กิจกรรมการประชุมคณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ ครั้งที่ 1/2564

ข่าวกิจกรรมคณะพยาบาลศาสตร์

กิจกรรมการประชุม
คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ
ครั้งที่ 1/2564

    วันพุธที่ 6 มกราคม 2564 เวลา 13.00 น. ห้องประชุมคณะ ชั้น 3 อาคาร 29 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วนิดา ดุรงค์ฤทธิชัย เป็นประธานการประชุมคณะฯ โดยในที่ประชุมมีการรายงานผลการบริหารงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีระยะ 6 เดือนและแผนงานทำงานในระยะต่อไปของปลายปีการศึกษาของรองคณบดีเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยและสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ที่ปรับแผนการเรียนให้นักศึกษาในสถานการณ์โควิด แนวทางพัฒนางานตามแผนหารายได้ คณะกรรมการยกระดับคุณภาพงานบริการวิชาการ กิจการนักศึกษา ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่เน้นพัฒนาวิศวกรสังคม คณะกรรมการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อมุ่งสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้สู่ Green and clean university และสร้างความโดดเด่นด้านอาหารและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่เน้นการเพิ่มจำนวนงานวิจัย สร้างชุดวิจัยและศูนย์กัญชาศาสตร์ คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร Upskill, Reskill และหลักสูตรประเภทปริญญาที่ผลักดันหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาลและหลักสูตรระยะสั้นต่างๆ คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาที่วางแผนเตรียมรับรองสถาบันการศึกษาพยาบาล คณะกรรมการสื่อสารองค์กรที่ช่วยพัฒนาภาพลักาณ์คณะและสำนักงานคณบดีที่สนับสนุนงานของอาจารย์อย่างเต็มที่ รวมทั้งร่วมกันอวยพรบุคลากรที่มีวันคล้ายวันเกิดในเดือนมกราคม

 • 67444

 • 67445

 • 67446

 • 67442

 • 67447

 • S__32415747


แชร์โพสต์นี้

กิจกรรมพิจารณาทุนการศึกษาโครงการทุนอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระยะที่ 3 ปีการศึกษา 2563

ข่าวกิจกรรมคณะพยาบาลศาสตร์

กิจกรรมวันภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยแห่งชาติ

    วันพุธ ที่ 6 มกราคม 2564 เวลา 16.30-18.00 น. คณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษาโครงการทุนอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมี อาจารย์เผ่า อนันต์จิ๋ว เป็นประธานกรรมการ ได้สอบสัมภาษณ์นักศึกษาเพื่อสนับสนุนนักศึกษาที่มีภูมิลำเนาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ที่มีผลการเรียนผ่านเกณฑ์และมีความประพฤติดี ซึ่งทุนสนับสนุนการศึกษาต่อเนื่องเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามระยะเวลาการศึกษาของหลักสูตรให้แก่ผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์ที่กำหนด

 • S__33849350

 • S__33849347

 • S__33849349


แชร์โพสต์นี้

คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2562

ข่าวกิจกรรมคณะพยาบาลศาสตร์

คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ
เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ประจำปีการศึกษา 2562

    มื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2562 ณ ห้องประชุมณัทกวีศิริรัตน์ ชั้น 3 อาคาร 29 โดยมีรายนามคณะกรรมการประเมิน ฯ ดังนี้
   ผศ.ดร.เปรมฤทัย น้อยหมื่นไวย (ประธานกรรมการ)
   ผศ.ดร.พจนีย์ สุขชาวนา (รองประธานกรรมการ)
   อาจารย์ปิยวรรณ คุสินธุ์ (กรรมการ)
   ผศ.นสพ.ดร.มหิศร ประภาสะโนบล (กรรมการ)
   นายบัณฑิต ปานโศก (กรรมการ)
   ผศ.ดร.พิชิต สุดตา (กรรมการและเลขานุการ)
   นายณัฐพล อาบสีนาค (ผู้ช่วยเลขาณุการ)

 • c3c8a57853d039c707a425d4d2834f6fe_53283217_201116_25

 • c3c8a57853d039c707a425d4d2834f6fe_53283217_201116_24

 • c3c8a57853d039c707a425d4d2834f6fe_53283217_201116_23

 • c3c8a57853d039c707a425d4d2834f6fe_53283217_201116_22

 • c3c8a57853d039c707a425d4d2834f6fe_53283217_201116_21

 • c3c8a57853d039c707a425d4d2834f6fe_53283217_201116_20

 • c3c8a57853d039c707a425d4d2834f6fe_53283217_201116_19

 • c3c8a57853d039c707a425d4d2834f6fe_53283217_201116_18

 • c3c8a57853d039c707a425d4d2834f6fe_53283217_201116_17

 • c3c8a57853d039c707a425d4d2834f6fe_53283217_201116_16

 • c3c8a57853d039c707a425d4d2834f6fe_53283217_201116_15

 • c3c8a57853d039c707a425d4d2834f6fe_53283217_201116_14

 • c3c8a57853d039c707a425d4d2834f6fe_53283217_201116_13

 • c3c8a57853d039c707a425d4d2834f6fe_53283217_201116_12

 • c3c8a57853d039c707a425d4d2834f6fe_53283217_201116_11

 • c3c8a57853d039c707a425d4d2834f6fe_53283217_201116_10

 • c3c8a57853d039c707a425d4d2834f6fe_53283217_201116_9

 • c3c8a57853d039c707a425d4d2834f6fe_53283217_201116_8

 • c3c8a57853d039c707a425d4d2834f6fe_53283217_201116_7

 • c3c8a57853d039c707a425d4d2834f6fe_53283217_201116_6

 • c3c8a57853d039c707a425d4d2834f6fe_53283217_201116_5

 • c3c8a57853d039c707a425d4d2834f6fe_53283217_201116_4

 • c3c8a57853d039c707a425d4d2834f6fe_53283217_201116_3

 • c3c8a57853d039c707a425d4d2834f6fe_53283217_201116_2

 • c3c8a57853d039c707a425d4d2834f6fe_53283217_201116_1

 • c3c8a57853d039c707a425d4d2834f6fe_53283217_201116_0


แชร์โพสต์นี้

อาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาการแพทย์แผนไทย​ คณะพยาบาลศาสตร์​และวิทยาการสุขภาพ​ ได้เข้าร่วมกิจกรรมวันภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยแห่งชาติและวางพานพุ่มดอกไม้เพื่อสดุดีแด่พระบิดาแห่งการแพทย์แผนไทย​

ข่าวกิจกรรมคณะพยาบาลศาสตร์

กิจกรรมวันภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยแห่งชาติ

     วันที่​ 29​ ตุลาคม​ พ.ศ.​ 2563​ ตัวแทนอาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาการแพทย์แผนไทย​ คณะพยาบาลศาสตร์​และวิทยาการสุขภาพ​ ได้เข้าร่วมกิจกรรมวันภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยแห่งชาติและวางพานพุ่มดอกไม้เพื่อสดุดีแด่พระบิดาแห่งการแพทย์แผนไทย​ พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว​และพิธีมอบเกียรติบัตรรับรองการเป็นหมอพื้นบ้านจังหวัดเพชบุรี ณ​ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี


แชร์โพสต์นี้

คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ การสืบค้นข้อมูลสารสนเทศและการฝึกปฏิบัติ Basic Life Support และสร้างสมรรถนะการล้างมือ

ข่าวกิจกรรมคณะพยาบาลศาสตร์

คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ
จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ การสืบค้นข้อมูลสารสนเทศและการฝึกปฏิบัติ Basic Life Support และสร้างสมรรถนะการล้างมือ

    วันที่ 21 ตุลาคม 2563 ณ ห้องพะนอมแก้วกำเนิด อาคารสุเมธตันติเวชกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ Readiness for Nursing and Health Science Engagement: การสืบค้นข้อมูลสารสนเทศ การฝึกปฏิบัติ Basic Life Support (CPR & AED) สร้างสมรรถนะการล้างมือตาม Standard precautions สำหรับนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรรณี คอนจอหอ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธานเปิดกิจกรรม มีนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ ทั้ง 3 สาขาวิชา เข้าร่วม

ไฟล์รูปทั้งหมด…


แชร์โพสต์นี้

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์เผ่า อนันจิ๋วเข้ารับรางวัลพยาบาลดีเด่นจังหวัดเพชรบุรี ประจำปี 2563

ข่าวกิจกรรมคณะพยาบาลศาสตร์


แชร์โพสต์นี้

[seed_social]

คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ ลงพื้นที่เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นเพื่อพัฒนาชุมชนหัวสะพานและวังตะโก

ข่าวกิจกรรมคณะพยาบาลศาสตร์

คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ
ลงพื้นที่เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็น
เพื่อพัฒนาชุมชนหัวสะพานและวังตะโก

      วันที่ 9 ตุลาคม 2563 คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ ลงพื้นที่เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นเพื่อพัฒนาชุมชนหัวสะพานและวังตะโก เพื่อจัดทำโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและรายได้ชุมชนฐานรากบนฐานการพัฒนาต้นแบบศูนย์เรียนรู้นวัตกรรมผู้สูงอายุตำบลหัวตะพานและวังตะโก ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้รับพระบรมราโชบายตามยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น เพื่อการยกระดับคุณภาพชีวิตและการแก้ไขปัญหาความยากจน โดยได้มอบหมายให้คณะพยาบาลและวิทยาการสุขภาพดำเนินการในพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี ในการนี้คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพได้ปรึกษาและได้รับคำแนะนำจากในอำเภอ จังหวัดเพชรบุรี  กำหนดให้พื้นที่ตำบลหัวสะพานและวังตะโก เป็นพื้นที่เป้าหมายของการดำเนินโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและรายได้ชุมชนฐานรากบนฐานการพัฒนาต้นแบบศูนย์เรียนรู้นวัตกรรมผู้สูงอายุ

ไฟล์รูปทั้งหมด…


แชร์โพสต์นี้

[seed_social]

 • DSC06200

 • IMG_8320

 • IMG_8323

 • IMG_8325

 • IMG_8328

 • IMG_8332

 • IMG_8339

 • IMG_8340

 • IMG_8341

 • IMG_8345

 • IMG_8346

 • IMG_8356

 • IMG_8351

 • IMG_8348

 • IMG_8358

 • IMG_8359

 • IMG_8387

 • IMG_8383

 • IMG_8390

 • IMG_8393

 • IMG_8388

 • IMG_8397

 • IMG_8395

 • IMG_8396

 • IMG_8402

 • IMG_8403

 • IMG_8411

 • IMG_8418

 • IMG_8420

 • IMG_8429

 • IMG_8427

 • IMG_8424

 • IMG_8425

 • IMG_8431

 • IMG_8438

 • IMG_8434

 • IMG_8437

 • IMG_8444

 • IMG_8441

 • IMG_8446

 • IMG_8451

 • IMG_8450

 • IMG_8449

 • IMG_8452

 • IMG_8456

 • IMG_8460

 • IMG_8457


การประชุมคณะกรรมการอำนวยการคณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ ครั้งที่ 2

ข่าวกิจกรรมคณะพยาบาลศาสตร์

การประชุมคณะกรรมการอำนวยการ
คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ

      เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2563 คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้จัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการคณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ ครั้งที่ 2 โดยมี ผศ.ดร. เสนาะ กลิ่นงาม (อธิการบดี) เป็นประธานในการประชุม ซึ่งมีผู้ทรงคุณวุฒิ เข้าร่วมประชุมดังนี้

 • นายแพทย์ปราโมทย์ เสถียรรัตน์
  รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข
  เลขานุการคณะกรรมการพิจารณาการศึกษาวิจัยในคนด้านการแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข
  เลขานุการคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สถาบันพัฒนาการคุ้มครองการวิจัยในมนุษย์
  กุมารแพทย์ประจำปฏิบัติงานนอกเวลา (Part time) โรงพยาบาลเปาโลพระประแดง
 • รศ.สุปาณี เสนาดิสัย
  ที่ปรึกษาหัวหน้าภาควิชาพยาบาลศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
  อาจารย์พยาบาล สาขาการพยาบาลพื้นฐาน ภาควิชาพยาบาลศาสตร์  คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 
 • รศ.ดร.พูลสุข เจนพานิชย์ วิสุทธิพันธ์
  ผู้อำนวยการโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 
  ผู้ทรงคุณวุฒิสาขาพยาบาลศาสตร์
 • นายบุญลาภ ทิพย์จันทร์
  นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี ผู้ทรงคุณวุฒิสาขาสาธารณสุขศาสตร์

ไฟล์รูปทั้งหมด…


แชร์โพสต์นี้

 • c626b1ea167735e61b0f1932959825553_4620693218540118116_201005_2

 • c626b1ea167735e61b0f1932959825553_4620693218540118116_201005_4

 • c626b1ea167735e61b0f1932959825553_4620693218540118116_201005_5

 • c626b1ea167735e61b0f1932959825553_4620693218540118116_201005_6

 • c626b1ea167735e61b0f1932959825553_4620693218540118116_201005_7

 • c626b1ea167735e61b0f1932959825553_4620693218540118116_201005_8

 • c626b1ea167735e61b0f1932959825553_4620693218540118116_201005_9

 • c626b1ea167735e61b0f1932959825553_4620693218540118116_201005_13

 • c626b1ea167735e61b0f1932959825553_4620693218540118116_201005_15

 • c626b1ea167735e61b0f1932959825553_4620693218540118116_201005_20

 • c626b1ea167735e61b0f1932959825553_4620693218540118116_201005_22

 • c626b1ea167735e61b0f1932959825553_4620693218540118116_201005_28

 • c626b1ea167735e61b0f1932959825553_4620693218540118116_201005_29


คณะพยาบาลศาสตร์ประชุมร่วมกับสำนักวิทยบริการวางแนวทางพัฒนาสื่อการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีเพื่อมุ่งสู่ Blended Learning Quality

ข่าวกิจกรรมคณะพยาบาลศาสตร์

คณะพยาบาลศาสตร์ประชุมร่วมกับสำนักวิทยบริการวางแนวทางพัฒนาสื่อการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีเพื่อมุ่งสู่ Blended Learning Quality

     ในวันที่ 30 กันยายน 2563 คณะพยาบาลศาสตร์ประชุมร่วมกับสำนักวิทยบริการวางแนวทางพัฒนาสื่อการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีเพื่อมุ่งสู่ Blended Learning Quality นำร่องด้วยการสร้าง e-book, บทเรียนออนไลน์และการจัดหาหนังสือวารสารฐานข้อมูลรองรับความต้องการของอาจารย์และนักศึกษาของสาขาพยาบาลศาสตร์ สาขาสาธารณสุขศาสตร์และสาขาการแพทย์แผนไทย


แชร์โพสต์นี้

[seed_social]

 • S__5070940

 • S__5070939

 • S__5070938

 • S__5070937

 • S__5070935


นักศึกษากองทุน กยศ.คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยการสุขภาพร่วม กิจกรรมสาธารณประโยชน์ ปรับปรุงพื้นที่แปลงพืชสมุนไพร

ข่าวกิจกรรมคณะพยาบาลศาสตร์

นักศึกษากองทุน กยศ.คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยการสุขภาพร่วม กิจกรรมสาธารณประโยชน์ ปรับปรุงพื้นที่แปลงพืชสมุนไพร

      เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2563 นักศึกษากองทุน กยศ. คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยการสุขภาพ จำนวน 114 คน ร่วมทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์ เพื่อปรับปรุงพื้นที่แปลงพืชสมุนไพร

ไฟล์รูปทั้งหมด…


แชร์โพสต์นี้

[seed_social]

 • c626b1ea167735e61b0f1932959825553_4620693218540007969_201002_14

 • c626b1ea167735e61b0f1932959825553_4620693218540007969_201002_6

 • c626b1ea167735e61b0f1932959825553_4620693218540007969_201002_0

 • c626b1ea167735e61b0f1932959825553_4620693218540007969_201002_3

 • c626b1ea167735e61b0f1932959825553_4620693218540007969_201002_17

 • c626b1ea167735e61b0f1932959825553_4620693218540007969_201002_19

 • c626b1ea167735e61b0f1932959825553_4620693218540007969_201002_20

 • c626b1ea167735e61b0f1932959825553_4620693218540007969_201002_24

 • c626b1ea167735e61b0f1932959825553_4620693218540007969_201002_22

 • c626b1ea167735e61b0f1932959825553_4620693218540007969_201002_27

 • c626b1ea167735e61b0f1932959825553_4620693218540007969_201002_25

 • c626b1ea167735e61b0f1932959825553_4620693218540007969_201002_33

 • c626b1ea167735e61b0f1932959825553_4620693218540007969_201002_53


 • 1
 • 2
 • 8

คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

38 หมู่ 8 ถ.หาดเจ้าสำราญ ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
โทร: 032-708622
โทรสาร: 032-708665
อีเมล์: nursepbru@mail.pbru.ac.th
Website : http://nurse.pbru.ac.th/
 

Copyright © 2020 Faculty Of Nursing Phetchaburi Rajabhat University , All rights reserved.
Develop by Digital Technology Center PBRU