คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ จัดกิจกรรมมีทแอนด์กรี๊ดไทม์ (Meet and Create Time: Online)

 • messageImage_1637981890396

 • 1

 • 2

 • การพบ นศ ประจำกลุ่มย่อย ครั้งที่ 1 อ. เบญจวรร

 • S__28721179

 • S__28721181

คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ
จัดกิจกรรมมีทแอนด์กรี๊ดไทม์
(Meet and Create Time: Online)

          วันที่ 8 ธันวาคม 2564 คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ จัดกิจกรรมมีทแอนด์กรี๊ดไทม์ (Meet and Create Time: Online) อาจารย์ประจำชั้น&อาจารย์ที่ปรึกษาประจำกลุ่ม พบนักศึกษา เวลา 15.30-16.00 น. เพื่อพูดคุยให้คำปรึกษาแก่นักศึกษา

 • S__28721177

 • S__28721182

 • S__28721180

 • S__28721183

 • S__28721181

 • S__28721184

 • S__28721179

 • การพบ นศ ประจำกลุ่มย่อย ครั้งที่ 1 อ. เบญจวรร

 • 2

 • 1

 • 119504

 • การพบ นศ ประจำกลุ่มย่อย ครั้งที่ 1

 • S__19579022

 • 30C81EDB-A0D9-4839-8B04-2A4AA0643CE4

 • 415245


แชร์โพสต์นี้

กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุข

 • Screenshot (12)

 • Screenshot (17)

 • Screenshot (4)

 • Screenshot (20)

 • Screenshot (25)

 • Screenshot (18)

กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุข

          สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ ได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุขในว้นที่ 24 พฤศจิกายน 2564 ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 จำนวน 60 คน ได้รับเกียรติจากรองอธิการบดี ดร.มนัญญา ปิริยวิชญภักดี  กล่าวเปิดงานและให้โอวาทกับนักศึกษา เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้และมีประสบการณ์ตรงในงานสาธารณสุข ซึ่งเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ โดยได้รับเกียรติวิทยากร คุณเชาว์ ทองมา สาธารณสุขอำเภอบ้านลาด บรรยายความรู้ในหัวข้อ “บทบาทนักวิชาการสาธารณสุข” และศิษย์เก่า คุณนารีรัตน์ สุดยอด นักวิชาการสาธารณสุขจากโรงพยาบาลหัวหิน บรรยายความรู้ในหัวข้อ “บทบาทและประสบการณ์การทำงานด้านสาธารณสุขในสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19” สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ขอขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้

 • Screenshot (17)

 • Screenshot (5)

 • Screenshot (18)

 • Screenshot (20)

 • Screenshot (21)

 • Screenshot (28)

 • Screenshot (30)

 • Screenshot (22)

 • Screenshot (32)

 • Screenshot (23)


แชร์โพสต์นี้

วันอาทิตย์ ที่ 21 พฤศจิกายน 2564 คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ ให้บริการตรวจ Antigen Test Kit (ATK) แก่นักศึกษาสายครู

 • 259910695_10223397163028524_2598055057018687291_n

 • 257523290_10223397163188528_6788757692732897320_n

 • 257502788_10223397163108526_7572422925641904983_n

วันอาทิตย์ ที่ 21 พฤศจิกายน 2564
คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ
ให้บริการตรวจ Antigen Test Kit (ATK) แก่นักศึกษาสายครู

          ในวันอาทิตย์ ที่ 21 พฤศจิกายน 2564 คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ ได้จัดสถานที่ให้บริการตรวจ Antigen Test Kit (ATK) แก่นักศึกษาสายครู จำนวน 38 คน เพื่อเข้าหอพักภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี อีกทั้งยังเป็นการป้องกันและลดภาวะความเสี่ยงในการเกิด covid-19 ต่อไป


แชร์โพสต์นี้

กิจกรรมการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

 • 1L8A4375

 • 1L8A4392

 • 1L8A4375

 • 1L8A4368

 • 1L8A4362

 • 1L8A4355

กิจกรรมการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี
ประจำปีการศึกษา 2564
คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

          ในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2564 คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี ได้ดำเนินจัดกิจกรรมคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี รูปแบบออนไล์ เพื่อคัดเลือกนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 เข้าศึกษาต่อในระดับระดับปริญญาตรี ทั้ง 3 สาขา สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ และสาขาวิชาการแพทย์แผนไทย 

 • 1L8A4375

 • 1L8A4397

 • 1L8A4392

 • 1L8A4387

 • 1L8A4379

 • 1L8A4375

 • 1L8A4373

 • 1L8A4371

 • 1L8A4368

 • 1L8A4362

 • 1L8A4355

 • 1L8A4353


แชร์โพสต์นี้

คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ ต้อนรับ อาจารย์ ดร.ประทีป ปัญญา คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ผู้บริหารและคณาจารย์ในการเข้าศึกษาดูงานศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้

 • 1L8A3750

 • 1L8A3732

 • 1L8A3917

 • 1L8A3813

คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ
ต้อนรับ อาจารย์ ดร.ประทีป ปัญญา
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
ผู้บริหารและคณาจารย์ในการเข้าศึกษา
ดูงานศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้

          วันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วนิดา ดุรงค์ฤทธิชัย คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ และ อาจารย์ ดร.วีรยุทธ ศรีทุมสุข หัวหน้าศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ให้การต้อนรับ อาจารย์ ดร.ประทีป ปัญญา คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ผู้บริหารและคณาจารย์ในการเข้าศึกษาดูงานศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการเรียนการสอนแบบ simulation-based learning (SBL) และ SBL online อย่างมีประสิทธิภาพ

          On November 12, 2021, Asst.Prof.Dr.Sanor Klinngam, President of Phetchaburi Rajabhat University with Asst.Prof.Dr.Vanida Durongritthichai, Dean, Faculty of Nursing Science and Allied Health, and Dr.Werayuth Srithumsuk, Head of Learning Resources Center (LRC) welcome Dr. Prateep Panya, Dean, Faculty of Nursing, Bangkokthonburi University with administrators and faculty members for visiting the learning resources center and exchange knowledge regarding a simulation-based learning (SBL) teaching and learning management and SBL online effectively.

 • 1L8A3730

 • 1L8A3743

 • 1L8A3778

 • 1L8A3780

 • 1L8A3795

 • 1L8A3799

 • 1L8A3842

 • 1L8A3854

 • 1L8A3860

 • 1L8A3867

 • 1L8A3876

 • 1L8A3905

 • 1L8A3813

 • 1L8A3750

 • 1L8A3917

 • 1L8A3732


แชร์โพสต์นี้

คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ จัดกิจกรรมอบรม “Cleaning for PBRU Health ตามมาตรการ Universal Prevention พร้อมรับการเปิดเรียน”

 • 247598284_639059650587075_9161995661935195641_n

 • DSC_0672

 • DSC_0660

 • DSC_0663

 • DSC_0661

 • DSC_0669

คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ จัดกิจกรรมอบรม
“Cleaning for PBRU Health ตามมาตรการ
Universal Prevention พร้อมรับการเปิดเรียน”

          ในวันพุธ ที่ 3 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.30-15.30 น. คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ จัดกิจกรรมอบรม “Cleaning for PBRU Health ตามมาตรการ Universal Prevention พร้อมรับการเปิดเรียน” ให้กับแม่บ้านและพนักงานมหาวิทยาลัยจำนวน 60 คน บรรยายในหัวข้อแนวทางการป้องกันและควบคุมโรคโควิด 19 ในสถานศึกษาโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชิดชนก ปานวิเชียร และการป้องกันตนเองจากการติดเชื้อโควิด 19 และการตรวจหาเชื้อโควิด 19 ด้วยชุดตรวจ ATK โดยอาจารย์จิตรรดา พงศธราธิก ณ ห้อง 29509 อาคารคณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

 • DSC_0673

 • DSC_0674

 • DSC_0671

 • DSC_0670

 • DSC_0668

 • DSC_0667

 • DSC_0666

 • DSC_0665

 • DSC_0655

 • DSC_0656

 • DSC_0657

 • DSC_0658

 • DSC_0659

 • DSC_0662

 • DSC_0664

 • DSC_0654

 • DSC_0653

 • DSC_0652

 • DSC_0651

 • DSC_0650

 • DSC_0649

 • DSC_0648


แชร์โพสต์นี้

คณะพยาบาลศาสตรและวิทยาการสุขภาพ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล วันที่ 30 ตุลาคม 2564 เวลา 08.00 – 12.00 น. รูปแบบออนไลน์

กิจกรรมปฐมนิเทศ หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (2)

คณะพยาบาลศาสตรและวิทยาการสุขภาพ
จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล
วันที่ 30 ตุลาคม 2564 เวลา 08.00 – 12.00 น.
รูปแบบออนไลน์

          วันเสาร์ที่ 30 กันยายน 2564 คณะพยาบาลศาสตรและวิทยาการสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล โดยมี ดร.มนัญญา ปริยวิชณภักดี (รองอธิการบดี) เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรม ซึ่งมีทั้งคณาจารย์และบุคลากรฝ่ายสนับสนุนเข้าร่วมกิจกรรมในรูปแบบออนไซต์และออนไลน์ เพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาลต่อไป

 • ภาพหน้าจอ (30)

 • ภาพหน้าจอ (36)

 • ภาพหน้าจอ (33)

 • ภาพหน้าจอ (35)

 • ภาพหน้าจอ (34)

 • ภาพหน้าจอ (32)

 • ภาพหน้าจอ (38)


แชร์โพสต์นี้

เนื่องในวันที่ 29 ตุลาคม ของทุกปี กำหนดให้เป็นวันภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยแห่งชาติ และคณะรัฐมนตรี ได้ถวายพระราชสมัญญา พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็น “พระบิดาแห่งการแพทย์แผนไทย”

GN_L1052

เนื่องในวันที่ 29 ตุลาคม ของทุกปี กำหนดให้เป็นวันภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยแห่งชาติ และคณะรัฐมนตรี ได้ถวายพระราชสมัญญา พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็น
“พระบิดาแห่งการแพทย์แผนไทย”

     เนื่องในวันที่ 29 ตุลาคม ของทุกปี กำหนดให้เป็นวันภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยแห่งชาติ และคณะรัฐมนตรี ได้ถวายพระราชสมัญญา พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็น “พระบิดาแห่งการแพทย์แผนไทย” นั้น สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จัดกิจกรรมลงนามเพื่อถวายราชสดุดี เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๓ “พระบิดาแห่งการแพทย์แผนไทย” ผ่านเว็บไซด์ 

ลงนามเพื่อถวายราชสดุดี


แชร์โพสต์นี้

คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ เข้ารับการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2563 วันที่ 22 กันยายน 2564

 • LINE_ALBUM_210928_35

 • LINE_ALBUM_210928_17

 • LINE_ALBUM_210928_38

 • LINE_ALBUM_210928_1

 • LINE_ALBUM_210928_2

คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ
เข้ารับการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ
ประจำปีการศึกษา 2563
วันที่ 22 กันยายน 2564

        คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วนิดา ดุรงค์ฤทธิชัย และและคณาจารย์ ยินดีต้อนรับและขอบพระคุณคณะกรรมการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ  ประจำปีการศึกษา 2563 วันที่ 22 กันยายน 2564 ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เปรมฤทัย น้อยหมื่นไวย อาจารย์รัฐทิตยา หิรัณยหาด ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรรณี คอนจอหอ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นสพ.ดร.มหิศร ประภาสะโนบล อ.ดร.วิวิศณ์ สุขแสงอร่าม และนายณัฐพล อาบสีนาค ประเมินคุณภาพการศึกษาและให้ข้อเสนอแนะต่างๆ ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานอย่างต่อเนื่องต่อไป

 • LINE_ALBUM_210928_10

 • LINE_ALBUM_210928_11

 • LINE_ALBUM_210928_17

 • LINE_ALBUM_210928_18

 • LINE_ALBUM_210928_21

 • LINE_ALBUM_210928_29

 • LINE_ALBUM_210928_30

 • LINE_ALBUM_210928_0

 • LINE_ALBUM_210928_2

 • LINE_ALBUM_210928_3

 • LINE_ALBUM_210928_4

 • LINE_ALBUM_210928_15

 • LINE_ALBUM_210928_31

 • LINE_ALBUM_210928_32

 • LINE_ALBUM_210928_33

 • LINE_ALBUM_210928_35

 • LINE_ALBUM_210928_36

 • LINE_ALBUM_210928_37

 • LINE_ALBUM_210928_38

 • LINE_ALBUM_210928_34


แชร์โพสต์นี้

คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ รายงานผลการดำเนินงานโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและรายได้ชุมชนฐานรากบนการพัฒนาต้นแบบศูนย์เรียนรู้นวัตกรรมผู้สูงอายุตำบลหัวสะพาน อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี

 • S__5849343

 • S__5849345

 • S__5849346

 • S__5849348

 • S__5849347

 • S__5849349

คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ รายงานผลการดำเนินงานโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและรายได้ชุมชนฐานรากบนการพัฒนาต้นแบบศูนย์เรียนรู้นวัตกรรมผู้สูงอายุตำบลหัวสะพาน อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี

          วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2564 ผศ.ดร.วนิดา ดุรงค์ฤทธิชัย คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ มอบหมายให้อาจารย์สัณฐิตาพร กลิ่นทอง และอาจารย์ณฐกร นิลเนตร เป็นตัวแทนในการรายงานผลการดำเนินงานโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและรายได้ชุมชนฐานรากบนการพัฒนาต้นแบบศูนย์เรียนรู้นวัตกรรมผู้สูงอายุตำบลหัวสะพาน อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี ปีงบประมาณ 2564 แก่นายกเทศมนตรี ผู้บริหารเทศบาลตำบลหัวสะพาน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหัวสะพาน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังตะโก และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง


แชร์โพสต์นี้


คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

38 หมู่ 8 ถ.หาดเจ้าสำราญ ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
โทร: 032-708622
โทรสาร: 032-708665
อีเมล์: nursepbru@mail.pbru.ac.th
Website : http://nurse.pbru.ac.th/
 

Copyright © 2020 Faculty Of Nursing Phetchaburi Rajabhat University , All rights reserved.
Develop by Digital Technology Center PBRU