กิจกรรมโครงการถอดบทเรียน องค์ความรู้การพยาบาลออสโตมีและแผล จากกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2563

ข่าวกิจกรรมคณะพยาบาลศาสตร์

กิจกรรมโครงการถอดบทเรียน
องค์ความรู้การพยาบาลออสโตมีและแผล
จากกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ
เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2563

     ในวันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้จัดกิจกรรมถอดบทเรียน องค์ความรู้การพยาบาลออสโตมีและแผล จากกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2563 ที่ผ่านมา ณ ห้องปฏิบัติการพยาบาลกายวิภาคศาสตร์ 

 • 30494

 • 30495

 • 30497

 • 30493

 • 30492

 • 30496


แชร์โพสต์นี้

นักศึกษาและอาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพได้จัดกิจกรรมปลูกสมุนไพร ระยะที่ 3

ข่าวกิจกรรมคณะพยาบาลศาสตร์

นักศึกษาและอาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพได้จัดกิจกรรมปลูกสมุนไพร ระยะที่ 3

บ่ายวันที่ 19 กรกฎาคม 2563 นักศึกษาและอาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพได้ปลูกสมุนไพร ระยะที่ 3 ได้แก่ว่านหางจระเข้ พลับพลึง พลูคาว บัวบก เสลดพังพอนตัวเมีย และเหงือกปลาหมอ เพื่อใช้ในการเรียนรู้ของนักศึกษา ซึ่งเป็นการบูรณาการการเรียนการสอนของสาขาพยาบาลศาสตร์ สาขาสาธารณสุขศาสตร์ และสาขาการแพทย์แผนไทย อีกทั้งเป็นการสร้างวัตถุดิบที่จะนำไปใช้ในงานบริการวิชาการแก่ประชาชนของคณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีต่อไป

 • ปลูกสมุนไพร 190763_200719

 • ปลูกสมุนไพร 190763_200719_7

 • ปลูกสมุนไพร 190763_200719_6

 • ปลูกสมุนไพร 190763_200719_4

 • ปลูกสมุนไพร 190763_200719_5

 • ปลูกสมุนไพร 190763_200719_2

 • ปลูกสมุนไพร 190763_200719_3

 • ปลูกสมุนไพร 190763_200719_1

 • ปลูกสมุนไพร 190763_200719_0

 • ปลูกสมุนไพร_200719

 • ปลูกสมุนไพร_200719_1

 • ปลูกสมุนไพร_200719_0

 • S__10305544

 • S__10305542


แชร์โพสต์นี้

คณะพยาบาลศาสตร์ฯ ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาสมรรถนะอาจารย์ในรูปแบบด้านวิชาการ (Academic faculty practice) ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุมณัทกวี ศิริรัตน์ คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี

ข่าวกิจกรรมคณะพยาบาลศาสตร์

คณะพยาบาลศาสตร์ฯ
ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ
เพื่อพัฒนาสมรรถนะอาจารย์ในรูปแบบด้าน
วิชาการ (Academic faculty practice) ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุมณัทกวี ศิริรัตน์
คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ
มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี

     ในวันที่ 18 กรกฎาคม 2563 คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาสมรรถนะอาจารย์ในรูปแบบด้านวิชาการ (Academic faculty practice) ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุมณัทกวี ศิริรัตน์ ตึก 29 คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี โดยมี ผศ.ดร.วนิดา ดุรงค์ฤทธิชัย (คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ฯ) เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ซึ่งมีหัวข้อในการอบรมดังนี้

 – แนวทางการพัฒนา Faculty practice ของอาจารย์พยาบาลวิทยากร  โดย นาวาอากาศเอกหญิง ผศ.ดร. วัชราภรณ์ เปาโรหิตย

 – Workshop ตามหัวข้อดังนี้

  1. การพัฒนาความเชี่ยวชาญของอาจารย์พยาบาลรายวิชาที่สอดคล้องกับ มคอ.3 และ มคอ 4  และหน่วยบริการ และนำเสนอผลการประชุมกลุ่มย่อย
  2. การทำแผนพัฒนารายบุคคล(Individual Development Plan : IDP )สู่ความเชี่ยวชาญของอาจารย์พยาบาล ( นำ Block Rotate ไปด้วย ) และนำเสนอ
  3. การออกแบบเครื่องมือบันทึกการพัฒนาความเชี่ยวชาญของอาจารย์พยาบาล และนำเสนอ โดยวิทยากร นาวาอากาศเอกหญิง ผศ.  ดร. วัชราภรณ์   เปาโรหิตย์  และ พันตำรวจโทหญิง ดร. พรรณทิพา เวชรังษี
 • IMG_6249

 • IMG_6247

 • IMG_6246

 • IMG_6244

 • IMG_6242

 • IMG_6239

 • IMG_6238

 • IMG_6237

 • IMG_6236

 • IMG_6235

 • IMG_6229

 • IMG_6228

 • IMG_6227

 • IMG_6226

 • IMG_6224

 • IMG_6223

 • IMG_6222

 • IMG_6220

 • IMG_6216


แชร์โพสต์นี้

คณะพยาบาลศาสตร์ฯ ร่วมกับโรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพยาบาลออสโตมีและแผล : Ostomy and Wound Management

ข่าวกิจกรรมคณะพยาบาลศาสตร์

คณะพยาบาลศาสตร์ฯ
ร่วมกับ
โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี
จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง การพยาบาลออสโตมีและแผล : Ostomy and Wound Management

     ในวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2563 คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ร่วมกับ โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพยาบาลออสโตมีและแผล : Ostomy and Wound Management โดยมี ผศ.ดร.วนิดา ดุรงค์ฤทธิชัย (คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ฯ) เป็นประทานกล่าวเปิดงาน ซึ่งมีกิจกรรมภาพในงานดังนี้ 

 1. อภิปรายเรื่อง บทบาทพยาบาลในหน่วยออสโตมีคลินิคและแผล โดย พว. วาริดา จงธรรม์ พว. วาสนา กลิ่นชื่น พว. พิกุล ยอดรัก พว. วิภาวดี เสียงเพราะ หน่วยออสโตมีคลินิคและแผล โรงพยาบาลศิริราช อาจารย์จิตรรดา พงศธราธิก คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี (modurator)
 2. บรรยายเรื่อง Nursing care for ostomy and Wound Management
  1. Pressure injury โดย พว.ปนัดดา เสือหรุ่น หน่วยออสโตมีคลินิคและแผล โรงพยาบาลศิริราช
  2. Moisture Associated Dermatitis โดย พว.วาสนา กลิ่นชื่น หน่วยออสโตมีคลินิคและแผล โรงพยาบาลศิริราช
  3. Stoma care โดย พว.วาริดา จงธรรม์ หน่วยออสโตมีคลินิคและแผล โรงพยาบาลศิริราช
 3. แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ จานวน 3 ฐาน ณ. ศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ คณะพยาบาลศาสตร์

  Station 1 wound management and wound product
  พว.วาสนา กลิ่นชื่น หน่วยออสโตมีคลินิคและแผล โรงพยาบาลศิริราช
  พว.วิภาวดี เสียงเพราะ หน่วยออสโตมีคลินิคและแผล โรงพยาบาลศิริราช
  พว. รวินันท์ นุชศิลป์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี

  Station 2 Stoma pouching and stoma product
  พว.พิกุล ยอดรัก หน่วยออสโตมีคลินิคและแผล โรงพยาบาลศิริราช
  พว.วาริดา จงธรรม์ หน่วยออสโตมีคลินิคและแผโรงพยาบาลศิริราช
  พว. มนชยา สมจริต คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี

  Station 3. Vacuum assistant dressing
  พว.ปนัดดา เสือหรุ่น หน่วยออสโตมีคลินิคและแผล โรงพยาบาลศิริราช
  พว. จิตรรดา พงศธราธิก คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี

 • IMG_6215

 • IMG_6207

 • IMG_6203

 • IMG_6202

 • IMG_6197

 • IMG_6188

 • IMG_6193

 • IMG_6176

 • IMG_6175

 • IMG_6174

 • IMG_6172

 • IMG_6164

 • IMG_6152

 • IMG_6150

 • IMG_6136

 • IMG_6116

 • IMG_6110


แชร์โพสต์นี้

คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้เป็นเจ้าภาพร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 12

ข่าวกิจกรรมคณะพยาบาลศาสตร์

คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ได้เป็นเจ้าภาพร่วมการประชุมวิชาการ
ระดับชาติครั้งที่ 12

     คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้เข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 12 ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลนครปฐม คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี และวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช โดยมีหัวข้อเรื่องคือ “ศาสตร์พระราชา และการวิจัยเพื่อสร้างดุลยภาพชีวิตในยุค Disruptive Technology” ในช่วงวันที่ 9-10 กรกฎาคม 2563 ณ อาคารสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม


แชร์โพสต์นี้

 • 236771

 • 43283

 • 43284

 • 43291

 • 43342

 • 363498

 • 363499

 • 363500

 • 363501

 • 363502


คณะพยาบาลศาสตร์ ได้จัดโครงการ Reduce, Reuse, Recycle, Repair และ Upcycle โดยมีวิทยากรจากสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบุรี

ข่าวกิจกรรมคณะพยาบาลศาสตร์

คณะพยาบาลศาสตร์ ได้จัดโครงการ Reduce, Reuse, Recycle, Repair และ Upcycle โดยมีวิทยากรจากสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบุรี

     ในวันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 คณะพยาบาลศาสตร์ ได้จัดโครงการ Reduce, Reuse, Recycle, Repair และ Upcycle โดยมี ผศ.ดร.วนิดา ดุรงค์ฤทธิชัย เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ณ ห้อง 29408 ชั้น 4 ตึกคณะพยาบาลศาสตร์ ซึ่งวิทยากรคือ นายนิพล ไชยสาลี (ผู้อำนวยการส่วนสิ่งแวดล้อม) จากสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบุรี คอยให้ความรู้เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในองค์กรและชีวิตประจำวันต่อไป


แชร์โพสต์นี้

 • od9f814f68e9236edf6dfb1b7ac061312_54210443_200708_22

 • od9f814f68e9236edf6dfb1b7ac061312_54210443_200708_21

 • od9f814f68e9236edf6dfb1b7ac061312_54210443_200708_20

 • od9f814f68e9236edf6dfb1b7ac061312_54210443_200708_19

 • od9f814f68e9236edf6dfb1b7ac061312_54210443_200708_18

 • od9f814f68e9236edf6dfb1b7ac061312_54210443_200708_17

 • od9f814f68e9236edf6dfb1b7ac061312_54210443_200708_16

 • od9f814f68e9236edf6dfb1b7ac061312_54210443_200708_15

 • od9f814f68e9236edf6dfb1b7ac061312_54210443_200708_14

 • od9f814f68e9236edf6dfb1b7ac061312_54210443_200708_13

 • od9f814f68e9236edf6dfb1b7ac061312_54210443_200708_12

 • od9f814f68e9236edf6dfb1b7ac061312_54210443_200708_11

 • od9f814f68e9236edf6dfb1b7ac061312_54210443_200708_10

 • od9f814f68e9236edf6dfb1b7ac061312_54210443_200708_9

 • od9f814f68e9236edf6dfb1b7ac061312_54210443_200708_8

 • od9f814f68e9236edf6dfb1b7ac061312_54210443_200708_7

 • od9f814f68e9236edf6dfb1b7ac061312_54210443_200708_6

 • od9f814f68e9236edf6dfb1b7ac061312_54210443_200708_5

 • od9f814f68e9236edf6dfb1b7ac061312_54210443_200708_4

 • od9f814f68e9236edf6dfb1b7ac061312_54210443_200708_3

 • od9f814f68e9236edf6dfb1b7ac061312_54210443_200708_2

 • od9f814f68e9236edf6dfb1b7ac061312_54210443_200708_1

 • od9f814f68e9236edf6dfb1b7ac061312_54210443_200708_0

 • od9f814f68e9236edf6dfb1b7ac061312_54210443_200708


คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้จัดประกวดผลงานวิจัยและนวัตกรรมสู่การบริการด้านสุขภาพและการพยาบาล

ข่าวกิจกรรมคณะพยาบาลศาสตร์

คณะพยาบาลศาสตร์ได้จัดประกวด
ผลงานวิจัยและนวัตกรรม
สู่การบริการด้านสุขภาพและการพยาบาล

     ในวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2563 คณะพยาบาลศาสตร์ได้จัดงานประกวดผลงานวิจัยนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ 3 สาขา (สาขาพยาบาล สาขาสาธารณสุขศาสตร์ และสาชาวิชาการแพทย์แผนไทย) ภายใต้โครงการบูรณาการการวิจัย นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนาคุณภาพการผลิตบัณฑิต โดยมี ผศ.ดร.วนิดา ดุรงค์ฤทธิชัย เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ณ ห้อง 29408 และ 29409  ชั้น 4 ตึกคณะพยาบาลศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

 1. สามารถบูรณาการการเรียนการสอนในรายวิชาทฤษฎีและปฏิบัติพัฒนาสู่นวัตกรรมสู่การบริการด้านสุขภาพและการพยาบาล
 2. จัดการแสดงและเผยแพร่ผลงานวิชาการวิจัย นวัตกรรมงานสร้างสรรค์ของอาจารย์ และนักศึกษา ภายในสถานศึกษา
  และภายนอก และระดับชาติ

แชร์โพสต์นี้

 • S__32038967

 • S__32038969

 • S__32038971

 • S__32038970

 • S__32038965

 • S__32038964

 • S__32038963

 • S__32038966

 • S__32038962

 • S__32038956

 • S__32038960

 • S__32038958

 • S__32038961

 • S__32038959

 • S__32038953

 • S__32038955

 • S__32038947

 • S__32038954

 • S__32038950

 • S__32038951

 • S__32038948

 • S__32038949

 • S__32038952

 • S__32038945

 • 172692

 • 172690


กิจกรรมโครงการพัฒนาระบบการบริหารงานวิจัย และเพิ่มขีดความสามารถ สมรรถนะนักวิจัย คณะพยาบาลศาสตร์

ข่าวกิจกรรมคณะพยาบาลศาสตร์

กิจกรรมโครงการพัฒนาระบบการบริหารงานวิจัย และเพิ่มขีดความสามารถ สมรรถนะนักวิจัย คณะพยาบาลศาสตร์

     วันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2563 เวลา 8.30 – 16.30 น. คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้จัดกิจกรรมโครงการพัฒนาระบบการบริหารงานวิจัย และเพิ่มขีดความสามารถ สมรรถนะนักวิจัย โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วนิดา  ดุรงค์ฤทธิชัย (คณบดี) เป็นประทาน ซึ่งกิจกรรมจุดประสงค์เพื่อพัฒนาระบบและกลไกการบริหารงานวิจัย และนวัตกรรม ให้มีประสิทธิภาพ ส่งเสริมศักยภาพนักวิจัยให้ได้รับทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก ตลอดจนมีการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ มีการเผยแพร่ผลงานวิจัย นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์มากขึ้น 


แชร์โพสต์นี้

 • c3c8a57853d039c707a425d4d2834f6fe_49647358_200629_0001

 • c3c8a57853d039c707a425d4d2834f6fe_49647358_200629_0019

 • c3c8a57853d039c707a425d4d2834f6fe_49647358_200629_0021

 • c3c8a57853d039c707a425d4d2834f6fe_49647358_200629_0012

 • c3c8a57853d039c707a425d4d2834f6fe_49647358_200629_0010

 • c3c8a57853d039c707a425d4d2834f6fe_49647358_200629_0008

 • c3c8a57853d039c707a425d4d2834f6fe_49647358_200629_0007

 • c3c8a57853d039c707a425d4d2834f6fe_49647358_200629_0006

 • c3c8a57853d039c707a425d4d2834f6fe_49647358_200629_0026

 • c3c8a57853d039c707a425d4d2834f6fe_49647358_200629_0024

 • c3c8a57853d039c707a425d4d2834f6fe_49647358_200629_0022

 • c3c8a57853d039c707a425d4d2834f6fe_49647358_200629_0028

 • c3c8a57853d039c707a425d4d2834f6fe_49647358_200629_0035

 • c3c8a57853d039c707a425d4d2834f6fe_49647358_200629_0033

 • c3c8a57853d039c707a425d4d2834f6fe_49647358_200629_0031

 • c3c8a57853d039c707a425d4d2834f6fe_49647358_200629_0030

 • c3c8a57853d039c707a425d4d2834f6fe_49647358_200629_0037

 • c3c8a57853d039c707a425d4d2834f6fe_49647358_200629_0038

 • c3c8a57853d039c707a425d4d2834f6fe_49647358_200629_0047

 • c3c8a57853d039c707a425d4d2834f6fe_49647358_200629_0046

 • c3c8a57853d039c707a425d4d2834f6fe_49647358_200629_0055

 • c3c8a57853d039c707a425d4d2834f6fe_49647358_200629_0052

 • c3c8a57853d039c707a425d4d2834f6fe_49647358_200629_0058

 • c3c8a57853d039c707a425d4d2834f6fe_49647358_200629_0063

 • c3c8a57853d039c707a425d4d2834f6fe_49647358_200629_0074

 • c3c8a57853d039c707a425d4d2834f6fe_49647358_200629_0064


คณะพยาบาลฯ ได้จัดกิจกรรมแนวปฏิบัติที่ดีเพื่อพัฒนาสมรรถนะ

ข่าวกิจกรรมคณะพยาบาลศาสตร์

คณะพยาบาลฯ ได้จัดกิจกรรม
แนวปฏิบัติที่ดีเพื่อพัฒนาสมรรถนะบุคลากรและเจ้าหน้าที่สายสนับสนุน

     ในวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2563 คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้จัดกิจกรรมแนวปฏิบัติที่ดีเพื่อพัฒนาสมรรถนะบุคลากรและพนักงานสายสนับสนุน โดยมี ผศ.ดร.วนิดา ดุรงค์ฤทธิชัย เป็นประธานในงาน ซึ่งมีคณาจารย์และเจ้าหน้าที่สายสนับสนุน ณ ห้อง 29408 ชั้น 4 ตึกคณะพยาบาลศาสตร์


แชร์โพสต์นี้

 • S__32038918

 • S__32038916

 • S__32038917

 • S__32038914

 • S__32038940

 • S__32038939

 • S__32038941

 • S__32038938

 • S__32038936

 • S__32038928

 • S__32038934

 • S__32038930

 • S__32038935

 • S__32038933

 • S__32038932

 • S__32038931

 • S__32038929

 • S__32038927

 • S__32038925

 • S__32038919

 • S__32038924

 • S__32038920

 • S__32038921

 • S__32038923

 • S__32038922


โครงการ Hand Wash Gel มะนาวผีและต้นหว้าภูมิปัญญาท้องถิ่นชุมชนบ้านโป่งสลอด

ข่าวกิจกรรมคณะพยาบาลศาสตร์แชร์โพสต์นี้

 • 1
 • 2
 • 6

คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

38 หมู่ 8 ถ.หาดเจ้าสำราญ ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
โทร: 032-708622
โทรสาร: 032-708665
อีเมล์: nursepbru@mail.pbru.ac.th
Website : http://nurse.pbru.ac.th/


Copyright © 2020 Faculty Of Nursing Phetchaburi Rajabhat University , All rights reserved.
Develop by Digital Technology Center PBRU