หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต

หลักสูตรแพทย์แผนไทยบัณฑิต  สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย


รักษาการประธานสาขา : อาจารย์ณัทกวี   ศิริรตน์


ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย                  : การแพทย์แผนไทยบัณฑิต  สาขาแพททย์แผนไทย

ชื่อย่อ                      : พท.บ. (การแพทย์แผนไทย)

ภาษาอังกฤษ               : Bachelor of Thai Traditional Medicine Program

ชื่อย่อ                      : B.TM. (Thai Tradition Medicine)


วิชาเอกหรือความเชี่ยวชาญ

เฉพาะของหลักสูตร        : เวชกรรมไทย เภสัชกรรมไทย การผดุงครรภ์ไทยและการนวดไทย


จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร: ไม่น้อยกว่า 131 หน่วยกิต หรือตามที่สาขาวิชากำหนด


กิจกรรมเสริมหลักสูตร     : ศึกษาดูงานนอกสถานที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์แผนไทย ไหว้ครูการแพทย์แผนไทย ชั่วโมงจริยธรรม


การจัดการศึกษา          : เปิดสอนภาคปกติ


ระยะเวลาตลอดหลักสูตร : 4 ปี (8ภาคการศึกษา)


ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร   : 120,000 บาท (ภาคการศึกษาละ 15,000 บาท) สามารถกู้ยืมทุกการศึกษาได้ 100 %

ตัวอย่างรายวิชาที่เรียน   

          -หมวดการศึกษาทั่วไปไม่น้อยกว่า  33  หน่วยกิต

          -เภสัชกรรมไทย หมวดวิชาเฉพาะด้านไม่น้อยกว่า  92  หน่วยกิต

          -เวชกรรมไทย หมวดวิชาเลือกเสรีไม่ย้อยกว่า  6  หน่วยกิต

          -การผดุงครรภ์ไทย

          -ปรัชญาและพื้นฐานการแพทย์แผนไทย

          -การนวดไทย

          -ธุรกิจสปาและการประยุกต์ใช้ในงานการแพทย์แผนไทย

          -ร่างกายมนุษย์

          -จรรยาบรรณวิชาชีพและกฎหมายเกี่ยกับการแพทย์แผนไทย

          -วิจัยทางการแพทย์แผนไทย

          -สังคมวิทยามานุษยวิทยาการแพทย์แผนไทย

          -สัมมนาการแพทย์แผนไทย

          -การผลิตและควบคุมคุณภาพยาสมุนไพรไทย

          -จิตวิทยาและการดูแลสุขภาพจิต

          -ระบบสุขภาพของประเทศ

          -การสอบผ่านประมวลความรู้สาขาการแพทย์แผนไทยทั้ง 4 ประเภทคือ เวชกรรมไทย เภสัชกรรมไทย การผดุงครรภ์ไทยและการนวดไทย ทั้งภาคทฤษฎี และปฏิบัติ


คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาต่อ

          -สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า มีหน่วยการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนวิทยาศาสตร์ไม่ต่ำกว่า  22  หน่วยกิต  คณิตศาสตร์ไม่ต่ำกว่า  12  หน่วยกิต  และภาษาอังกฤษไม่ต่ำกว่า  9  หน่วยกิต

          - เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า  2.50 และผ่านการสัมภาษณ์จากสาขาวิชา

คุณลักษณะของนักศึกษาสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

          -มีความมานะ  อดทน  ขยัน


บัณฑิตสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ทำงานอะไรได้บ้าง

          - นักวิชาการแพทย์แผนไทย เจ้าของกิจการร้านขายยา เปิดโรงพยาบาลสถานพยาบาล คลินิก เปิดโรงเรียนสปาเพื่อสุขภาพ ประกอบอาชีพอิสระทั้งในและต่างประเทศ

หมายเลขโทรศัพท์  032-493300 ต่อ 2222

Website  :  nurse.pbru.ac.th

ค้นหาด่วน

คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์

จำนวนผูเข้าชมเว็บ

hit counter