดี คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ ร่วมกับบุลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่ตำบลต้นมะม่วง อ.เมือง จ.เพชรบุรี
เข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ส่งเสริมสุขภาวะผู้สูงอายุ คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.รัตน์ศิริ ทาโต คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ร้อยเอกหญิง ดร. วาสินี วิเศษฤทธิ์ และ ผศ. ดร. นรลักขณ์ เอื้อกิจ รองคณบดี ในการกล่าวต้อนรับ และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับแนวคิดในการดำเนินงานจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมสุขภาวะผู้สูงอายุ คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาฯ โดย รองศาสตราจารย์ ร้อยเอกหญิง ดร.ศิริพันธุ์ สาสัตย์ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมสุขภาวะผู้สูงอายุ ทางคณะพยาบาลศาสต์และวิทยาการสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ขอขอบคุณ
ผู้บริหารและบุคลากรทุกท่านที่ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อนำแนวคิดดังกล่าวไปวางแผนในการดำเนินการจัดตั้งศูนย์ผู้สูงอายุ ฯ ของคณะฯ ต่อไป
 • LINE_ALBUM_คณพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชร_240321_4

 • LINE_ALBUM_คณพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชร_240321_5

 • LINE_ALBUM_คณพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชร_240321_6

 • LINE_ALBUM_คณพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชร_240321_7

 • LINE_ALBUM_คณพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชร_240321_8

 • LINE_ALBUM_คณพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชร_240321_9

 • LINE_ALBUM_คณพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชร_240321_10

 • LINE_ALBUM_คณพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชร_240321_11

 • LINE_ALBUM_คณพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชร_240321_12

 • LINE_ALBUM_คณพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชร_240321_13

 • LINE_ALBUM_คณพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชร_240321_14

 • LINE_ALBUM_คณพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชร_240321_15

 • LINE_ALBUM_คณพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชร_240321_16

 • LINE_ALBUM_คณพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชร_240321_17

 • LINE_ALBUM_คณพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชร_240321_18

 • LINE_ALBUM_คณพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชร_240321_19

 • LINE_ALBUM_คณพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชร_240321_20

 • LINE_ALBUM_คณพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชร_240321_21

 • LINE_ALBUM_คณพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชร_240321_22

 • LINE_ALBUM_คณพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชร_240321_23

 • LINE_ALBUM_คณพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชร_240321_24

 • LINE_ALBUM_คณพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชร_240321_25

 • LINE_ALBUM_คณพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชร_240321_26

 • LINE_ALBUM_คณพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชร_240321_27

 • LINE_ALBUM_คณพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชร_240321_28

 • LINE_ALBUM_คณพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชร_240321_29

 • LINE_ALBUM_คณพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชร_240321_30

 • LINE_ALBUM_คณพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชร_240321_31

 • LINE_ALBUM_คณพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชร_240321_32

 • LINE_ALBUM_คณพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชร_240321_33

 • LINE_ALBUM_คณพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชร_240321_34

 • LINE_ALBUM_คณพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชร_240321_35

 • LINE_ALBUM_คณพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชร_240321_36

 • LINE_ALBUM_คณพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชร_240321_37

 • LINE_ALBUM_คณพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชร_240321_38

 • LINE_ALBUM_คณพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชร_240321_39

 • LINE_ALBUM_คณพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชร_240321_40

 • LINE_ALBUM_คณพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชร_240321_41

 • LINE_ALBUM_คณพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชร_240321_42

 • LINE_ALBUM_คณพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชร_240321_43

 • LINE_ALBUM_คณพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชร_240321_44

 • LINE_ALBUM_คณพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชร_240321_45

 • LINE_ALBUM_คณพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชร_240321_46

 • LINE_ALBUM_คณพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชร_240321_47

 • LINE_ALBUM_คณพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชร_240321_48

 • LINE_ALBUM_คณพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชร_240321_49

 • LINE_ALBUM_คณพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชร_240321_50

 • LINE_ALBUM_คณพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชร_240321_51

 • LINE_ALBUM_คณพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชร_240321_52

 • LINE_ALBUM_คณพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชร_240321_53

 • LINE_ALBUM_คณพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชร_240321_54

 • LINE_ALBUM_คณพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชร_240321_55

 • LINE_ALBUM_คณพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชร_240321_56

 • LINE_ALBUM_คณพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชร_240321_57

 • LINE_ALBUM_คณพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชร_240321_58

 • LINE_ALBUM_คณพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชร_240321_59

 • LINE_ALBUM_คณพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชร_240321_60

 • LINE_ALBUM_คณพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชร_240321_61

 • LINE_ALBUM_คณพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชร_240321_62

 • LINE_ALBUM_คณพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชร_240321_63

 • LINE_ALBUM_คณพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชร_240321_64

 • LINE_ALBUM_คณพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชร_240321_65

 • LINE_ALBUM_คณพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชร_240321_66

 • LINE_ALBUM_คณพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชร_240321_67

 • LINE_ALBUM_คณพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชร_240321_68

 • LINE_ALBUM_คณพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชร_240321_69

 • LINE_ALBUM_คณพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชร_240321_70

 • LINE_ALBUM_คณพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชร_240321_71

 • LINE_ALBUM_คณพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชร_240321_72

 • LINE_ALBUM_คณพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชร_240321_73

 • LINE_ALBUM_คณพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชร_240321_74

 • LINE_ALBUM_คณพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชร_240321_75

 • LINE_ALBUM_คณพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชร_240321_76

 • LINE_ALBUM_คณพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชร_240321_77

 • LINE_ALBUM_คณพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชร_240321_78

 • LINE_ALBUM_คณพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชร_240321_79

 • LINE_ALBUM_คณพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชร_240321_80

 • LINE_ALBUM_คณพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชร_240321_81

 • LINE_ALBUM_คณพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชร_240321_82

 • LINE_ALBUM_คณพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชร_240321_83

 • LINE_ALBUM_คณพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชร_240321_84

 • LINE_ALBUM_คณพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชร_240321_85

 • LINE_ALBUM_คณพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชร_240321_86

 • LINE_ALBUM_คณพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชร_240321_87

 • LINE_ALBUM_คณพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชร_240321_88

 • LINE_ALBUM_คณพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชร_240321_89

 • LINE_ALBUM_คณพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชร_240321_90

 • LINE_ALBUM_คณพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชร_240321_91

 • LINE_ALBUM_คณพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชร_240321_92

 • LINE_ALBUM_คณพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชร_240321_93

 • LINE_ALBUM_คณพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชร_240321_94

 • LINE_ALBUM_คณพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชร_240321_1

 • LINE_ALBUM_คณพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชร_240321_2

 • LINE_ALBUM_คณพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชร_240321_3


แชร์โพสต์นี้


คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

38 หมู่ 8 ถ.หาดเจ้าสำราญ ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
โทร: 032-708622
โทรสาร: 032-708665
อีเมล์: nursepbru@mail.pbru.ac.th
Website : http://nurse.pbru.ac.th/
 

Copyright © 2020 Faculty Of Nursing and Allied Health Science, Phetchaburi Rajabhat University , All rights reserved.
Develop by Digital Technology Center PBRU