ผู้เขียน: admin_nurse

นักศึกษาสาขาวิชาการแพทย์แผนไทย และอาจารย์ คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จัดกิจกรรมการพัฒนาฐานเรียนรู้สมุนไพรแบบผสมผสานบนภูมิปัญญาท้องถิ่น วิทยาเขตโป่งสลอด

นักศึกษาสาขาวิชาการแพทย์แผนไทย และอาจารย์ คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จัดกิจกรรมการพัฒนาฐานเรียนรู้สมุนไพรแบบผสมผสานบนภูมิปัญญาท้องถิ่น วิทยาเขตโป่งสลอด

          นักศึกษาสาขาวิชาการแพทย์แผนไทย และอาจารย์ คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จัดกิจกรรมการพัฒนาฐานเรียนรู้สมุนไพรแบบผสมผสานบนภูมิปัญญาท้องถิ่น วิทยาเขตโป่งสลอด เมื่อวันที่ 2 และ 9 มีนาคม 2565 ประกอบด้วย การเรียนรู้พืชสมุนไพรประจำถิ่น สรรพคุณยาสมุนไพร การใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ เช่น สบู่แดง กระแจะ คณฑา มะนาวผี ฝาง ผักเสี้ยน ฯลฯ และเรียนรู้แปรรูปสมุนไพร ได้แก่ ลูกประคบ แผงอัดพรรณไม้ ฯลฯ ซึ่งเป็นการบูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาสมุนไพรกับรายวิชาเภสัชกรรมไทย 2 และเภสัชกรรมไทย 4 พร้อมทั้งจัดทำวิดีโอเส้นทางฐานเรียนรู้สมุนไพรแบบผสมผสานบนภูมิปัญญาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี วิทยาเขตโป่งสลอด


แชร์โพสต์นี้

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จัดพิธีเนื่องในวันราชภัฏ “ราชภัฏสดุดี 14 กุมภา”

 • 272843010_1275748226269327_1534270462707772037_n-scaled

 • 272887697_1355739311546423_6879012667314584689_n-scaled

 • 261746890_351865109938322_3061848259403179832_n-scaled

 • 262878849_2059773234189346_6033335444287032562_n-scaled

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
จัดพิธีเนื่องในวันราชภัฏ
“ราชภัฏสดุดี 14 กุมภา”

          วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 08.09 น. ณ ห้องพะนอมแก้วกำเนิด อาคารสุเมธตันติเวชกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี นำคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา เข้าร่วมพิธีเนื่องในวันพระราชทานนามราชภัฏ “ราชภัฏสดุดี 14 กุมภา”

          โดยในปีนี้ได้มีการประกอบพิธีสงฆ์ ตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ผู้ทรงพระราชทานนามราชภัฏ จากนั้นเป็นพิธีถวายราชสดุดี อธิการบดีฯ จุดเครื่องทองน้อยและกราบบังคมหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เปิดกรวยถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และอ่านคำถวายราชสดุดี

          จากนั้นเป็นการมอบรางวัลผู้นำองค์กรกิจกรรมและศิษย์เก่านักกิจกรรมดีเด่น  ประจำปีการศึกษา 2564 รวม 57 คน รางวัลการประกวดภาพถ่าย “PBRU Landmark 2022” รางวัลการประกวดการเขียนเรียงความ “คนของพระราชา ข้าของแผ่นดิน” และการแสดงสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดยนักศึกษาสาขาวิชานาฎศิลป์ศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ก่อนที่จะปิดท้ายด้วยการเสวนา การพัฒนาทักษะ Soft Skills ของนักศึกษาด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม ตอน “เส้นทางแสนพิเศษกับวิศวกรสังคม”

          วันราชภัฏ เป็นวันที่มีคุณค่าและชาวมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศให้ความสำคัญ เนื่องจากเป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงพระราชทานนาม “ราชภัฏ” ความหมายว่า “คนของพระราชา ข้าของแผ่นดิน” ให้แก่วิทยาลัยครูทั่วประเทศ เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2535  นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้น ที่ทรงพระเมตตากับชาวราชภัฏทุกคน อีกทั้งยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานตราพระราชลัญจกร คือตราที่ใช้ประทับในเอกสารส่วนพระองค์ ให้เป็นตราสัญลักษณ์ของสถาบันราชภัฏด้วย

 • 272843010_1275748226269327_1534270462707772037_n-scaled

 • 272887697_1355739311546423_6879012667314584689_n-scaled

 • 261746890_351865109938322_3061848259403179832_n-scaled

 • 262878849_2059773234189346_6033335444287032562_n-scaled

 • 273986785_315666797270112_4846946397153970381_n

 • 273974841_315668937269898_5114445496888887038_n

 • 274012300_315668870603238_1365283791306707679_n

 • 273999919_315667243936734_8452100259164367879_n

 • 273909163_315671910602934_4984959414181532380_n

 • 273925725_315671883936270_6490965726382573620_n

 • 273878939_315667500603375_4762905753911698880_n

 • 274024189_315671217269670_5066025429534247251_n

 • 273950441_315666640603461_3143899299946881692_n

 • 273935378_315670250603100_7320853479044916341_n


แชร์โพสต์นี้

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ ได้จัดโครงการเตรียมความพร้อมและจัดทำฐานข้อมูลคลังข้อสอบวัดความรู้เพื่อการสอบใบประกอบวิชาชีพด้านสาธารณสุขศาสตร์ สำหรับนักศึกษาและศิษย์เก่า

 • 1

 • 2

 • 5

 • 14

 • 16

 • 21

 • 158271

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ ได้จัดโครงการเตรียมความพร้อมและจัดทำฐานข้อมูลคลังข้อสอบวัดความรู้เพื่อการสอบใบประกอบวิชาชีพด้านสาธารณสุขศาสตร์ สำหรับนักศึกษาและศิษย์เก่า

      สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ ได้จัดโครงการเตรียมความพร้อมและจัดทำฐานข้อมูลคลังข้อสอบวัดความรู้เพื่อการสอบใบประกอบวิชาชีพด้านสาธารณสุขศาสตร์ สำหรับนักศึกษาและศิษย์เก่าสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ จำนวน 80 คน ในวันที่ 14-18 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ผ่านระบบชั้นเรียน ออนไลน์โปรแกรม Zoom Meeting ได้รับเกียรติจากท่านอธิการบดีในการพูดคุยและให้กำลังใจกับนักศึกษา กล่าวเปิดงานโดยท่านรองอธิการบดี ดร.มนัญญา ปิริยวิชญภักดี ขอขอบพระคุณท่านวิทยากรทุกท่านที่สละเวลามาบรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษาและศิษย์เก่า ได้แก่
1.ท่านอาจารย์ ดร. จิรนันท์ ตุลชาติ ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดสุพรรณบุรี
2.อาจารย์เพ็ญวิภา นิลเนตร ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มงานสุขภาพภาคประชาชนและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 6 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข
3. อาจารย์พิทยา ศรีเมือง ตำแหน่ง วิทยาจารย์ชำนาญการพิเศษ (ด้านการสอน) วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรจังหวัดขอนแก่น
4. รองศาสตราจารย์ ดร. วรพจน์ พรหมสัตยพร ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักศึกษาทั่วไปฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
5.อาจารย์ ดร.กันยารัตน์ กุยสุวรรณ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ กองสุขศึกษา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข
6. อาจารย์ ดร.พุทธิไกร ประมวล ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ
7.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุดารัตน์ ไชยเฉลิม ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

 • 1

 • 3

 • 4

 • 5

 • 6

 • 7

 • 8

 • 09

 • 9

 • 10

 • 11

 • 12

 • 13

 • 14

 • 15

 • 16

 • 17

 • 21

 • 22

 • 158271

 • 158272

 • a11

 • S__109584388

 • S__109584390

 • S__109584391

 • S__109584392

 • S__109584395

 • S__109584396

 • S__109584397

 • S__109584399

 • S__109584402

 • S__110092292

 • S__110092294

 • S__110092295

 • S__110092296

 • S__110092297

 • S__110092298


แชร์โพสต์นี้

กิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อและการแข่งขันตอบปัญหาด้านวิทยาศาสตร์และวิทยาการสุขภาพสำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ระดับประเทศ ในวันราชภัฏ ประจำปี 2565

 • LINE_ALBUM_23222_๒๒๐๒๒๓_2

 • LINE_ALBUM_23222_๒๒๐๒๒๓_3

 • LINE_ALBUM_23222_๒๒๐๒๒๓_7

 • LINE_ALBUM_23222_๒๒๐๒๒๓_8

 • LINE_ALBUM_23222_๒๒๐๒๒๓_9

 • LINE_ALBUM_23222_๒๒๐๒๒๓_11

กิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อและการแข่งขันตอบปัญหาด้านวิทยาศาสตร์และวิทยาการสุขภาพสำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ระดับประเทศ ในวันราชภัฏ ประจำปี 2565

        เมื่อ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพรบุรี ดำเนินการกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อและการแข่งขันตอบปัญหาด้านวิทยาศาสตร์และวิทยาการสุขภาพสำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ระดับประเทศ ในวันราชภัฏ ประจำปี 2565 โดยมี อ.ดร.มนัญญา ปริยวิชญภักดี รองอธิการบดีฯ เป็นประธานเปิดกิจกรรมฯ และมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วนิดา ดุรงค์ฤทธิชัย คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ นำคณะกรรมการดำเนินโครงการ ประกอบด้ววย ผู้ช่วยคณบดี อาจารย์ และนักศึกษา จัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อ และการแข่งขันตอบปัญหาด้านวิทย่าศาสตร์และวิทยาการสุขภาพฯ กิจกรรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อแนะแนวประชาสัมพันธ์ และนำเสนอภาพลักษณ์ อัตลักษณ์ของคณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ ซึ่งประกอบด้วยสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย และหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล • และเพื่อเป็นการจัดการแข่งขัน ถ่ายทอดความรู้ทางด้านสุขภาพสำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย และผู้ที่สนใจ โดยมีผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 110 ทีม จาก 31 โรงเรียน 19 จังหวัด ประกอบด้วยนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 220 คน และอาจารย์ที่ปรึกษาทีม จำนวน 81 คน ผลการแข่งขันดังนี้ รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นางสาวชวิศา แผ่นจันทร์ และนางสาวภาวินี มหาเดชสุรชัย นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ นายบดีศร สิทธิคง และนางสาวดวงกมล สายสกล นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบางสะพานวิทยา และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ นายเทพทัต ไชยโย นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6 และนายพีรพันธ์ สินธุพันธ์ นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม

 • LINE_ALBUM_23222_๒๒๐๒๒๓_12

 • LINE_ALBUM_23222_๒๒๐๒๒๓_11

 • LINE_ALBUM_23222_๒๒๐๒๒๓_10

 • LINE_ALBUM_23222_๒๒๐๒๒๓_9

 • LINE_ALBUM_23222_๒๒๐๒๒๓_8

 • LINE_ALBUM_23222_๒๒๐๒๒๓_7

 • LINE_ALBUM_23222_๒๒๐๒๒๓_6

 • LINE_ALBUM_23222_๒๒๐๒๒๓_5

 • LINE_ALBUM_23222_๒๒๐๒๒๓_4

 • LINE_ALBUM_23222_๒๒๐๒๒๓_3

 • LINE_ALBUM_23222_๒๒๐๒๒๓_2

 • LINE_ALBUM_23222_๒๒๐๒๒๓_1

 • LINE_ALBUM_23222_๒๒๐๒๒๓_0


แชร์โพสต์นี้

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ ได้จัดโครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุข กิจกรรมสัมมนาระหว่างฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุข ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4

 • 159355

 • 159356

 • 159357

 • 159358

 • 159359

 • 159361

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ ได้จัดโครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุข กิจกรรมสัมมนาระหว่างฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุข ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4

        สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ ได้จัดโครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุข กิจกรรมสัมมนาระหว่างฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุข ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 จำนวน 60 คน ในวันศุกร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 รูปแบบออนไลน์ ได้รับเกียรติจากท่านคณบดี ผศ.ดร.วนิดา ดุรงฤทธิชัย มาเป็นประธานในการเปิดงาน กิจกรรมประกอบด้วย การอภิปราย นำเสนอผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างอาจารย์พี่เลี้ยง อาจารย์นิเทศ และนักศึกษา ขอขอบพระคุณผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล อาจารย์พี่เลี้ยง บุคลากรสาธารณสุขในหน่วยงานทุกท่านทั้ง 7 แห่ง ได้แก่ รพ.สต.หาดเจ้าสำราญ, รพ.สต.หนองพลับ, รพ.สต.ต้นมะม่วง, รพ.สต.นาวุ้ง, รพ.สต.ไร่ส้ม, รพ.สต.วังตะโก และ รพ.สต.บ้านลาด ที่ให้การสนับสนุนและให้โอกาสกับนักศึกษาในกการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เพื่อนำองค์ความรู้ไปใช้ในกรพัฒนางานด้านสาธารณสุขต่อไปในอนาคต

 • 159360

 • 159362

 • 159363

 • 159364

 • 159365

 • 159366

 • 159367

 • 159368


แชร์โพสต์นี้

คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ พร้อมด้วยคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุน ได้เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ Simulation Center, Thai Medical Group 88 Company Limited กรุงเทพมหานคร

 • 1L8A6410

 • 1L8A6273

คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ
พร้อมด้วยคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุน
ได้เดินทางไปศึกษาดูงาน
ณ Simulation Center,
Thai Medical Group 88
Company Limited กรุงเทพมหานคร

        เมื่อวันศุกร์ที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วนิดา ดุรงค์ฤทธิชัย คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ พร้อมด้วยคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุน ได้เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ Simulation Center, Thai Medical Group 88 Company Limited กรุงเทพมหานคร ซึ่งได้รับการต้อนรับโดยคุณกมลวรรณ อินทร์ตรา Senior Division Director และคณะ ซึ่งในการศึกษาดูงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ เยี่ยมชมและเรียนรู้การฝึกอบรมในรูปแบบ Simulation Training และหลักสูตรการอบรมที่ Simulation Center รวมทั้งสร้างโอกาสเพื่อความร่วมมือในด้านการศึกษา การฝึกอบรม การพัฒนาบุคลากร และวางแผนจัดกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง การวิจัย รวมทั้งการประชุมวิชาการต่างๆ ร่วมกันต่อไปในอนาคต


แชร์โพสต์นี้

การประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (หลักสูตรใหม่) พ.ศ. 2564

 • S__75382790

 • S__106823694

 • S__106823690

 • S__75382792

 • S__106823693

 • S__106823695

 • S__106823692

การประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล
(หลักสูตรใหม่) พ.ศ. 2564

          ในวันพฤหัสบดีที่ 27 มกราคม พ.ศ.2565 คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (หลักสูตรใหม่) พ.ศ. 2564 โดยมีพยาบาลวิชาชีพนฤมล วัลลภวรกิจ โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ พยาบาลวิชาชีพปนัดดา มณีทิพย์ โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี และคณะกรรมการหลักสูตรร่วมหารือวางแผนการบิริหารหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ให้ดำเนินไปอย่างมีประสิธิภาพต่อไป


แชร์โพสต์นี้

โครงการจัดการความรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) เรื่อง แนวทางการปฏิบัติงานตาม ว.845

 • 272039514_479797400253063_2605105139840947812_n

 • Screenshot (64)

 • 271953197_425993475980457_7388345373900404418_n

 • 271549169_710970939884462_2607017692239830570_n

 • Screenshot (63)

โครงการจัดการความรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM)
เรื่อง แนวทางการปฏิบัติงานตาม ว.845

        ในวันพุธที่ 26 มกราคม 2565 คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยการสุขภาพ ร่วมกับงานบริหารพัสดุและบริการยานพาหนะ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เข้าร่วมโครงการจัดการความรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) เรื่อง แนวทางการปฏิบัติงานตาม ว.845 วิธีเฉพาะเจาะจง เพื่อทำความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติงานตาม ว.845 ให้เป็นไปตามข้อกำหนดตามระเบียบ


แชร์โพสต์นี้

นักศึกษาแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้รับรางวัลการนำเสนองานวิจัยระดับดี ประเภทโปสเตอร์


นักศึกษาแพทย์แผนไทย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ได้รับรางวัลการนำเสนองานวิจัยระดับดี

ประเภทโปสเตอร์

        น.ส.นภัสวรรณ กลิ่นกรุ่น น.ส.ตติยา ศรีจันทร์ นักศึกษาแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และ อ.ประกายรัตน์ ทุนิจ อ.วรัฏฐา เหมทอง (อาจารย์ที่ปรึกษา)ได้รับรางวัลการนำเสนองานวิจัยระดับดี ประเภทโปสเตอร์ ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร ในการประชุมวิชาการเครือข่ายการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้าน มหาวิทยาลัยราชภัฏ ครั้งที่ 7 วันที่ 18-21 มกราคม 2565


แชร์โพสต์นี้

คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์เครือข่ายราชภัฏร่วมมือวางแนวทางก่อตั้ง ที่ประชุมคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ เครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ

คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์เครือข่าย
ราชภัฏร่วมมือวางแนวทางก่อตั้ง
ที่ประชุมคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์
เครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ

        วันเสาร์ที่ 16 มกราคม 2565 เวลา 10.00 น. คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์เครือข่ายราชภัฏร่วมมือวางแนวทางก่อตั้ง ที่ประชุมคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ เครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ ริเริ่มโดย ผ.ศ.ดร.หทัยชนก บัวเจริญคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมและ ผ.ศ.ดร.วนิดา ดุรงค์ฤทธิชัยคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพรบุรี โดยได้รับความร่วมมือที่ดียิ่งจากคณบดีเครือข่ายราชภัฏอีก 9 แห่ง วาระหารือที่สำคัญในเบื้องต้น คือ ลักษณะการกิจกรรมพัฒนาเครือข่ายและ การสำรวจศักยภาพของอาจารย์และจะพัฒนาความร่วมมือให้เข้มแข็งอย่างต่อเนื่องตามลำดับต่อไป


แชร์โพสต์นี้


คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

38 หมู่ 8 ถ.หาดเจ้าสำราญ ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
โทร: 032-708622
โทรสาร: 032-708665
อีเมล์: nursepbru@mail.pbru.ac.th
Website : http://nurse.pbru.ac.th/
 

Copyright © 2020 Faculty Of Nursing Phetchaburi Rajabhat University , All rights reserved.
Develop by Digital Technology Center PBRU