สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย
ซื่อสัตย์ มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ เชิดชูแพทย์แผนไทย โดยใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

           มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมีนโยบายให้คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจัดทำหลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต และดำเนินการเตรียมความพร้อมในการเปิดทำการสอนพร้อมกับเตรียมการจัดตั้งศูนย์ศึกษาสาธิต วิจัย และบริการแพทย์แผนไทย ควบคู่กันไปโดยมีเป้าหมายจะเปิดทำการสอนในปีการศึกษา 2554
            สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยได้เร่งดำเนินการจัดทำหลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิตส่งให้กับสำนักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะพิจารณา โดยคณะอนุกรรมการวิชาชีพด้านการสืบทอดความรู้ผ่านสถาบันการศึกษาเป็นผู้รับผิดชอบพิจารณา และสาขาวิชการแพทย์แผนไทยได้แก้ไขตามคำแนะนำของคณะอนุกรรมการฯ อย่างต่อเนื่องและเร่งด่วน
            คณะอนุกรรมการฯ มีมติรับรองเอกสารหลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต และนัดหมายตรวจเยี่ยมสถานที่เพื่อรับรองสถาบันต่อไป
         ผลการตรวจประเมิน คณะกรรมการวิชาชีพฯ ได้พิจารณาและมีมติรับรองเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 ให้คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นสถาบันที่จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555) และได้จัดส่งหนังสือรับรองสถาบันฯ มาให้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
           ในปี พ.ศ. 2558 สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย ได้โอนย้ายสาขาวิชาไปสังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีที่ 18/2558 เรื่องการโอนย้ายสาขาวิชาไปสังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ ลงวันที่ 9 มกราคม 2558 เป็นต้นไป เพื่อให้การบริหารจัดการหลักสูตร และการใช้ทรัพยากรร่วมกันของกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ ให้เกิดความเขมแข็งทางวิชาการ มีความคล่องตัวและบรรลุวัตถุประสงค์ ส่งผลต่อการผลิตบัณฑิตให้มีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้น
            ในปี พ.ศ. 2558 สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย ได้ปรับปรุงหลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2558) เพื่อให้ความทันสมัย สอดคล้องกับสถานการณ์สมัยนั้น และเป็นไปตามประกาศของสภาการแพทย์แผนไทย ซึ่งต่อมาได้รับการรับรองหลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2558) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
            ในปี พ.ศ. 2562 สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย ได้ปรับปรุงหลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2563) ซึ่งเป็นไปตามวงรอบการปรับปรุงหลักสูตร ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และเพื่อให้สอดคล้องกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาการแพทย์แผนไทย พ.ศ. 2560 โดยหลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิตได้รับการรับรองจากสภาการแพทย์แผนไทย เมื่อวันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2563 และมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้รับการรับรองต่ออายุสถาบันเป็นสถาบันที่ผลิตบัณฑิตแพทย์แผนไทย เมื่อวันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2563 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ปรัชญา

ผลิตและพัฒนาบัณฑิตการแพทย์แผนไทย ให้มีความรู้คู่คุณธรรม เพื่อให้บริการสุขภาพอย่างมีคุณภาพ สามารถอนุรักษ์ ประยุกต์และสืบสานภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยพื้นบ้านเพชรบุรีให้ยั่งยืน

วิสัยทัศน์

หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย จะเป็นเลิศในการผลิตบุคลากรด้านการแพทย์แผนไทย ในเขตพื้นที่ภาคตะวันตก

พันธกิจ

มุ่งสร้างความชำนาญทักษะวิชาชีพการแพทย์แผนไทย และการบริการแพทย์แผนไทยแบบองค์รวม เอกลักษณ์ อัตลักษณ์

ซื่อสัตย์ มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ เชิดชูแพทย์แผนไทย โดยใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

วัตถุประสงค์

เพื่อผลิตบัณฑิตการแพทย์แผนไทยให้มีคุณสมบัติ ดังนี้
     1. มีความรู้ความสามารถทางด้านการแพทย์แผนไทยและนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ได้มาตรฐานในการรักษาโรค
     2. มีความสามารถในการบริหารจัดการ การดูแลสุขภาพแบบองค์รวมโดยใช้กระบวนการทางการแพทย์แผนไทยได้อย่างเหมาะสม
     3. มีหลักคุณธรรมและจริยธรรมในการประกอบวิชาชีพแพทย์แผนไทย
     4. มีแนวคิดและจิตสำนึกในการสืบทอดภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยพื้นบ้านเพชรบุรี
     5. มีองค์ความรู้สามารถศึกษาวิจัยและพัฒนาภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยพื้นบ้านเพชรบุรี

สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย

ติดต่อ

สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
อยู่: 38 หมู่ 8 ถ.หาดเจ้าสำราญ ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 
โทร: 032-708622
โทรสาร: 032-708665