ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2561
รอบที่ 1 (Portfolio รอบ 1/1)

ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง รับสมัครนักศึกษาภาคปกติประจำปีการศึกษา 2561 ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2560 และได้คัดเลือกไปเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2560 นั้น  มหาวิทยาลัยขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้

ทั้งนี้ ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกดำเนินการตามขั้นตอนดังนี้

1. ยืนยันสิทธิ์และรับรหัส Clearing Hourse ระหว่างวันที่ 12 - 19 ธันวาคม 2560 http://register1.pbru.ac.th/admission/

2. หลังจากรับรหัส Clearing Hourse เรียบร้อยแล้วให้ผู้ได้รับคัดเลือกเข้าไปยืนยันสิทธิที่เว็บไซต์ http://app.cupt.net/tcas/clearing.php ภายในวันที่ 15 - 19 ธันวาคม 2560 หากไม่ดำเนินการถือว่าสละสิทธิ์ ไม่ประสงค์เข้าศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

หลังจาก Clearing Hourse เรียบร้อยแล้วมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ วันที่ 24 ธันวาคม 2560
ดาวน์โหลดประกาศ 

หมายเหตุ นักศึกษาดังรายชื่อต่อไปนี้
ให้ติดต่อคณะพยาบาลศาสตร์ เบอร์ 0869014249 ภ
ายในวันที่ 14 ธันวาคม 2560

              1.นางสาวกมลฉัตร  บัวงาม       สาขาสาธารณสุขศาสตร์
              2.นางสาวศิริลักษณ์  วรรณทอง   สาขาสาธารณสุขศาสตร์
              3.
นางสาวจิราวรรณ    ฉายาสกุลศิลป์ สาขาสาธารณสุขศาสตร์

 

 

ค้นหาด่วน

คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์

จำนวนผูเข้าชมเว็บ

hit counter