ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ คณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561

 

        ด้วย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี กำหนดเปิดรับสมัครนักศึกษาที่มีความประสงค์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ คณะพยาบาลศาสตร์ ในเวลาทำการปกติ (วันจันทร์ – ศุกร์) หลักสูตรพยาบาล ศาสตรบัณฑิต (พย.บ.)  สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (ส.บ.) แพทย์แผนไทยบัณฑิต (พท.บ.) และสุขภาพความงาม (วท.บ.) ตามเอกสารแนบ ดังนี้

               เอกสารหมายเลข 1 ปฏิทินการรับสมัครนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2561

               เอกสารหมายเลข 2 แผนการรับสมัครนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2561

               เอกสารหมายเลข 3 คุณสมบัติผู้สมัครปีการศึกษา 2561

               เอกสารหมายเลข 4 รายละเอียดค่าบำรุงการศึกษาตลอดหลักสูตร (รอบที่ 1 ครั้งที่ 2 – รอบที่ 5)

ผู้สนใจสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2561 สามารถเข้าดูรายละเอียดคุณสมบัติของทุกหลักสูตร และสมัครเข้าศึกษา ผ่านระบบรับสมัครนักศึกษา ได้ที่
URL เว็บไซต์ http://admission.pbru.ac.th/admission/index.jsp


ดาวน์โหลดประกาศ 

 

 

ค้นหาด่วน

คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์

จำนวนผูเข้าชมเว็บ

hit counter