กิจกรรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

 • DSC_0823

 • DSC_0822

 • S__119857163

 • S__119857161

 • 278979644_157085313460585_8682726793264804473_n

 • 278608098_157084406794009_7330831996968626178_n

กิจกรรมเตรียมความพร้อมนักศึกษา
หลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล
คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

        ในระหว่างวันที่ 25-29 เมษายน 2565 นักศึกษาหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เข้าร่วมการปฐมนิเทศ Pre-Clinic ณ ศูนย์ SIRCOP และอบรมเตรียมความพร้อมภาษาอังกฤษเพื่อนำไปใช้ในการฝึกภาคปฏิบัติ อีกทั้งยังสามารถนำไปประใช้ในชีวิตประได้อีกด้วย


แชร์โพสต์นี้

คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ ต้อนรับคณะกรรมการบริหารคณะพยาบาลศาสตร์ และบุคลากรสายสนับสนุนคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

 • DSC_0126

 • DSC_0120

 • DSC_0145

 • DSC_0174

 • DSC_0198

ต้อนรับคณะกรรมการบริหารคณะพยาบาลศาสตร์ และบุคลากรสายสนับสนุน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

        เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2565 ผศ.ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธานกล่าวต้อนรับคณะกรรมการบริหารคณะพยาบาลศาสตร์ และบุคลากรสายสนับสนุนคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ได้แก่ ผศ.ดร.หทัยชนก บัวเจริญ คณบดีฯ รองคณบดีฯ คณาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุน ตามโครงการพัฒนาสมรรถนะบัณฑิตเพื่อตอบสนองการพัฒนาประเทศไทย 4.0 : โครงการเรียนการสอนภาคปฏิบัติ : กิจกรรมการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้ของบัณฑิตนักปฏิบัติ ณ คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยมี ผศ.ดร.วนิดา ดุรงค์ฤทธิชัย คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ นำเสนอทิศทางและแนวทางการพัฒนาคณะสู่ประชาคมอาเซียน กิจกรรมการศึกษาดูงานห้องปฏิบัติการ ณ ศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ กิจกรรมการบริหารจัดการองค์กรฯและพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้ของบัณฑิตนักปฏิบัติ และกิจกรรมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ต่อยอดงานตามกลุ่มแผนงาน


แชร์โพสต์นี้

สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ

 • DSC_0001

 • DSC_0002

 • DSC_0007

 • DSC_0006

 • DSC_0009

 • DSC_0003

สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย
คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ
จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ

        สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศและสร้างความเป็นผู้ประกอบการทางวิชาชีพของนักศึกษาแพทย์แผนไทย รุ่นที่ 7 เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2565 โดยมีคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ เป็นประธานเปิดกิจกรรมและมอบเกียรติบัตรสำหรับนักศึกษาเรียนดี และมีผลการสอบประมวลความรอบรู้ภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติแบบ OSCE สูงสุดในระดับชั้น กิจกรรมการเสนาแลกเปลี่ยรเรียนรู้ด้านประสบการณ์การเป็นผู้ประกอบการภาครัฐ และเอกชน โดยวิทยากรภายนอก และกิจกรรมการนำเสนอนวัตกรรมทางการแพทย์แผนไทยบนฐานความเป็นผู้ประกอบการ

 • DSC_0021

 • DSC_0023

 • DSC_0024

 • DSC_0025

 • DSC_0001

 • DSC_0002

 • DSC_0003

 • DSC_0004

 • DSC_0005

 • DSC_0006

 • DSC_0008

 • DSC_0009

 • DSC_0010

 • DSC_0012

 • DSC_0013

 • DSC_0014

 • DSC_0016

 • DSC_0019


แชร์โพสต์นี้

การประชุมคณะกรรมการอำนวยการ คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ ครั้งที่ 2/2565

 • DSC_0048

 • DSC_0035

 • DSC_0034

 • DSC_0043

 • DSC_0037

 • DSC_0038

การประชุมคณะกรรมการอำนวยการ
คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ
ครั้งที่ 2/2565

        การประชุมคณะกรรมการอำนวยการ
คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2565 โดยมี ผศ.ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธานในที่ประชุม ซึ่งมีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกเป็นกรรมการ ได้แก่ รศ.สุปาณี เสนาดิสัย นายแพทย์ปราโมทย์ เสถียรรัตน์ รศ.ดร.พูลสุข เจนพานิชย์ และนายบุญลาภ ทิพย์จันทร์ อีกทั้งคณะกรรมการจากภายในมหาวิทยาลัย ได้แก่ ผศ.นรีนารถ ศรีวรนารถ ผศ.วิเชียร เข็มเงิน รองอธิการบดีฯ ผศ.สุวัฒน์ เตชะเพชรไพบูลย์ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ผศ.ดร.วนิดา ดุรงค์ฤทธิชัย(กรรมการและเลขานุการ) วาระการประชุมเป็นการนำเสนอเพื่อทราบและพิจารณา ให้ข้อเสนอแนะจากผลการดำเนินงานของคณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ


แชร์โพสต์นี้

คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษา จากคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

 • 275556001_517838293196702_8281858788592037632_n

 • 275665930_517840333196498_2839364377200915877_n

 • 275636106_517834869863711_8076992284109325107_n

 • 275598994_517839593196572_8015164365106051471_n

 • 275457183_517839119863286_6132875376421421446_n

 • 275683518_517839929863205_7301423299121875605_n

คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ต้อนรับคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษา
จากคณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

          ในวันที่ 11 มีนาคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พร้อมด้วยอาจารย์ ดร.มนัญญา ปริยวิชญภักดี รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วนิดา ดุรงค์ฤทธิชัย คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ ตลอดจนบุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ ร่วมให้การต้อนรับศาสตราจารย์ ดร.ภาสกร  นันทพานิช รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี อาจารย์อินทนิล  เชื้อบุญชัย คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ในโอกาสเดินทางมาศึกษาดูงานคณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2565 ณ ห้องประชุมณัทกวีศิริรัตน์ชั้น คณะพยาบามศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

          การเดินทางมาศึกษาดูงานในครั้งนี้ ได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากบุคลากร 2 มหาวิทยาลัย และยังได้เยี่ยมชมสถานที่และศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ เพื่อนำไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่สังคมต่อไป

 • 275616076_517836119863586_6438405166360210546_n

 • 275556001_517838293196702_8281858788592037632_n

 • 275555058_517837409863457_6037807001040495048_n

 • 275606331_517836333196898_4721588971597194367_n

 • 275569797_517836786530186_5525141024860380673_n

 • 275651602_517840123196519_5142819393516782152_n


แชร์โพสต์นี้

นักศึกษาสาขาวิชาการแพทย์แผนไทย และอาจารย์ คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จัดกิจกรรมการพัฒนาฐานเรียนรู้สมุนไพรแบบผสมผสานบนภูมิปัญญาท้องถิ่น วิทยาเขตโป่งสลอด

นักศึกษาสาขาวิชาการแพทย์แผนไทย และอาจารย์ คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จัดกิจกรรมการพัฒนาฐานเรียนรู้สมุนไพรแบบผสมผสานบนภูมิปัญญาท้องถิ่น วิทยาเขตโป่งสลอด

          นักศึกษาสาขาวิชาการแพทย์แผนไทย และอาจารย์ คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จัดกิจกรรมการพัฒนาฐานเรียนรู้สมุนไพรแบบผสมผสานบนภูมิปัญญาท้องถิ่น วิทยาเขตโป่งสลอด เมื่อวันที่ 2 และ 9 มีนาคม 2565 ประกอบด้วย การเรียนรู้พืชสมุนไพรประจำถิ่น สรรพคุณยาสมุนไพร การใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ เช่น สบู่แดง กระแจะ คณฑา มะนาวผี ฝาง ผักเสี้ยน ฯลฯ และเรียนรู้แปรรูปสมุนไพร ได้แก่ ลูกประคบ แผงอัดพรรณไม้ ฯลฯ ซึ่งเป็นการบูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาสมุนไพรกับรายวิชาเภสัชกรรมไทย 2 และเภสัชกรรมไทย 4 พร้อมทั้งจัดทำวิดีโอเส้นทางฐานเรียนรู้สมุนไพรแบบผสมผสานบนภูมิปัญญาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี วิทยาเขตโป่งสลอด


แชร์โพสต์นี้

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ ได้จัดโครงการเตรียมความพร้อมและจัดทำฐานข้อมูลคลังข้อสอบวัดความรู้เพื่อการสอบใบประกอบวิชาชีพด้านสาธารณสุขศาสตร์ สำหรับนักศึกษาและศิษย์เก่า

 • 1

 • 2

 • 5

 • 14

 • 16

 • 21

 • 158271

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ ได้จัดโครงการเตรียมความพร้อมและจัดทำฐานข้อมูลคลังข้อสอบวัดความรู้เพื่อการสอบใบประกอบวิชาชีพด้านสาธารณสุขศาสตร์ สำหรับนักศึกษาและศิษย์เก่า

      สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ ได้จัดโครงการเตรียมความพร้อมและจัดทำฐานข้อมูลคลังข้อสอบวัดความรู้เพื่อการสอบใบประกอบวิชาชีพด้านสาธารณสุขศาสตร์ สำหรับนักศึกษาและศิษย์เก่าสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ จำนวน 80 คน ในวันที่ 14-18 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ผ่านระบบชั้นเรียน ออนไลน์โปรแกรม Zoom Meeting ได้รับเกียรติจากท่านอธิการบดีในการพูดคุยและให้กำลังใจกับนักศึกษา กล่าวเปิดงานโดยท่านรองอธิการบดี ดร.มนัญญา ปิริยวิชญภักดี ขอขอบพระคุณท่านวิทยากรทุกท่านที่สละเวลามาบรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษาและศิษย์เก่า ได้แก่
1.ท่านอาจารย์ ดร. จิรนันท์ ตุลชาติ ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดสุพรรณบุรี
2.อาจารย์เพ็ญวิภา นิลเนตร ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มงานสุขภาพภาคประชาชนและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 6 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข
3. อาจารย์พิทยา ศรีเมือง ตำแหน่ง วิทยาจารย์ชำนาญการพิเศษ (ด้านการสอน) วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรจังหวัดขอนแก่น
4. รองศาสตราจารย์ ดร. วรพจน์ พรหมสัตยพร ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักศึกษาทั่วไปฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
5.อาจารย์ ดร.กันยารัตน์ กุยสุวรรณ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ กองสุขศึกษา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข
6. อาจารย์ ดร.พุทธิไกร ประมวล ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ
7.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุดารัตน์ ไชยเฉลิม ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

 • 1

 • 3

 • 4

 • 5

 • 6

 • 7

 • 8

 • 09

 • 9

 • 10

 • 11

 • 12

 • 13

 • 14

 • 15

 • 16

 • 17

 • 21

 • 22

 • 158271

 • 158272

 • a11

 • S__109584388

 • S__109584390

 • S__109584391

 • S__109584392

 • S__109584395

 • S__109584396

 • S__109584397

 • S__109584399

 • S__109584402

 • S__110092292

 • S__110092294

 • S__110092295

 • S__110092296

 • S__110092297

 • S__110092298


แชร์โพสต์นี้

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ ได้จัดโครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุข กิจกรรมสัมมนาระหว่างฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุข ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4

 • 159355

 • 159356

 • 159357

 • 159358

 • 159359

 • 159361

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ ได้จัดโครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุข กิจกรรมสัมมนาระหว่างฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุข ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4

        สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ ได้จัดโครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุข กิจกรรมสัมมนาระหว่างฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุข ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 จำนวน 60 คน ในวันศุกร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 รูปแบบออนไลน์ ได้รับเกียรติจากท่านคณบดี ผศ.ดร.วนิดา ดุรงฤทธิชัย มาเป็นประธานในการเปิดงาน กิจกรรมประกอบด้วย การอภิปราย นำเสนอผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างอาจารย์พี่เลี้ยง อาจารย์นิเทศ และนักศึกษา ขอขอบพระคุณผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล อาจารย์พี่เลี้ยง บุคลากรสาธารณสุขในหน่วยงานทุกท่านทั้ง 7 แห่ง ได้แก่ รพ.สต.หาดเจ้าสำราญ, รพ.สต.หนองพลับ, รพ.สต.ต้นมะม่วง, รพ.สต.นาวุ้ง, รพ.สต.ไร่ส้ม, รพ.สต.วังตะโก และ รพ.สต.บ้านลาด ที่ให้การสนับสนุนและให้โอกาสกับนักศึกษาในกการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เพื่อนำองค์ความรู้ไปใช้ในกรพัฒนางานด้านสาธารณสุขต่อไปในอนาคต

 • 159360

 • 159362

 • 159363

 • 159364

 • 159365

 • 159366

 • 159367

 • 159368


แชร์โพสต์นี้

คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ พร้อมด้วยคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุน ได้เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ Simulation Center, Thai Medical Group 88 Company Limited กรุงเทพมหานคร

 • 1L8A6410

 • 1L8A6273

คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ
พร้อมด้วยคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุน
ได้เดินทางไปศึกษาดูงาน
ณ Simulation Center,
Thai Medical Group 88
Company Limited กรุงเทพมหานคร

        เมื่อวันศุกร์ที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วนิดา ดุรงค์ฤทธิชัย คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ พร้อมด้วยคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุน ได้เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ Simulation Center, Thai Medical Group 88 Company Limited กรุงเทพมหานคร ซึ่งได้รับการต้อนรับโดยคุณกมลวรรณ อินทร์ตรา Senior Division Director และคณะ ซึ่งในการศึกษาดูงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ เยี่ยมชมและเรียนรู้การฝึกอบรมในรูปแบบ Simulation Training และหลักสูตรการอบรมที่ Simulation Center รวมทั้งสร้างโอกาสเพื่อความร่วมมือในด้านการศึกษา การฝึกอบรม การพัฒนาบุคลากร และวางแผนจัดกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง การวิจัย รวมทั้งการประชุมวิชาการต่างๆ ร่วมกันต่อไปในอนาคต


แชร์โพสต์นี้

การประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (หลักสูตรใหม่) พ.ศ. 2564

 • S__75382790

 • S__106823694

 • S__106823690

 • S__75382792

 • S__106823693

 • S__106823695

 • S__106823692

การประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล
(หลักสูตรใหม่) พ.ศ. 2564

          ในวันพฤหัสบดีที่ 27 มกราคม พ.ศ.2565 คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (หลักสูตรใหม่) พ.ศ. 2564 โดยมีพยาบาลวิชาชีพนฤมล วัลลภวรกิจ โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ พยาบาลวิชาชีพปนัดดา มณีทิพย์ โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี และคณะกรรมการหลักสูตรร่วมหารือวางแผนการบิริหารหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ให้ดำเนินไปอย่างมีประสิธิภาพต่อไป


แชร์โพสต์นี้


คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

38 หมู่ 8 ถ.หาดเจ้าสำราญ ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
โทร: 032-708622
โทรสาร: 032-708665
อีเมล์: nursepbru@mail.pbru.ac.th
Website : http://nurse.pbru.ac.th/
 

Copyright © 2020 Faculty Of Nursing Phetchaburi Rajabhat University , All rights reserved.
Develop by Digital Technology Center PBRU