ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
รับสมัครนักศึกษาใหม่ สาขาสุขภาพและความงาม

รับสมัคร นักศึกษาใหม่สาขา วิทยาศาสตร์ สุขภาพและความงาม
คลิกเข้าสู่ ระบบรับสมัครนักศึกษา

ข้อมูลหลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาสุขภาพและความงาม  คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ประธานสาขาวิชา อาจารย์ ดร.เพชรีย์ กุณาละสิริ

      ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย        : วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาสุขภาพและความงาม
ชื่อย่อ             : วท.บ. (สุขภาพและความงาม)
ภาษาอังกฤษ     : Bachelor of Science (Health and Beauty)
ชื่อย่อ             : B.Sc. (Health and Beauty)
จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร     : ไม่น้อยกว่า 136 หน่วยกิต
กิจกรรมเสริมหลักสูตร     : ศึกษาดูงานที่สถานประกอบการสุขภาพและความงาม
การจัดการศึกษา          : เปิดสอนภาคปกติ
ระยะเวลาตลอดหลักสูตร : 4 ปี (8 ภาคการศึกษา)
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร   : 160,000 บาท (ภาคการศึกษาละ 20,000 บาท)  

ตัวอย่างรายวิชาที่เรียน

- เทคโนโลยีสุขภาพและความงาม
- สปาและผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับสปา
- เวชศาสตร์ฟื้นฟู
- สมุนไพรเพื่อสุขภาพและความงาม
- การพัฒนาบุคลิกภาพ
- การดูแลสุขภาพแบบองค์รวมและการแพทย์ทางเลือก
- ผลิตภัณฑ์สำหรับสุขภาพและความงาม
- การออกกำลังกายและการควบคุมน้ำหนัก
- เวชศาสตร์ต้านความชราและฟื้นฟูสมรรถภาพ
- การบริหารจัดการธุรกิจบริการสุขภาพและความงาม

คุณสมบัติผู้สมัคร

- เป็นผู้สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย ทุกแผนการเรียน GPA ไม่ต่ำกว่า 2.00
- อายุไม่เกิน 28 ปีบริบูรณ์

บัณฑิตสาขาสุขภาพและความงามทำงานอะไรบ้าง

ผู้ประกอบการธุรกิจสุขภาพความงามและสปา
นักวิชาการ และวิทยากรด้านสุขภาพความงาม
ผู้ประกอบการด้านธุรกิจผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพความงาม
นักวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพความงาม
ที่ปรึกษาทางธุรกิจสุขภาพความงามและสปา
ผู้ให้บริการด้านสุขภาพความงามและสปา
เจ้าหน้าที่ส่งเสริมและดูแลการบริการสุขภาพทั้งภาครัฐและเอกชน

คลิกเข้าสู่ ระบบรับสมัครนักศึกษา

ค้นหาด่วน

คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์

จำนวนผูเข้าชมเว็บ

hit counter