นักศึกษากองทุน กยศ.คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยการสุขภาพร่วม กิจกรรมสาธารณประโยชน์ ปรับปรุงพื้นที่แปลงพืชสมุนไพร

ข่าวกิจกรรมคณะพยาบาลศาสตร์

นักศึกษากองทุน กยศ.คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยการสุขภาพร่วม กิจกรรมสาธารณประโยชน์ ปรับปรุงพื้นที่แปลงพืชสมุนไพร

      เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2563 นักศึกษากองทุน กยศ. คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยการสุขภาพ จำนวน 114 คน ร่วมทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์ เพื่อปรับปรุงพื้นที่แปลงพืชสมุนไพร

ไฟล์รูปทั้งหมด…


แชร์โพสต์นี้

[seed_social]

 • c626b1ea167735e61b0f1932959825553_4620693218540007969_201002_14

 • c626b1ea167735e61b0f1932959825553_4620693218540007969_201002_6

 • c626b1ea167735e61b0f1932959825553_4620693218540007969_201002_0

 • c626b1ea167735e61b0f1932959825553_4620693218540007969_201002_3

 • c626b1ea167735e61b0f1932959825553_4620693218540007969_201002_17

 • c626b1ea167735e61b0f1932959825553_4620693218540007969_201002_19

 • c626b1ea167735e61b0f1932959825553_4620693218540007969_201002_20

 • c626b1ea167735e61b0f1932959825553_4620693218540007969_201002_24

 • c626b1ea167735e61b0f1932959825553_4620693218540007969_201002_22

 • c626b1ea167735e61b0f1932959825553_4620693218540007969_201002_27

 • c626b1ea167735e61b0f1932959825553_4620693218540007969_201002_25

 • c626b1ea167735e61b0f1932959825553_4620693218540007969_201002_33

 • c626b1ea167735e61b0f1932959825553_4620693218540007969_201002_53


พลอากาศเอกชลิต พุกผาสุข องคมนตรี ในฐานะนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้ให้เกียรติมอบเกียรติบัตรให้แก่คณาจารย์และนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ

ข่าวกิจกรรมคณะพยาบาลศาสตร์

พลอากาศเอกชลิต พุกผาสุข องคมนตรี
ในฐานะนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ได้ให้เกียรติมอบเกียรติบัตรให้แก่คณาจารย์และนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ

     เมื่อช่วงเช้าวันที่ 21 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมราชภัฏสภา ชั้น 9 อาคารวิทยาภิรมย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พลอากาศเอกชลิต พุกผาสุข องคมนตรี ในฐานะนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ครั้งที่ 9/2563 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ คณาจารย์และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วม

     ก่อนการประชุมนายกสภามหาวิทยาลัยฯ ได้ให้เกียรติมอบเกียรติบัตรให้แก่คณาจารย์และนักศึกษาที่ได้รับรางวับจากประกวด แข่งขันรายการต่างๆ ประกอบด้วย

     รางวัลนักศึกษาวิจัยดีเด่น ในการตีพิมพ์ เผยแพร่และนำเสนองานวิจัยแบบออนไลน์ เรื่อง “ผลของนวัตกรรม” Healthy DIY (DO IT BY Yourself) ต่อการสร้างความรอบรู้สุขภาพเพื่อห่างไกล COVID – 19 สำหรับผู้สูงอายุกลุ่มเปาะบาง ดังนี้
นักศึกษาสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
1) นางสาวแคทรียา โคตวงค์
2) นางสาวจันทร์จิรา นวลดี
3) นางสาวจิตตารัตน์ กันภัย
4) นางสาวจุฑามาศ จันเทพา
5) นางสาวจริยาพร กล้าหาญ
6) นางสาวชฎาพร ตองทอง
7) นางสาวเชิงตะวัน โยงกระโทก
8) นางสาวดุสิตา จอนดอน
9) นางสาวนิติพร ดวงพุฒ
10) นางสาวนาทยา ดอบุตร
11) นางสาวนัทสุดา แก้วก่อง
อาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วนิดา ดุรงค์ฤทธิชัย

นักศึกษาสาขาวิชาการแพทย์แผนไทย ได้ตีพิมพ์เผยแพร่แบบโปสเตอร์และเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยแบบออนไลน์ เรื่องผลของน้ำมันสมุนไพรตำหรับยาหมอพื้นบ้าน ซง สะกะแย ต่ออาการปวดเข่า และระดับความบวมของเข่าในผู้สูงอายุ ตำบลท่าแรง อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี ได้แก่
1) นางสาวจั๊ฟนีย์ ยานยา
2) นางสาวฮัทมีย์ หะยีเจ๊ะอะมะ
3) นางสาวปรีติ มะมิง
4) นางสาวมารีฮัน แจ๊ะเต๊ะ
5) นางสาวอัยณีย์ นาแวบือเจาะ
6) นางสาวอาแว ยีเฮ็ง
อาจารย์ที่ปรึกษา 1) อาจารย์กิตติศักดิ์ ริกาญจนรัตน์   2) อาจารย์รัฎฐา เหมทอง

นักศึกษาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ได้ตีพิมพ์เผยแพร่และเข้าร่วมนำเสนองานวิจัยแบบ ออนไลน์ เรื่องปัจจัยที่มีความสำพันธ์กับพฤติกรรมการบริโภคอาหารของผู้สูงอายุ ตำบล มอพลือ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี ได้แก่
1) นางสาวขวัญฤดี ลบถม
2) นางสาวจรินทร์ทิพย์ โตใหญ่ดี
3) นางสาวจันทวรรณ  สุขเกษม
4) นางสาวชนันดา จือเหลือง
5) นางสาววรจรา ตอรบรัมย์
6) นางสาววรรัญญา ดอนสีดา
อาจารย์ที่ปรึกษา 1) อาจารย์กุลวดี เข่งวา  2) อาจารย์รัชดาวัลย์ จิตรพรกุลศิน

นอกจากนี้ นายกสภามหาวิทยาลัยฯ ได้มอบโล่ให้กับอาจารย์ที่ปรึกษาที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาดีเด่น ประจำคณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ
อาจารย์ที่ปรึกษาระดับดี ได้แก่
อาจารย์กิตติศักดิ์  ริกาญจนรัตน์

 • 119714253_2395065904136315_9123728161987969646_o

 • 119734705_2395065687469670_5761536821619759042_o

 • 119770699_2395065540803018_7813000455594549119_o

 • 119816992_2395065604136345_2180331345038005775_o

 • 119857286_2395062880803284_542379437679612050_o

 • 119891539_2395065757469663_7299578822412795624_o

 • 119905251_2395065510803021_2491587406198111606_o

 • 119926837_2395062640803308_5706647464689679770_o

 • 119938063_2395065637469675_1463188083724144116_o

 • 119941060_2395065574136348_8443418265041812565_o

 • 119941193_2395065560803016_4054611799242907922_o

 • 119968155_2395065667469672_5095427109693451043_o


แชร์โพสต์นี้

กิจกรรมการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรีภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2564 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ข่าวกิจกรรมคณะพยาบาลศาสตร์

กิจกรรมการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
ระดับปริญญาตรีภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2563 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

     ในวันที่ 20 ก.ย. 2563 สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ และสาขาวิชาการแพทย์แผนไทย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี ได้ดำเนินกิจกรรมคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรีภาคปกติ  ซึ่งมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบทั้ง 3 สาขาวิชา เป็นกรรมการในการสอบครั้งนี้


แชร์โพสต์นี้

 • c3c8a57853d039c707a425d4d2834f6fe_51808128_200921_0

 • c3c8a57853d039c707a425d4d2834f6fe_51808128_200921_1

 • c3c8a57853d039c707a425d4d2834f6fe_51808128_200921_2

 • c3c8a57853d039c707a425d4d2834f6fe_51808128_200921_3

 • c3c8a57853d039c707a425d4d2834f6fe_51808128_200921_4

 • c3c8a57853d039c707a425d4d2834f6fe_51808128_200921_5

 • c3c8a57853d039c707a425d4d2834f6fe_51808128_200921_6

 • c3c8a57853d039c707a425d4d2834f6fe_51808128_200921_7

 • c3c8a57853d039c707a425d4d2834f6fe_51808128_200921_8

 • c3c8a57853d039c707a425d4d2834f6fe_51808128_200921_9

 • c3c8a57853d039c707a425d4d2834f6fe_51808128_200921_10

 • c3c8a57853d039c707a425d4d2834f6fe_51808128_200921_11

 • c3c8a57853d039c707a425d4d2834f6fe_51808128_200921_12

 • c3c8a57853d039c707a425d4d2834f6fe_51808128_200921_13


หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2562 ระดับหลักสูตร ในรูปแบบออนไลน์

ข่าวกิจกรรมคณะพยาบาลศาสตร์

หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2562 ระดับหลักสูตร ในรูปแบบออนไลน์

     เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2563 หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2562 ระดับหลักสูตร ในรูปแบบออนไลน์ โดยมี รศ.ดร.ถวัลย์ ฤกษ์งาม เป็นประธานกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก รศ.ดร.ยุวดี รอดจากภัย เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก และอาจารย์อภิรัตน์ วงศ์ศุภชาติ เป็นกรรมการและเลขานุการผู้ทรงคุณวุฒิภายใน


แชร์โพสต์นี้

[seed_social]

 • DSC05593

 • DSC05592

 • DSC05591

 • DSC05590

 • DSC05589

 • DSC05588

 • DSC05587

 • DSC05586

 • DSC05585


คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพได้เข้าร่วมไปพัฒนา กับกลุ่มแปรรูปสมุรไพร อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี โดยมีอาจารย์ประกายรัตน์ ทุนิจ และอาจารย์วรัฏฐา เหมทอง เป็นผู้ควบคุมทีม

ข่าวกิจกรรมคณะพยาบาลศาสตร์

คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพได้เข้าร่วมไปพัฒนา กับกลุ่มแปรรูปสมุรไพร อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี โดยมีอาจารย์ประกายรัตน์ ทุนิจ และอาจารย์วรัฏฐา เหมทอง เป็นผู้ควบคุมทีม

     ในวันที่ 26 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมคณะวิทยาการจัดการ ชั้น 1 อาคาร 18 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์นรีนารถ ศรีวรนารถ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธานเปิดโครงการนำเสนอผลงานโครงการยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ธนาคารออมสิน ปี 2563 เพื่อสรุปผลการดำเนินงานที่นักศึกษาได้นำความรู้และนวัตกรรมต่าง ๆ ไปพัฒนาชุมชน ท้องถิ่น เพื่อนำไปต่อยอดทางธุรกิจและสามารถเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจตลอดปีงบประมาณ 2563 โดยในปีนี้ตัวแทนนักศึกษาสาขาวิชาการแพทย์แผนไทย คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพได้เข้าร่วมไปพัฒนา กับกลุ่มแปรรูปสมุรไพร อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี โดยมีอาจารย์ประกายรัตน์ ทุนิจ และอาจารย์วรัฏฐา เหมทอง เป็นผู้ควบคุมทีม


แชร์โพสต์นี้

 • 91763

 • 91764

 • 91767

 • 91765

 • 91768

 • 91766

 • 91769


คณะพยาบาลศาสตร์ฯ ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาคุณภาพข้อสอบ รายวิชาทางการพยาบาลบนความร่วมมือเชิงเครือข่าย

ข่าวกิจกรรมคณะพยาบาลศาสตร์

คณะพยาบาลศาสตร์ฯ ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาคุณภาพข้อสอบ รายวิชาทางการพยาบาลบนความร่วมมือเชิงเครือข่าย

      เมื่อวันที่ 20 – 21 สิงหาคม 2563 เวลา ดร.มนัญญา ปริยวิชญภักดี รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธานเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายคณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี การพัฒนาข้อสอบตามสาระวิชาทางการพยาบาล บนความร่วมมือเชิงเครือข่ายที่คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพได้จัดขึ้น โดยได้รับความร่วมมือจากเครือข่ายในกลุ่มคณะพยาบาลศาสตร์จากสถาบันการศึกษารวม 11 แห่ง เข้าร่วม
     ซึ่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วนิดา ดุรงค์ฤทธิชัย คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี กล่าวว่า “การรับรองสถาบันการศึกษาพยาบาลและผดุงครรภ์ ร้อยละของผลการสอบความรู้ขึ้นทะเบียนและใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ในปีแรก เป็นเกณฑ์สำคัญของทุกคณะพยาบาลศาสตร์ ดังนั้นการทดสอบความรู้นักศึกษา ทั้ง 8 สาระวิชา เพื่อพัฒนาทักษะการคิด วิเคราะห์ สถานการณ์สุขภาพและการพยาบาล โดยในปีการศึกษา 2561 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี ได้ริเริ่มการทำงานแบบเครือข่ายในกลุ่มคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฎ ในการสร้างข้อสอบ 8 สาระวิชา ชุดที่ 1 และ 2 จากนั้นได้จัดดำเนินการสอบความรู้นักศึกษาพร้อมกัน ปีการศึกษา 2562 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ได้ดำเนินการจัดประชุมเพื่อสานงานต่อ และในปีนี้ คือ ปีการศึกษา 2563 คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้จัดกิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาความรู้ความเข้าใจของอาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์และเครือข่ายเกี่ยวกับการสร้างข้อสอบอย่างมีคุณภาพ”

ไฟล์รูปทั้งหมด…


แชร์โพสต์นี้

[seed_social]

 • IMG_7966

 • IMG_7961

 • IMG_7960

 • IMG_7955

 • IMG_7954

 • IMG_7951

 • IMG_7948

 • IMG_7944

 • IMG_7947

 • IMG_7940

 • IMG_7917

 • IMG_7905

 • IMG_7903

 • IMG_7620

 • IMG_7638

 • IMG_7635

 • IMG_7657

 • IMG_7646

 • IMG_7653

 • IMG_7654


คณะพยาบาลศาสตร์ฯ จัดพิธีบวงสรวง อัญเชิญ เคลื่อนย้ายองค์หมอชีวกโกมารภัจจ์ จากอาคาร 2 มาประดิษฐานที่ใหม่ อาคารคณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ(อาคาร 29)

ข่าวกิจกรรมคณะพยาบาลศาสตร์

คณะพยาบาลศาสตร์ฯจัดพิธีบวงสรวง อัญเชิญ เคลื่อนย้ายองค์หมอชีวกโกมารภัจจ์ จากอาคาร 2
มาประดิษฐานที่ใหม่ อาคารคณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ(อาคาร 29)

      เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2563 เวลา 10.39 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วนิดา ดุรงค์ฤทธิชัย คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ เป็นประธานในพิธี และนำพา รองคณบดี ประธานสาขาวิชาการแพทย์แผนไทย อาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาการแพทย์แผนไทย และอาจารย์จาสมาคมแพทย์แผนไทยเพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ร่วมพิธีบวงสรวง อัญเชิญ เคลื่อนย้ายองค์หมอชีวกโกมารภัจจ์ จากอาคาร 2 มาประดิษฐานที่ใหม่ อาคารคณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ(อาคาร 29) ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความเป็นสิริมงคลกับผู้บริหาร อาจารย์ นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และประชาชนทั่วไปที่มาสักการะบูชาทุกท่าน

ไฟล์รูปทั้งหมด…


แชร์โพสต์นี้

 • IMG_7744

 • IMG_7758

 • IMG_7767

 • IMG_7769

 • IMG_7766

 • IMG_7729

 • IMG_7737

 • IMG_7721

 • IMG_7710

 • IMG_7690

 • IMG_7685

 • IMG_7679


คณะพยาบาลศาสตร์ฯ ให้การต้อนรับ คณะผู้ดูแลนักศึกษาทุนท่านพลเอกสุรยุทธ์จุลานนนท์ ทุนสานใจไทย สู่ใจใต้ ทุนพระราชทานโครงการกองทุนการศึกษา

ข่าวกิจกรรมคณะพยาบาลศาสตร์

คณะพยาบาลศาสตร์ฯ ให้การต้อนรับ
คณะผู้ดูแลนักศึกษาทุน
ท่านพลเอกสุรยุทธ์จุลานนนท์
ทุนสานใจไทย สู่ใจใต้
และทุนพระราชทาน
โครงการกองทุนการศึกษา

       ในวันที่ 15 สิงหาคม 2563 คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยมี ผศ.ดร.วนิดา ดุรงค์ฤทธิชัย (คณบดี) อาจารย์เผ่า อนันจิ๋ว (รองคณบดีฯ) และผู้เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับ คณะผู้ดูแลนักศึกษาทุนท่านพลเอกสุรยุทธ์จุลานนนท์ ทุนสานใจไทย สู่ใจใต้ และทุนพระราชทานโครงการกองทุนการศึกษา เพื่อพบปะ พูดคุยกับนักศึกษาทุน และคณะฯ

ไฟล์รูปทั้งหมด…


แชร์โพสต์นี้

 • IMG_7430

 • IMG_7432

 • IMG_7440

 • IMG_7441

 • IMG_7449

 • IMG_7452

 • IMG_7453

 • IMG_7456

 • IMG_7460

 • IMG_7461

 • IMG_7464

 • IMG_7466

 • IMG_7468

 • IMG_7469

 • IMG_7471

 • IMG_7473

 • IMG_7476

 • IMG_7480

 • IMG_7482

 • IMG_7483

 • IMG_7486

 • IMG_7491

 • IMG_7499

 • IMG_7500

 • IMG_7502


คณะพยาบาลศาสตร์ฯ เข้าร่วมกิจกรรม เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ในวันที่ 11 สิงหาคม 2563

ข่าวกิจกรรมคณะพยาบาลศาสตร์

คณะพยาบาลศาสตร์ฯ เข้าร่วมกิจกรรม เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ในวันที่ 11 สิงหาคม 2563

     คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ ได้เข้าร่วมกิจกรรม งาน “เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง” ในวันที่ 11 สิงหาคม 2563 โดยในช่วงเช้ามีพิธีกรรมทางศาสนา ตักบาตรอาหารแห้ง อีกทั้งยังมีกิจกรรมวางพานพุ่มดอกไม้และถวายพระพรฯ เนื่องในวันเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ณ ห้องประชุมพะนอมแก้วกำเนิด อาคารสุเมธตันติเวชกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี


แชร์โพสต์นี้

 • IMG_7373

 • IMG_7355

 • IMG_7345

 • IMG_7337

 • IMG_7327

 • IMG_7326

 • IMG_7320

 • IMG_7318

 • IMG_7316

 • IMG_7316 2

 • IMG_7315

 • IMG_7314

 • IMG_7312

 • IMG_7310

 • IMG_7379

 • IMG_7309

 • IMG_7307

 • IMG_7302


คณะพยาบาลศาสตร์ฯ ได้จัดโครงการสัมมนาจัดการเรียนการสอน สำหรับพยาบาลพี่เลี้ยง ปีการศึกษา 2562

ข่าวกิจกรรมคณะพยาบาลศาสตร์

คณะพยาบาลศาสตร์ฯ ได้จัดโครงการสัมมนาจัดการเรียนการสอน สำหรับพยาบาลพี่เลี้ยง ปีการศึกษา 2562

     ในวันที่ 3-7 สิงหาคม พ.ศ. 2563 คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ ได้จัดโครงการสัมมนาจัดการเรียนการสอน สำหรับพยาบาลพี่เลี้ยง ปีการศึกษา 2562 โดยมี ผศ.ดร.วนิดา ดุรงค์ฤทธิชัย (คณบดี) เป็นประทานกล่าวเปิดงาน อีกทั้งยังมีพยาบาลพี่เลี้ยงจากโรงพยาบาล และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเข้าร่วมในการสัมนาอีกด้วย

ไฟล์รูปทั้งหมด…


แชร์โพสต์นี้

[seed_social]

 • IMG_7246

 • IMG_7278

 • IMG_7285

 • IMG_7282

 • IMG_7287

 • IMG_7132

 • IMG_7136

 • IMG_7143

 • IMG_7120

 • IMG_7125

 • IMG_6872

 • IMG_6960

 • IMG_6961

 • IMG_6962

 • IMG_6963

 • IMG_6964

 • IMG_6965

 • IMG_6966

 • IMG_6967

 • IMG_6968

 • IMG_6969คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

38 หมู่ 8 ถ.หาดเจ้าสำราญ ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
โทร: 032-708622
โทรสาร: 032-708665
อีเมล์: nursepbru@mail.pbru.ac.th
Website : http://nurse.pbru.ac.th/
 

Copyright © 2020 Faculty Of Nursing Phetchaburi Rajabhat University , All rights reserved.
Develop by Digital Technology Center PBRU