นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และคลินิกการแพทย์แผนไทย บริการวิชาการ ณ งานพระนครคีรี ครั้งที่ 34

ข่าวกิจกรรมคณะพยาบาลศาสตร์

ภาพกิจกรรมนักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และคลินิกการแพทย์แผนไทย บริการวิชาการ ณ งานพระนครคีรี ครั้งที่ 34

ในวันที่ 7 มีนาคม 2563 นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และคลินิกการแพทย์แผนไทย บริการวิชาการ ณ งานพระนครคีรี ครั้งที่ 34 โดยให้บริการตรวจ คัดกรอง นวดแก้อาการ และการให้คำแนะนำทางการแพทย์แผนไทย 

 • S__16359435

 • S__16359433


โครงการสร้างความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและการจัดข้อมูลด้านสาธารณสุขโดยใช้โปรแกรม JHCIS สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ชั้นปีที่ 3

ข่าวกิจกรรมคณะพยาบาลศาสตร์

โครงการสร้างความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและการจัดข้อมูลด้านสาธารณสุขโดยใช้โปรแกรม JHCIS สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ชั้นปีที่ 3

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี จัดโครงการสร้างความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและการจัดข้อมูลด้านสาธารณสุขโดยใช้โปรแกรม JHCIS สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ชั้นปีที่ 3 จำนวน 51 คน ระหว่างวันที่ 5-6 มีนาคม พ.ศ. 2563 ณ ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ความรู้เกี่ยวกับโปรแกรม JHCIS สามารถจัดการข้อมูลด้านสุขภาพโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล และมีทักษะด้านสารสนเทศ

 • S__2990113

 • S__2990115

 • S__2990117

 • S__2990118

 • S__2990111

 • S__2990116

 • S__2990114


กิจกรรมสร้างนวัตกรรมเรียนรู้สมุนไพร ณ ห้องเรียนรู้ธรรมชาติ หมู่บ้านโป่งสลอด จังหวัดเพชรบุรี

ข่าวกิจกรรมคณะพยาบาลศาสตร์

กิจกรรมสร้างนวัตกรรมเรียนรู้สมุนไพร ณ ห้องเรียนรู้ธรรมชาติ หมู่บ้านโป่งสลอด จังหวัดเพชรบุรี

     นักศึกษาแพทย์แผนไทยชั้นปีที่ 2 และ 3 สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย คณะพยาบาลศาสตร์ เข้าศึกษาสมุนไพรท้องถิ่นจังหวัดเพชรบุรี จัดดำเนินการของกิจกรรมสร้างนวัตกรรมเรียนรู้สมุนไพร ณ ห้องเรียนรู้ธรรมชาติ หมู่บ้านโป่งสลอด จังหวัดเพชรบุรี วันที่ 6 และ 9 มีนาคม 2563 ประกอบด้วยการเรียนรู้สมุนไพรสด การทำพรรณไม้แห้ง (Herbarium) และทำผลิตภัณฑ์ Local Herbarium Frame เพื่อจำหน่ายในคลินิกการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ต่อไป

 • S__16162822

 • S__16162821

 • S__16162823

 • S__16162819

 • timeline_20200306_111932

 • timeline_20200306_112128

 • timeline_20200306_112155

 • timeline_20200306_112140

 • S__34144369_0

 • S__34144367_0

 • S__34144365

 • S__34144366_0

 • S__34144363

 • S__34144368

 • S__34144369

 • S__34144367

 • S__34144366


คณะพยาบาลศาสตร์ลงพื้นที่คัดกรองโรค COVID-19 ในกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต(ชั้น 5 ปี) หลักฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ปีการศึกษา 2562 วันที่ 6 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุม เอกศักดิ์บุตรลับ

ข่าวกิจกรรมคณะพยาบาลศาสตร์

คณะพยาบาลศาสตร์ลงพื้นที่คัดกรองโรค COVID-19
ในกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต(ชั้น 5 ปี) หลักฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ปีการศึกษา 2562 วันที่ 6 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุม เอกศักดิ์บุตรลับ

วันที่ 6 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุม เอกศักดิ์บุตรลับ คณะพยาบาลศาสตร์ลงพื้นที่คัดกรองโรค COVID-19 ในกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต (ชั้น 5 ปี) หลักฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ปีการศึกษา 2562 มีผู้เข้าคัดกรองเป็นนักศึกษา จำนวน 360 คน บุคลากร 10 รวมจำนวนคัดกรองทั้งสิ้น 370 คน ไม่พบผู้มีไข้หรือผู้เสี่ยงต่อการเป็นโรค

โดยมีขั้นตอน ดังนี้
1 วัดไข้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคน
2 ล้างมือด้วยแอลกอฮอล์ล้างมือทุกคน
3 ทำสัญลักษณ์ผู้ผ่านการตรวจ

 • 339124

 • 339123

 • 339125

 • 339099

 • 339098

 • 339100

 • 339085

 • 339084

 • 339087

 • 339086


ภาพกิจกรรมอบรมระบบสารสนเทศของคณะพยาบาลศาสตร์

ข่าวกิจกรรมคณะพยาบาลศาสตร์

ภาพกิจกรรมอบรมระบบสารสนเทศของคณะพยาบาลศาสตร์

ในวันที่ 4 มีนาคม 2563 ได้มีการจัดอบรมระบบสารสนเทศของคณะพยาบาลศาสตร์ ให้แก่คณะผู้บริหารและบุคลากรฝ่ายสนับสนุน ซึ่งมี นายเจษฎาภรณ์ พะณะงาม เป็นวิทยากรให้ความรู้ 

 • c3c8a57853d039c707a425d4d2834f6fe_46902605_200312_0007

 • c3c8a57853d039c707a425d4d2834f6fe_46902605_200312_0006

 • c3c8a57853d039c707a425d4d2834f6fe_46902605_200312_0005

 • c3c8a57853d039c707a425d4d2834f6fe_46902605_200312_0004

 • c3c8a57853d039c707a425d4d2834f6fe_46902605_200312_0003

 • c3c8a57853d039c707a425d4d2834f6fe_46902605_200312_0002

 • c3c8a57853d039c707a425d4d2834f6fe_46902605_200312_0001


คณะพยาบาลศาสตร์ลงพื้นที่คัดกรองโรค COVID-19 ในงานประชุมโครงการแนวทางการเขียนรายงานประเมินตนเอง AUN-QA มรภ.เพชรบุรี

ข่าวกิจกรรมคณะพยาบาลศาสตร์

คณะพยาบาลศาสตร์ลงพื้นที่คัดกรองโรค COVID-19 ในงานประชุมโครงการแนวทางการเขียนรายงานประเมินตนเอง AUN-QA มรภ.เพชรบุรี

     วันที่ 4 มีนาคม 2563 ณ ตึกคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ได้ลงพื้นที่คัดกรองโรค COVID-19 ในงานประชุมโครงการแนวทางการเขียนรายงานประเมินตนเอง AUN-QA มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยมีผู้เข้าร่วมงาน จำนวน 102 คน

 • 6363_200306_0001

 • 6363_200306_0002

 • 6363_200306_0003

 • 6363_200306_0004

 • 6363_200306_0005

 • 6363_200306_0006

 • 6363_200306_0007

 • 6363_200306_0008

 • 6363_200306_0009

 • 6363_200306_0010

 • 6363_200306_0011

 • 6363_200306_0012

 • 6363_200306_0013

 • 6363_200306_0014

 • 6363_200306_0015

 • 6363_200306_0016

 • 6363_200306_0017

 • 6363_200306_0018

 • 6363_200306_0019

 • 6363_200306_0020

 • 6363_200306_0021

 • 6363_200306_0022

 • 6363_200306_0023

 • 6363_200306_0024

 • 6363_200306_0025

 • 6363_200306_0030

 • 6363_200306_0029

 • 6363_200306_0028

 • 6363_200306_0027

 • 6363_200306_0026


กิจกรรมสัมมนาระหว่างฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุขให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4

ข่าวกิจกรรมคณะพยาบาลศาสตร์

กิจกรรมสัมมนาระหว่างฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุขให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4

     สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ได้จัดกิจกรรมสัมมนาระหว่างฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุขให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมเสนาะ กลิ่นงาน ชั้น 2 คณะพยาบาลศาสตร์ โดยได้รับเกียรติจากท่านคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ผศ.ดร.วนิดา ดุรงค์ฤทธิชัย มาเป็นประธานในการเปิดงานและให้โอวาทแก่นักศึกษา การจัดกิจกรรมครั้งนี้เพื่อให้นักศึกษาได้นำเสนอผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุขในระยะแรก หลังจากฝึกประสบการณ์วิชาชีพในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเสร็จสิ้นแล้ว ซึ่งลักษณะกิจกรรม ประกอบด้วย การจัดบอร์ดนิทรรศการความรู้ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการปฏิบัติงาน รวมทั้งปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุข ระหว่างนักศึกษา อาจารย์พี่เลี้ยงและอาจารย์ประจำสาขาวิชา โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมจำนวน 74 คน

 • IMG_1328

 • IMG_1327

 • IMG_1325

 • IMG_1324

 • IMG_1323

 • IMG_1322

 • IMG_1320

 • IMG_1319

 • IMG_1317

 • IMG_1315

 • IMG_1314

 • IMG_1310

 • IMG_1307

 • IMG_1305

 • IMG_1303

 • IMG_1302

 • IMG_1300

 • IMG_1297

 • IMG_1295

 • IMG_1293

 • IMG_1292

 • IMG_1291

 • IMG_1290

 • IMG_1288

 • IMG_1287

 • IMG_1285

 • IMG_1284

 • IMG_1282

 • IMG_1280

 • IMG_1279

 • IMG_1278

 • IMG_1277

 • IMG_1275

 • IMG_1273

 • IMG_1272

 • IMG_1270

 • IMG_1269

 • IMG_1268

 • IMG_1266

 • IMG_1265

 • IMG_1264

 • IMG_1262

 • IMG_1260

 • IMG_1259

 • IMG_1258

 • IMG_1257

 • 139416

 • 139415

 • 139412

 • 139411

 • 139410

 • 139409

 • 139408

 • 139407

 • 139406

 • 139405

 • 139404

 • 139403

 • 139402

 • 139401

 • 139400

 • 139399

 • 139398

 • 139397

 • 139396

 • 139395


ตัวแทนนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ เข้าร่วมประชุมมหกรรมวิชาการฟ้าใส สถาบันอุดมศึกษาปลอดบุหรี่ 2563 โครงการพัฒนาอุดมศึกษาปลอดบุรี่ เพื่อสุขภาวะ

ข่าวกิจกรรมคณะพยาบาลศาสตร์

ตัวแทนนักศึกษาพยาบาลศาสตร์
เข้าร่วมประชุมมหกรรมวิชาการฟ้าใส

นายธวัชชัย ผิวเหลืองและนางสาวอโณทัย. ไชยหาญ ตัวแทนนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ประธานและกรรมการชมรมทูบีนัมเบอร์วันมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เข้าร่วมประชุมมหกรรมวิชาการฟ้าใส สถาบันอุดมศึกษาปลอดบุหรี่ 2563 โครงการพัฒนาอุดมศึกษาปลอดบุรี่ เพื่อสุขภาวะ วันที่ 26-27 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องพัชรกิติยาภา ชั้น p 3 อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี แพทยสมาคมแห่งประเทศไทย โดยมีอาจารย์ประเสริฐ ศรีนวล อาจารย์ที่ปรึกษาชมรมร่วมประชุมในครั้งนี้ ซึ่งจะนำความรู้ที่ได้และรูปแบบการเลิกสูบบุหรี่มาใช้กับมหาวิทยาลัย เผื่อให้มหาลัยราชภัฏเพชรบุรีเป็นมหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่อย่างแท้จริง

 • S__46604312

 • S__46604314

 • S__46604315

 • S__46604316


พิธีรับหมวก มอบเข็มเลื่อนชั้นปี และมอบเสื้อกาวน์ สำหรับนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ข่าวกิจกรรมคณะพยาบาลศาสตร์

พิธีรับหมวก มอบเข็มเลื่อนชั้นปี และมอบเสื้อกาวน์
สำหรับนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ 3 สาขา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563
ณ ห้องประชุมเสนาะ กลิ่นงาม ชั้น 2

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ณ ห้องประชุมเสนาะ กลิ่นงาม ชั้น 2 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พร้อมด้วยคณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ เข้าร่วมพิธีรับหมวก มอบเข็มเลื่อนชั้นปี และมอบเสื้อกาวน์สำหรับนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ 

 • IMG_1095

 • IMG_1220

 • IMG_1219

 • IMG_1216

 • IMG_1215

 • IMG_1214

 • IMG_1212

 • IMG_1213

 • IMG_1211

 • IMG_1209

 • IMG_1208

 • IMG_1206

 • IMG_1204

 • IMG_1191

 • IMG_1199

 • IMG_1197

 • IMG_1187

 • IMG_1184

 • IMG_1180

 • IMG_1176

 • IMG_1173

 • IMG_1172

 • IMG_1169

 • IMG_1168

 • IMG_1167

 • IMG_1165

 • IMG_1164

 • IMG_1162

 • IMG_1163

 • IMG_1161

 • IMG_1160

 • IMG_1159

 • IMG_1157

 • IMG_1155

 • IMG_1140

 • IMG_1135

 • IMG_1125

 • IMG_1119

 • IMG_1115

 • IMG_1111

 • IMG_1106

 • IMG_1102

 • IMG_1097

 • IMG_1082

 • IMG_1081

 • IMG_1078

 • IMG_1074

 • IMG_1072

 • IMG_1059

 • IMG_1058

 • IMG_1055

 • IMG_1054

 • IMG_1048

 • IMG_1046

 • IMG_1038

 • IMG_1040


การแข่งขันกีฬาและทักษะทางวิชาการ พ.จ.น.ก. สัมพันธ์ ครั้งที่ 42 ราชพฤกษ์เกมส์

ข่าวกิจกรรมคณะพยาบาลศาสตร์

การแข่งขันกีฬาและทักษะทางวิชาการ พ.จ.น.ก. สัมพันธ์ ครั้งที่ 42 ราชพฤกษ์เกมส์

ในวันที่ 19 กพ 2563 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี ได้ส่งนักศึกษาเข้าแข่งขัน ในงาน การแข่งขันกีฬาและทักษะทางวิชาการ พ.จ.น.ก. สัมพันธ์ ครั้งที่ 42 ราชพฤกษ์เกมส์ โดยเข้าร่วมแข่งขันทักษะด้านสาธารณสุข ประกวดนวัตกรรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ โดยส่งทีมเข้าร่วมแข่งขัน 2 ทีมดังนี้
ทีมที่ 1 นวัตกรรมจากสาขาพยาบาลศาสตร์ ประกอบไปด้วย
     1 นางสาวนิรชา. ซอนภา
     2 นางสาวนลินี. ปรากฏชื่อ
     3 นายจิรันตน์. ฐิติไพศาลธนวงศ์
โดยมี อาจารย์ ประเสริฐ. ศรีนวลเป็นผู้ควบคุมทีม
ทีมที่ 2 นวัตกรรมจากสาขาสาธารณสุขศาสตร์ ประกอบไปด้วย
     1.นางสาวกมลวรรณ บัวครอง
     2.นางสาวกนกวรรรณ บัวครอง
     3.นางสาวธนัญญา แจ่มจำรัส
อาจารย์กุลวดี เข่งวา และอาจารย์รัชดาวัลย์ จิตรพรกุลวศิน เป็นผู้ควบคุมทีม
ผลการแข่งขัน นวัตกรรมจากสาขาพยาบาลศาสตร์ได้รับรางวัลชนะเลิศ
นวัตกรรมจากสาขาสาธารณสุขศาสตร์ ได้รับรางวัลชมเชย

 • S__46301198

 • S__46301199

 • S__46301196

 • S__46301197

 • S__46301194คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

38 หมู่ 8 ถ.หาดเจ้าสำราญ ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
โทร: 032-708622
โทรสาร: 032-708665
อีเมล์: nursepbru@mail.pbru.ac.th
Website : http://nurse.pbru.ac.th/
 

Copyright © 2020 Faculty Of Nursing and Allied Health Science, Phetchaburi Rajabhat University , All rights reserved.
Develop by Digital Technology Center PBRU