ผู้เขียน: นางสาวสิชล ทองมา

การประชุมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 1 (รูปแบบออนไลน์) “ร่วมใจ ก้าวไปด้วยกัน…..การประกันคุณภาพจาก IQA สู่ AUN-QA”

ข่าวกิจกรรมคณะพยาบาลศาสตร์

การประชุมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 1 (รูปแบบออนไลน์) “ร่วมใจ ก้าวไปด้วยกัน…..การประกันคุณภาพจาก IQA สู่ AUN-QA”

    วันที่ 20 มกราคม 2564 คณาจารย์สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยและบุคลากรสายสนับสนุนอบรมเกณฑ์ AUN-QA โดยวิทยากร คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สตรีรัตน์ ธาดากานต์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลวิทยากร วัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในเกณฑ์ AUN-QA ที่ชัดเจน รวมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสังเคราะห์ความรู้ร่วมกันในการพัฒนางานประกันคุณภาพการศึกษาภายในให้มีประสิทธิภาพ

  • Aun

  • S__98025485

  • S__98025487

  • S__98025488

  • ภาพถ่ายหน้าจอ 2564-01-20 เวลา 08.58.50

  • ภาพถ่ายหน้าจอ 2564-01-20 เวลา 09.08.25

  • ภาพถ่ายหน้าจอ 2564-01-20 เวลา 09.07.44


แชร์โพสต์นี้


คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

38 หมู่ 8 ถ.หาดเจ้าสำราญ ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
โทร: 032-708622
โทรสาร: 032-708665
อีเมล์: nursepbru@mail.pbru.ac.th
Website : http://nurse.pbru.ac.th/
 

Copyright © 2020 Faculty Of Nursing Phetchaburi Rajabhat University , All rights reserved.
Develop by Digital Technology Center PBRU