คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ เข้ารับการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2563 วันที่ 22 กันยายน 2564

 • LINE_ALBUM_210928_35

 • LINE_ALBUM_210928_17

 • LINE_ALBUM_210928_38

 • LINE_ALBUM_210928_1

 • LINE_ALBUM_210928_2

คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ
เข้ารับการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ
ประจำปีการศึกษา 2563
วันที่ 22 กันยายน 2564

        คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วนิดา ดุรงค์ฤทธิชัย และและคณาจารย์ ยินดีต้อนรับและขอบพระคุณคณะกรรมการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ  ประจำปีการศึกษา 2563 วันที่ 22 กันยายน 2564 ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เปรมฤทัย น้อยหมื่นไวย อาจารย์รัฐทิตยา หิรัณยหาด ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรรณี คอนจอหอ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นสพ.ดร.มหิศร ประภาสะโนบล อ.ดร.วิวิศณ์ สุขแสงอร่าม และนายณัฐพล อาบสีนาค ประเมินคุณภาพการศึกษาและให้ข้อเสนอแนะต่างๆ ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานอย่างต่อเนื่องต่อไป

 • LINE_ALBUM_210928_10

 • LINE_ALBUM_210928_11

 • LINE_ALBUM_210928_17

 • LINE_ALBUM_210928_18

 • LINE_ALBUM_210928_21

 • LINE_ALBUM_210928_29

 • LINE_ALBUM_210928_30

 • LINE_ALBUM_210928_0

 • LINE_ALBUM_210928_2

 • LINE_ALBUM_210928_3

 • LINE_ALBUM_210928_4

 • LINE_ALBUM_210928_15

 • LINE_ALBUM_210928_31

 • LINE_ALBUM_210928_32

 • LINE_ALBUM_210928_33

 • LINE_ALBUM_210928_35

 • LINE_ALBUM_210928_36

 • LINE_ALBUM_210928_37

 • LINE_ALBUM_210928_38

 • LINE_ALBUM_210928_34


แชร์โพสต์นี้

คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ รายงานผลการดำเนินงานโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและรายได้ชุมชนฐานรากบนการพัฒนาต้นแบบศูนย์เรียนรู้นวัตกรรมผู้สูงอายุตำบลหัวสะพาน อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี

 • S__5849343

 • S__5849345

 • S__5849346

 • S__5849348

 • S__5849347

 • S__5849349

คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ รายงานผลการดำเนินงานโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและรายได้ชุมชนฐานรากบนการพัฒนาต้นแบบศูนย์เรียนรู้นวัตกรรมผู้สูงอายุตำบลหัวสะพาน อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี

          วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2564 ผศ.ดร.วนิดา ดุรงค์ฤทธิชัย คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ มอบหมายให้อาจารย์สัณฐิตาพร กลิ่นทอง และอาจารย์ณฐกร นิลเนตร เป็นตัวแทนในการรายงานผลการดำเนินงานโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและรายได้ชุมชนฐานรากบนการพัฒนาต้นแบบศูนย์เรียนรู้นวัตกรรมผู้สูงอายุตำบลหัวสะพาน อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี ปีงบประมาณ 2564 แก่นายกเทศมนตรี ผู้บริหารเทศบาลตำบลหัวสะพาน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหัวสะพาน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังตะโก และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง


แชร์โพสต์นี้

คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้จัดกิจกรรมวิทยาการสุขภาพยุคใหม่กับการประกันคุณภาพฯ ในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM ให้แก่ นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ

 • ภาพหน้าจอ (18)

 • Screenshot (4)

 • Screenshot (16)

 • Screenshot (14)

 • Screenshot (27)

 • Screenshot (32)

คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ได้จัดกิจกรรมวิทยาการสุขภาพยุคใหม่กับการประกันคุณภาพฯ
ในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM
ให้แก่ นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ

          เมื่อวันพุธที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2564 เวลา 13.00 – 16.00 น. สโมสรนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้จัดกิจกรรมวิทยาการสุขภาพยุคใหม่กับการประกันคุณภาพฯ ในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM ให้แก่ นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักศึกษารับรู้การดำเนินงานประกันคุณภาพของคณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ และเพื่อให้เกิดความร่วมมือแบบมีส่วนร่วมในการทบทวนการดำเนินงานตามแผนกิจกรรมนักศึกษาของปีการศึกษาที่ผ่านมา และให้นักศึกษาทุกคนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นการจัดทำแผนกิจกรรมนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

 • ภาพหน้าจอ (26)

 • Screenshot (31)

 • Screenshot (30)

 • Screenshot (29)

 • Screenshot (28)

 • Screenshot (27)

 • Screenshot (26)

 • Screenshot (25)

 • Screenshot (24)

 • Screenshot (23)

 • Screenshot (22)

 • Screenshot (21)

 • Screenshot (20)

 • Screenshot (19)

 • Screenshot (18)

 • Screenshot (17)

 • Screenshot (16)

 • Screenshot (15)

 • Screenshot (14)

 • Screenshot (13)

 • Screenshot (12)

 • Screenshot (11)

 • Screenshot (10)

 • Screenshot (9)

 • Screenshot (8)

 • Screenshot (7)

 • Screenshot (6)

 • Screenshot (5)

 • Screenshot (4)

 • Screenshot (3)

 • Screenshot (2)

 • Screenshot (1)

 • ภาพหน้าจอ (28)

 • ภาพหน้าจอ (27)

 • ภาพหน้าจอ (26)

 • ภาพหน้าจอ (25)

 • ภาพหน้าจอ (24)

 • ภาพหน้าจอ (23)

 • ภาพหน้าจอ (22)

 • ภาพหน้าจอ (21)

 • ภาพหน้าจอ (20)

 • ภาพหน้าจอ (19)

 • ภาพหน้าจอ (18)

 • ภาพหน้าจอ (17)

 • ภาพหน้าจอ (16)

 • ภาพหน้าจอ (15)

 • ภาพหน้าจอ (14)

 • ภาพหน้าจอ (13)

 • ภาพหน้าจอ (12)

 • ภาพหน้าจอ (11)

 • ภาพหน้าจอ (10)

 • ภาพหน้าจอ (9)

 • ภาพหน้าจอ (8)

 • ภาพหน้าจอ (7)

 • ภาพหน้าจอ (6)

 • ภาพหน้าจอ (5)

 • ภาพหน้าจอ (4)

 • ภาพหน้าจอ (3)

 • ภาพหน้าจอ (2)

 • ภาพหน้าจอ (1)

 • Screenshot (33)

 • Screenshot (32)


แชร์โพสต์นี้

การตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2563

 • c371e53ccedbd8197ac7be4f661303495_63192483_210824_0

 • c371e53ccedbd8197ac7be4f661303495_63192483_210824_17

 • c371e53ccedbd8197ac7be4f661303495_63192483_210824_24

 • c371e53ccedbd8197ac7be4f661303495_63192483_210824_23

 • c371e53ccedbd8197ac7be4f661303495_63192483_210824_22

การตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2563

          คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วนิดา ดุรงค์ฤทธิชัย คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ และคณาจารย์ ยินดีต้อนรับและขอบพระคุณคณะกรรมการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2563 วันที่ 24 สิงหาคม 2564 ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ยุวดี รอดจากภัย รองศาสตราจารย์ ดร.ถวัลย์ ฤกษ์งาม และอาจารย์อภิรัตน์ วงศ์ศุภชาติ ประเมินคุณภาพการศึกษาและให้ข้อเสนอแนะต่างๆ ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานอย่างต่อเนื่องของหลักสูตรต่อไป

 • c371e53ccedbd8197ac7be4f661303495_63192483_210824_0

 • c371e53ccedbd8197ac7be4f661303495_63192483_210824_1

 • c371e53ccedbd8197ac7be4f661303495_63192483_210824_2

 • c371e53ccedbd8197ac7be4f661303495_63192483_210824_3

 • c371e53ccedbd8197ac7be4f661303495_63192483_210824_4

 • c371e53ccedbd8197ac7be4f661303495_63192483_210824_5

 • c371e53ccedbd8197ac7be4f661303495_63192483_210824_6

 • c371e53ccedbd8197ac7be4f661303495_63192483_210824_7

 • c371e53ccedbd8197ac7be4f661303495_63192483_210824_8

 • c371e53ccedbd8197ac7be4f661303495_63192483_210824_9

 • c371e53ccedbd8197ac7be4f661303495_63192483_210824_10

 • c371e53ccedbd8197ac7be4f661303495_63192483_210824_11

 • c371e53ccedbd8197ac7be4f661303495_63192483_210824_12

 • c371e53ccedbd8197ac7be4f661303495_63192483_210824_13

 • c371e53ccedbd8197ac7be4f661303495_63192483_210824_14

 • c371e53ccedbd8197ac7be4f661303495_63192483_210824_15

 • c371e53ccedbd8197ac7be4f661303495_63192483_210824_16

 • c371e53ccedbd8197ac7be4f661303495_63192483_210824_17

 • c371e53ccedbd8197ac7be4f661303495_63192483_210824_18

 • c371e53ccedbd8197ac7be4f661303495_63192483_210824_19

 • c371e53ccedbd8197ac7be4f661303495_63192483_210824_20

 • c371e53ccedbd8197ac7be4f661303495_63192483_210824_21

 • c371e53ccedbd8197ac7be4f661303495_63192483_210824_22

 • c371e53ccedbd8197ac7be4f661303495_63192483_210824_23

 • c371e53ccedbd8197ac7be4f661303495_63192483_210824_24


แชร์โพสต์นี้

การตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2563

 • ce0192c4817f86785f9a064b5ec086240_27635214_210823_24

 • ce0192c4817f86785f9a064b5ec086240_27635214_210823_16

 • ce0192c4817f86785f9a064b5ec086240_27635214_210823_19

 • ce0192c4817f86785f9a064b5ec086240_27635214_210823_20

 • ce0192c4817f86785f9a064b5ec086240_27635214_210823_21

การตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2563

          คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วนิดา ดุรงค์ฤทธิชัย คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ และคณาจารย์ ยินดีต้อนรับและขอบพระคุณคณะกรรมการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2563 วันที่ 23 สิงหาคม 2564 ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ถวัลย์ ฤกษ์งาม รองศาสตราจารย์ ดร.ยุวดี รอดจากภัย และอาจารย์อภิรัตน์ วงศ์ศุภชาติ ประเมินคุณภาพการศึกษาและให้ข้อเสนอแนะต่างๆ ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานอย่างต่อเนื่องของหลักสูตรต่อไป

 • ce0192c4817f86785f9a064b5ec086240_27635214_210823_0

 • ce0192c4817f86785f9a064b5ec086240_27635214_210823_1

 • ce0192c4817f86785f9a064b5ec086240_27635214_210823_2

 • ce0192c4817f86785f9a064b5ec086240_27635214_210823_3

 • ce0192c4817f86785f9a064b5ec086240_27635214_210823_4

 • ce0192c4817f86785f9a064b5ec086240_27635214_210823_5

 • ce0192c4817f86785f9a064b5ec086240_27635214_210823_6

 • ce0192c4817f86785f9a064b5ec086240_27635214_210823_7

 • ce0192c4817f86785f9a064b5ec086240_27635214_210823_8

 • ce0192c4817f86785f9a064b5ec086240_27635214_210823_9

 • ce0192c4817f86785f9a064b5ec086240_27635214_210823_10

 • ce0192c4817f86785f9a064b5ec086240_27635214_210823_11

 • ce0192c4817f86785f9a064b5ec086240_27635214_210823_12

 • ce0192c4817f86785f9a064b5ec086240_27635214_210823_13

 • ce0192c4817f86785f9a064b5ec086240_27635214_210823_14

 • ce0192c4817f86785f9a064b5ec086240_27635214_210823_15

 • ce0192c4817f86785f9a064b5ec086240_27635214_210823_16

 • ce0192c4817f86785f9a064b5ec086240_27635214_210823_17

 • ce0192c4817f86785f9a064b5ec086240_27635214_210823_18

 • ce0192c4817f86785f9a064b5ec086240_27635214_210823_19

 • ce0192c4817f86785f9a064b5ec086240_27635214_210823_20

 • ce0192c4817f86785f9a064b5ec086240_27635214_210823_21

 • ce0192c4817f86785f9a064b5ec086240_27635214_210823_22

 • ce0192c4817f86785f9a064b5ec086240_27635214_210823_23

 • ce0192c4817f86785f9a064b5ec086240_27635214_210823_24


แชร์โพสต์นี้

การตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2563

 • AUN_๒๑๐๘๒๐_30

 • AUN_๒๑๐๘๒๐_45

 • AUN_๒๑๐๘๒๐_36

 • AUN_๒๑๐๘๒๐_43

 • AUN_๒๑๐๘๒๐_22

 • AUN_๒๑๐๘๒๐_18

การตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2563

          คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วนิดา ดุรงค์ฤทธิชัย คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพและคณาจารย์ ยินดีต้อนรับและขอบพระคุณคณะกรรมการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2563 วันที่ 20 สิงหาคม 2564 ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เปรมฤทัย น้อยหมื่นไวย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรรณี คอนจอหอ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชิต สุดตา ประเมินคุณภาพการศึกษาและให้ข้อเสนอแนะต่างๆ ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานอย่างต่อเนื่องของหลักสูตรต่อไป

 • AUN_๒๑๐๘๒๐_36

 • AUN_๒๑๐๘๒๐_45

 • AUN_๒๑๐๘๒๐_44

 • AUN_๒๑๐๘๒๐_43

 • AUN_๒๑๐๘๒๐_41

 • AUN_๒๑๐๘๒๐_42

 • AUN_๒๑๐๘๒๐_39

 • AUN_๒๑๐๘๒๐_40

 • AUN_๒๑๐๘๒๐_37

 • AUN_๒๑๐๘๒๐_38

 • AUN_๒๑๐๘๒๐_36

 • AUN_๒๑๐๘๒๐_34

 • AUN_๒๑๐๘๒๐_35

 • AUN_๒๑๐๘๒๐_32

 • AUN_๒๑๐๘๒๐_33

 • AUN_๒๑๐๘๒๐_30

 • AUN_๒๑๐๘๒๐_31

 • AUN_๒๑๐๘๒๐_28

 • AUN_๒๑๐๘๒๐_29

 • AUN_๒๑๐๘๒๐_25

 • AUN_๒๑๐๘๒๐_26

 • AUN_๒๑๐๘๒๐_27

 • AUN_๒๑๐๘๒๐_23

 • AUN_๒๑๐๘๒๐_24

 • AUN_๒๑๐๘๒๐_21

 • AUN_๒๑๐๘๒๐_22

 • AUN_๒๑๐๘๒๐_18

 • AUN_๒๑๐๘๒๐_19

 • AUN_๒๑๐๘๒๐_20

 • AUN_๒๑๐๘๒๐_16

 • AUN_๒๑๐๘๒๐_17

 • AUN_๒๑๐๘๒๐_0

 • AUN_๒๑๐๘๒๐_1

 • AUN_๒๑๐๘๒๐_4

 • AUN_๒๑๐๘๒๐_3

 • AUN_๒๑๐๘๒๐_2

 • AUN_๒๑๐๘๒๐_5

 • AUN_๒๑๐๘๒๐_7

 • AUN_๒๑๐๘๒๐_6

 • AUN_๒๑๐๘๒๐_8

 • AUN_๒๑๐๘๒๐_9

 • AUN_๒๑๐๘๒๐_10

 • AUN_๒๑๐๘๒๐_12

 • AUN_๒๑๐๘๒๐_11

 • AUN_๒๑๐๘๒๐_13

 • AUN_๒๑๐๘๒๐_15

 • AUN_๒๑๐๘๒๐_14


แชร์โพสต์นี้

ภาควิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จัดกิจกรรม “สร้างสรรค์นวัตกรรม จดจำชุมชนโพไร่หวาน ร่วมสืบสานจากพี่สู่น้องปฐมวัย”

 • 1

 • 2

 • 3

 • 4

 • 5

ภาควิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จัดกิจกรรม “สร้างสรรค์นวัตกรรม จดจำชุมชนโพไร่หวาน ร่วมสืบสานจากพี่สู่น้องปฐมวัย”

          ภาควิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี นำทีมโดย อาจารย์ วรรณไพร แย้มมา หัวหน้ารายวิชาปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น และ อาจารย์ เรือเอกหญิง สุพัตรา นุตรักษ์ ได้จัดกิจกรรม “สร้างสรรค์นวัตกรรม จดจำชุมชนโพไร่หวาน ร่วมสืบสานจากพี่สู่น้องปฐมวัย” วันที่ 17 สิงหาคม 2564 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลโพไร่หวาน จ.เพชรบุรี ซึ่งกิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น และบูรณาการร่วมกับโครงการศูนย์สุขภาพเด็กเล็กต้นแบบระยะที่ 1: “หนูน้อยปลอดภัย พัฒนาการสมวัย สุขใจต่างรุ่น” ทั้งนี้วัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษามีการพัฒนาทักษะด้านการคิดสร้างสรรค์ ทักษะด้านความร่วมมือ การเป็นผู้นำด้านสุขภาพและมีจิตอาสา ตลอดจนการทำงานเป็นทีม ในการสร้างนวัตกรรมที่ช่วยส่งเสริมพัฒนาการและความปลอดภัยในเด็กปฐมวัย ซึ่งมีการประยุกต์ภูมิปัญญาท้องถิ่นจากชุมชนโพไร่หวานเป็นแนวคิดสำคัญในการพัฒนานวัตกรรมสู่เด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ในการสร้างองค์ความรู้ที่เกิดขึ้นทั้งในและนอกชั้นเรียน นำมาสู่การแก้ปัญหาและตอบโจทย์ความต้องการของชุมชน ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมสุขภาพ พัฒนาการเด็กปฐมวัย และการป้องกันอุบัติเหตุในเด็กปฐมวัย ภายใต้ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อันจะนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กปฐมวัยให้มีสุขภาพที่ดี ลดอัตราการเสียชีวิตหรือพิการ ตลอดจนมีพัฒนาการที่สมวัย

 • 6

 • 7

 • 8

 • 9

 • 10

 • 11

 • 12

 • 13

 • 14

 • 15

 • 16

 • 18

 • 17

 • 19

 • 20

 • 21

 • 22

 • 23

 • 24

 • 25

 • 26

 • 27

 • 28

 • 29


แชร์โพสต์นี้

กิจกรรมอบรม เรื่อง Update Knowledge in COVID-19 ในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM

 • Screen Shot 2564-08-04 at 13.03.12

 • Screen Shot 2564-08-04 at 13.10.08

 • Screen Shot 2564-08-04 at 16.57.36

 • Screen Shot 2564-08-04 at 13.09.59

 • Screen Shot 2564-08-04 at 16.58.06

 • Screen Shot 2564-08-04 at 13.04.53

กิจกรรมอบรม เรื่อง Update Knowledge in COVID-19
ในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM

         เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2564 เวลา 13.00 – 17.00 น. คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้จัดกิจกรรมอบรม เรื่อง Update Knowledge in COVID-19 ในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM ให้แก่นักศึกษา ศิษย์เก่า และบุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ ซึ่งมีการบรรยายพิเศษ โดยวิทยากรนายแพทย์ทรงเกียรติ อุดมพรวัฒนะ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ ศูนย์การแพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก มาให้ความรู้เกี่ยวกับโรคติดต่อจากเชื้อไวรัสโคโรน่า COVID-19, การดูแลสุขภาพตนเองและครอบครัวในสถานการณ์การระบาดของโรค, การใช้ยาในการรักษาอาการเบื้องต้น, การฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันและลดความรุนแรงของโรคเมื่อติดเชื้อไวรัส COVID-19 เป็นต้น

 • Screen Shot 2564-08-04 at 13.08.34

 • Screen Shot 2564-08-04 at 16.57.43

 • Screen Shot 2564-08-04 at 15.03.35

 • Screen Shot 2564-08-04 at 16.57.48

 • Screen Shot 2564-08-04 at 16.57.36

 • Screen Shot 2564-08-04 at 16.58.06

 • Screen Shot 2564-08-04 at 16.58.00

 • Screen Shot 2564-08-04 at 16.58.10

 • Screen Shot 2564-08-04 at 16.58.13

 • Screen Shot 2564-08-04 at 16.58.17

 • Screen Shot 2564-08-04 at 16.58.21

 • Screen Shot 2564-08-04 at 16.58.24

 • Screen Shot 2564-08-04 at 16.58.27

 • Screen Shot 2564-08-04 at 16.58.30

 • Screen Shot 2564-08-04 at 16.58.33

 • Screen Shot 2564-08-04 at 16.58.35

 • Screen Shot 2564-08-04 at 16.58.39

 • Screen Shot 2564-08-04 at 16.58.43

 • Screen Shot 2564-08-04 at 16.58.46

 • Screen Shot 2564-08-04 at 16.58.50


แชร์โพสต์นี้

กิจกรรมปลูกพืชสมุนไพร ตามโครงการพัฒนาและยกระดับพืชสมุนไพรวิทยาเขตโป่งสลอด สู่การสร้างมูลค่าสมุนไพรเชิงพาณิชย์

 • GN_L1665

 • GN_L1671

 • GN_L1668

 • GN_L1669

 • GN_L1640

 • GN_L1632

กิจกรรมปลูกพืชสมุนไพร ตามโครงการพัฒนาและยกระดับพืชสมุนไพรวิทยาเขตโป่งสลอด สู่การสร้างมูลค่าสมุนไพรเชิงพาณิชย์

          เมื่อช่วงบ่ายวันที่ 30 กรกฎาคม 2564 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี วิทยาเขตโป่งสลอด นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วนิดา ดุรงค์ฤทธิชัย คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ ได้จัดกิจกรรมปลูกพืชสมุนไพร ตามโครงการพัฒนาและยกระดับพืชสมุนไพรวิทยาเขตโป่งสลอด สู่การสร้างมูลค่าสมุนไพรเชิงพาณิชย์ ซึ่งเป็นความร่วมมือกับบุคลากรจากสำนักงานโครงการยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และคณาจารย์ นักศึกษาทั้ง 3 สาขาวิชา ประกอบด้วย สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ และสาขาวิชาการแพทย์แผนไทย โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์พจนารถ บัวเขียว รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธานในการปลูกพืชสมุนไพร ได้แก่ กระชาย ฟ้าทะลายโจร ขมิ้นชัน และไพล ซึ่งเป็นพืชสมุนไพรที่มีความจำเป็นและเป็นที่ต้องการสำหรับสถานการณ์ในปัจจุบัน รวมทั้งยังสามารถนำไปแปรรูปเป็นยาแคปซูลสมุนไพร ชาชงสมุนไพร และผลิตภัณฑ์ทางสุขภาพต่อไปได้

 • IMG_2156

 • IMG_2153

 • IMG_2160

 • IMG_2157

 • IMG_2236

 • IMG_2240

 • IMG_2247

 • IMG_2142

 • IMG_2150

 • IMG_2235


แชร์โพสต์นี้

กิจกรรมศึกษาดูงานศูนย์สุขภาพเด็กเล็กต้นแบบ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 • กิจกรรมการศึกษาดูงานศูนย์สุขภาพเด็กเล็ก

 • 524188

 • 524187

 • 524176

 • 524186

 • 524185

 • 524179

กิจกรรมศึกษาดูงานศูนย์สุขภาพเด็กเล็กต้นแบบ
ณ ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

          ภาควิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น ได้จัดกิจกรรมการศึกษาดูงานศูนย์สุขภาพเด็กเล็กต้นแบบ (แบบ online จากสถานการณ์โควิด-19) ณ ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2564 โดยได้รับเกียรติจากท่านวิทยากร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จุไรรัตน์ กีบาง หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มาบรรยายให้ความรู้และประสบการณ์นอกชั้นเรียนแก่นักศึกษา โดยการเรียนรู้นอกชั้นเรียนดังกล่าว สามารถส่งเสริมประสบการณ์ในการเรียนรู้และการคิดในระดับสูงซึ่งเป็นแนวคิดหลักของการเรียนรู้และการดำรงชีวิตในศตวรรษที่ 21 ภาควิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ขอขอบพระคุณท่านวิทยากร ท่านคณบดีและทีมบริหาร คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่กรุณาให้ความอนุเคราะห์ในการศึกษาดูงานศูนย์สุขภาพเด็กเล็กต้นแบบในครั้งนี้ จนสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีและบรรลุตามเป้าหมายทุกประการ

 • 524184

 • 524171

 • 524173

 • 524174

 • 524175

 • 524177

 • 524178

 • 524180

 • 524181

 • 524182

 • 524183

 • 524172


แชร์โพสต์นี้


คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

38 หมู่ 8 ถ.หาดเจ้าสำราญ ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
โทร: 032-708622
โทรสาร: 032-708665
อีเมล์: nursepbru@mail.pbru.ac.th
Website : http://nurse.pbru.ac.th/
 

Copyright © 2020 Faculty Of Nursing Phetchaburi Rajabhat University , All rights reserved.
Develop by Digital Technology Center PBRU