• คณะพยาบาลศาสตร์
    มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

    "ซื่อสัตย์ มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ บริการด้วยใจเอื้ออาทรและจิตใจความเป็นมนุษย์"

คณะพยาบาลศาสตร์


เปิดสมัคร
เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีภาคปกติ
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ประจำปีการศึกษา 2563
--------------------------------------
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
รอบการสมัคร - รอบรับตรงอิสระ 3
วันที่ 1 เมษายน - 15 พฤษภาคม 2563
--------------------------------------
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
รอบการสมัคร - รอบรับตรงอิสระ 3
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ - 30 เมษายน 2563
--------------------------------------
หลักสูตรแพทย์แผนไทยบัณฑิต
รอบการสมัคร - รอบรับตรงอิสระ 3
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ - 30 เมษายน 2563
--------------------------------------
 
 

ข่าวสารคณะพยาบาลศาสตร์คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์

ข่าวประชาสัมพันธ์

หมวดหมู่

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

เป็นสถาบันการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพชั้นนำ​
ทั้งสาขาพยาบาลศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์และการแพทย์แผนไทย
พร้อมด้วยเทคโนโลยี สื่อเสมือนจริงและอุปกรณ์การเรียน
เพื่อส่งเสริมสมรรถนะวิชาชีพและการเรียนรู้แบบก้าวหน้าที่ทันสมัยที่สุด​

จบแล้วมีงานทำ 100%

ข่าวการรับสมัคร


แนะนำบุคลากร


คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

38 หมู่ 8 ถ.หาดเจ้าสำราญ ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
โทร: 032-708622
โทรสาร: 032-708665
อีเมล์: nursepbru@mail.pbru.ac.th
Website : http://nurse.pbru.ac.th/


Copyright © 2020 Faculty Of Nursing Phetchaburi Rajabhat University , All rights reserved.
Develop by Digital Technology Center PBRU