โครงการฟื้นฟูองค์ความรู้และเตรียมความพร้อมนักศึกษาและศิษย์เก่า สู่การเป็นผู้ประกอบการวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน วันที่ 15-19 มีนาคม 2564

ข่าวกิจกรรมคณะพยาบาลศาสตร์

  • โครงการฟื้นฟูองค์ความรู้และเตรียมความพร้อมนักศึกษาและศิษย์เก่า สู่การเป็นผู้ประ (1)

  • โครงการฟื้นฟูองค์ความรู้และเตรียมความพร้อมนักศึกษาและศิษย์เก่า สู่การเป็นผู้ประ (2)

  • โครงการฟื้นฟูองค์ความรู้และเตรียมความพร้อมนักศึกษาและศิษย์เก่า สู่การเป็นผู้ประ (4)


แชร์โพสต์นี้

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

ข่าวกิจกรรมคณะพยาบาลศาสตร์

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ


แชร์โพสต์นี้

กิจกรรมการสร้างความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและการจัดข้อมูลด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

ข่าวกิจกรรมคณะพยาบาลศาสตร์

กิจกรรมการสร้างความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล และการจัดข้อมูลด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ


แชร์โพสต์นี้

กิจกรรม Show and Share และการแข่งขันประกวดผลงานนวัตกรรมด้านสุขภาพ

ข่าวกิจกรรมคณะพยาบาลศาสตร์

กิจกรรม Show and Share และการแข่งขันประกวดผลงานนวัตกรรมด้านสุขภาพ (1)


แชร์โพสต์นี้

กิจกรรมเสริมสร้างองค์ความรู้วิชาการ วิชาชีพการแพทย์แผนไทย ผ่านการเรียนรู้เชิงปฏิบัติการและจากนวัตกรรม ตามภูมิปัญญาไทยในศตวรรษที่ 21 ณ ป่าชุมชนหมู่บ้านโป่งสลอด

ข่าวกิจกรรมคณะพยาบาลศาสตร์

159050297_1556302501245473_9147020055804441249_o


แชร์โพสต์นี้

กิจกรรมการประชุมคืนข้อมูลตำบลในโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตและรายได้ชุมชนฐานรากบนรากฐานบนการพัฒนาต้นแบบศูนย์เรียนรู้นวัตกรรมผู้สูงอายุของตำบลหัวสะพาน

ข่าวกิจกรรมคณะพยาบาลศาสตร์

ประชุมคืนข้อมูลตำบลในโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตและรายได้ชุมชนฐานราก (1)


แชร์โพสต์นี้

กิจกรรมงานประชุมคณะอนุกรรมการบริหารการเงิน งบประมาณ พัสดุและการบริหารทรัพย์สิน และคณะอนุกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล

ข่าวกิจกรรมคณะพยาบาลศาสตร์

งานประชุมคณะอนุกรรมการบริหารการเงิน งบประมาณ พัสดุและการบริหารทรัพย์สิน และคณะอนุก


แชร์โพสต์นี้

กิจกรรมการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาการจัดการงานสนับสนุนวิชาการแบบมืออาชีพ

ข่าวกิจกรรมคณะพยาบาลศาสตร์

กิจกรรมการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาการจัดการงานสนับสนุนวิชาการแบบมืออาชีพ


แชร์โพสต์นี้

ตารางสอบปลายภาค ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563

ข่าวกิจกรรมคณะพยาบาลศาสตร์

สาขาพยาบาลศาสตร์

สาขาสาธารณสุขศาสตร์

สาขาการแพทย์แผนไทย


แชร์โพสต์นี้

อบรมการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Doc)

ข่าวกิจกรรมคณะพยาบาลศาสตร์

อบรมการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Doc) (1)


แชร์โพสต์นี้


คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

38 หมู่ 8 ถ.หาดเจ้าสำราญ ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
โทร: 032-708622
โทรสาร: 032-708665
อีเมล์: nursepbru@mail.pbru.ac.th
Website : http://nurse.pbru.ac.th/
 

Copyright © 2020 Faculty Of Nursing Phetchaburi Rajabhat University , All rights reserved.
Develop by Digital Technology Center PBRU